Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2174(REG)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0386/2011

Predkladané texty :

A7-0386/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 01/12/2011 - 6.21
CRE 01/12/2011 - 6.21
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0540

Prijaté texty
PDF 493kWORD 146k
Štvrtok, 1. decembra 2011 - Brusel
Zmeny rokovacieho poriadku, ktoré sa týkajú kódexu správania poslancov Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o finančné záujmy a konflikt záujmov
P7_TA(2011)0540A7-0386/2011

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2011 o zmenách rokovacieho poriadku, pokiaľ ide o kódex správania poslancov Európskeho parlamentu v oblasti finančných záujmov a konfliktov záujmov (2011/2174(REG))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na list svojho predsedu z 31. augusta 2011,

–  so zreteľom na odporúčanie pracovnej skupiny Predsedníctva pre kódexy správania členom Konferencie predsedov a Predsedníctva týkajúce sa kódexu správania poslancov Európskeho parlamentu, ktoré bolo oficiálne schválené Predsedníctvom 6. júla 2011 a Konferenciou predsedov 7. júla 2011,

–  so zreteľom na Protokol č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie,

–  so zreteľom na články 211, 212 a 215 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7-0386/2011),

1.  rozhodol zmeniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedených zmien;

2.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby zodpovedajúcim spôsobom upravil prílohu X rokovacieho poriadku označením prepojenia medzi odkazmi na prílohu I, ktoré sú v ňom uvedené, a príslušnými ustanoveniami prílohy I uvedenými v znení vychádzajúcom z tohto rozhodnutia;

3.  rozhodol, že tieto zmeny nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012;

4.  poznamenáva, že z dôvodu obnovy orgánov Európskeho parlamentu v polovici volebného obdobia v súlade s rokovacím poriadkom nemôže byť poradný výbor, ktorý je stanovený v článku 7 kódexu správania uvedeného v prílohe I k rokovaciemu poriadku v podobe stanovenej na základe tohto rozhodnutia, vytvorený pred koncom januára 2012; preto rozhodol, že poslanci budú mať k dispozícii 90 dní po nadobudnutí účinnosti kódexu správania na predloženie vyhlásenia o finančných záujmoch, ktoré je uvedené v článku 4 tohto kódexu, a že vyhlásenia predložené na základe ustanovení rokovacieho poriadku platného k dátumu prijatia tohto rozhodnutia budú platné až do uplynutia uvedenej lehoty; okrem toho rozhodol, že tieto ustanovenia budú platné pre každého poslanca, ktorého mandát vznikne počas tohto obdobia;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii a parlamentom členských štátov pre informáciu.

Platný text   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1
1.  Parlament stanovuje pravidlá upravujúce transparentnosť finančných záujmov poslancov, ktoré tvoria prílohu k rokovaciemu poriadku.
1.  Parlament stanovuje pravidlá upravujúce transparentnosť finančných záujmov poslancov formou kódexu správania, ktorý schvaľuje väčšina jeho poslancov v súlade s článkom 232 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a ktorý tvorí prílohu k rokovaciemu poriadku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 19
Konferencia predsedov môže na základe rozhodnutia prijatého trojpätinovou väčšinou odovzdaných hlasov, ktorá predstavuje najmenej tri politické skupiny, navrhnúť v pléne zbaviť funkcie predsedu, podpredsedu, kvestora, predsedu alebo podpredsedu výboru, predsedu alebo podpredsedu medziparlamentnej delegácie alebo iného funkcionára voleného v rámci Parlamentu, ak sa podľa jej názoru dotknutý poslanec dopustil závažného porušenia svojich povinností. Na prijatie tohto návrhu v pléne je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny odovzdaných hlasov, ktoré predstavujú väčšinu všetkých poslancov.

Konferencia predsedov môže na základe rozhodnutia prijatého trojpätinovou väčšinou odovzdaných hlasov, ktorá predstavuje najmenej tri politické skupiny, navrhnúť v pléne zbaviť funkcie predsedu, podpredsedu, kvestora, predsedu alebo podpredsedu výboru, predsedu alebo podpredsedu medziparlamentnej delegácie alebo iného funkcionára voleného v rámci Parlamentu, ak sa podľa jej názoru dotknutý poslanec dopustil závažného porušenia svojich povinností. Parlament prijíma rozhodnutie o tomto návrhu dvojtretinovou väčšinou odovzdaných hlasov, ktoré predstavujú väčšinu všetkých poslancov.

Ak spravodajca poruší ustanovenia kódexu správania poslancov Európskeho parlamentu pripojeného k rokovaciemu poriadku, pokiaľ ide o finančné záujmy a konflikty záujmov, výbor, ktorý ho vymenoval, ho môže na podnet predsedu alebo na návrh Konferencie predsedov zbaviť tejto funkcie. Väčšiny uvedené v prvom pododseku sa uplatňujú primerane na každú etapu tohto postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 32 – odsek 2
2.  Takéto zoskupenia sa nemôžu zúčastňovať na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli viesť k zámene s oficiálnymi činnosťami Parlamentu alebo jeho orgánov. Ak sú dodržané podmienky stanovené v pravidlách, ktorými sa riadi vytvorenie takýchto zoskupení a ktoré prijalo predsedníctvo, politické skupiny môžu uľahčovať ich činnosť tým, že im poskytnú logistickú podporu. O akejkoľvek vonkajšej podpore podávajú tieto zoskupenia vyhlásenie v súlade s prílohou I.
2.  Takéto zoskupenia sa nemôžu zúčastňovať na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli viesť k zámene s oficiálnymi činnosťami Parlamentu alebo jeho orgánov. Ak sú dodržané podmienky stanovené v pravidlách, ktorými sa riadi vytvorenie takýchto zoskupení a ktoré prijalo predsedníctvo, politické skupiny môžu uľahčovať ich činnosť tým, že im poskytnú logistickú podporu.
Tieto zoskupenia sú povinné priznať akúkoľvek podporu, peňažnú alebo hmotnú (napríklad asistentský príspevok), ktorá by v prípade, že by bola poskytnutá poslancom na individuálnom základe, musela byť priznaná v súlade s prílohou I.

Kvestori vedú register vyhlásení uvedených v druhom pododseku. Tento register sa zverejňuje na internetovej stránke Parlamentu. Kvestori schvaľujú pravidlá týkajúce sa týchto vyhlásení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 153 – odsek 3 – písmeno d
d) v súlade s článkom 19 predloženie návrhu Konferencii predsedov na pozastavenie alebo odobratie jednej alebo viacerých volených funkcií, ktoré dotknutý poslanec v Parlamente zastáva.
d) v súlade s článkom 19 predloženie návrhu Konferencii predsedov na pozastavenie alebo odobratie jednej alebo viacerých funkcií, ktoré dotknutý poslanec v Parlamente zastáva.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha I – nadpis
Ustanovenia o uplatnení čl. 9 ods. 1 - Transparentnosť a finančné záujmy poslancov

Kódex správania poslancov Európskeho parlamentu v oblasti finančných záujmov a konfliktov záujmov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha I – články 1 až 4
Článok 1

vypúšťa sa
1.  Každý poslanec, ktorý má priamy finančný záujem na veci, ktorá je predmetom rozpravy, musí pred vystúpením v Parlamente alebo v niektorom z jeho orgánov, alebo ak bol navrhnutý na spravodajcu, tento záujem priznať ústne na schôdzi.
2.  Ak má byť poslanec právoplatne vymenovaný za funkcionára Parlamentu alebo niektorého z jeho orgánov podľa čl. 13, čl. 191, alebo čl. 198 ods. 2, alebo má byť členom oficiálnej delegácie podľa čl. 68 alebo čl. 198 ods. 2, musí najprv riadne vyplniť vyhlásenie uvedené v článku 2.
Článok 2

Kvestori vedú register, ktorý obsahuje osobné a podrobné vyhlásenie každého poslanca o:

a) jeho profesijných činnostiach a iných platených funkciách alebo činnostiach,
b) akomkoľvek plate, ktorý poslanec dostáva za výkon mandátu v inom parlamente,
c) každej finančnej, personálnej alebo inej materiálnej podpore, ktorá je nad rámec podpory poskytovanej Parlamentom, a ktorú poslancovi v súvislosti s jeho politickými aktivitami poskytli tretie strany. Totožnosť tretích strán sa uvedie.
Poslanci sa zdržia prijímania akýchkoľvek darov alebo príspevkov pri výkone svojich povinností.

Vyhlásenia v registri robia poslanci na svoju osobnú zodpovednosť poslanca a sú povinní ich aktualizovať hneď, ako dôjde ku zmene a prinajmenšom raz za rok ich obnovovať. Poslanci sú v plnej miere zodpovední za transparentnosť svojich finančných záujmov.

Predsedníctvo môže priebežne spísať zoznam údajov, ktoré by sa podľa jeho názoru mali zapísať v registri.

Ak po náležitej výzve poslanec nesplní povinnosť predložiť vyhlásenie podľa písm. a) a b), predseda ho opätovne vyzve, aby predložil vyhlásenie do dvoch mesiacov. Ak vyhlásenie nepredloží v určenej lehote, uverejní sa meno poslanca, spolu s uvedením priestupku, v zápisnici z prvého dňa každej schôdze po uplynutí lehoty. Ak poslanec po uverejnení priestupku naďalej odmieta predložiť vyhlásenie, predseda postupuje v súlade s článkom 153 s cieľom poslanca vylúčiť.

Predsedovia zoskupení poslancov, či už medziskupín alebo iných neoficiálnych zoskupení poslancov, sú povinní priznať v súlade s týmto článkom každú podporu, peňažnú alebo v inej forme (napr. asistentský príspevok), ktorú inak priznávajú poslanci.

Kvestori sú zodpovední za vedenie registra a vypracovanie podrobných pravidiel týkajúcich sa vyhlásení týchto zoskupení o vonkajšej podpore.

Článok 3

Register je prístupný verejnosti k nahliadnutiu.

Register môže byť prístupný verejnosti k nahliadnutiu v elektronickej forme.

Článok 4

Pokiaľ ide o majetkové priznanie, na poslancov sa vzťahujú povinnosti uložené právnym poriadkom členského štátu, v ktorom boli zvolení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha I (nová) – článok 1 (nový)
Článok 1

Hlavné zásady

Poslanci Európskeho parlamentu pri výkone svojho mandátu:

a) vychádzajú z nasledujúcich všeobecných etických zásad a konajú v súlade s nimi: nestrannosť, poctivosť, transparentnosť, svedomitosť, čestnosť, zodpovednosť a úcta voči reputácii Parlamentu,
b) konajú výlučne vo verejnom záujme a nezískavajú ani sa nesnažia získať žiadnu priamu alebo nepriamu finančnú výhodu ani žiadnu inú odmenu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha I (nová) – článok 2 (nový)
Článok 2

Hlavné úlohy poslancov

Poslanci Európskeho parlamentu v rámci svojho mandátu:

a) neuzatvoria žiadnu dohodu, na základe ktorej by museli konať alebo hlasovať v záujme inej fyzickej alebo právnickej osoby, čo by mohlo ohroziť ich slobodu hlasovania ustanovenú v článku 6 aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu a v článku 2 štatútu poslancov Európskeho parlamentu,
b) nepožadujú, neprijmú ani nedostávajú žiadnu priamu alebo nepriamu finančnú výhodu ani inú odmenu za ovplyvnenie alebo hlasovanie týkajúce sa právnych predpisov, návrhov uznesení, písomných vyhlásení alebo otázok predložených v Parlamente alebo v niektorom z jeho výborov a dôsledne sa snažia predchádzať akejkoľvek situácii, ktorá by mohla byť spojená s korupciou.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha I (nová) – článok 3 (nový)
Článok 3

Konflikty záujmov

1.  Konflikt záujmov nastáva vtedy, keď má poslanec Európskeho parlamentu osobný záujem, ktorý by mohol neoprávnene ovplyvňovať výkon jeho mandátu poslanca. Konflikt záujmov nenastáva vtedy, keď výhody poslanca vyplývajú iba zo skutočnosti, že je súčasťou širokej verejnosti alebo širokej skupiny osôb.
2.  Každý poslanec, ktorý zistí, že je vystavený konfliktu záujmov, musí okamžite podniknúť kroky potrebné na nápravu tejto situácie v súlade so zásadami a s ustanoveniami tohto kódexu správania. Ak poslanec nie je schopný vyriešiť konflikt záujmov, oznámi to písomne predsedovi. V prípade nejasností môže poslanec požiadať o dôverné stanovisko k správaniu poslancov poradný výbor, ktorý je ustanovený v článku 7.
3.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, poslanci pred vystúpením alebo hlasovaním v pléne, alebo v rámci orgánov Parlamentu, alebo ak boli navrhnutí na funkciu spravodajcu, verejne oznámia akýkoľvek skutočný alebo možný konflikt záujmov so zreteľom na skúmanú otázku, pokiaľ tento konflikt nie je zjavný na základe informácií oznámených v súlade s článkom 4. Túto skutočnosť oznámia predsedovi písomne alebo ústne v priebehu príslušných parlamentných rozpráv.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha I (nová) – článok 4 (nový)
Článok 4

Vyhlásenie poslancov

1.  V záujme transparentnosti poslanci Európskeho parlamentu na vlastnú zodpovednosť predložia predsedovi vyhlásenie o finančných záujmoch pred skončením prvej schôdze, ktorá nasleduje po voľbách do Európskeho parlamentu (alebo počas volebného obdobia do 30 dní od začatia výkonu mandátu v Parlamente), a to vyplnením tlačiva, ktoré schvaľuje Predsedníctvo v súlade s článkom 9. Poslanci informujú predsedu o každej zmene, ktorá má vplyv na ich vyhlásenie, do 30 dní od vzniku tejto zmeny.
2.  Vyhlásenie o finančných záujmoch obsahuje tieto presným spôsobom uvedené informácie:
a) pracovné činnosti poslanca vykonávané počas troch rokov pred nástupom do funkcie v Parlamente, ako aj jeho účasť vo výboroch alebo v správnych radách podnikov, mimovládnych organizácií, združení alebo akéhokoľvek iného subjektu s právnou subjektivitou v priebehu tohto obdobia,
b) akýkoľvek plat, ktorý poslanec dostáva za výkon mandátu v inom parlamente,
c) akúkoľvek pravidelnú zárobkovú činnosť, ktorú poslanec vykonáva súbežne s výkonom svojho mandátu, či už ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba,
d) účasť vo výboroch alebo v správnych radách podnikov, mimovládnych organizácií, združení alebo akéhokoľvek iného subjektu s právnou subjektivitou alebo výkon akejkoľvek inej vonkajšej činnosti poslanca bez ohľadu na to, či je platená alebo nie,
e) akúkoľvek platenú, príležitostnú vonkajšiu činnosť (vrátane písomnej tvorby, prednášok alebo znalectva), ak celková výška odmeny predstavuje viac ako 5 000 EUR za kalendárny rok,
f) podiel v spoločnosti alebo účasť na partnerstve, ak by mohlo dôjsť k vplyvu na verejnú politiku alebo ak v dôsledku tohto podielu alebo účasti poslanec získava významný vplyv na činnosť daného subjektu,
g) akúkoľvek finančnú, personálnu alebo inú materiálnu podporu, ktorá je nad rámec podpory poskytovanej Parlamentom a ktorú poslancovi poskytli v súvislosti s jeho politickými aktivitami tretie strany, pričom sa uvedie totožnosť tretích strán,
h) akýkoľvek iný finančný záujem, ktorý by mohol ovplyvniť výkon funkcií poslanca.
Pravidelné príjmy, ktoré poslanec dostáva v súvislosti s jednotlivými položkami vyhlásenia podľa prvého pododseku, patria do jednej z týchto kategórií:

– od 500 do 1 000 EUR mesačne;
– od 1 001 do 5 000 EUR mesačne;
– od 5 001 do 10 000 EUR mesačne;
– viac ako 10 000 EUR mesačne.
Akýkoľvek iný príjem, ktorý sa poslancovi vypláca v súvislosti s jednotlivými položkami vyhlásenia podľa prvého pododseku, sa vypočítava na ročnom základe, vydelí sa dvanástimi a zaradí sa do jednej z kategórií uvedených v druhom pododseku.

3.  Informácie poskytnuté predsedovi na základe tohto článku sa uverejnia na internetovej stránke Parlamentu v ľahko dostupnej forme.
4.  Poslanec nemôže byť zvolený do funkcií v rámci Parlamentu ani žiadneho z jeho orgánov, vymenovaný ako spravodajca, ani sa nemôže stať členom oficiálnej delegácie, ak nepredložil vyhlásenie o finančných záujmoch.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha I (nová) – článok 5 (nový)
Článok 5

Dary alebo podobné výhody

1.  Poslanci Európskeho parlamentu sa počas výkonu mandátu zdržia prijímania darov alebo podobných výhod, okrem darov a výhod, ktorých približná hodnota je nižšia ako 150 EUR a ktoré boli poskytnuté na znak úcty voči poslancovi alebo ktoré boli poskytnuté na znak úcty voči poslancovi oficiálne zastupujúcemu Parlament.
2.  Akýkoľvek dar, ktorý poslanec dostal v súlade s odsekom 1 pri oficiálnom zastupovaní Parlamentu, sa odovzdá predsedovi a zaobchádza sa s ním v súlade s vykonávacími opatreniami stanovenými Predsedníctvom podľa článku 9.
3.  Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa neuplatňujú na úhradu cestovných nákladov a výdavkov na ubytovanie a pobyt poslancov ani na priamo platbu takýchto výdavkov tretími stranami, ak sa poslanec na základe pozvania a v rámci svojich povinností zúčastnil na akýchkoľvek podujatiach organizovaných tretími stranami.
Rozsah pôsobnosti tohto odseku, najmä pravidlá na zabezpečenie transparentnosti, sa určí vo vykonávacích opatreniach stanovených Predsedníctvom podľa článku 9.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha I (nová) – článok 6 (nový)
Článok 6

Činnosti bývalých poslancov

Bývalí poslanci Európskeho parlamentu, ktorí sa venujú profesionálnym činnostiam v oblasti lobingu alebo zastupovania priamo súvisiacim s prijímaním rozhodnutí v rámci Únie, nesmú počas zapojenia do týchto činností využívať výhody, na ktoré majú nárok bývalí poslanci podľa pravidiel ustanovených Predsedníctvom na tento účel1.

1 Rozhodnutie Predsedníctva z 12. apríla 1999.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha I (nová) – článok 7 (nový)
Článok 7

Poradný výbor pre správanie poslancov

1.  Zriaďuje sa poradný výbor pre správanie poslancov (ďalej len „poradný výbor“).
2.  Poradný výbor má päť členov, ktorých vymenuje predseda na začiatku svojho funkčného obdobia spomedzi členov predsedníctiev a koordinátorov Výboru pre ústavné veci a Výboru pre právne veci, pričom zohľadní skúsenosti poslancov a politickú vyváženosť.
Každý člen poradného výboru vykonáva na šesť mesiacov rotujúce predsedníctvo.

3.  Predseda vymenuje na začiatku svojho funkčného obdobia aj náhradných členov poradného výboru, a to jedného za každú skupinu, ktorá nie je v poradnom výbore zastúpená.
Ak sa člen politickej skupiny, ktorá nie je zastúpená v poradnom výbore, dopustí údajného porušenia tohto kódexu správania, príslušný náhradný člen sa stane šiestym plnoprávnym členom poradného výboru na účely preskúmania tohto údajného porušenia.

4.  Na základe žiadosti poradný výbor poskytne poslancovi do 30 kalendárnych dní dôverné usmernenia zamerané na výklad a uplatňovanie ustanovení tohto kódexu správania. Príslušný poslanec sa môže opierať o tieto usmernenia.
Poradný výbor posudzuje na žiadosť predsedu aj údajné prípady porušenia tohto kódexu správania a poskytuje predsedovi poradenstvo týkajúce sa možných opatrení, ktoré je potrebné prijať.

5.  Poradný výbor môže po konzultácii s predsedom požiadať o poradenstvo externých odborníkov.
6.  Poradný výbor uverejňuje výročnú správu o svojich činnostiach.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha I (nová) – článok 8 (nový)
Článok 8

Postup v prípade možného porušenia kódexu správania

1.  Ak existujú dôvody, na základe ktorých sa možno domnievať, že poslanec Európskeho parlamentu pravdepodobne porušil tento kódex správania, predseda to môže oznámiť poradnému výboru.
2.  Poradný výbor preskúma okolnosti údajného porušenia a prípadne vypočuje príslušného poslanca. Na základe svojich zistení vypracuje pre predsedu odporúčanie týkajúce sa možného rozhodnutia.
3.  Ak predseda na základe odporúčania dospeje k záveru, že príslušný poslanec porušil kódex správania, po vypočutí tohto poslanca prijme odôvodnené rozhodnutie, v ktorom stanoví sankciu a s ktorým oboznámi poslanca.
Uložená sankcia môže zahŕňať jedno alebo niekoľko opatrení uvedených v článku 153 ods. 3 rokovacieho poriadku.

4.  Príslušný poslanec má možnosť využiť vnútorné odvolacie postupy ustanovené v článku 154 rokovacieho poriadku.
5.  Po uplynutí lehoty stanovenej v článku 154 rokovacieho poriadku predseda oznámi každú sankciu na plenárnej schôdzi a na zvyšok volebného obdobia sa sankcia zreteľným spôsobom zverejní na internetovej stránke Parlamentu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha I (nová) – článok 9 (nový)
Článok 9

Vykonávanie

Predsedníctvo prijme vykonávacie opatrenia k tomuto kódexu správania vrátane postupu kontroly a v prípade potreby aktualizuje sumy stanovené v článkoch 4 a 5.

Môže vypracovať návrhy na revíziu tohto kódexu správania.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia