Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0805(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0390/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0390/2011

Συζήτηση :

PV 30/11/2011 - 15
CRE 30/11/2011 - 15

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2011 - 6.19
CRE 01/12/2011 - 6.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0538

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 256kWORD 33k
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011 - Βρυξέλλες
Συνθήκη Προσχώρησης: Συνθήκης Προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας ***
P7_TA(2011)0538A7-0390/2011

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (14409/2011 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (14409/2011 - C7-0252/2011),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής (COM(2011)0667),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο Συνθήκης Προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Πρωτόκολλο και την τελική πράξη.

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 74 στοιχείο γ) και 81 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0390/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι όροι προσχώρησης της υποψήφιας χώρας και οι τροποποιήσεις που ενέχει η προσχώρησή της θεσπίζονται στο σχέδιο Συνθήκης Προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι πρέπει να ζητηθεί η γνώμη του Κοινοβουλίου σχετικά με τυχόν ουσιώδεις τροποποιήσεις του σχεδίου Συνθήκης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθήσει τις περαιτέρω προετοιμασίες ενόψει της προσχώρησης με αυστηρότητα και αντικειμενικότητα και να βοηθήσει τις κροατικές αρχές να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις τους, όπως ορίζονται στις διαπραγματεύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά με τον βαθμό στον οποίο οι κροατικές αρχές τηρούν αυτές τις δεσμεύσεις ώστε να αναλάβουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους που συνδέονται με την ιδιότητα του μέλους έως την προσχώρηση την 1η Ιουλίου 2013·

1.  εγκρίνει την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου