Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/2174(REG)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0386/2011

Predložena besedila :

A7-0386/2011

Razprave :

Glasovanja :

PV 01/12/2011 - 6.21
CRE 01/12/2011 - 6.21
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0540

Sprejeta besedila
PDF 403kWORD 140k
Četrtek, 1. december 2011 - Bruselj
Spremembe poslovnika glede kodeksa ravnanja za poslance Evropskega parlamenta v primeru finančnih interesov in navzkrižja interesov
P7_TA(2011)0540A7-0386/2011

Sklep Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2011 o spremembah Poslovnika Evropskega parlamenta glede kodeksa ravnanja za poslance Evropskega parlamenta v primeru finančnih interesov in navzkrižja interesov (2011/2174(REG))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju pisma svojega predsednika z dne 31. avgusta 2011,

–  ob upoštevanju priporočila delovne skupine predsedstva o kodeksih ravnanja članom konference predsednikov in predsedstva o kodeksu ravnanja poslancev Evropskega parlamenta, ki ju je predsedstvo odobrilo dne 6. julija 2011, konferenca predsednikov pa dne 7. julija 2011,

–  ob upoštevanju Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije,

–  ob upoštevanju členov 211, 212 in 215 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A7-0386/2011),

1.  sklene spremeniti Poslovnik, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj v skladu s tem prilagodi Prilogo X Poslovnika, pri čemer naj navede povezavo med vsebovanimi sklicevanji na Prilogo I in ustrezajočimi določbami iz Priloge I, kakor se spremeni v skladu s tem sklepom;

3.  sklene, da navedene spremembe začnejo veljati dne 1. januarja 2012;

4.  ugotavlja, da zaradi preoblikovanja organov Parlamenta na polovici zakonodajnega obdobja v skladu s Poslovnikom, pred koncem januarja 2012 ne bo mogoče ustanoviti posvetovalnega odbora iz člena 7 kodeksa ravnanja iz Priloge I Poslovnika, kakor se spremeni v skladu s tem sklepom; zato sklene, da bodo poslanci imeli 90 dni po začetku veljavnosti kodeksa ravnanja, da predložijo izjavo o finančnih interesih iz člena 4 tega kodeksa, in da bodo izjave, predložene na podlagi določb Poslovnika, ki veljajo ob sprejetju tega sklepa, ostale veljavne do poteka navedenega roka; poleg tega sklene, da se bodo te določbe uporabljale tudi za katerega koli poslanca, ki bo nastopil svoj mandat v tem obdobju;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep v vednost posreduje Svetu in Komisiji ter parlamentom držav članic.

Veljavno besedilo   Sprememba
Sprememba 1
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1
1.  Parlament določi pravila preglednosti finančnih interesov poslancev, ki so priložena temu poslovniku.
1.  Parlament določi pravila preglednosti finančnih interesov poslancev v obliki kodeksa ravnanja, ki se sprejme z večino vseh poslancev v skladu s členom 232 Pogodbe o delovanju Evropske unije in se priloži temu poslovniku.
Sprememba 2
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 19
Konferenca predsednikov lahko s tripetinsko večino oddanih glasov, ki predstavljajo najmanj tri politične skupine, Parlamentu predlaga prenehanje mandata predsednika, podpredsednika, kvestorja, predsednika ali podpredsednika odbora, predsednika ali podpredsednika medparlamentarne delegacije ali katerega koli drugega nosilca funkcije, izvoljenega v Parlamentu, kadar meni, da je poslanec zagrešil hujšo kršitev. Parlament sprejme tak predlog z dvotretjinsko večino oddanih glasov, ki predstavljajo večino vseh poslancev.

Konferenca predsednikov lahko s tripetinsko večino oddanih glasov, ki predstavljajo najmanj tri politične skupine, Parlamentu predlaga prenehanje mandata predsednika, podpredsednika, kvestorja, predsednika ali podpredsednika odbora, predsednika ali podpredsednika medparlamentarne delegacije ali katerega koli drugega nosilca funkcije, izvoljenega v Parlamentu, kadar meni, da je poslanec zagrešil hujšo kršitev. Parlament odloči o tem predlogu z dvotretjinsko večino oddanih glasov, ki predstavljajo večino vseh poslancev.

Kadar poročevalec krši določbe kodeksa ravnanja za poslance Evropskega parlamenta v zvezi s finančnimi interesi in navzkrižji interesov, priloženega temu poslovniku, lahko odbor, ki ga je imenoval, na pobudo predsednika in na predlog konference predsednikov, ukine ta mandat. Večina, zahtevana v prvem pododstavku, se smiselno uporablja za vsako fazo tega postopka.

Sprememba 3
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 32 – odstavek 2
2.  Takšna združenja ne smejo opravljati nobenih dejavnosti, ki bi lahko povzročile nejasnosti v zvezi z uradnimi dejavnostmi Parlamenta in njegovih teles. Če se pogoji iz členov o njihovem oblikovanju, ki jih je sprejelo predsedstvo, spoštujejo, politične skupine medskupinam nudijo logistično podporo in jim tako olajšajo delo. V skladu s Prilogo I takšna združenja prijavijo vsakršno zunanjo pomoč.
2.  Takšna združenja ne smejo opravljati nobenih dejavnosti, ki bi lahko povzročile nejasnosti v zvezi z uradnimi dejavnostmi Parlamenta in njegovih teles. Če se pogoji iz členov o njihovem oblikovanju, ki jih je sprejelo predsedstvo, spoštujejo, politične skupine medskupinam nudijo logistično podporo in jim tako olajšajo delo.
Takšna združenja morajo prijaviti vsakršno pomoč, denarno ali v naravi (na primer pisarniško pomoč), ki bi morala biti prijavljena v skladu s Prilogo I, če bi bila ponujena poslancem kot posameznikom.

Kvestorji vodijo register prijav iz drugega pododstavka. Ta register se objavi na spletni strani Parlamenta. Kvestorji sprejmejo podrobna pravila v zvezi s takimi prijavami.

Sprememba 4
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 153 – odstavek 3 – točka d
(d) posredovanje predloga za začasno izključitev ali prenehanje enega ali več volilnih mandatov v Parlamentu konferenci predsednikov v skladu s členom 19.
(d) posredovanje predloga za začasno izključitev ali prenehanje enega ali več mandatov v Parlamentu konferenci predsednikov v skladu s členom 19.
Sprememba 5
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga I – naslov
Določbe o izvajanju člena 9(1) – preglednost in finančni interesi poslancev

Kodeks ravnanja za poslance Evropskega parlamenta v zvezi s finančnimi interesi in navzkrižji interesov

Sprememba 6
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga I – členi 1 do 4
Člen 1

črtano
1.  Vsak poslanec, ki ima v predmetu razprave neposreden finančni interes, mora bodisi pred nastopom v Parlamentu ali enem izmed njegovih teles bodisi tedaj, ko je predlagan za poročevalca, svoj interes na seji ustno razkriti.
2.  Preden je poslanec lahko veljavno imenovan za nosilca funkcije v Parlamentu ali enem izmed njegovih teles v skladu s členom 13, 191 ali 198(2) ali se udeleži uradne delegacije v skladu s členom 68 ali 198(2), mora pravilno izpolniti prijavo iz člena 2.
Člen 2

Kvestorji vodijo register, v katerem vsak poslanec osebno in natančno prijavi:

a) svoje poklicne dejavnosti in druge funkcije ali dejavnosti, za katere prejema plačilo,
b) vsako nadomestilo, ki ga poslanec prejema za opravljanje mandata v drugem parlamentu,
c) kakršno koli podporo, bodisi finančno bodisi v obliki osebja ali stvari, ki jo prejema poleg sredstev, ki jih zagotavlja Parlament, in mu jo v zvezi z njegovo politično dejavnostjo nudijo tretje osebe, katerih identiteta se razkrije.
Poslanci se pri opravljanju svojih nalog vzdržijo prejemanja vseh daril ali ugodnosti.

Za prijave v registru je osebno odgovoren vsak poslanec in se posodobijo, takoj ko nastopijo spremembe in vsaj enkrat na leto. Poslanci so popolnoma odgovorni za preglednost njihovih finančnih interesov.

Predsedstvo lahko občasno pripravi seznam zadev, za katere meni, da bi morale biti prijavljene v registru.

Če poslanec po ustreznem pozivu ne izpolni svoje obveznosti in ne predloži prijave v skladu s točkama (a) in (b), ga predsednik ponovno opomni, naj to stori v dveh mesecih. Če prijava v tem roku ni predložena, se ime poslanca z navedbo kršitve objavi v zapisniku prvega dne vsakega delnega zasedanja po poteku roka. Če poslanec po objavi kršitve še vedno ne predloži svoje prijave, predsednik ukrepa po postopku za izključitev poslanca v skladu s členom 153 tega poslovnika.

Predsedniki združenj poslancev, in sicer tako medskupinskih kot tudi drugih neuradnih združenj poslancev, morajo prijaviti vsako denarno ali drugačno podporo (npr. pisarniško pomoč), ki bi morala biti prijavljena po tem členu, če bi bila ponujena poslancem kot posameznikom.

Kvestorji so pristojni za vodenje registra in sestavo podrobnih pravil glede prijave zunanje podpore takih združenj.

Člen 3

Register je javen.

Register je javnosti lahko dostopen elektronsko.

Člen 4

Glede prijavljanja premoženja veljajo za poslance predpisi držav članic, v katerih so bili izvoljeni.

Sprememba 7
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga I (novo) – člen 1 (novo)
Člen 1

Glavna načela

Poslanci Evropskega parlamenta pri izvrševanju svojih funkcij:

(a) se zgledujejo in ravnajo po naslednjih splošnih načelih ravnanja: nepristranskost, integriteta, preglednost, marljivost, poštenost, odgovornost in spoštovanje ugleda Parlamenta,
(b) delujejo izključno v splošnem interesu in ne pridobivajo niti si ne prizadevajo, da bi pridobili kakršno koli neposredno ali posredno finančno korist ali drugo nagrado.
Sprememba 8
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga I (novo) – člen 2 (novo)
Člen 2

Glavne dolžnosti poslancev

Poslanci Evropskega parlamenta v okviru svojega mandata:

(a) ne sklenejo nikakršnega dogovora, na podlagi katerega bi delovali ali glasovali v interesu tretjih fizičnih ali pravnih oseb, ki bi lahko ogrozil njihovo svobodo glasovanja iz člena 6 Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976 in iz člena 2 Statuta poslancev Evropskega parlamenta;
(b) ne zahtevajo, ne sprejmejo oziroma nimajo nikakršne neposredne ali posredne finančne koristi ali drugačne nagrade v zameno za izvrševanje pritiska ali za glas v zvezi z zakonodajo, predlogi resolucij, pisnimi izjavami ali vprašanji, vloženimi v Parlamentu ali enem od njegovih odborov, in vestno skrbijo za to, da se izognejo vsakršnemu položaju, ki bi lahko nakazoval na korupcijo;
Sprememba 9
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga I (novo) – člen 3 (novo)
Člen 3

Navzkrižja interesov

1.  Navzkrižje interesov obstaja, ko ima poslanec Evropskega parlamenta osebni interes, ki bi lahko neprimerno vplival na izvrševanje njegove funkcije poslanca. Ne gre za navzkrižje interesov, ko poslanec pridobi ugodnosti le zaradi dejstva, da pripada prebivalstvu kot celoti ali veliki skupini ljudi.
2.  Vsak poslanec, ki ugotovi, da bo izpostavljen navzkrižju interesov, nemudoma sprejme potrebne ukrepe, da tako stanje odpravi, v skladu z načeli in določbami tega kodeksa ravnanja. Če poslanec ne more rešiti navzkrižja interesov, na to pisno opozori predsednika. V primeru negotovosti se lahko poslanec zaupno posvetuje s posvetovalnim odborom o ravnanju poslancev, ustanovljenem v skladu s členom 7.
3.  Brez poseganja v člen 2 poslanci pred nastopom ali glasovanjem na plenarnem zasedanju ali v organih Parlamenta ali ko so predlagani za poročevalce, javno naznanijo vsakršno dejansko ali morebitno navzkrižje interesov v zvezi z obravnavanim vprašanjem, če to ni očitno iz podatkov, prijavljenih v skladu s členom 4. Ta naznanitev se opravi pisno ali ustno predsedniku med zadevno parlamentarno razpravo.
Sprememba 10
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga I (novo) – člen 4 (novo)
Člen 4

Izjava poslancev

1.  Zaradi preglednosti poslanci Evropskega parlamenta predsedniku pred koncem prvega zasedanja po volitvah v Evropski parlament (če je to med zakonodajnim obdobjem, pa v 30 dneh po prevzemu poslanske funkcije) v skladu s svojo osebno odgovornostjo predložijo izjavo o finančnih interesih na obrazcu, ki ga v skladu s členom 9 sprejme predsedstvo. Predsednika obvestijo o vsakršni spremembi, ki vpliva na izjavo, v 30 dneh po nastopu take spremembe.
2.  Izjava o finančnih interesih vsebuje naslednje natančno navedene podatke:
(a) poklicne dejavnosti poslanca v treh letih pred nastopom funkcije v Parlamentu, pa tudi sodelovanje v upravnih odborih ali nadzornih svetih družb, nevladnih organizacij, združenj ali drugih pravnih oseb v istem obdobju,
(b) vsako nadomestilo, ki ga poslanec prejema za opravljanje mandata v drugem parlamentu,
(c) vsaka redna plačana dejavnost, ki jo poslanec opravlja ob svoji poslanski funkciji, ne glede na to, ali gre za zaposlitev ali samostojen poklic,
(d) sodelovanje v upravnih odborih ali nadzornih svetih družb, nevladnih organizacij, združenj ali drugih pravnih oseb ali izvajanje drugih zunanjih dejavnosti, ki se jim posveča poslanec, ne glede na to, ali sta plačana,
(e) vsaka druga občasna plačana zunanja dejavnost (vključno s pisanjem, konferencami ali izvedenskimi storitvami), če skupno plačilo presega 5 000 EUR v koledarskem letu,
(f) sodelovanje v družbi ali partnerstvu, če ima to možne posledice na javno politiko ali če ima poslanec zaradi takega sodelovanja vpliv na delovanje te pravne osebe,
(g) kakršna koli podpora, bodisi finančna bodisi v obliki osebja ali dobrin, ki jo prejema poleg sredstev, ki jih zagotavlja Parlament, in mu jo v zvezi z njegovo politično dejavnostjo nudijo tretje osebe, katerih identiteta se razkrije,
(h) drugi finančni interesi, ki bi lahko vplivali na izvrševanje poslanske funkcije.
Redna plačila, ki jih poslanec prejema v zvezi z vsako točko prvega pododstavka, se razvrstijo v eno od naslednjih kategorij:

– 500 do 1 000 EUR na mesec;
– 1 001 do 5 000 EUR na mesec;
– 5 001 do 10 000 EUR na mesec;
– več kot 10 000 EUR na mesec.
Vsa druga plačila, ki jih poslanec prejema, prijavljena v skladu z vsako točko prvega pododstavka, se izračunajo na letni ravni, delijo z dvanajst in nato uvrstijo v eno od kategorij iz drugega pododstavka.

3.  Podatki, ki jih na podlagi tega člena dobi predsednik, se na lahko dostopen način objavijo na spletni strani Parlamenta.
4.  Če poslanec ni oddal izjave o finančnih interesih, ne more biti izvoljen za opravljanje položaja v Parlamentu ali njegovih telesih in ne more biti imenovan za poročevalca ali sodelovati v uradni delegaciji.
Sprememba 11
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga I (novo) – člen 5 (novo)
Člen 5

Darila ali podobne koristi

1.  Poslanci Evropskega parlamenta se pri izvrševanju njihove funkcije vzdržijo sprejemati darila ali podobne koristi, razen tistih v približni vrednosti, ki je nižja od 150 EUR in so podarjena iz vljudnosti, ali tistih, ki so podarjena iz vljudnosti, ko poslanci uradno predstavljajo Parlament.
2.  Vsa darila, ki so poslancem podarjeni v skladu z odstavkom 1, ko poslanci uradno predstavljajo Parlament, se prepustijo predsedniku in se z njimi ravna v skladu z izvedbenimi pravili, ki jih določi predsedstvo, v skladu s členom 9.
3.  Določbe iz odstavka 1 in 2 se ne uporabljajo za povračilo potnih stroškov, stroškov bivanja in dnevnic poslancev ali neposredno plačilo teh stroškov s strani tretje strani, če se poslanec odzove vabilu in se pri izvrševanju svojih dolžnosti udeleži dogodkov, ki jih organizira tretja stran.
Področje uporabe tega odstavka, zlasti določb za zagotavljanje preglednosti, se opredeli v izvedbenih pravilih, ki jih določi predsedstvo, v skladu s členom 9.

Sprememba 12
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga I (novo) – člen 6 (novo)
Člen 6

Dejavnosti nekdanjih poslancev

Nekdanji poslanci Evropskega parlamenta, ki se poklicno ukvarjajo z dejavnostmi lobiranja ali zastopanja, ki so v neposredni zvezi s postopkom odločanja Unije, med opravljanjem te dejavnosti ne morejo koristiti ugodnosti, ki v skladu s pravili, ki jih je določilo predsedstvo¹, pripadajo nekdanjim poslancem.

¹ Sklep predsedstva z dne 12. aprila 1999.
Sprememba 13
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga I (novo) – člen 7 (novo)
Člen 7

Posvetovalni odbor o ravnanju poslancev

1.  Ustanovi se posvetovalni odbor o ravnanju poslancev („posvetovalni odbor“).
2.  Posvetovalni odbor sestavlja pet članov, ki jih med člani predsedstva in koordinatorji Odbora za ustavne zadeve in Odbora za pravne zadeve na začetku svojega mandata imenuje predsednik, ob upoštevanju izkušenj poslancev in političnega ravnotežja.
Člani posvetovalnega odbora se vsakih 6 mesecev po rotacijskem sistemu izmenjajo pri predsedovanju odboru.

3.  Predsednik na začetku svojega mandata imenuje tudi nadomestne člane posvetovalnega odbora, in sicer enega za vsako politično skupino, ki nima svojega predstavnika v posvetovalnem odboru.
V primeru domnevne kršitve kodeksa ravnanja s strani člana politične skupine, ki nima svojega predstavnika v posvetovalnem odboru, postane zadevni nadomestni član za preiskavo te domnevne kršitve šesti redni član posvetovalnega odbora.

4.  Posvetovalni odbor poslancu na njegovo zahtevo zaupno in 30 dneh da smernice o razlagi in izvajanju določb tega kodeksa ravnanja. Poslanec se na te smernice lahko zanese.
Na zahtevo predsednika posvetovalni odbor tudi presodi o domnevnih kršitvah kodeksa ravnanja in predsedniku svetuje v zvezi z ukrepi, ki bi jih bilo morebiti potrebno sprejeti.

5.  Po posvetovanju s predsednikom se posvetovalni odbor lahko posvetuje tudi z zunanjimi strokovnjaki.
6.  Posvetovalni odbor objavi tudi letno poročilo o svojih dejavnostih.
Sprememba 14
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga I (novo) – člen 8 (novo)
Člen 8

Postopek v primeru kršitev kodeksa ravnanja

1.  V primeru domneve, da je poslanec Evropskega parlamenta kršil kodeks ravnanja, predsednik lahko s tem seznani posvetovalni odbor.
2.  Posvetovalni odbor preuči okoliščine domnevne kršitve in lahko zasliši poslanca, ki ga to zadeva. Na podlagi svojih dognanj oblikuje priporočila predsedniku glede morebitne odločitve.
3.  Če na podlagi tega priporočila predsednik sklene, da je zadevni poslanec kršil kodeks ravnanja, po razgovoru s poslancem sprejme obrazložen sklep, ki določa kazen, s katero seznani poslanca.
Izrečena kazen lahko vsebuje enega ali več ukrepov iz člena 153(3) Poslovnika.

4.  Poslanec ima možnost za notranjo pritožbo v skladu s členom 154 Poslovnika.
5.  Po preteku roka iz člena 154 Poslovnika predsednik na plenarnem zasedanju razglasi kazen, izrečeno poslancu, ki se tudi objavi na vidnem mestu spletne strani Parlamenta do konca zakonodajnega obdobja.
Sprememba 15
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga I (novo) – člen 9 (novo)
Člen 9

Izvajanje

Predsedstvo sprejme izvedbene ukrepe tega kodeksa ravnanja, vključno s postopkom za nadzor, ter po potrebi posodobi zneske iz členov 4 in 5.

Lahko tudi posreduje predloge za revizijo tega kodeksa ravnanja.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov