Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0258(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0212/2011

Predkladané texty :

A7-0212/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 01/12/2011 - 6.17
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0536

Prijaté texty
PDF 280kWORD 39k
Štvrtok, 1. decembra 2011 - Brusel
Štatistické výkazy o cestnej nákladnej doprave ***I
P7_TA(2011)0536A7-0212/2011
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2011 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistických výkazoch o cestnej nákladnej doprave (prepracované znenie) (KOM(2010)0505 – C7-0286/2010 – 2010/0258(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0505),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 odsek 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0286/2010),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov(1),

–  so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 15. apríla 2011 adresovaný Výboru pre dopravu a cestovný ruch v súlade s článkom 87 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 28. októbra 2011, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

–  so zreteľom na články 87 a 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0212/2011),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie predmetný návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 1. decembra 2011 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2012 o  štatistickom zisťovaní v cestnej nákladnej doprave (prepracované znenie)
P7_TC1-COD(2010)0258

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 70/2012.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia