Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2191(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0389/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0389/2011

Keskustelut :

PV 30/11/2011 - 15
CRE 30/11/2011 - 15

Äänestykset :

PV 01/12/2011 - 6.20
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0539

Hyväksytyt tekstit
PDF 130kWORD 55k
Torstai 1. joulukuuta 2011 - Bryssel
Kroatian hakemus Euroopan unionin jäseneksi
P7_TA(2011)0539A7-0389/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma 1. joulukuuta 2011 Kroatian hakemuksesta Euroopan unionin jäseneksi (2011/2191(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen sopimukseksi Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin, siihen kuuluvan pöytäkirjan ja päätösasiakirjan,

–  ottaa huomioon Kroatian tasavallan 21. helmikuuta 2003 esittämän hakemuksen maan liittymiseksi Euroopan unioniin,

–  ottaa huomioon komission 20. huhtikuuta 2004 antaman lausunnon Kroatian tasavallan hakemuksesta liittyä Euroopan unionin jäseneksi,

–  ottaa huomioon neuvoston 3. lokakuuta 2005 tekemän päätöksen liittymisneuvottelujen aloittamisesta Kroatian tasavallan kanssa,

–  ottaa huomioon komission vuosina 2005–2011 esittämät määräaikaiskertomukset Kroatian edistymisestä Euroopan unioniin liittymisen valmisteluissa,

–  ottaa huomioon 2. maaliskuuta 2011 päivätyn komission väliaikaiskertomuksen Kroatian oikeuslaitoksen ja perusoikeuksien uudistuksista,

–  ottaa huomioon Thessalonikissa 19. ja 20. kesäkuuta 2003 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajavaltion päätelmät Länsi-Balkanin maista,

–  ottaa huomioon 23. ja 24. kesäkuuta 2011 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon kaikki Kroatian edistymisestä ja laajentumisprosessista aiemmin antamansa päätöslauselmat ja mietinnöt,

–  ottaa huomioon kaikki EU:n ja Kroatian parlamentaarisen sekavaliokunnan aiemmin antamat suositukset,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan ja perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan lausunnot (A7-0389/2011),

A.  ottaa huomioon, että 20 vuotta itsenäisyysjulistuksen ja noin kahdeksan vuotta EU:n jäsenyyshakemuksen jättämisen jälkeen Kroatia on saavuttanut historiallisen virstanpylvään EU:hun integroitumisprosessissa saatettuaan menestyksellisesti päätökseen liittymisneuvottelut; katsoo, että Kroatian saavutukset ansaitsevat varauksettoman tunnustuksen;

B.  ottaa huomioon, että liittymisprosessi on edesauttanut huomattavasti Kroatian muuttumista vakaaksi ja kypsäksi, eurooppalaisiin arvoihin perustuvaksi demokratiaksi; ottaa huomioon, että EU-jäsenyyden mahdollisuus toimii voimakkaana kannustimena uudistuksiin, sillä se saa liikkeelle poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuurielämän toimijat; ottaa huomioon, että uudistuspyrkimyksiä on jatkettava myös neuvottelujen päättymisen ja jäseneksi liittymisen jälkeen, jotta maa ja sen kansalaiset hyötyisivät täysipainoisesti EU-jäsenyydestä;

C.  katsoo, että Kroatian jäsenyys vahvistaa unionia, rikastuttaa sen eurooppalaista kulttuuria ja perinnettä sekä antaa oman merkittävän panoksensa laajentumisprosessin uskottavuuden ylläpitämiselle ja että se on samalla hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka kaikkien sitoumusten tunnollinen noudattaminen voi johtaa kaikkien ennalta määriteltyjen päämäärien saavuttamiseen;

D.  toteaa, että liittymisprosessin kannalta on oleellista se, että kutakin maata olisi arvioitava sen omien ansioitten perusteella, että liittymisneuvottelujen kulussa olisi otettava huomioon Kööpenhaminan kriteerien tosiasiallinen täyttyminen ja että lopullinen liittymisajankohta olisi myös määriteltävä näiden kriteerien noudattamisasteen perusteella;

E.  katsoo, että jatkuvat uudistukset muun muassa oikeuslaitoksen ja perusoikeuksien sekä korruption torjunnan alalla ja niiden täytäntöönpano kokonaisuudessaan ovat yhä tarpeen oikeusvaltion vahvistamiseksi kaikkien Kroatian kansalaisten hyväksi;

F.  katsoo, että todellinen sovinto kansojen välillä ja hyvien naapuruussuhteiden solmiminen edistävät huomattavasti aitoa Euroopan yhdentymistä; katsoo, että syytteiden nostaminen sotarikoksista ja pakolaisten sekä asuinseudultaan siirtymään joutuneiden henkilöiden yhteiskuntaan sopeuttaminen ovat sovintoprosessin perimmäisiä kysymyksiä;

G.  katsoo, että Kroatian menestyksekkäällä jäseneksi liittymisellä tulee olemaan laajempiakin Euroopan laajuisia ja alueellisia seurauksia ja se antaa myönteisen sysäyksen Euroopan yhdentymisprosessille sekä EU:ssa että Länsi-Balkanin alueella; ottaa huomioon, että EU-jäsenyyden mahdollisuus kannustaa voimakkaasti Euroopan yhdentymisprosessissa mukana olevia alueen ehdokasmaita ja mahdollisia ehdokasmaita toteuttamaan tarpeellisia poliittisia, taloudellisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia sekä vahvistamaan rauhaa, vakautta ja hyviin naapuruussuhteisiin perustuvaa sovinnollista yhteiseloa alueella; katsoo, että EU:n olisi vahvistettava Kroatian naapurimaiden mahdollisuuksia osallistua Euroopan yhdentymiskehitykseen ja kannustettava jatkuvasti näitä maita täyttämään velvoitteensa omalla matkallaan kohti EU:n täysjäsenyyttä;

1.  panee tyytyväisenä merkille, että liittymisneuvottelut on saatu päätökseen ja samalla on pantu piste lähes kuusi vuotta kestäneille neuvotteluille ja usean vuoden valmisteluille, jotka ovat muuttaneet merkittävästi Kroatian yhteiskunnallista, poliittista, taloudellista ja kulttuurista ilmapiiriä; korostaa, että on pidettävä yllä uudistustahtia, ja katsoo, että prosessi ei ole vielä valmis, vaan sitä on jatkettava yhtä ponnekkaasti ja määrätietoisesti myös liittymisneuvottelujen päätyttyä ja jäseneksi liittymisen jälkeenkin; on luottavainen sen suhteen, että myönteiset tulokset tässä prosessissa lujittavat Kroatian kansalaisten tukea EU-jäsenyydelle ja luottamusta siihen ja että ne kannustavat ihmisiä osallistumaan EU-kansanäänestykseen ja antamaan tukensa liittymissopimukselle; kannattaa liittymissopimuksen allekirjoittamista ja kehottaa EU:n jäsenvaltioita saattamaan ratifiointiprosessin päätökseen hyvissä ajoin; odottaa voivansa ottaa vastaan tarkkailijoita Kroatian parlamentista;

2.  toteaa, että liittymissopimuksen väliaikaisilla määräyksillä luodaan poikkeus, jota sovelletaan Euroopan parlamentin edustajanpaikkojen perussopimuksissa vahvistettuun enimmäismäärään vaalikauden 2009–2014 loppuun saakka; aikoo esittää SEU-sopimuksen 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ehdotuksen päätökseksi Euroopan parlamentin uuden kokoonpanon määrittelemisestä hyvissä ajoin ennen vuoden 2014 vaaleja; huomauttaa, että liittymisen kaikki institutionaaliset näkökohdat on otettava huomioon kokonaisuudessaan;

3.  toteaa, että Kroatian tasavallan liittymissopimuksen ja Irlannin ja Tšekin tasavallan vaatimien pöytäkirjojen hyväksymismenettelyt perustuvat perussopimuksen eri artikloihin – ensimmäinen SEU-sopimuksen 49 artiklaan ja jälkimmäiset SEU-sopimuksen 48 artiklaan – joten niitä ei voida juridisesti sisällyttää yhteen säädökseen;

4.  uskoo vakaasti, että liittymisneuvottelujen saattaminen päätökseen on osoitus EU:n laajentumisprosessin uskottavuudesta; korostaa, että matkalla kohti jäsenyyttä saavutettu edistys ilmentää sitä, että EU-jäsenyyden mahdollisuus toimii yhä kannustimena poliittisille ja taloudellisille uudistuksille ja että Euroopan yhdentymiskehitys on keino edistää maiden välistä sovinnontekoa jopa EU:n ulkopuolella;

5.  odottaa komission seuraavan puolueettomasti myöhempiä liittymisvalmisteluja ja auttavan Kroatian viranomaisia noudattamaan neuvotteluissa antamiaan sitoumuksia ja velvoitteita; pitää myönteisenä, että liittymissopimuksessa viitataan kansalaisyhteiskunnan osallistumiseen koko seurantaprosessin ajan, ja kehottaa komissiota hyödyntämään tätä lauseketta täysimääräisesti ja kuulemaan tarkasti kansalaisyhteiskunnan edustajia; katsoo, että jäsenyyttä edeltävän seurantamekanismin avulla voidaan antaa lisätukea Kroatialle sen yhä jatkuvassa uudistustyössä; kehottaa komissiota varmistamaan, että liittymistä valmistelevan tukivälineen kautta myönnettävä tuki on jatkossakin mahdollisimman asianmukaista ja tehokasta;

6.  korostaa, että on kiinnitettävä erityistä huomiota oikeuslaitoksen, sisäasioiden ja perusoikeuksien aloilla annettuihin sitoumuksiin, jotka koskevat muun muassa demokratian keskeisenä välineenä olevan vapaan tiedonvälityksen suojelua sekä oikeuslaitoksen uudistusten jatkuvaa täytäntöönpanoa ja tehokkuutta, sotarikostapausten puolueetonta käsittelyä, korruption torjuntaa, alaikäisten suojelua, rajavalvontaa, poliisiyhteistyötä, järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa ja rikos- ja yksityisoikeuden alalla tehtävää oikeudellista yhteistyötä, sekä kilpailupolitiikan alalla annettuihin sitoumuksiin telakka- ja terästeollisuuden uudelleen järjestelemiseksi asianmukaisesti ja tehokkaasti; pitää tärkeänä, että Kroatia saa onnistumisia näillä aloilla ennen jäseneksi liittymistä;

7.  aikoo valvoa seurantaprosessia, ja kehottaa komissiota antamaan sille säännöllisesti tietoja siitä, missä määrin Kroatian viranomaiset noudattavat liittymissopimuksessa annettuja sitoumuksia, jotta Kroatia voi noudattaa täysin jäsenyysvelvoitteitaan liittyessään jäseneksi 1. heinäkuuta 2013; kehottaa Kroatian viranomaisia panemaan sitoumuksensa täytäntöön avoimesti ja osallistavasti ottamalla mukaan Kroatian parlamentin ja kansalaisyhteiskunnan ja arvioimaan säännöllisesti uudistusten etenemistä; varaa itselleen oikeuden antaa suosituksia komissiolle ja Kroatian viranomaisille koko seurantaprosessin ajan;

8.  panee merkille, että Kroatia on edistynyt hyvin oikeuslaitoksen uudistamisessa, ja kannustaa Kroatiaa jatkamaan komission suositusten mukaisia oikeusalan uudistuksia, sillä tehokas, riippumaton ja puolueeton oikeusjärjestelmä on tärkeää taloudelliselle kehitykselle ja vahvistaa kansalaisten luottamusta oikeusvaltioon; kehottaa Kroatiaa huolehtimaan alan jäljellä olevista haasteista, etenkin oikeudenkäytön tehokkuuden ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta, puolueettomuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä objektiivisia ja meriitteihin perustuvia kriteerejä tuomareiden nimittämiselle ja ylentämiselle koskevien määräysten täytäntöönpanon suhteen;

9.  pitää myönteisenä Kroatian päättäväisyyttä korruption kitkennässä mutta katsoo kuitenkin yhden tärkeimmistä painopisteistä olevan jatkaa korruption ja erityisesti korkean tason korruption torjuntaa oikeuslaitoksessa, lainvalvontaviranomaisten ja julkishallinnon piirissä sekä valtionyhtiöissä sekä katsoo, että siihen on pyrittävä määrätietoisesti – missä tahansa korruptiota esiintyykin – lakien tinkimättömän täytäntöönpanon ja yhä useammin tuomioihin johtavien syytetoimien avulla; panee merkille, että julkishallinnon ja poliisin avoimuutta ja uskottavuutta on edelleen vahvistettava; katsoo, että on olennaisen tärkeää panna julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö tosiasiallisesti täytäntöön, varmistaa julkisen sektorin avoimuus, antaa kansalaisille oikeus tutustua julkisia menoja koskeviin tietoihin ja lisätä puoluerahoituksen avoimuutta;

10.  kehottaa Kroatian viranomaisia tehostamaan entisestään korruption torjunnassa toimivien elinten hallinnollisia valmiuksia myös ottamalla mallia EU:n parhaista käytänteistä sekä edistämään vastuunalaisuuden kulttuuria politiikassa, julkisella sektorilla ja oikeuslaitoksessa ennakkoehtona oikeusvaltion rakentamiselle ja vahvistamiselle; korostaa, että tarvitaan jatkuvia toimia, jotta järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja korruptiotapauksiin voidaan puuttua yhä tehokkaammin ja että on vahvistettava lainsäädäntöä, jolla rikollisjärjestöihin kytköksissä olevia yrityksiä kielletään osallistumasta julkisiin hankintamenettelyihin; pitää tärkeänä jatkaa lainvalvontaelinten uudistuksia, joilla niistä pyritään tekemään tehokkaita, toimivia, epäpoliittisia ja kansalaisoikeuksia ja -vapauksia kunnioittavia;

11.  kehottaa Kroatiaa tehostamaan pyrkimyksiään sotarikoksiin syyllistyneiden syytteeseen asettamiseksi ja panemaan täytäntöön rankaisemattomuutta koskevan uuden strategian, joka on avainasemassa oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi ja pysyvän sovinnon aikaansaamiseksi alueella, sekä puuttumaan rankaisemattomuustapauksiin, joissa uhrit olivat etnisiä serbejä tai kun syylliseksi väitetyt olivat Kroatian turvallisuusjoukkojen jäseniä; kehottaa Kroatian hallitusta tärkeänä osana rankaisemattomuuden torjuntaa myöntämään riittävästi taloudellisia resursseja ja antamaan täysimittaisen poliittisen tuen Kroatian oikeuslaitokselle tärkeimpien sotarikosten tutkimisen nopeuttamiseksi; kannustaa lisäksi Kroatiaa jatkamaan aktiivista yhteistyötä entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa ja toteuttamaan kaikki entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjän toimiston jäljellä olevat suositukset; kehottaa Kroatiaa ja Serbiaa tekemään kattavaa yhteistyötä oikeuden alalla, erityisesti sotarikoksista syyttämisen yhteydessä;

12.  pyytää hallitusta edelleen tukemaan ja tosiasiallisesti helpottamaan pakolaisten ja asuinsijoiltaan siirtymään joutuneiden henkilöiden paluuta kiinnittäen erityistä huomiota kotiin palaavien etnisten serbien tilanteeseen sekä parantamaan heidän asuin- ja työolosuhteitaan; kehottaa Kroatian viranomaisia jatkamaan sosiaalisten ja taloudellisten elvytyshankkeiden käynnistämistä haavoittuvassa asemassa olevien väestöryhmien, erityisesti pakolaisten, hyväksi ja pyrkimään toteuttamaan tehokkaasti ja kestävällä tavalla asunto- ja työllisyyspoliittisia toimia johdonmukaisesti muiden sosiaalisten ja työllisyysohjelmien kanssa; toivoo kaikkien alueen maiden suhtautuvan ennakkoluulottomasti pakolaisten paluuseen;

13.  panee tyytyväisenä merkille naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon alalla saavutetun edistyksen; on kuitenkin huolestunut siitä, että naiset ovat edelleen selvästi aliedustettuina taloudellisissa ja poliittisissa päätöksentekoelimissä; kehottaa Kroatian viranomaisia saattamaan pikaisesti päätökseen sukupuolten tasa-arvoa koskevan lain täytäntöönpanon, edistämään aktiivisemmin naisten osallistumista politiikkaan, vahvistamaan naisten asemaa työmarkkinoilla ja ottamaan käyttöön samapalkkaisuuden periaatteen;

14.  tukee pyrkimyksiä edistää suvaitsevaisuuden ilmapiiriä maassa; kannustaa Kroatian viranomaisia jatkamaan toimintaa kaikenlaisen syrjinnän torjumiseksi, panemaan täytäntöön syrjinnän vastaisen lainsäädännön sekä puuttumaan päättäväisesti tapauksiin, joissa on kyse viharikoksista, vihapuheesta, rasistisesta uhkailusta ja etnisiin ja LGBT-vähemmistöihin kohdistuvasta suvaitsemattomuudesta; kehottaa Kroatiaa toimimaan jatkossakin suvaitsevaisuuden hengessä ja toteuttamaan asianmukaisia toimia sellaisten henkilöiden suojelemiseksi, jotka yhä saattavat joutua uhkausten tai pelottelun kohteiksi;

15.  on erittäin huolestunut Splitissä 11. kesäkuuta 2011 järjestetyn LGBT Pride -marssin osallistujiin kohdistuneesta väkivallasta ja Kroatian viranomaisten kyvyttömyydestä suojella osallistujia; vaatii Kroatian viranomaisia tutkimaan rikokset perusteellisesti ja asettamaan tekijät syytteeseen sekä kehittämään strategioita, joilla estetään vastaavat välikohtaukset tulevaisuudessa; kehottaa Kroatian viranomaisia pikaisesti hyväksymään ja panemaan täytäntöön homofobian vastaisen toimintasuunnitelman;

16.  kehottaa Kroatian viranomaisia jatkamaan ihmiskaupan torjuntaa;

17.  kannustaa Kroatiaa lujittamaan edelleen työntekijöiden ja ammattiyhdistysoikeuksia, vahvistamaan työmarkkinaneuvottelujen roolia päätöksentekomenettelyssä ja politiikan suunnittelussa sekä parantamaan työmarkkinaosapuolten valmiuksia, mukaan luettuna talous- ja sosiaalineuvoston vahvistaminen;

18.  toteaa, että ilmaisunvapaudesta säädetään Kroatian lainsäädännössä ja että sitä yleensä kunnioitetaan; kannustaa Kroatian viranomaisia lisätoimiin riippumattoman ja ammattitaitoisen tiedonvälityksen varmistamiseksi; kehottaa Kroatian viranomaisia osoittamaan jatkossakin sitoutumisensa sen varmistamiseen, että politiikka ei vaikuta media-alan toimintaan ja että sääntelyelinten riippumattomuus on taattu;

19.  kehottaa Kroatiaa nykyisten taloudellisten ongelmien valossa jatkamaan talouden rakenneuudistuksia, kohentamaan työllisyyttä elvyttämällä työmarkkinoita sekä lujittamaan valtiontaloutta kilpailukyvyn parantamiseksi, jotta Kroatia voisi saavuttaa EU:n jäsenvaltioita ja saada täyden hyödyn EU:hun liittymisestä; pitää tärkeänä, että talouden elvytys tapahtuu samanaikaisesti ekologisen uudistamisen kanssa muun muassa siten, että energiatehokkuutta parannetaan, uusiutuvia energianlähteitä koskevaa politiikkaa vahvistetaan ja aluekehitys- ja energiapolitiikkaa harmonisoidaan; kannustaa hallitusta parantamaan elinkeinoelämän kokonaisedellytyksiä, kiinnittämään erityistä huomiota pk-yrityksiin ja jatkamaan pyrkimyksiään Kroatian sosiaalijärjestelmän uudistamiseksi, jotta julkisen talouden kestävyys varmistuisi; kehottaa Kroatian viranomaisia tekemään aluekehitysprosessista avoimemman ja toimimaan siinä täysin yleisen edun ja ympäristönormien mukaisesti;

20.  kehottaa jäsenvaltioita soveltamaan päätöksiä siirtymäkauden määräyksistä, joilla säädellään kroatialaisten työntekijöiden pääsyä niiden työmarkkinoille, tosiasioiden pohjalta ja vain tilanteessa, jossa niiden kansallisilla työmarkkinoilla on vakavia häiriöitä;

21.  kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka haluavat soveltaa työmarkkinoille pääsyä rajoittavia siirtymäkausia, ilmoittamaan komissiolle niiden alueelle odotettavissa olevien työntekijöiden lukumäärän;

22.  huomauttaa, että laajentumisen taloudelliset vaikutukset on otettava täysimääräisesti huomioon tulevissa neuvotteluissa monivuotisesta rahoituskehyksestä 2014–2020 ja päätöksissä unionin omien varojen järjestelmästä;

23.  kehottaa kaikkia osapuolia sisällyttämään Kroatian tulevana jäsenvaltiona mahdollisimman laajasti kaikkiin monivuotista rahoituskehystä 2014–2020 koskeviin keskusteluihin ja neuvotteluihin; katsoo, että Euroopan parlamentissa ja alueiden komiteassa toimivien kroatialaisten tarkkailijoiden sekä neuvostossa toimivien Kroatian edustajien olisi käytettävä hyväkseen mahdollisuutta tuoda julki oma näkemyksensä unionista ja osallistua EU:n talousarvion ja vuoteen 2020 päättyvän kauden painopistealueiden muotoiluun;

24.  panee merkille Kroatian liittymisneuvotteluissa määritellyn ja liittymisajankohtaan 1. heinäkuuta 2013 perustuvan EU:n kannan varainhoitoa ja talousarviota koskeviin säännöksiin; panee merkille, että Kroatian liittymisen rahoituspuitteet korottaisivat huomattavasti EU:n talousarvion otsake- ja alaotsakekohtaisia menoja nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen viimeisen vuoden viimeisellä puolivuotiskaudella; panee merkille, että liittymistä valmistelevassa tukivälineessä Kroatialle osoitettuja varoja vähennetään vuodelle 2013 alun perin kaavailluista määristä, mikä tietyssä määrin tasoittaa EU:n talousarvioon kohdistuvia nettovaikutuksia;

25.  panee merkille Coreperin kannan, jonka mukaan menojen kokonaistasoa varainhoitovuonna 2013 ei pitäisi muuttaa, mutta muistuttaa kuitenkin, että nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen esittely-, neuvottelu- ja hyväksymisvuotena 2006 ei otettu huomioon Kroatian mahdollista liittymistä Euroopan unioniin nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen voimassaoloaikana;

26.  kehottaa näin ollen komissiota ehdottamaan suunnitellun mukaisesti joulukuussa 2011 tapahtuvan liittymissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen vuoden 2012 alussa, että toimielinten sopimuksen 29 kohdan mukaisesti monivuotista rahoituskehystä tarkistetaan varainhoitovuoden 2013 osalta, jotta vältetään Kroatian liittymisen rahoittaminen varojen uudelleen kohdentamisella;

27.  katsoo, että Kroatian keskeisten toimielinten hallinnolliset valmiudet ovat edelleen puutteellisia, joten kannustaa Kroatian viranomaisia vahvistamaan edelleen hallinnon rakenteita ja toimielinten valmiuksia, jotka ovat välttämättömiä unionin lainsäädännön täysimääräiseksi täytäntöön panemiseksi niin, että maa voi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla EU-jäsenyyttään liittymisen jälkeen;

28.  pitää myönteisenä, että Kroatian hallitus hyväksyi heinäkuussa 2011 julkilausuman eurooppalaisten arvojen edistämisestä Kaakkois-Euroopassa; pyytää Kroatiaa edistämään jatkossakin EU:n laajentumista ja rauhan, hyvinvoinnin, vapauden, oikeusvaltion, demokratian ja sosiaalisen markkinatalouden eurooppalaisia arvoja alueella; kannustaa Kroatiaa jatkamaan naapuruussuhteiden parantamista, olemaan edelleen alueellisen yhteistyön merkittävä ja aktiivinen edistäjä kaikilla tasoilla ja pysymään sitoumuksessaan muuttaa sovittelupyrkimykset konkreettisiksi toimiksi, jotka hyödyttävät kaikkia alueen asukkaita taloudellisesti, sosiaalisesti ja inhimillisesti;

29.  kehottaa lisäämään sellaisten rahoitusvälineiden käyttöä, joilla tuetaan pk-yrityksiä, infrastruktuurin kehittämistä ja liiketoimintaympäristöä osana usean edunsaajan ohjelmia kaikkialla Länsi-Balkanilla; toteaa, että alueellinen yhteistyö on keskeisen tärkeää Kroatian naapurimaiden talouskehityksen ja niiden kanssa tehtävän hedelmällisen yhteistyön kannalta;

30.  kehottaa edistymään naapurimaiden ja eritoten Serbian kanssa vielä avoinna olevien kahdenvälisten kysymysten ratkaisemisessa erityisesti rajojen merkitsemistä, kadonneita ihmisiä, omaisuuden korvaamista ja pakolaisia koskevissa asioissa, ja on vahvasti sitä mieltä, että vaikka kahdenväliset ratkaisemattomat ongelmat eivät saa pysäyttää Länsi-Balkanin ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden EU:n jäseneksi liittymistä, ne pitäisi yleensä ottaen ratkaista ennen jäseneksi liittymistä, ja pitää siksi myönteisenä asiaa koskevaa, Kroatian parlamentin 21. lokakuuta 2011 antamaa julkilausumaa;

31.  ottaa huomioon, että EU:n jäseneksi liittymisen onnistuminen riippuu suurelta osin kansalaisten tuesta ja sitoutumisesta; kannustaa Kroatian viranomaisia ja kansalaisyhteiskuntaa toteuttamaan komission avulla laaja-alaisen ja puolueettoman tiedotuskampanjan EU-jäsenyydestä aiheutuvista velvoitteista, seurauksista ja eduista, jotta Kroatian kansa olisi täysin tietoinen valinnastaan kansanäänestyksessä ja pitäisi EU-projektia myös omanaan;

32.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Kroatian tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö