Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2900(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0576/2011

Indgivne tekster :

B7-0576/2011

Forhandlinger :

PV 30/11/2011 - 18
CRE 30/11/2011 - 18

Afstemninger :

PV 01/12/2011 - 6.25
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0543

Vedtagne tekster
PDF 124kWORD 43k
Torsdag den 1. december 2011 - Bruxelles
Forum for det indre marked
P7_TA(2011)0543B7-0576/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 1. december 2011 om resultatet af forummet for det indre marked

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forummet for det indre marked, der blev afholdt i Krakow (Polen) den 3. og 4. oktober 2011,

–  der henviser til Krakowerklæringen fra det første forum for det indre marked,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. april 2011 »Akten for det indre marked – Tolv løftestænger til at skabe vækst og øget tillid – «Sammen om fornyet vækst'' (KOM(2011)0206),

–  der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 16. august 2011 »Det indre marked i befolkningens øjne: Et øjebliksbillede af borgernes og virksomhedernes 20 største betænkeligheder (SEC(2011)1003),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at det europæiske indre marked har bragt enorme fordele til 500 millioner europæere samtidig med, at det har skabt nye vækstmuligheder for mere end 21 millioner europæiske virksomheder og er blevet den reelle drivkraft for EU's økonomiske vækst;

B.  der henviser til, at der på en lang række områder stadig er en kløft mellem, hvad folk forventer af det indre marked, og hvad de oplever i praksis;

C.  der henviser til, er det indre marked på tærsklen til sit 20-års jubilæum er mere afgørende end nogensinde før med henblik på genoplivningen af den europæiske økonomi og levedygtigheden af det europæiske projekt på lang sigt;

D.  der henviser til, at det første forum for det indre marked førte europæiske virksomheder, arbejdsmarkedets parter, ngo'er, tænketanke, journalister, nationale parlamenter, EU-institutioner, offentlige myndigheder på forskellige niveauer og de europæiske borgere sammen;

1.  understreger betydningen af at omdanne forummet for det indre marked til en regelmæssig begivenhed, således at virksomheder og borgere samt lokale og regionale myndigheder kan deltage direkte i og påvirke den videre udvikling af det indre marked;

2.  opfordrer Kommissionen til at arbejde sammen med medlemsstaterne, ansøgerlandene og EØS-partnerne med henblik på at afholde og fremme store offentlige arrangementer i 2012 for at fejre 20-årsdagen for det indre marked; mener, at målet bør være mindst én begivenhed i alle deltagende lande, i givet fald med regionale aktiviteter, der er knyttet til et centralt stort EU-arrangement, eventuelt tilrettelagt med EU-formandskabet;

3.  opfordrer Kommissionen til at fremlægge alle 12 prioriterede områder i akten for det indre marked inden udgangen af 2011, således at Rådet og Europa-Parlamentet i tæt samarbejde med Kommissionen kan vedtage et første sæt prioriterede foranstaltninger inden udgangen af 2012 og tilføre nye impulser til det indre marked;

4.  opfordrer til løbende opfølgning af gennemførelsen af akten for det indre marked på højeste politiske plan, bl.a. ved en regelmæssig gennemgang og rapportering af Kommissionen, dets optagelse som et centralt punkt på Rådets (konkurrenceevne) dagorden og Det Europæiske Råds statusrapporter; understreger i denne forbindelse behovet for rettidig og korrekt omsættelse og gennemførelse af eksisterende lovgivning;

5.  understreger, at det europæiske indre marked bidrager positivt til innovation, og at det, understøttet af koordinerede kommissionsinitiativer og et stærkt engagement fra medlemsstaternes side, vil skabe nye muligheder for virksomhederne – navnlig innovative små og mellemstore virksomheder – og vil kraftigt støtte jobskabelse og social samhørighed og fremkalde ny og bæredygtig økonomisk vækst samt opfylde de sociale behov hos borgerne og forbrugerne i EU;

6.  understreger borgernes, forbrugernes og SMV'ers manglende opmærksomhed og begrænsede viden om deres rettigheder og muligheder i det indre marked; opfordrer Kommissionen til at overveje at vedtage et brugervenligt, regelmæssigt opdateret og let tilgængeligt borgercharter for alle borgere, som flytter, arbejder, handler og sælger på tværs af grænser, som det kræves i dets beslutning af 20. maj 2010(1), der vil fungere som en praktisk håndbog, der beskriver borgernes rettigheder og pligter i det indre marked;

7.  noterer sig de mangler, der er identificeret af deltagerne i forummet for det indre marked; opfordrer til, at der træffes foranstaltninger med henblik på hurtigst muligt at afhjælpe disse mangler;

8.  fremhæver anerkendelsen i forummet af de generelt positive resultater af den automatiske anerkendelsesproces i direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og mener, at den derfor bør udvides til andre erhverv; opfordrer medlemsstaterne, de kompetente myndigheder og Kommissionen til at sikre mere gennemsigtighed, således at ansøgere kan få en udtømmende forklaring på årsagerne til afslag på anerkendelse af deres eksamensbevis eller erhvervskvalifikationer; glæder sig over offentliggørelsen af resultaterne af pilotprojekterne vedrørende et erhvervspas og mener, at et sådant pas kan være et nyttigt redskab med henblik på at støtte mobiliteten for visse erhverv, forenkle de administrative procedurer og øge sikkerheden;

9.  understreger behovet for effektive, billige og enkle alternative ordninger for tvistbilæggelse med henblik på at sikre højere forbrugertillid i det indre marked; understreger, at et effektivt internetbaseret tvistbilæggelsessystem vil være afgørende for at forbedre tilliden til det digitale indre marked;

10.  foreslår, at kvikskranker bliver udviklet til fuldt udbyggede e-forvaltningscentre, der giver iværksættere mulighed for at indgive og håndtere administrative formaliteter online; fremhæver deres potentiale i forbindelse med gennemførelsen af servicedirektivet og beklager, at visse medlemsstater stadig ikke har opfyldt deres forpligtelser i forbindelse med udviklingen af kvikskranker fuldt ud;

11.  understreger behovet for at fuldføre det digitale indre marked og overvinde de tekniske hindringer for grænseoverskridende handel og tjenesteydelser, ved bl.a. at forbedre interoperabiliteten og den gensidige anerkendelse af elektroniske identifikationer, elektroniske signaturer og elektroniske dokumenter;

12.  påpeger, at for at forbedre retssikkerheden for e-handel er det vigtigt at skabe et effektivt og ajourført ophavsretssystem i Den Europæiske Union og ajourføre den europæiske lovgivning om databeskyttelse;

13.  understreger, at grænseoverskridende levering af tjenesteydelser og mobilitet for udstationerede arbejdstagere er centrale elementer i det indre marked og understreger, at direktivet om udstationering af arbejdstagere bør sikre lige konkurrencevilkår og overholdelsen af udstationerede arbejdstageres rettigheder i hele EU; mener, at disse regler skal være gennemsigtige og klare for at undgå misbrug og omgåelse; bemærker, at arbejdsmarkedets parter spiller en vigtig rolle i beskyttelsen af udstationerede arbejdstageres rettigheder;

14.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre korrekt og rettidig gennemførelse af lovgivning om det indre marked og formindskelse af manglende overholdelse; understreger, at brugen af sammenligningstabeller er til gavn for alle parter ved gennemførelsen af direktiver om det indre marked;

15.  minder om betydningen af forenkling og korrekt gennemførelse af reglerne for offentlige indkøb og opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre dette i den eksisterende og kommende lovgivning; bemærker behovet for at gøre den offentlige indkøbssektor mere professionel gennem bedre uddannelse, bekræfte målene for offentlige indkøb og undersøge mulighederne for at nå andre politiske mål; mener, at små og mellemstore virksomheders deltagelse i offentlige udbud skal forbedres, og at udbudsprocedurerne skal være mindre omstændelige, billigere og mere åbne for små og mellemstore virksomheder og understreger behovet for en udvidet brug af princippet om »det økonomisk mest fordelagtige tilbud« i stedet for princippet om »den laveste pris«;

16.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i højere grad at inddrage borgere og andre interessenter i udviklingen af det indre marked, navnlig ved at organisere rettidige offentlige høringer om ny lovgivning på en mere proaktiv måde i samarbejde med nationale og lokale interessenter, arbejdsmarkedets parter og ngo'er og medierne; mener, at dokumenter i forbindelse med høringer bør være tilgængelige på alle officielle EU-sprog og forståelige for almindelige borgere;

17.  opfordrer EU-institutionerne og de nationale myndigheder på alle niveauer til at gøre en fælles indsats for at øge borgernes og interessenternes bevidsthed om de eksisterende værktøjer, der er udformet for at lette funktionen af det indre marked, som f.eks. kvikskranker, SOLVIT-netværket, Dit Europa og andre;

18.  opfordrer Kommissionen til at skabe et forum for det indre marked online som en platform for offentligheden, således at borgerne kan holde sig ajour med det indre markeds udvikling og dele erfaringer og aktuelle bekymringer vedrørende det indre marked;

19.  opfordrer de nationale regeringer, regionale og lokale enheder, virksomheder, fagforeninger og ngo'er til at samarbejde for at sikre, at det indre markeds regler fungerer effektivt for borgere og virksomheder i praksis;

20.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 161 E af 31.5.2011, s. 84.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik