Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0060B(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0404/2011

Ingediende teksten :

A7-0404/2011

Debatten :

PV 30/11/2011 - 17
CRE 30/11/2011 - 17

Stemmingen :

PV 01/12/2011 - 6.15
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0534

Aangenomen teksten
PDF 208kWORD 35k
Donderdag 1 december 2011 - Brussel
Financieringsinstrument ter bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld ***III
P7_TA(2011)0534A7-0404/2011
Resolutie
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 1 december 2011 over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1889/2006 tot vaststelling van een financieringsinstrument voor bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld (PE-CONS 00058/2011 – C7-0378/2011 – 2009/0060B(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: derde lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst en de daarop betrekking hebbende verklaring van het Europees Parlement en de Raad (PE-CONS 00058/2011 – C7-0378/2011),

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(1) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2009)0194),

–  gezien zijn in tweede lezing geformuleerde standpunt(2) inzake het standpunt van de Raad in eerste lezing(3),

–  gezien het advies van de Commissie over de amendementen van het Parlement op het standpunt van de Raad in eerste lezing (COM(2011)0170),

–  gezien het standpunt van de Raad in tweede lezing,

–  gezien artikel 294, lid 13, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 69 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van zijn delegatie in het bemiddelingscomité (A7-0404/2011),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke ontwerptekst;

2.  bevestigt de gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement en de Raad die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan, samen met de daarop betrekking hebbende verklaring van het Parlement en de Raad, in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter deze wetgevingsresolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) Aangenomen teksten van 21.10.2010, P7_TA(2010)0380.
(2) Aangenomen teksten van 3.2.2011, P7_TA(2011)0031.
(3) PB C 7 E van 12.1.2011, blz. 14.


Bijlage bij de wetgevingsresolutie

Verklaring van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gebruik van gedelegeerde handelingen in het toekomstig meerjarig financieel kader (MFK) 2014-2020

Het Europees Parlement en de Raad nemen nota van de mededeling van de Commissie „Een begroting voor Europa 2020” (COM(2011)0500(1)), met name wat het voorgestelde gebruik van gedelegeerde handelingen in de toekomstige externe financieringsinstrumenten betreft, en zijn in afwachting van wetgevingsvoorstellen, die grondig zullen worden bestudeerd.

(1) In haar mededeling Een begroting voor Europa 2020 (COM (2011)0500) verklaart de Commissie het volgende: „Bovendien zal in de toekomstige basisbesluiten voor de verschillende instrumenten worden voorgesteld om zoveel mogelijk gebruik te maken van gedelegeerde handelingen met het oog op een flexibeler beheer van de beleidsvormen tijdens de financieringsperiode, met inachtneming van de prerogatieven van de beide wetgevende takken.” alsmede „Er wordt ook geoordeeld dat de democratische controle van de externe steun moet worden verbeterd. Dit kan worden bereikt door gebruikmaking van gedelegeerde besluiten overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag voor bepaalde aspecten van de programma's, waarbij niet alleen de medewetgevers op gelijke voet worden geplaatst, maar ook grotere flexibiliteit in de programmering verzekerd is. Voor het EOF wordt voorgesteld de controle op één lijn te brengen met het DCI, zonder de specificiteit van het instrument uit het oog te verliezen.”.

Juridische mededeling - Privacybeleid