Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0060B(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0404/2011

Indgivne tekster :

A7-0404/2011

Forhandlinger :

PV 30/11/2011 - 17
CRE 30/11/2011 - 17

Afstemninger :

PV 01/12/2011 - 6.15
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0534

Vedtagne tekster
PDF 15kWORD 38k
Torsdag den 1. december 2011 - Bruxelles
Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***III
P7_TA(2011)0534A7-0404/2011
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 1. december 2011 om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1889/2006 om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan (PE-CONS 00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: tredjebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Forligsudvalgets fælles udkast og Europa-Parlamentets og Rådets erklæring hertil (PE-CONS 00058/2011 - C7-0378/2011),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0194),

–  der henviser til sin holdning ved andenbehandling(2) til Rådets førstebehandlingsholdning(3),

–  der henviser til Kommissionens udtalelse om Parlamentets ændringer til Rådets førstebehandlingsholdning (KOM(2011)0170),

–  der henviser til Rådets andenbehandlingsholdning,

–  der henviser til artikel 294, stk. 13, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 69,

–  der henviser til betænkning fra sin delegation til Forligsudvalget (A7-0404/2011),

1.  godkender det fælles udkast;

2.  bekræfter Europa-Parlamentets og Rådets fælles erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende sammen med den tilhørende erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet;

5.  pålægger sin formand at sende denne lovgivningsmæssige beslutning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Vedtagne tekster af 21.10.2010, P7_TA(2010)0380.
(2) Vedtagne tekster af 3.2.2011, P7_TA(2011)0031.
(3) EUT C 7 E af 12.1.2011, s. 14.


Bilag til den lovgivningsmæssige beslutning

Erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af delegerede retsakter i den kommende flerårige finansielle ramme for 2014-2020

Europa-Parlamentet og Rådet noterer sig Kommissionens meddelelse »Et budget for Europa 2020« (KOM(2011)0500)(1), navnlig den foreslåede anvendelse af delegerede retsakter i forbindelse med fremtidige eksterne finansieringsinstrumenter, og afventer lovgivningsforslag, som vil taget op til behørig overvejelse.

(1) Kommissionen anfører i sin meddelelse Et budget for Europa 2020 (KOM(2011)0500): »I de fremtidige retsgrundlag for de forskellige instrumenter vil det desuden blive foreslået, at der gøres omfattende brug af delegerede retsakter for at sikre mere fleksibilitet i forvaltningen af politikker i finansieringsperioden, samtidig med at de to lovgiveres prærogativer respekteres.« og »Kommissionen mener, at den demokratiske kontrol med bistanden til tredjelande bør forbedres. Det kunne ske ved at gøre brug af delegerede retsakter på grundlag af traktatens artikel 290 for visse programaspekters vedkommende, hvilket ikke alene vil bringe de to lovgivningsmyndigheder på lige fod, men også sikre større fleksibilitet i programmeringen. For EUF's vedkommende foreslås det at følge den samme fremgangsmåde som for udviklingssamarbejdet under hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende for dette instrument.«

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik