Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2174(REG)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0386/2011

Внесени текстове :

A7-0386/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 01/12/2011 - 6.21
CRE 01/12/2011 - 6.21
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0540

Приети текстове
PDF 433kWORD 146k
Четвъртък, 1 декември 2011 г. - Брюксел
Изменение на Правилника за дейността във връзка с приемането на Кодекс за поведение на членовете на Европейския парламент по отношение на икономическите интереси и конфликтите на интереси
P7_TA(2011)0540A7-0386/2011

Решение на Европейския парламент от 1 декември 2011 г. за изменения в правилника относно кодекс за поведение на членовете на Европейския парламент относно финансовите интереси и конфликтите на интереси (2011/2174(REG))

Европейският парламент,

–  като взе предвид писмото на своя председател от 31 август 2011 г.,

–  като взе предвид препоръката относно кодекс за поведение на членовете на Европейския парламент, представена от работната група на Бюрото по кодексите за поведение на вниманието на членовете на Председателския съвет и на Бюрото, одобрена от Бюрото на 6 юли 2011 г. и от Председателския съвет ‐ на 7 юли 2011 г.,

–  като взе предвид Протокол №7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз,

–  като взе предвид членове 211, 212 и 215 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A7-0386/2011),

1.  Реши да внесе в своя правилник следните изменения;

2.  Възлага на своя генерален секретар да внесе съответните промени в приложение Х към правилника на ЕП, като посочи съответствието между съдържащите се в него позовавания на приложение І и съответните разпоредби на приложение І в редакцията, следваща настоящото решение;

3.  Решава, че тези изменения влизат в сила на 1 януари 2012 г.;

4.  Отбелязва, че съгласно правилника поради произтичащата от настоящото решение промяна в състава на органите на Парламента в средата на парламентарния мандат консултативният комитет, предвиден в член 7 от кодекса за поведение, посочен в приложение I към правилника, няма да може да бъде създаден преди края на м. януари 2012 г.; следователно решава, че членовете на ЕП ще разполагат с 90 дни след влизането в сила на кодекса за поведение да представят декларацията за финансови интереси, посочена в точка 4 на този кодекс, и че декларациите, подадени въз основа на разпоредбите на действащия правилник към датата на приемане на настоящото решение, ще останат валидни до изтичането на този срок; освен това решава, че тези разпоредби ще важат и за всеки член на ЕП, чийто мандат започва да тече през същия период;

5.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение за сведение съответно на Съвета, на Комисията и на парламентите на държавите-членки.

Текст в сила   Изменение
Изменение 1
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1
1.  Парламентът приема правила относно прозрачността на финансовите интереси на членовете на ЕП, които се включват като приложение към настоящия правилник.
1.  Парламентът приема правила относно прозрачността на финансовите интереси на членовете на ЕП под формата на кодекс за поведение, приет с мнозинството от неговите членове съгласно член 232 от Договора за функционирането на Европейския съюз и включен като приложение към настоящия правилник.
Изменение 2
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 19
С мнозинство от три пети от подадените гласове, представляващи най-малко три от политическите групи, Председателският съвет може да предложи на Парламента да прекрати мандата на председателя, на заместник-председател или на квестор, на председател или заместник-председател на комисия, на председател или заместник-председател на междупарламентарна делегация, или на всеки друг, заемащ изборна длъжност в рамките на Парламента, ако счита, че въпросното лице сериозно е нарушило задълженията си. Предложението се приема от Парламента с мнозинство от две трети от подадените гласове, представляващи мнозинство от всички негови членове.

С мнозинство от три пети от подадените гласове, представляващи най-малко три от политическите групи, Председателският съвет може да предложи на Парламента да прекрати мандата на председателя, на заместник-председател или на квестор, на председател или заместник-председател на комисия, на председател или заместник-председател на междупарламентарна делегация, или на всеки друг, заемащ изборна длъжност в рамките на Парламента, ако счита, че въпросното лице сериозно е нарушило задълженията си. Парламентът взема решение относно това предложение с мнозинство от две трети от подадените гласове, представляващи мнозинство от всички негови членове.

Когато докладчик наруши разпоредбите на приложения към настоящия правилник, Кодекс за поведение на членовете на Европейския парламент във връзка с финансовите интереси и конфликтите на интереси, по инициатива на председателя и по предложение на Председателския съвет, комисията, която го е назначила, може да прекрати неговия мандат. Мнозинствата, предвидени в алинея 1, се прилагат mutatis mutandis за всеки етап от процедурата.

Изменение 3
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 32 – параграф 2
2.  Такива обединения не могат да извършват дейности, водещи до объркване с официалните дейности на Парламента или неговите органи. Ако са спазени условията, предвидени в приетите от Бюрото правила за тяхното създаване, политическите групи могат да подпомагат дейностите им, като им оказват логистична подкрепа. Всяка външна подкрепа, получавана от такива обединения, се обявява в съответствие с приложение I.
2.  Такива обединения не могат да извършват дейности, водещи до объркване с официалните дейности на Парламента или неговите органи. Ако са спазени условията, предвидени в приетите от Бюрото правила за тяхното създаване, политическите групи могат да подпомагат дейностите им, като им оказват логистична подкрепа.
Такива обединения са задължени да обявяват всяка подкрепа, парична или в натура (напр. секретарска помощ), която, ако бъде предложена на отделни членове на ЕП, следва да се декларира в съответствие с приложение I.

Квесторите водят регистър на декларациите, посочени в алинея 2. Регистърът се публикува на уебсайта на Парламента. Квесторите определят практическите условия за подаването на тези декларации.

Изменение 4
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 153 – параграф 3 – буква г)
г) представяне на Председателския съвет в съответствие с член 19 на предложение за временно отстраняване или освобождаване на члена на ЕП от една или повече заемани от него изборни длъжности в рамките на Парламента.
г) представяне на Председателския съвет в съответствие с член 19 на предложение за временно отстраняване или освобождаване на члена на ЕП от една или повече заемани от него длъжности в рамките на Парламента.
Изменение 5
Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение І – заглавие
Разпоредби за прилагането на член 9, параграф 1 от Правилника - прозрачност и финансови интереси на членовете на Парламента

Кодекс за поведение на членовете на Европейския парламент във връзка с финансовите интереси и конфликтите на интереси

Изменение 6
Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение I – членове от 1 до 4
Член 1

заличава се
1.  Преди да се изказва в Парламента или в някой от неговите органи, както и ако бъде предложен за докладчик, всеки член на ЕП, който има пряк финансов интерес от обсъждания въпрос, разкрива устно този интерес.
2.  За да може да бъде надлежно издигната кандидатурата на даден член на ЕП за мандатна длъжност в Парламента или в някой от неговите органи, по реда на членове 13, 191 или член 198, параграф 2 от Правилника за дейността на ЕП или за да може да участва в официална делегация по член 68 или член 198, параграф 2, съответният член на ЕП трябва надлежно да е попълнил предвидената в член 2 декларация.
Член 2

Квесторите поддържат регистър, в който всеки член на ЕП декларира лично и подробно:

a) професионалните си дейности и всички други функции или дейности, изпълнявани срещу възнаграждение;
б) всяко възнаграждение, получавано от него във връзка с упражняван мандат в друг парламент;
в) всяка помощ - финансова, материална или свързана с персонал, която получава в допълнение към осигуряваната от Парламента, и която му се предоставя във връзка с неговата политическа дейност от трети лица, като самоличността на последните се посочва.
Членовете на ЕП се въздържат от получаване на всякакви подаръци или облаги при изпълнението на служебните си задължения.

Декларациите в регистъра се правят на личната отговорност на съответния член на ЕП и трябва да се актуализират веднага след настъпването на промени, като обновяването им се прави най-малко веднъж годишно. Членовете на ЕП са изцяло отговорни за прозрачността на своите финансови интереси.

Периодично Бюрото може да изготвя списък с въпроси, които счита, че трябва да бъдат декларирани в регистъра.

Ако след като бъде надлежно поканен, даден член на ЕП не изпълни задължението си да подаде декларация съгласно букви а) и б), председателят му напомня още веднъж да подаде декларацията в срок от два месеца. Ако декларацията не бъде подадена в срок, името на съответния член на ЕП, заедно с посочване на извършеното нарушение, се публикуват в протокола от първия ден на всяка месечна сесия след изтичането на срока. Ако и след публикуването на нарушението членът на ЕП продължи да отказва да подаде декларацията, председателят прилага разпоредбите на член 153 от Правилника за временно отстраняване на съответния член на ЕП.

Председателите на обединения от членове на ЕП, както интергрупи, така и други неформални обединения на членове на ЕП, са длъжни да декларират всяка помощ, без значение дали парична или в натура (напр. секретарска помощ), която, ако бъде предложена на отделни членове на ЕП, следва да се декларира съгласно настоящия член.

Квесторите отговарят за поддържането на регистър и за изготвянето на подробни правила за декларирането на външна помощ от страна на такива обединения.

Член 3

Регистърът е публичен.

До него може да бъде осигурен публичен достъп по електронен път.

Член 4

За членовете на ЕП са в сила задълженията за деклариране на имущество съгласно законодателството на държавата-членка, в която са избрани.

Изменение 7
Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение І (ново) – член 1 (нов)
Член 1

Ръководни принципи

В рамките на своя мандат членовете на ЕП:

a) се ръководят от и спазват следните общи принципи на поведение: необвързаност с интереси, неприкосновеност, откритост, усърдие, честност, отговорност и зачитане на репутацията на Парламента,
б) действат единствено в името на общия интерес и не получават, нито се стремят да получат каквато и да е пряка или непряка финансова полза или друго възнаграждение.
Изменение 8
Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение І (ново) – член 2 (нов)
Член 2

Основни задължения на членовете на ЕП

В рамките на своя мандат членовете на ЕП:

a) не сключват споразумения, които предвиждат те да действат или да гласуват в интерес на трети юридически или физически лица, което би могло да компрометира свободата на техния глас, посочена в член 6 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г. и в член 2 от Устава на членовете на Европейския парламент,
б) не искат, не приемат и не получават никакви преки или непреки финансови ползи, нито каквото и да е друго възнаграждение за упражняване на влияние или подаване на глас по законодателни актове, предложения за резолюции, писмени декларации или въпроси, внесени в Парламента или някоя от неговите комисии, и надлежно гарантират избягването на всяка ситуация, която би могла да бъде свързана с корупция.
Изменение 9
Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение І (ново) – член 3 (нов)
Член 3

Конфликти на интереси

1.  Конфликт на интереси е налице, когато член на ЕП има личен интерес, който би могъл неправомерно да повлияе на изпълнението на неговите функции като член на ЕП. Конфликт на интереси не е налице, когато член на ЕП извлича полза поради принадлежността си към населението като цяло или към голяма категория лица.
2.  Всеки член на ЕП, който установи, че е изложен на конфликт на интереси, взема незабавно необходимите мерки, за да го отстрани, в съответствие с принципите и разпоредбите на настоящия кодекс за поведение. Ако членът на ЕП не е в състояние да разреши конфликта на интереси, той писмено съобщава за това на председателя. В случай на съмнение, членът на ЕП може да поиска поверително становище от консултативния комитет относно поведението на членовете на ЕП, посочен в член 7.
3.  Без да се нарушава параграф 2, преди да се изкажат или да гласуват в пленарно заседание или в някой от органите на Парламента, или когато бъдат предложени за докладчици, членовете на ЕП оповестяват публично всеки действителен или потенциален конфликт на интереси в зависимост от разглеждания въпрос, когато конфликтът на интереси не е виден от данните, декларирани съгласно член 4. Това се съобщава писмено или устно на председателя в хода на съответното парламентарно разискване.
Изменение 10
Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение І (ново) – член 4 (нов)
Член 4

Декларация на членовете на ЕП

1.  За целите на прозрачността членовете на ЕП подават на своя лична отговорност декларация за финансовите си интереси до председателя преди края на първата месечна сесия след изборите за Европейски парламент (или в рамките на парламентарния мандат - до 30 дни след поемането на функциите им в Парламента), като използват формуляра, приет от Бюрото в съответствие с член 9. Те информират председателя за всяка промяна, която се отразява върху тяхната декларация, в срок до 30 дни от настъпването на посочената промяна.
2.  Декларацията за финансови интереси съдържа следната точно изложена информация:
a) професионалните дейности на члена на ЕП през трите години преди поемането на функциите му в Парламента, както и участието му за същия период в управителни съвети или комитети на предприятия, неправителствени организации, асоциации или всеки друг орган, притежаващ правосубектност,
б) всяко възнаграждение, получавано от него във връзка с упражняван мандат в друг парламент,
в) всяка редовна дейност, изпълнявана срещу възнаграждение от члена на ЕП паралелно с упражняване на мандата му, независимо дали в качеството на наето или самостоятелно заето лице,
г) участието в комитети или управителни съвети на предприятия, неправителствени организации, асоциации или всеки друг орган, притежаващ правосубектност, или упражняването на всяка друга външна дейност от страна на член на ЕП, независимо дали срещу възнаграждение или не,
д) всяка друга временна странична дейност, извършвана срещу възнаграждение (включително писателска дейност, изнасяне на лекции или предоставяне на експертни услуги), ако общото възнаграждение надвишава 5 000 евро за календарна година,
е) участие в предприятие или партньорство за случаите, при които е възможно от това да произтекат последици за държавната политика или посоченото участие предоставя на члена на ЕП значително влияние върху дейността на съответната организация,
ж) всяка помощ − финансова, материална или свързана с персонал, която членът на ЕП получава в допълнение към осигуряваните от Парламента средства и която му се предоставя във връзка с неговата политическа дейност от трети лица, като самоличността на последните се посочва,
з) всеки друг финансов интерес, който би могъл да окаже влияние върху изпълнението на функциите му на член на ЕП.
Редовно получаваните от члена на ЕП доходи по всяка от посочените в първа алинея букви се разпределят в една от следните категории:

– от 500 до 1 000 евро на месец;
– от 1 001 до 5 000 евро на месец;
– от 5 001 до 10 000 евро на месец;
– над 10 000 евро на месец.
Всеки друг доход, получаван от члена на ЕП по всяка от посочените в първа алинея букви, се изчислява на годишна основа, като се разделя на дванадесет и се разпределя в една от категориите, посочени във втора алинея.

3.  Информацията, предоставена на председателя по силата на настоящия член, се публикува на интернет сайта на Парламента в лесно достъпен формат.
4.  Даден член на ЕП не може да бъде избран да заема длъжност в Парламента или неговите органи, да бъде назначен за докладчик или да участва в официална делегация, ако не е подал декларация за финансовите си интереси.
Изменение 11
Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение І (ново) – член 5 (нов)
Член 5

Подаръци или сходни облаги

1.  Членовете на Европейския парламент не приемат подаръци или сходни облаги при изпълнение на функциите си, с изключение на такива, чиято приблизителна стойност не надвишава 150 EUR и които са поднесени от вежливост или такива, поднесени им от вежливост в качеството им на официални представители на Парламента.
2.  Всеки подарък, поднесен на член на ЕП в съответствие с параграф 1 в качеството му на официален представител на Парламента, се предава на председателя и спрямо него се прилагат мерките за изпълнение, предвидени от Бюрото в член 9.
3.  Разпоредбите на параграфи 1 и 2 не се прилагат за възстановяване на пътните, квартирните и дневните разноски на членовете на ЕП или за пряко плащане на такива разноски от трети страни, когато членовете на ЕП присъстват, по покана и при изпълнение на техните функции, на събития, организирани от трети страни.
Обхватът на настоящия параграф, и по-специално правилата за гарантиране на прозрачността, се уточнява в мерките за изпълнение, предвидени от Бюрото, в член 9.

Изменение 12
Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение І (ново) – член 6 (нов)
Член 6

Дейности на бившите членове на ЕП

Бившите членове на Европейския парламент, осъществяващи професионално дейности по лобиране или представителство, които имат пряко отношение към процеса на вземане на решения в Съюза, не могат, по време на цялата продължителност на тази дейност, да се ползват от облекченията, предоставени на бившите членове на ЕП в съответствие с определените за тази цел правила от Бюрото1.

1 Решение на Бюрото от 12 април 1999 г.
Изменение 13
Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение І (ново) – член 7 (нов)
Член 7

Консултативен комитет относно поведението на членовете на ЕП

1.  Създава се консултативен комитет относно поведението на членовете на ЕП („Консултативният комитет“).
2.  Консултативният комитет се състои от петима членове, определени от председателя в началото на неговия мандат измежду членовете на бюрата и координаторите на комисията по конституционни въпроси и комисията по правни въпроси, при отчитане на опита на членовете на ЕП и политическия баланс.
Всеки член на Консултативния комитет поема председателството за шест месеца на ротационен принцип.

3.  Председателят определя също така в началото на мандата си резервни членове на Консултативния комитет, по един от всяка непредставена в рамките на Консултативния комитет група.
В случай на постъпил сигнал за нарушение на настоящия кодекс за поведение от член на политическа група, която не е представена в рамките на Консултативния комитет, съответният резервен член става по право шести член на Консултативния комитет за целите на разглеждането на посочения сигнал за нарушение.

4.  По искане на член на ЕП, Консултативният комитет му предоставя насоки, поверително и в срок от 30 календарни дни, за тълкуване и прилагане на разпоредбите на настоящия кодекс за поведение. Въпросният член на ЕП има право да разчита на тези насоки.
По искане на председателя Консултативният комитет оценява също така сигналите за нарушения на настоящия кодекс и предоставя съвети на председателя относно евентуалните мерки, които следва да се предприемат.

5.  Консултативният комитет може, след консултация с председателя, да се обърне за съвет към външни експерти.
6.  Консултативният комитет публикува годишен доклад за своята дейност.
Изменение 14
Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение І (ново) – член 8 (нов)
Член 8

Процедура в случай на евентуални нарушения на Кодекса за поведение

1.  Когато са налице основания да се предположи, че даден член на Европейския парламент вероятно е извършил нарушение на настоящия кодекс за поведение, председателят може да информира за това Консултативния комитет.
2.  Консултативният комитет преценява обстоятелствата по сигнала за нарушение и може да изслуша заинтересования член на ЕП. Въз основа на своите заключения Консултативният комитет отправя препоръка до председателя за евентуално решение.
3.  Ако след като разгледа препоръката, председателят заключи, че съответният член на ЕП е нарушил Кодекса за поведение, той приема, след изслушване на члена на ЕП, мотивирано решение, в което се определя санкция, за която се информира членът на ЕП.
Постановената санкция може да включва една или няколко от посочените в член 153, параграф 3 от правилника мерки.

4.  Вътрешните процедури за обжалване, определени в член 154 от правилника, са на разположение на съответния член на ЕП.
5.  Всяка санкция, наложена на член на ЕП след изтичане на предвидените в член 154 от правилника срокове, се обявява от председателя на пленарно заседание и се публикува на видно място на интернет сайта на Парламента за остатъка от парламентарния мандат.
Изменение 15
Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение І (ново) – член 9 (нов)
Член 9

Изпълнение

Бюрото определя мерките за прилагане на настоящия кодекс за поведение, включително процедура за контрол, и при необходимост актуализира размера на посочените в членове 4 и 5 суми.

Бюрото може да отправи предложения за преразглеждане на настоящия кодекс за поведение.

Правна информация - Политика за поверителност