Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2099(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0411/2011

Predkladané texty :

A7-0411/2011

Rozpravy :

PV 30/11/2011 - 13
CRE 30/11/2011 - 13

Hlasovanie :

PV 01/12/2011 - 6.22
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0541

Prijaté texty
PDF 211kWORD 44k
Štvrtok, 1. decembra 2011 - Brusel
Žiadosti o ochranu poslaneckej imunity Viktora Uspaskicha
P7_TA(2011)0541A7-0411/2011

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2011 o žiadostiach o ochranu imunity a výsad Viktora Uspaskicha (2011/2162(IMM) a 2011/2099(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť Viktora Uspaskicha o ochranu imunity z 5. apríla 2011, oznámenú na plenárnom zasadnutí 9. mája 2011, a na jeho žiadosť z 11. apríla 2011, oznámenú na plenárnom zasadnutí 4. júla 2011, o revíziu rozhodnutia Európskeho parlamentu zo 7. septembra 2010 zbaviť ho imunity(1),

–  so zreteľom na vypočutie Viktora Uspaskicha 10. októbra 2011 v súlade s článkom 7 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 7 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie (ďalej len „protokol“), ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008 a 19. marca 2010(2),

–  so zreteľom na ustanovenia článku 62 ústavy Litovskej republiky,

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 7. septembra 2010 o zbavení imunity Viktora Uspaskicha,

–  so zreteľom na článok 6 ods. 3 a článok 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správy Výboru pre právne veci (A7-0411/2011 a A7-0413/2011),

A.  keďže je potrebné zaoberať sa žiadosťami Viktora Uspaskicha z 5. a 11. apríla 2011 spoločne, pretože sa týkajú toho istého súdneho konania;

B.  keďže sa začalo trestné konanie voči Viktorovi Uspaskichovi, poslancovi Európskeho parlamentu, ktorý je obvinený v konaní vilniuskeho regionálneho súdu z trestných činov podľa článku 24 ods. 4 v spojení s článkom 222 ods. 1, článku 220 ods. 1, článku 24 ods. 4 v spojení s článkom 220 ods. 1, článku 205 ods. 1 a článku 24 ods. 4 v spojení s článkom 205 ods. 1 trestného zákonníka Litovskej republiky;

C.  keďže podľa článku 9 protokolu poslanci počas schôdzí Európskeho parlamentu požívajú na území svojho vlastného štátu imunitu priznanú poslancom ich parlamentu, keďže imunita sa neuplatní, ak je poslanec pristihnutý pri páchaní trestného činu a keďže to nebráni Európskemu parlamentu vo výkone práva zbaviť imunity niektorého zo svojich poslancov;

D.  keďže podľa článku 62 ústavy Litovskej republiky nemôže byť poslanec národného parlamentu (Seimas) trestne stíhaný alebo zatknutý a jeho sloboda nesmie byť nijakým iným spôsobom obmedzovaná bez súhlasu parlamentu;

E.  keďže článok 62 ústavy Litovskej republiky ďalej stanovuje, že poslanec Seimasu nesmie byť trestne stíhaný za svoje hlasovanie alebo za svoj prejav v Seimase, hoci môže byť stíhaný podľa všeobecného postupu za urážku na cti alebo ohováranie;

F.  keďže Viktor Uspaskich je obvinený v zásade z trestných činov falšovania účtovníctva v súvislosti s financovaním politickej strany v období pred jeho zvolením za poslanca Európskeho parlamentu;

G.  keďže 7. septembra 2010 Európsky parlament zbavil Viktora Uspaskicha imunity vzhľadom na to, že neboli uvedené žiadne pádne dôkazy o existencii fumus persecutionis a trestné činy, z ktorých je Viktor Uspaskich obvinený, nemajú žiadnu súvislosť s jeho pôsobením vo funkcii poslanca Európskeho parlamentu;

H.  keďže 28. októbra 2010 Viktor Uspaskich podal žalobu na Všeobecný súd vo veci zrušenia rozhodnutia Európskeho parlamentu zo 7. septembra 2010, v júli 2011 ju však stiahol späť;

I.  keďže Viktor Uspaskich vo svojom liste z 5. apríla 2011, v ktorom žiada o ochranu imunity, tvrdí, že trestné stíhanie, ktoré začali litovské orgány, mu bráni vo výkone alebo mu sťažuje výkon jeho poslaneckých povinností tým, že obmedzuje slobodu jeho pohybu, čo je v rozpore s článkom 7 protokolu;

J.  keďže cieľom článku 7 protokolu je ochrana poslancov proti obmedzeniu voľného pohybu s výnimkou obmedzení nariadených súdom, a teda jeho obsahom je nie imunita, ale výsada, a nechráni poslancov pred obmedzením voľného pohybu nariadeným súdom(3);

K.  keďže v dôsledku toho nie je možné, aby Európsky parlament súhlasil so žiadosťou Viktora Uspaskicha z 5. apríla 2011 a chránil jeho imunitu na základe článku 7 protokolu;

L.  keďže vo svojom liste z 11. apríla 2011 Viktor Uspaskich žiada revíziu rozhodnutia Európskeho parlamentu zo 7. septembra 2010 na základe údajných nových skutočností uvedených na internetovej stránke Wikileaks, ktoré podľa jeho tvrdenia ukazujú, že bol obeťou fumus persecutionis;

M.  keďže toto tvrdenie by sa malo zamietnuť z dôvodu, že nebola stanovená dostatočná spojitosť medzi údajne novými skutočnosťami a začatím konania proti Viktorovi Uspaskichovi za falšovanie účtovníctva;

N.  keďže okrem toho – a to sa týka aj tvrdenia Viktora Uspaskicha, že prijatím rozhodnutia zo 7. septembra 2010 bolo porušené jeho základné právo na obhajobu i Charta základných práv Európskej únie – žiadosť o preskúmanie rozhodnutia Európskeho parlamentu zo 7. septembra 2010 nepredstavuje žiadosť o ochranu jeho imunity a výsad v zmysle článkov 6 a 7;

1.  rozhodol sa neochraňovať imunitu a výsady Viktora Uspaskicha;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správy gestorského výboru príslušnému orgánu Litovskej republiky.

(1) Ú. v. EÚ C 308 E, 20.10.2011, s. 90.
(2) Vec 101/63, Wagner/Fohrmann a Krier, Zb. 1964, s. 195; vec 149/85, Wybot/Faure a iní, Zb. 1986, s. 2391; vec T-345/05, Mote/Parlament, Zb. 2008, s. II-2849; spojené veci C-200/07 a C-201/07, Marra/De Gregorio a Clemente, Zb. 2008, s. I-7929; vec T-42/06 Gollnisch/Parlament.
(3) Vec T-345/05, Mote/Parlament, Zb. 2008, s. II-2849, ods. 48 – 52.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia