Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2900(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0576/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0576/2011

Keskustelut :

PV 30/11/2011 - 18
CRE 30/11/2011 - 18

Äänestykset :

PV 01/12/2011 - 6.25
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0543

Hyväksytyt tekstit
PDF 117kWORD 42k
Torstai 1. joulukuuta 2011 - Bryssel
Sisämarkkinafoorumi
P7_TA(2011)0543B7-0576/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma 1. joulukuuta 2011 sisämarkkinafoorumin tuloksista

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Krakovassa (Puolassa) 3.–4. lokakuuta 2011 järjestetyn sisämarkkinafoorumin,

–  ottaa huomioon ensimmäisen sisämarkkinafoorumin antaman ”Krakovan julkilausuman”,

–  ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2011 päivätyn komission tiedonannon ”Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti; 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi; ”Yhdessä uuteen kasvuun'' (KOM(2011)0206),

–  ottaa huomioon 16. elokuuta 2011 päivätyn komission yksiköiden valmisteluasiakirjan aiheesta ”The Single Market through the lens of the people: A snapshot of citizens” and businesses' 20 main concerns' (SEC(2011)1003),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan sisämarkkinat ovat tuoneet valtavia etuja 500 miljoonalle eurooppalaiselle samalla kun ne ovat avanneet uusia laajennusmahdollisuuksia yli 21 miljoonalle eurooppalaiselle yritykselle, ja että niistä on tullut todellinen kasvun veturi Euroopan taloudessa;

B.  ottaa huomioon, että monilla alueilla on yhä kuilu sen välillä, mitä ihmiset odottavat sisämarkkinoilta ja miten he ne käytännössä kokevat;

C.  katsoo, että sisämarkkinat ovat 20. vuosipäivänsä lähestyessä ratkaisevammat kuin koskaan aikaisemmin Euroopan talouden elvyttämisen ja Euroopan yhdentymisen pitkän aikavälin toteuttamismahdollisuuksien kannalta;

D.  ottaa huomioon, että sisämarkkinafoorumi on tuonut yhteen eurooppalaisia yrityksiä, työmarkkinaosapuolia, kansalaisjärjestöjä, ajatushautomoja, toimittajia, kansallisia parlamentteja, eurooppalaisia instituutioita, julkisia viranomaisia hallinnon eri tasoilta sekä Euroopan kansalaisia;

1.  korostaa, että on tärkeää tehdä sisämarkkinafoorumista säännöllinen tapahtuma, jotta yrityksille ja kansalaisille sekä paikallisille ja alueellisille viranomaisille annetaan mahdollisuus suoraan osallistumiseen ja vaikuttamiseen sisämarkkinoiden tulevaan kehitykseen;

2.  kehottaa komissiota työskentelemään jäsenvaltioiden, hakijamaiden ja ETA-kumppaneiden kanssa sellaisten suurten julkisten tapahtumien järjestämiseksi ja edistämiseksi vuonna 2012, joilla juhlistetaan sisämarkkinoiden 20. vuosipäivää; katsoo, että tavoitteena olisi oltava ainakin yhden tapahtuman järjestäminen kaikissa osallistuvissa maissa ja tarvittaessa alueellisten toimintojen järjestäminen kytkettyinä keskeiseen EU:n päätapahtumaan, joka järjestetään mahdollisesti yhdessä EU:n puheenjohtajavaltion kanssa;

3.  kehottaa komissiota esittämään kaikki 12 painopistealuetta sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa vuoden 2011 loppuun mennessä, jotta neuvosto ja Euroopan parlamentti voivat tiiviissä yhteistyössä komission kanssa hyväksyä ensimmäiset ensisijaiset toimet vuoden 2012 loppuun mennessä antaakseen sisämarkkinoille uutta vauhtia;

4.  pyytää jatkuvasti seuraamaan sisämarkkinoiden toimenpidepaketin täytäntöönpanoa korkeimmalla poliittisella tasolla muun muassa komission suorittaman säännöllisen tarkastelun ja raportoinnin avulla ja sisällyttämällä sen esityslistan keskeisenä kohtana kilpailukykyasioita käsittelevän neuvoston istuntoihin sekä edistymiskertomuksiin Eurooppa-neuvostossa; korostaa tässä yhteydessä tarvetta saattaa nykyinen lainsäädäntö oikea-aikaisesti ja asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä ja panna se täytäntöön;

5.  korostaa, että Euroopan sisämarkkinat vaikuttavat myönteisesti innovointiin ja että komission koordinoitujen aloitteiden ja jäsenvaltioiden vahvan sitoutumisen tukemana se luo uusia tilaisuuksia yrityksille, erityisesti innovoiville pk-yrityksille, ja tukee voimakkaasti työpaikkojen luomista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä synnyttää kestävää talouskasvua ja täyttää EU:n kansalaisten ja kuluttajien tarpeet;

6.  korostaa, että kansalaiset, kuluttajat ja pk-yritykset tietävät vain vähän sisämarkkinoita koskevista oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan; kehottaa komissiota tarkastelemaan sellaisen kansalaisten perusoikeuskirjan käyttöönottoa, joka olisi käyttäjäystävällinen, säännöllisesti päivitetty ja helposti saatavilla parlamentin 20. toukokuuta 2010 antaman päätöslauselman(1) mukaisesti ja suunnattu kaikille kansalaisille, jotka työskentelevät, tekevät ostoksia tai myyvät hyödykkeitä rajojen yli, ja joka toimisi käytännön oppaana, jossa määritellään kansalaisten oikeudet ja velvollisuudet sisämarkkinoilla;

7.  panee merkille sisämarkkinafoorumin osallistujien määrittämät puutteet; kehottaa hyväksymään toimenpiteitä näiden puutteiden korjaamiseksi kiireellisesti;

8.  korostaa, että foorumissa tunnustettiin ammattipätevyyden tunnustamisesta annetussa direktiivissä 2005/36/EY säädetyn automaattisen tunnustamisen menettelyn yleinen menestys, ja katsoo, että näin ollen se olisi ulotettava muihinkin ammatteihin; kehottaa jäsenvaltioita, toimivaltaisia viranomaisia ja komissiota lisäämään avoimuutta, jotta hakija voi saada kattavasti tietoonsa syyn, jonka vuoksi hänen tutkintotodistuksensa tai ammattipätevyytensä on hylätty; pitää myönteisenä ammattikortteja koskevien pilottihankkeiden tulosten ilmoittamista ja katsoo, että tällainen kortti voisi olla hyödyllinen väline liikkuvuuden edistämisessä joissakin ammateissa, hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistamisessa ja turvallisuuden lisäämisessä;

9.  korostaa tehokkaiden, kohtuuhintaisten ja yksinkertaisten vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen tarvetta, jotta varmistetaan kuluttajien vahva luottamus sisämarkkinoihin; korostaa, että tehokas verkkovälitteinen riidanratkaisujärjestelmä olisi ratkaisevan tärkeä digitaalisia sisämarkkinoita kohtaan tunnetun luottamuksen lisäämisessä;

10.  ehdottaa, että keskitetyistä asiointipisteistä kehitettäisiin täysimittaisia sähköisen hallinnon keskuksia, jotka tarjoavat yrittäjille mahdollisuuden suorittaa ja hoitaa hallinnollisia muodollisuuksia sähköisesti; korostaa niiden tarjoamia mahdollisuuksia palveludirektiivin täytäntöönpanon yhteydessä ja pahoittelee, että jotkin jäsenvaltiot eivät ole vieläkään täysin täyttäneet keskitettyjen asiointipisteiden kehittämiseen liittyviä sitoumuksiaan;

11.  korostaa tarvetta toteuttaa digitaaliset sisämarkkinat ja poistaa rajat ylittävän kaupan ja palvelujen tarjonnan tekniset esteet, erityisesti parantamalla yhteentoimivuutta ja vastavuoroista tunnustamista sähköisten henkilötodistusten, sähköisten allekirjoitusten ja sähköisten asiakirjojen osalta;

12.  huomauttaa, että sähköisen kaupankäynnin oikeusvarmuuden parantamiseksi on hyvin tärkeää luoda Euroopan unionille tehokas ja ajanmukainen tekijänoikeusjärjestelmä ja ajantasaistaa EU:n tietosuojalainsäädäntöä;

13.  painottaa, että rajat ylittävä palvelujen tarjonta ja lähetettyjen työntekijöiden liikkuvuus ovat sisämarkkinoiden avaintekijöitä, ja korostaa, että työntekijöiden lähettämistä koskevassa direktiivissä olisi varmistettava tasapuoliset toimintaedellytykset ja taattava lähetettyjen työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen kaikkialla EU:ssa; katsoo, että näiden sääntöjen olisi oltava avoimia ja selkeitä, jotta vältytään väärinkäytöltä ja sääntöjen kiertämiseltä; huomauttaa, että työmarkkinaosapuolilla on tärkeä tehtävä lähetettyjen työntekijöiden oikeuksien suojelemisessa;

14.  kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että sisämarkkinalainsäädäntö saatetaan asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä ja että sen noudattamatta jättämistä esiintyy vähemmän; korostaa, että vastaavuustaulukoiden käyttö sisämarkkinadirektiivien saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä on suotuisaa kaikille osapuolille;

15.  muistuttaa julkisia hankintoja koskevien sääntöjen yksinkertaistamisen ja asianmukaisen täytäntöönpanon tärkeydestä ja pyytää siksi komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan tämän nykyisessä ja tulevassa lainsäädäntökehyksessä; panee merkille tarpeen ammattilaistaa julkisten hankintojen ala paremman koulutuksen avulla, vahvistaa hankintatavoitteet ja tutkia mahdollisia keinoja muiden poliittisten tavoitteiden saavuttamiseen; katsoo, että pk-yritysten osallistumista julkisia hankintoja koskeviin tarjouskilpailuihin on parannettava ja että hankintamenettelyjen on oltava vähemmän vaivalloisia, halvempia ja avoimempia pk-yrityksille, sekä korostaa tarvetta ”kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen” periaatteen laajennettuun käyttöön ”halvimman hinnan” periaatteen sijasta;

16.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita osallistamaan kansalaiset ja muut sidosryhmät tiiviimmin sisämarkkinoiden kehittämiseen, erityisesti järjestämällä aktiivisemmin uutta lainsäädäntöä koskevia oikea-aikaisia julkisia kuulemisia, yhdessä kansallisten ja paikallisten sidosryhmien ja työmarkkinaosapuolten kanssa sekä kansalaisjärjestöjen ja tiedotusvälineiden kanssa; katsoo, että kuulemisasiakirjojen olisi oltava saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä ja tavallisten kansalaisten ymmärrettävissä;

17.  kehottaa EU:n toimielimiä sekä kansallisia viranomaisia kaikilla tasoilla ponnistelemaan yhdessä sen hyväksi, että parannetaan kansalaisten ja sidosryhmien tietoisuutta olemassa olevista välineistä, jotka on kehitetty helpottamaan sisämarkkinoiden toimintaa, esimerkiksi keskitetyistä asiointipisteistä, SOLVIT-verkostosta, Sinun Eurooppasi -portaalista ja muista;

18.  kehottaa komissiota luomaan sähköisen sisämarkkinafoorumin laajalle yleisölle avoimeksi areenaksi, joka tarjoaa heille mahdollisuudet pysytellä sisämarkkinoiden tapahtumien tasalla ja jakaa kokemuksia sekä sisämarkkinoita koskevia huolia;

19.  kehottaa kansallisia hallituksia, alueellisia ja paikallisia yhteisöjä, yrityksiä, ammattiyhdistyksiä ja kansalaisjärjestöjä tekemään yhteistyötä sen varmistamiseksi, että sisämarkkinasäännöt toimivat paikan päällä tehokkaasti kansalaisten ja yritysten hyväksi;

20.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL C 161 E, 31.5.2011, s. 84..

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö