Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2191(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0389/2011

Indgivne tekster :

A7-0389/2011

Forhandlinger :

PV 30/11/2011 - 15
CRE 30/11/2011 - 15

Afstemninger :

PV 01/12/2011 - 6.20
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0539

Vedtagne tekster
PDF 142kWORD 59k
Torsdag den 1. december 2011 - Bruxelles
Kroatiens ansøgning om optagelse i Den Europæiske Union
P7_TA(2011)0539A7-0389/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 1. december 2011 om Kroatiens ansøgning om optagelse i Den Europæiske Union (2011/2191(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkastet til traktat om Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union, protokollen og slutakten,

–  der henviser til ansøgningen om tiltrædelse af Den Europæiske Union, indgivet af Republikken Kroatien den 21. februar 2003,

–  der henviser til Kommissionens udtalelse af 20. april 2004 om Kroatiens ansøgning om EU-medlemskab,

–  der henviser til Rådets beslutning af 3. oktober 2005 om indledning af tiltrædelsesforhandlinger med Republikken Kroatien,

–  der henviser til Kommissionens periodiske rapporter om Kroatiens fremskridt hen imod tiltrædelse, der omfatter perioden 2005-2011,

–  der henviser til Kommissionens interimsrapports af 2. marts 2011 om reformer i Kroatien vedrørende retsvæsenet og grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Thessaloniki den 19.-20. juni 2003 om det vestlige Balkan,

–  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 23. og 24. juni 2011,

–  der henviser til alle sine tidligere beslutninger og betænkninger om Kroatiens fremskridt og udvidelsesprocessen,

–  der henviser til alle tidligere henstillinger fra Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Kroatien,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og til udtalelser fra Budgetudvalget og Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A7-0389/2011),

A.  der henviser til, at Kroatien tyve år efter sin uafhængighedserklæring og omkring otte år efter at have indgivet sin ansøgning om EU-medlemskab har nået en historisk milepæl i sin EU-integrationsproces gennem en vellykket afslutning på tiltrædelsesforhandlingerne; der henviser til, at Kroatiens præstationer fortjener uforbeholden anerkendelse;

B.  der henviser til, at tiltrædelsesprocessen i betydelig grad har bidraget til Kroatiens omstilling til et solidt og modent demokrati baseret på europæiske værdier; der henviser til perspektivet i tiltrædelsesakter som en stærk katalysator for reform, idet de mobiliserer de forskellige aktører i det politiske, økonomiske, sociale og kulturelle liv; der henviser til, at reformbestræbelserne også bør fastholdes efter afslutningen af forhandlingerne og efter tiltrædelsen, således at landet og dets borgere fuldt ud kan drage fordel af EU-medlemskabet;

C.  der henviser til, at kroatisk medlemskab vil gøre EU stærkere, berige dets europæiske kultur og kulturarv og yde et vigtigt bidrag til at bevare udvidelsesprocessens troværdighed og samtidig vil være et godt eksempel på, hvordan samvittighedsfuld gennemførelse af alle indgåede forpligtelser kan føre til opnåelse af alle opstillede mål;

D.  der henviser til, at det i tiltrædelsesprocessen er afgørende, at hvert land bør vurderes på sine egne resultater, at tempoet i tiltrædelsesforhandlingerne bør være afhængigt af den reelle opfyldelse af Københavnskriterierne, og at spørgsmålet om, i hvilket omfang disse kriterier er opfyldt, også bør være afgørende for den endelige tiltrædelsesdato;

E.  der henviser til, at fortsatte reformer og deres fuldstændige gennemførelse bl.a. inden for retsvæsenet og grundlæggende rettigheder samt bekæmpelse af korruption fortsat er afgørende for styrkelsen af retsstaten til gavn for alle kroatiske borgere;

F.  der henviser til, at en reel forsoning mellem forskellige folkeslag og etableringen af gode naboskabsrelationer væsentligt bidrager til en virkelig europæisk integrationsproces; der henviser til, at retsforfølgelser for krigsforbrydelser samt reintegration af flygtninge og fordrevne er grundlæggende elementer i forsoningsprocessen;

G.  der henviser til, at det, hvis Kroatiens tiltrædelse falder heldigt ud, vil have mere vidtrækkende konsekvenser i Europa og regionen og give positiv fremdrift til processen med europæisk integration både i EU og i Vestbalkan; der henviser til, at udsigten til EU-medlemskab er et kraftigt incitament for ansøgerlande og mulige ansøgerlande i regionen på vej mod europæisk integration til at fortsætte de nødvendige politiske, økonomiske og lovgivningsmæssige reformer og styrkelsen af fred, stabilitet og forsoning baseret på gode naboskabsrelationer; der henviser til, at EU bør styrke det europæiske perspektiv for Kroatiens nabolande og til stadighed opmuntre disse lande til at opfylde deres forpligtelser på deres egen vej mod fuldt EU-medlemskab;

1.  glæder sig over afslutningen af tiltrædelsesforhandlingerne med Kroatien, der tilendebringer næsten seks års forhandlinger og adskillige års forberedelser, som i væsentlig grad har ændret landets sociopolitiske, økonomiske og kulturelle landskab; understreger nødvendigheden af at fastholde reformmomentummet og mener, at denne proces ikke er tilendebragt, men bør fortsætte med samme styrke og hårdt arbejde efter forhandlingernes afslutning og efter tiltrædelsen; er overbevist om, at de positive resultater af denne proces vil styrke de kroatiske borgeres støtte og tillid til EU-medlemskab, og vil opmuntre borgerne til at deltage i folkeafstemningen om EU og til at støtte tiltrædelsestraktaten; støtter undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten og opfordrer EU-medlemsstaterne til hurtigst muligt at gennemføre ratificeringen; ser frem til at modtage parlamentariske observatører fra Kroatien;

2.  påpeger, at de midlertidige bestemmelser i tiltrædelsestraktaten giver mulighed for en fravigelse fra det maksimale antal af pladser i Europa-Parlamentet som fastsat i traktaterne indtil udgangen af valgperioden 2009-2014; er besluttet på at fremlægge sit beslutningsforslag vedrørende den nye sammensætning af Europa-Parlamentet i god tid før 2014-valget i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, i TEU; påpeger, at alle relevante institutionelle aspekter af tiltrædelsen bør tages i betragtning i deres helhed;

3.  påpeger, at procedurerne for vedtagelse af tiltrædelsestraktaten med Republikken Kroatien på den ene side, og de protokoller, som Irland og Den Tjekkiske Republik har anmodet om på den anden side, har forskelligt traktatgrundlag, nemlig henholdsvis artikel 49 og artikel 48 i TEU, og derfor ikke lovligt kan samles i en enkelt retsakt;

4.  mener afgjort, at afslutningen af tiltrædelsesforhandlingerne er bevis på, at EU's udvidelsesproces er troværdig; understreger, at de opnåede fremskridt på vejen hen imod medlemskab afspejler den omstændighed, at udsigten til tiltrædelse fortsat fremmer politiske og økonomiske reformer, og at europæisk integration tjener som et middel til at forsone lande selv uden for EU's grænser;

5.  forventer, at Kommissionen objektivt overvåger de videre tiltrædelsesforberedelser og hjælper de kroatiske myndigheder med at opfylde de tilsagn og forpligtelser, der hidrører fra forhandlingerne; glæder sig over, at tiltrædelsestraktaten henviser til, at civilsamfundet skal inddrages i hele overvågningsforløbet, og opfordrer Kommissionen til at gøre fuldt brug af denne bestemmelse og inddrage repræsentanter fra civilsamfundet i et tæt samarbejde; er af den opfattelse, at førtiltrædelsesovervågningsmekanismen er et middel til at give Kroatien yderligere støtte i dets fortsatte reformbestræbelser; opfordrer Kommissionen til at sikre, at den støtte, der ydes via instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA), vedbliver med at være så målrettet og effektiv som muligt;

6.  understreger behovet for især at fokusere på de tilsagn, der er givet vedrørende områderne retsvæsenet, indre anliggender og grundlæggende rettigheder – herunder beskyttelse af mediefriheden som et af de centrale demokratiske redskaber, såvel som den fortsatte implementering af reformen af retsvæsenet og effektivitet, upartisk behandling af sager om krigsforbrydelser, bekæmpelse af korruption, beskyttelse af mindretal, grænseforvaltning, politisamarbejde, bekæmpelse af organiseret kriminalitet og samarbejde mellem domstolene i civile og strafferetlige sager – samt de tilsagn, der er givet inden for konkurrencepolitikken med henblik på en passende og effektiv omstrukturering af skibsværfts- og stålindustrien; finder det vigtigt, at Kroatien opviser positive resultater på disse områder inden tiltrædelsen;

7.  vil følge processen og opfordrer Kommissionen til at holde Parlamentet regelmæssigt orienteret om, i hvilken udstrækning de kroatiske myndigheder lever op til de tilsagn, der er givet i tiltrædelsestraktaten, med henblik på fuldt ud at påtage sig deres medlemskabsforpligtelser ved tiltrædelsen den 1. juli 2013; opfordrer de kroatiske myndigheder til at gennemføre forpligtelserne på en gennemsigtig og inklusiv måde, som inddrager det kroatiske parlament og civilsamfundet, og til regelmæssigt at evaluere fremskridtene med reformerne; forbeholder sig ret til at fremsætte henstillinger til Kommissionen og de kroatiske myndigheder under hele overvågningsforløbet;

8.  opfordrer Kroatien til, samtidig med at det anerkender de fremskridt, der er gjort med hensyn til en reform af retsvæsenet, fortsat at gennemføre reformer af retsvæsenet i overensstemmelse med Kommissionens henstillinger, da et effektivt, uafhængigt og upartisk domstolssystem er af væsentlig betydning for økonomisk udvikling og styrker borgernes tillid til retsstaten; opfordrer Kroatien til at tage fat på de udestående udfordringer på dette område, navnlig med hensyn til at forbedre effektivitet i retsvæsenet og gennemføre bestemmelserne om uafhængighed, upartiskhed og ansvarlighed i retsvæsenet og om objektive kriterier, der bygger på fortjeneste, ved udnævnelse og forfremmelse af dommere;

9.  glæder sig over Kroatiens beslutsomhed med hensyn til bekæmpelse af korruption og anser det for at være en af de højeste prioriteter fortsat at bekæmpe korruption, navnlig korruption på højt niveau – inden for den dømmende magt, de retshåndhævende myndigheder, den offentlige forvaltning og i statsejede virksomheder –, som skal forfølges håndfast, hvor det end forekommer, gennem streng håndhævelse af loven og udvikling af en resultattavle for vellykket retsforfølgelse; bemærker behovet for fortsat at forbedre gennemsigtigheden og integriteten i den offentlige forvaltning og hos politiet; anser det for afgørende at gennemføre lovgivningen om offentlige indkøb effektivt, at sikre gennemsigtighed i den offentlige sektor, at give borgerne adgang til oplysninger om offentlige udgifter og at øge gennemsigtigheden omkring finansieringen af de politiske partier;

10.  opfordrer de kroatiske myndigheder til at styrke de korruptionsbekæmpende organers administrative kapacitet yderligere, herunder ved at følge bedste praksis i EU, og fremme en kultur, der er kendetegnet ved politisk ansvarlighed samt ansvarlighed i den offentlige sektor og i retsvæsenet, hvilket er en forudsætning for opbygning af en retsstat og styrkelse af den; understreger, at der er behov for en fortsat indsats med henblik på yderligere at forbedre resultaterne inden for effektiv bekæmpelse af organiseret kriminalitet og håndtering af korruptionssager og til at styrke den lovgivning, som forbyder, at virksomheder, der har tilknytning til kriminelle organisationer, deltager i offentlige indkøb; finder det vigtigt at fortsætte reformen af de retshåndhævende myndigheder med det formål at gøre dem effektive, afpolitisere dem og sikre respekt for borgerlige rettigheder og frihedsrettigheder;

11.  opfordrer Kroatien til at forstærke sin indsats i forbindelse med retsforfølgelse af krigsforbrydelser og til at gennemføre den nye strategi om straffrihed, som er nøglen til at sikre retfærdighed og opnå en varig forsoning i regionen, samt til at behandle sager om straffrihed i tilfælde, hvor ofrene var etniske serbere, eller hvor de formodede gerningsmænd var medlemmer af de kroatiske sikkerhedsstyrker; opfordrer den kroatiske regering til, som et vigtigt skridt i bekæmpelse af straffrihed, at afsætte tilstrækkelige finansielle midler og yde fuld støtte til det kroatiske retsvæsen med henblik på at fremskynde efterforskningen af krigsforbrydelser; opfordrer desuden de kroatiske myndigheder til fortsat at samarbejde aktivt med Krigsforbrydertribunalet vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY) og til at overholde alle de øvrige henstillinger fra ICTY's chefanklagers kontor; opfordrer Kroatien og Serbien til fuldt ud at samarbejde inden for retsområdet, navnlig med hensyn til retsforfølgelse af krigsforbrydelser;

12.  anmoder regeringen om yderligere at tilskynde til og effektivt lette, at flygtninge og fordrevne kan vende hjem, under særlig hensyntagen til hjemvendte etniske serberes situation, samt til at forbedre deres leve- og arbejdsvilkår; opfordrer de kroatiske myndigheder til fortsat at iværksætte sociale og økonomiske genopbygningsprojekter for sårbare grupper, navnlig for flygtninge, og til at søge efter effektive og bæredygtige måder at sørge for boliger og beskæftigelse, således at det sker i overensstemmelse med andre sociale og beskæftigelsesmæssige programmer; forventer, at alle lande i området gennemfører fordomsfri politikker for flygtninges tilbagevenden;

13.  glæder sig over de fremskridt, der er sket inden for kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene; er imidlertid bekymret over, at kvinder fortsat i høj grad er underrepræsenteret i økonomiske og politiske besluttende organer; opfordrer de kroatiske myndigheder til hurtigt at gennemføre loven om ligestilling mellem kønnene, mere aktivt at fremme kvinders deltagelse i politik, styrke kvinders stilling på arbejdsmarkedet og indføre ligelønsprincippet;

14.  støtter bestræbelserne på at fremme tolerancen i landet; opfordrer de kroatiske myndigheder til at fortsætte deres bestræbelser på at bekæmpe alle former for forskelsbehandling, at håndhæve lovgivningen om ikke-forskelsbehandling samt at behandle sager om hadforbrydelser, hadske udtalelser, racistiske trusler og intolerance over for etniske minoriteter og lesbiske, bøsser, bi- og transseksuelle resolut; opfordrer endvidere Kroatien til at agere i tolerancens ånd og træffe passende foranstaltninger til beskyttelse af dem, som stadig kan tænkes at blive udsat for trusler eller intimidering;

15.  er stærkt foruroliget over volden mod deltagerne i en gay pride parade for bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelle i Split den 11. juni 2011 og over de kroatiske myndigheders manglende evne til at beskytte deltagerne; opfordrer indtrængende de kroatiske myndigheder til fuldt ud at efterforske og retsforfølge de forbrydelser, der blev begået, og til at udvikle strategier til forebyggelse af lignende begivenheder i fremtiden; opfordrer de kroatiske myndigheder til hurtigt at vedtage og gennemføre en handlingsplan mod homofobi;

16.  opfordrer de kroatiske myndigheder til fortsat at bekæmpe menneskehandel;

17.  opfordrer Kroatien til styrke arbejdsmarkeds- og fagforeningsrettighederne yderligere, til at styrke dialogen med arbejdsmarkedets parter i forbindelse med beslutningsprocessen og politikudformning samt til at fremme kapacitetsopbygningen af arbejdsmarkedets parter, herunder en yderligere styrkelse af Det Økonomiske og Sociale Råd;

18.  anerkender, at udtryksfriheden er garanteret i kroatisk lovgivning og generelt respekteres; opfordrer de kroatiske myndigheder til at tage yderligere skridt til at sikre medieuafhængighed og professionalisme; opfordrer de kroatiske myndigheder til fortsat at leve op til deres forpligtelse til at sikre, at mediesektoren kan fungere uden politisk indblanding, og at tilsynsorganernes uafhængighed garanteres;

19.  opfordrer Kroatiens regering til i lyset af de vedvarende økonomiske problemer at fortsætte sine strukturelle reformer af økonomien, at stimulere beskæftigelsen ved at puste nyt liv i arbejdsmarkedet og tilstræbe finanspolitisk konsolidering med henblik på at øge konkurrenceevnen, for at Kroatien kan få mulighed for at indhente EU-medlemsstaterne og få fuld gavn af EU-tiltrædelsen; finder det vigtigt, at den økonomiske genopretning ledsages af miljømæssige moderniseringer, herunder en forbedring af energieffektiviteten, styrkelse af politikker om vedvarende energikilder og harmonisering af den fysiske planlægning og energipolitikken; opfordrer regeringen til at forbedre det generelle erhvervsmiljø, lægge særlig vægt på små og mellemstore virksomheder og til at fortsætte indsatsen for at reformere Kroatiens sociale system for at sikre bæredygtige offentlige finanser; opfordrer de kroatiske myndigheder til at gøre den fysiske planlægningsproces mere gennemsigtig og til fuldt ud at respektere samfundets interesser og miljøstandarderne;

20.  opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre beslutninger vedrørende overgangsforanstaltninger for kroatiske arbejdstageres adgang til deres arbejdsmarkeder på grundlag af faktuelle oplysninger, og kun i tilfælde af en virkelig trussel om alvorlige forstyrrelser af de nationale arbejdsmarkeder;

21.  opfordrer medlemsstater, som ønsker at anvende overgangsperioder, der begrænser den frie adgang til deres arbejdsmarked, til at oplyse Kommissionen om, hvor mange arbejdstagere der forventes på deres område;

22.  understreger, at der skal tages fuldt hensyn til de finansielle konsekvenser af udvidelsen i de kommende forhandlinger om den flerårige finansielle ramme 2014-2020 og om afgørelser vedrørende Unionens eget indtægtssystem;

23.  opfordrer alle involverede parter til i videst muligt omfang at inddrage Kroatien, i landets egenskab af tiltrædende land, i alle drøftelser og forhandlinger om den flerårige finansielle ramme 2014-2020; mener, at Kroatiens observatører i Europa-Parlamentet, repræsentanter i Rådet og observatører i Regionsudvalget bør benytte lejligheden til at fremme deres vision for Unionen og bidrage til at udforme EU's budget og prioriteter for perioden frem til 2020;

24.  noterer sig EU's holdning vedrørende de finansielle og budgetmæssige bestemmelser, som defineret på regeringskonferencen om Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union, og baseret på, at landet tiltræder Unionen den 1. juli 2013; anfører, at finansbevillingerne til dækning af Kroatiens tiltrædelse, for hvert udgiftsområde eller underområde på budgettet, i sidste halvdel af den flerårige finansielle rammes sidste regnskabsår vil øge EU's budgetudgifter væsentligt; bemærker, at de midler, som inden for rammerne af IPA er afsat til Kroatien, vil blive reduceret i forhold til de beløb, som oprindeligt blev fastsat for 2013, hvilket i en vis udstrækning udligner nettovirkningen på EU-budgettet;

25.  noterer sig Corepers holdning, ifølge hvilken de samlede udgifter for regnskabsåret 2013 ikke bør ændres, men minder ikke desto mindre om, at der i forbindelse med fremlæggelsen af, forhandlingerne om og vedtagelsen af den aktuelle flerårige finansielle ramme i 2006 ikke blev taget højde for Kroatiens eventuelle tiltrædelse af Unionen under den nuværende flerårige finansielle ramme;

26.  henstiller derfor indtrængende til Kommissionen, som planlagt i begyndelsen af 2012 efter undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten i december 2011 og som fastsat i punkt 29 i den interinstitutionelle aftale, at fremsætte forslag om en ændring af den flerårige finansielle ramme for regnskabsåret 2013 for at undgå at skulle finansiere Kroatiens tiltrædelse ved hjælp af udgiftsomlægninger;

27.  opfordrer, i betragtning af at der fortsat er svagheder med hensyn til den administrative kapacitet i relevante kroatiske institutioner, de kroatiske myndigheder til yderligere at styrke de administrative strukturer og institutionelle kapaciteter, der er nødvendige for en korrekt gennemførelse af gældende EU-lovgivning, så landet kan få fuldt udbytte af EU-medlemskabet efter tiltrædelsen;

28.  glæder sig over, at den kroatiske regering i juli 2011 vedtog erklæringen om fremme af europæiske værdier i Sydøsteuropa; anmoder Kroatien om fortsat at gøre sig til fortaler for EU-udvidelse og fremme af de europæiske værdier fred, velstand, frihed, retsstatsprincippet, demokrati og social markedsøkonomi i regionen; opfordrer Kroatien til fortsat at fremme gode naboskabsrelationer og vedblive med at være en vigtig og proaktiv initiativtager til regionalt samarbejde på alle niveauer og til at holde fast ved sit tilsagn om at omsætte forsoningsindsatsen til praktiske tiltag, der gavner alle regionens borgere på det økonomiske, sociale og menneskelige plan;

29.  opfordrer til øget anvendelse af de finansielle instrumenter, der støtter SMV'er, infrastrukturudvikling og erhvervsklima som en del af flerlandeprogrammerne i hele det vestlige Balkan; bemærker, at regionalt samarbejde er af største vigtighed for at sikre den økonomiske udvikling i Kroatiens nabolande samt et frugtbart samarbejde med disse;

30.  opfordrer til, at der gøres fremskridt med hensyn til at få løst udestående bilaterale sager med visse nabolande, navnlig med Serbien og navnlig hvad angår grænsedragning, savnede personer, tilbagegivelse af ejendom samt flygtninge, og selvom det afgjort ikke mener, at uafklarede spørgsmål af bilateral karakter må standse processen med EU-tiltrædelse for ansøgerlande og mulige ansøgerlande fra Vestbalkan, så bør de generelt være løst inden tiltrædelsen, og det hilser derfor erklæringen af 21. oktober 2011 velkommen i denne henseende;

31.  tilskynder, i betragtning af at tiltrædelsens succes i vid udstrækning afhænger af borgernes støtte og engagement, de kroatiske myndigheder og civilsamfundet til med hjælp fra Kommissionen at gennemføre en vidtspændende og objektiv oplysningskampagne om, hvilke forpligtelser, konsekvenser og fordele der følger med EU-tiltrædelsen, således at kroaterne bliver helt bevidste om det valg, de skal træffe i folkeafstemningen, og ser det europæiske projekt som et, der også omfatter dem;

32.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen samt medlemsstaternes og Republikken Kroatiens regeringer og parlamenter.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik