Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2132(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0387/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0387/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 01/12/2011 - 6.27
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0545

Hyväksytyt tekstit
PDF 152kWORD 71k
Torstai 1. joulukuuta 2011 - Bryssel
EU:n ja Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen neuvottelut
P7_TA(2011)0545A7-0387/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma 1. joulukuuta 2011 Euroopan parlamentin suosituksista neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle EU:n ja Ukrainan välisestä assosiaatiosopimuksesta (2011/2132(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja Ukrainan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, joka tuli voimaan 1. maaliskuuta 1998 ja joka on tarkoitus korvata assosiaatiosopimuksella(1),

–  ottaa huomioon eurooppalaista naapuruuden ja kumppanuuden välinettä (ENPI) koskevista yleisistä määräyksistä 24. lokakuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1638/2006(2) sekä Ukrainaa koskevan kansallisen maaohjelman vuosiksi 2011–2013,

–  ottaa huomioon EU:n ja Ukrainan väliset assosiaatiosopimusta koskevat neuvottelut sekä neuvottelut pitkälle menevästä ja laaja-alaisesta vapaakauppa-alueesta,

–  ottaa huomioon 22. tammikuuta 2007 annetut Ukrainaa koskevat neuvoston päätelmät, joissa hyväksyttiin neuvotteluohjeet,

–  ottaa huomioon, että Ukraina on ollut Maailman kauppajärjestön jäsen maaliskuusta 2008 lähtien,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin puhemiehen 11. lokakuuta 2011 antaman julkilausuman Ukrainan entisen pääministerin Julija Tymošenkon saamasta tuomiosta,

–  ottaa huomioon 7. toukokuuta 2009 kokoontuneen itäistä kumppanuutta käsitelleen Prahan huippukokouksen yhteisen lausuman,

–  ottaa huomioon EU:n ja Ukrainan äskettäisten huippukokousten tulokset, myös vuonna 2008 Pariisissa pidetyn EU:n ja Ukrainan huippukokouksen tunnustuksen, että Ukraina on eurooppalainen maa, jolla on yhteinen historia ja yhteiset arvot EU:n maiden kanssa, sekä 4. joulukuuta 2009 Kiovassa pidetyn EU:n ja Ukrainan huippukokouksen päätelmät,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Ukrainasta ja erityisesti 25. helmikuuta 2010(3), 25. marraskuuta 2010(4), 9. kesäkuuta 2011(5) ja 27. lokakuuta 2011(6) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon 25. lokakuuta 2010 annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät itäisestä kumppanuudesta,

–  ottaa huomioon 22. marraskuuta 2010 hyväksytyn EU:n ja Ukrainan välisen viisumipakon poistamista koskevan toimintasuunnitelman,

–  ottaa huomioon Ukrainan liittymisen energiayhteisösopimukseen 1. helmikuuta 2011,

–  ottaa huomioon EU–Ukraina-assosiaatio-ohjelman, joka korvasi toimintasuunnitelman ja jonka EU–Ukraina-yhteistyöneuvosto hyväksyi kesäkuussa 2009, sekä EU–Ukraina-assosiaatio-ohjelmassa vuosiksi 2011 ja 2012 asetetut ensisijaiset tavoitteet,

–  ottaa huomioon 25. toukokuuta 2011 annetun yhteisen tiedonannon uudesta strategiasta muutostilassa olevia naapurimaita varten (KOM(2011)0303) sekä 20. kesäkuuta 2011 annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät Euroopan naapuruuspolitiikasta,

–  ottaa huomioon 25. toukokuuta 2011 hyväksytyn komission tilanneselvityksen Ukrainasta (SEC(2011)0646),

–  ottaa huomioon Tonavan aluetta koskevan EU:n strategian,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 90 artiklan 5 kohdan ja 48 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön sekä kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon (A7-0387/2011),

A.  ottaa huomioon, että tuleva assosiaatiosopimus Ukrainan kanssa näyttää tietä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 217 artiklan mukaisille uuden sukupolven assosiaatiosopimuksille ja että se sisältää ennennäkemättömän pitkälle menevän yhdentymisen EU:n ja kolmannen maan välillä; ottaa huomioon, että tällä sopimuksella Ukraina sitoutuu panemaan täytäntöön suuren osan unionin säännöstöstä; toteaa, että neuvottelut Ukrainan kanssa kuuluvat pisimmälle edenneisiin itäisten naapureiden kanssa käytyihin neuvotteluihin ja toimivat siksi esimerkkinä koko Euroopan naapuruuspolitiikalle;

B.  katsoo, että Ukraina on EU:n kannalta strategisesti merkittävä maa ja että Ukrainan koko, luonnonvarat, väkiluku ja maantieteellinen sijainti antavat sille erityisaseman Euroopassa ja tekevät siitä tärkeän alueellisen toimijan, jolla on huomattavasti vaikutusvaltaa koko maanosan turvallisuuteen, vakauteen ja vaurauteen, joten Ukrainan olisi kannettava oma osuutensa tähän liittyvästä poliittisesta vastuusta;

C.  ottaa huomioon, että Ukraina on Euroopan valtio ja voi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 49 artiklan nojalla hakea EU:n jäsenyyttä, kuten mikä tahansa Euroopan valtio, joka noudattaa demokratian, ihmisoikeuksien, perusvapauksien ja vähemmistöjen oikeuksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteita; ottaa huomioon, että EU:n ja Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen tekeminen sekä pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen loppuunsaattaminen ovat tärkeitä Ukrainan mahdollisen EU-jäsenyyden kannalta;

D.  ottaa huomioon, että EU kannattaa ponnekkaasti sellaista vakaata ja demokraattista Ukrainaa, joka kunnioittaa sosiaalisen ja osallistavan markkinatalouden ja oikeusvaltion periaatteita (mukaan luettuna riippumaton oikeuslaitos), kunnioittaa ihmisoikeuksia ja suojelee vähemmistöjä sekä takaa perusoikeudet; ottaa huomioon, että Ukrainan pyrkimykset kehittää kansallista poliittista vakautta, luoda vankkaan poliittiseen moniarvoisuuteen, demokraattisiin vapauksiin ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen perustuva toimintaympäristö sekä tehostaa sisäisiä uudistuksia nopeuttavat ja helpottavat Ukrainan etenemistä kohti EU:n jäsenyyttä;

E.  toteaa, että Ukrainan entiselle pääministerille Julija Tymošenkolle 11. lokakuuta 2011 langetettu seitsemän vuoden vankeustuomio ja muiden ministerien oikeudenkäynnit ovat herättäneet EU:ssa vakavaa huolta ja että niitä pidetään laajalti joko kostotoimena tai pyrkimyksenä saattaa oikeudelliseen vastuuseen ja vangita opposition edustajia, jotta he eivät voisi asettua ehdolle ja kampanjoida ensi vuonna pidettävissä parlamenttivaaleissa tai vuoden 2015 presidentinvaaleissa; toteaa, että Julija Tymošenkoon valikoivasti sovellettu laki on peräisin neuvostoajoilta ja sen mukaan poliittisista päätöksistä voi saada rikossyytteen; toteaa, että kyseisen lain 364 ja 365 pykälä, joita parhaillaan tarkastellaan Ukrainan parlamentissa, eivät vastaa EU:n ja YK:n vaatimuksia;

F.  toteaa, että tiedotusvälineiden ja kansalaisyhteiskunnan vapaus, vaalijärjestelyt ja oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ovat viime aikoina aiheuttaneet huolta Ukrainassa;

G.  huomauttaa, että Ukrainan poliittinen ja valtiollinen johto on toistuvasti vahvistanut sitoutuneensa Euroopan yhdentymiseen ja että johdon pitkän aikavälin tavoitteena on auttaa Ukrainaa liittymään EU:hun, ja katsoo, että assosiaatiosopimus on keskeinen väline tämän tavoitteen saavuttamiseksi; ottaa huomioon, että Ukrainan poliittiset toimijat sekä kansalaisyhteiskunta ja suuri yleisö tukevat edelleen yksimielisesti tätä tavoitetta; katsoo, että Ukrainan ja Euroopan parlamentin jäsenten sekä Ukrainan ja jäsenvaltioiden parlamenttien yhteistyön lisääntyminen on erinomainen esimerkki eri poliittisten toimijoiden yhteistyöstä Ukrainan EU-jäsenyyden hyväksi ja että sitä olisi jatkettava;

H.  ottaa huomioon, että EU on määritellyt ihmisoikeudet ja demokratian Euroopan naapuruuspolitiikan keskeiseksi osaksi;

I.  ottaa huomioon, että Ukraina on osallistunut aktiivisesti Euronestin parlamentaarisen edustajakokouksen perustamiseen ja toimintaan ja että kyseinen elin muodostaa itäisen kumppanuuden parlamentaarisen ulottuvuuden ja toimii yhteistyöfoorumina Euroopan parlamentin ja EU:n itäisten naapurien kansallisten parlamenttien välillä;

J.  katsoo, että Ukrainan mahdollisen EU-jäsenyyden on perustuttava järjestelmällisiin ja peruuttamattomiin uudistuksiin useilla tärkeillä instituutioiden, politiikan, talouden ja yhteiskunnan osa-alueilla; ottaa huomioon, että tärkeitä uudistuksia on jo toteutettu tai toteutetaan parhaillaan, mutta lisäuudistuksia tarvitaan vielä; katsoo, että assosiaatiosopimuksen muodostama kehys on Ukrainalle olennaisen tärkeä nykyaikaistamisen väline ja tiekartta sisäisille uudistuksille sekä väline kansalliseen sovintoon, sillä se auttaa maata torjumaan viimeaikaiset kielteiset suuntaukset, kuromaan umpeen Ukrainan yhteiskunnan jakolinjat ja yhdistämään sen EU-jäsenyyttä koskevassa tavoitteessa demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja hyvän hallintotavan arvojen pohjalta;

K.  katsoo, että Ukrainalle olisi annettava tunnustusta sen terveestä talouskehityksestä, kuten budjettivajeen supistamisesta, menojen hillitsemisestä sekä eläkeuudistuksesta, jotka ovat nostaneet sen kansainvälistä luottoluokitusta ja lisänneet suoria ulkomaisia sijoituksia;

L.  ottaa huomioon, että assosiaatiosopimuksella on myönteinen vaikutus Ukrainan liiketoimintaympäristöön, koska siinä määritetään EU:n ja Ukrainan yrityksille yhteiset säännöt ja vaatimukset, joten se parantaa investointien ennustettavuutta ja taloudellista turvaa Ukrainassa; toteaa, että assosiaatiosopimus perustuu kansainvälisten verotusnormien noudattamiseen; ottaa huomioon, että korruption vastaisen lainsäädännön kokonaisvaltainen ja tehokas täytäntöönpano tehostaisi edelleen tätä myönteistä vaikutusta;

M.  ottaa huomioon, että Venäjän federaatio painostaa kohtuuttomasti Ukrainaa, jotta se ei muodostaisi pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta EU:n kanssa vaan liittyisi sen sijaan tulliliittoon Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin kanssa; toteaa, että tämä on ennennäkemätöntä EU:n ja sen ulkoisten kumppanien suhteiden historiassa ja että kyseiset maat eivät kuulu WTO:hon, mutta ne muodostavat silti merkittävät vientimarkkinat ukrainalaisille tuotteille; ottaa huomioon, että pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue on nykyaikaistamisen väline ja että Ukraina saa sen perustamisesta taloudellisia etuja, joiden merkitys kasvaa ajan mittaan;

N.  ottaa huomioon, että Ukraina juhli hiljattain 20. itsenäisyyspäiväänsä ja että Ukrainan uusi, koulutettu sukupolvi ei ole kokenut neuvostoaikoja ja on vahvasti Eurooppa-mielinen ja varmistaa maan nykyaikaistumisen;

O.  katsoo, että Ukrainan tämänhetkinen poliittinen tilanne erityisesti kansalaisvapauksien ja oikeusvaltioperiaatteen alalla on ristiriidassa EU:n ja Ukrainan välillä parhaillaan neuvoteltavana olevan assosiaatiosopimuksen hengen kanssa;

1.  suosittaa assosiaatiosopimusta koskevien meneillään olevien neuvottelujen yhteydessä neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle, että

o
o   o

   a) todetaan, että EU:n ja Ukrainan suhteiden syventäminen sekä se, että Ukrainalle tarjotaan mahdollisuus lähentyä Eurooppaan, on erittäin tärkeää ja kummankin osapuolen edun mukaista; tunnustetaan Ukrainan SEU-sopimuksen 49 artiklan mukaiset pyrkimykset edellyttäen, että kaikki kriteerit, mukaan luettuina demokratian, ihmisoikeuksien, perusvapauksien ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittaminen, täyttyvät;
   b) ryhdytään tarvittaviin toimiin, jotta EU:n ja Ukrainan välinen assosiaatiosopimus voidaan parafoida pikaisesti, mieluiten vuoden 2011 loppuun mennessä, mikäli se on mahdollista; varmistetaan samalla 27. lokakuuta 2011 hyväksytyssä parlamentin päätöslauselmassa esitettyjen vaatimusten mukaisesti, että tämän itäiseen kumppanuuteen sisältyvän tärkeän aloitteen yhteydessä Ukraina sitoutuu toteuttamaan tarvittavat uudistukset ja lujittamaan demokraattisia arvoja, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta;
   c) pidetään äskettäin lykätty tapaaminen presidentti Janukovitšin kanssa ennen joulukuussa 2011 järjestettävää EU:n ja Ukrainan huippukokousta, sillä se tarjoaisi tärkeän tilaisuuden ottaa esille vakavia huolenaiheita Ukrainan hallituksen kanssa ja elvyttää rakentava vuoropuhelu, joka voisi johtaa assosiaatiosopimuksen parafointiin, kunhan jäljellä olevien teknisten ja tärkeiden poliittisten esteiden poistamisessa edistytään selvästi;
   d) pyritään siihen, että neuvosto allekirjoittaa sopimuksen vuoden 2012 alkupuoliskolla ja että kaikki ratifiointiprosessia koskevat asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien saataville vuoden 2012 loppuun mennessä edellyttäen, että 27. lokakuuta 2011 hyväksyttyyn parlamentin päätöslauselmaan sisältyneet oikeusvaltioperiaatteen noudattamista koskevat ja muut vaatimukset on täytetty;
   e) tarjotaan Ukrainalle riittävästi taloudellista, teknistä ja oikeudellista apua sekä sopimuksen valmistelun että sen täytäntöönpanon aikana ja vahvistetaan sen hallinnollisia valmiuksia lisäämällä kaikenlaista saatavilla olevaa tukea tällä alalla; hyödynnetään tätä varten entistä paremmin kokonaisvaltaista institutionaalisten rakenteiden kehittämisohjelmaa ja harkitaan EU:n korkean tason neuvoa-antavan ryhmän perustamista, jotta Ukrainaa voidaan auttaa sen pyrkiessä yhtenäistämään lainsäädäntöään EU:n lainsäädännön kanssa; todetaan, että kaiken tuen edellytyksenä olisi oltava Ukrainan hallinnollisten valmiuksien vahvistamiseksi tarkoitettujen uudistusten arviointi, joka julkaistaan EU:n ja Ukrainan riippumattomien asiantuntijoiden vuosittain laatimissa kertomuksissa;
   f) käynnistetään virkamiesten ja oikeuslaitoksen työntekijöiden vaihto-ohjelma, jotta voidaan helpottaa assosiaatiosopimuksen ja erityisesti pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen täytäntöönpanoa;
   g) autetaan Ukrainan viranomaisia tiedottamaan ukrainalaisille assosiaatiosopimuksen eduista, jotta uudistusohjelmalle saadaan tarvittava tuki; kerrotaan sopimuksen sisällöstä yleisölle mahdollisimman pian;
   h) avataan Ukrainaan mahdollisimman pian EU:n tiedotustoimisto, joka pyrkii parantamaan ukrainalaisten tietoisuutta EU:n toiminnasta, toimintalinjoista ja arvoista sekä helpottamaan entistä laajempaa osallistumista EU:n ohjelmiin;
   Institutionaaliset näkökohdat ja poliittinen vuoropuhelu
   i) kehitetään selkeitä suojatoimia ja mahdollinen mekanismi koko assosiaatiosopimuksen soveltamisen keskeyttämiseksi väliaikaisesti siltä varalta, että sen olennaisia perusperiaatteita laiminlyödään tai rikotaan tahallisesti;
   j) kehotetaan Ukrainan presidenttiä ja hallitusta saattamaan maan poliittinen, taloudellinen ja hallinnollinen tilanne vastaamaan sitä, mistä sovittiin assosiaatio-ohjelmassa, sekä edistämään hyvää hallintotapaa ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista, sillä ne ovat EU:n ja Ukrainan suhteiden perusperiaatteita; varmistetaan, että Julija Tymošenko ja muut oppositiojohtajat saavat käyttää oikeuttaan osallistua täysimääräisesti poliittiseen toimintaan sekä nyt että Ukrainan tulevissa vaaleissa;
   k) vahvistetaan EU:n ja Ukrainan nykyistä yhteistyökehystä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelussa;
   l) tuetaan Ukrainaa oikeuslaitoksen kokonaisvaltaisen uudistuksen toteuttamisessa EU:n vaatimusten mukaisesti, jotta voidaan estää oikeuden valikoiva käyttö ja taata riippumaton, oikeudenmukainen, puolueeton ja avoin oikeusmenettely siten, ettei oikeudenkäyntejä voida käyttää poliittisiin tarkoituksiin ja että niissä noudatetaan tiukasti oikeusvaltioperiaatetta; perustetaan tätä varten Ukrainan ja EU:n asiantuntijoiden yhteinen mekanismi, johon osallistuu Venetsian komission edustajia; käynnistetään jatkokoulutus- ja vaihto-ohjelmia oikeus- ja sisäasioiden sekä turvallisuuden alalla, jotta voidaan panna täytäntöön oikeusvaltioperiaatetta koskevat EU:n parhaat käytännöt;
   m) tuetaan Ukrainan viranomaisia perustuslain ja vaalilain uudistuksessa Venetsian komission sekä Etyjin ja ODIHR:n ehdotusten mukaisesti; varmistetaan näiden suositusten pikainen, osallistava ja kattava täytäntöönpano siten, että siihen osallistuvat niin oppositiopuolueet kuin kansalaisyhteiskunta, jotta voidaan estää aiempien vaalikampanjoiden aikana esiintyneet puutteet; korostetaan tältä osin tiedotusvälineiden ja kansalaisyhteiskunnan vapauden merkitystä ja varmistetaan, että Ukrainan viranomaiset pidättyvät pyrkimyksistä valvoa suoraan tai välillisesti maan tiedotusvälineiden uutisoinnin sisältöä;
  n) sisällytetään assosiaatiosopimukseen Euroopan parlamentin ja Euroopan ulkosuhdehallinnon välinen kattava mekanismi, jotta saadaan säännöllisesti kattavaa tietoa edistymisestä sopimuksen täytäntöönpanossa ja erityisesti sen tavoitteiden saavuttamisessa; sisällytetään kyseiseen mekanismiin seuraavat osatekijät:
   tiedot EU:n toteuttamista toimista ja sen omaksumista kannoista sopimuksen täytäntöönpanon osalta;
   Euroopan ulkosuhdehallinnon tilanneselvitykset, joissa käsitellään EU:n ja Ukrainan toteuttamien toimien tuloksia erityisesti maan ihmisoikeustilanteen sekä demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen kannalta;
   o) korostetaan kaikkien Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanon merkitystä ja kiinnitetään Ukrainan viranomaisten huomio siihen, että tuomioistuimen käsiteltävänä on suuri määrä Ukrainaa koskevia tapauksia;
   p) tuetaan tarvittavia uudistuksia ja varmistetaan, että Ukrainan viranomaiset pyrkivät ensisijaisesti kehittämään korruption vastaisia toimintalinjoja, kuten eturistiriitoja koskevaa asianmukaista lainsäädäntöä;
   q) varmistetaan, että Ukrainan viranomaiset avaavat yleisölle entisen kommunistisen salaisen palvelun arkistot, sillä tämä on välttämätöntä kansallisen sovinnon saavuttamiseksi, kun otetaan huomioon erityisesti 1900-luvulla tapahtuneet julmuudet;
   r) korostetaan, että on tärkeää, että Ukraina ratifioi perustuslakiuudistuksen yhteydessä Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön;
   s) ryhdytään tarvittaviin toimiin, jotta voidaan tehostaa EU:n ja Ukrainan poliittisten puolueiden välistä vuoropuhelua ja edistää Ukrainassa käytävää vuoropuhelua puolueiden sekä kansalaisyhteiskunnan, työmarkkinaosapuolten ja kansallisten vähemmistöjen edustajien välillä;
   t) varmistetaan, että väliaikainen sopimus sisältää määräyksiä sopimuspuolten kansalaisyhteiskuntien välisestä yhteistyöstä, jotta ne voivat käyttää oikeuksiaan ja tulla vaikutusvaltaisiksi toimijoiksi assosiaatiosopimuksen mukaisesti;
   u) sisällytetään sopimukseen vakiomuotoisia ehdollisuuslausekkeita ihmisoikeuksien suojelusta ja edistämisestä korkeimpien kansainvälisten ja EU:n vaatimusten mukaisesti siten, että otetaan täysimääräisesti huomioon Etyj-kehys, ja kannustetaan Ukrainan viranomaisia edistämään kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien oikeuksia kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen ja EU:n perusoikeuskirjan mukaisesti;
   Taloudellinen ja alakohtainen yhteistyö
   v) vahvistetaan osana sopimusta Ukrainan ja EU:n yhteistyötä energia-alalla; pyritään tekemään EU:n ja Ukrainan välillä muita sopimuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa kummankin osapuolen energiantoimitukset sekä luotettava ja monipuolinen öljyn ja kaasun kauttakulkujärjestelmä ja yhteinen valmiusmekanismi siltä varalta, että öljyn- ja kaasuntoimituksissa Venäjän federaatiosta on häiriöitä tai katkoja;
   w) tarjotaan energia-alalla tarvittavaa teknistä apua, jotta voidaan auttaa Ukrainaa tuntuvasti parantamaan ja nykyaikaistamaan sähköverkkoaan ja energiatehokkuuttaan, sekä varmistetaan, että Ukrainan viranomaiset noudattavat täysin vuosia 2010–2015 koskevan energiatehokkuusohjelman tavoitteita ja toteuttavat edelleen innovatiivisia ja ympäristötietoisia ratkaisuja energiatarpeidensa täyttämiseksi; autetaan samalla Ukrainan viranomaisia neuvottelemaan Venäjältä tuotavan kaasun toimitusehdoista, jotta voidaan taata, että Ukrainan kaasukaupassa Venäjän kanssa noudatetaan EU:n kaupan vaatimuksia ja hintoja;
   x) todetaan, että vaikka energia-alan palvelujen ja investointien vapauttaminen olisikin EU:n etujen mukaista, tiettyihin energiapalveluihin sitoutumiseen saattaa liittyä riskejä, sillä ukrainalaisyrityksissä määräysvaltaa käyttävät voimakkaat energia-alan toimijat voivat käyttää vapaakauppasopimusta hallitakseen siirtoverkkoja EU:ssa;
   y) kehotetaan ryhtymään toimiin EU:n ja Ukrainan energiavarmuuden parantamiseksi ottamalla käyttöön kahdenvälisiä mekanismeja, jotta voidaan antaa varoituksia varhaisessa vaiheessa ja estää energiantoimitusten ja niihin liittyvien raaka-ainetoimitusten häiriöt;
   z) varmistetaan maantieteellisten merkintöjen ja eurooppalaisten patenttien tunnustaminen;
   aa) korostetaan, miten tärkeää EU:lle on, että Ukraina huolehtii myrkyllisen jätteen ja ydinjätteen asianmukaisesta loppukäsittelystä alueellaan ja varmistaa siten elintarvikkeiden turvallisuuden;
   ab) tehostetaan yhteistyötä nuoriso- ja opiskelijavaihdossa sekä sellaisten stipendiohjelmien kehittämistä, joiden avulla ukrainalaiset voivat tutustua EU:hun ja sen jäsenvaltioihin ja päinvastoin;
   ac) varmistetaan, että assosiaatiosopimus vastaa korkeimpia ympäristövaatimuksia ja siinä otetaan huomioon muun muassa Tonavan aluetta koskeva strategia; otetaan edelleen huomioon, miten tärkeää on Mustanmeren alueen alueellinen yhteistyö ja Ukrainan aktiivinen osallistuminen tätä aluetta koskeviin EU:n toimintalinjoihin, myös osana tulevaa Mustanmeren aluetta koskevaa EU:n strategiaa;
   ad) kehitetään erityisvälineitä (kuten kansalaisyhteiskuntafoorumi), jotta voidaan tukea Ukrainan kansalaisyhteiskuntaa esimerkiksi tietoisuuden sekä yhteiskunnallisen ja poliittisen osallistumisen lisäämisessä, koska sillä on ratkaiseva rooli demokratiakehityksessä;
   ae) varmistetaan, että terveydenhuoltouudistuksen toteuttamista koskevassa yhteistyössä otetaan huomioon parantumattomasti sairaiden potilaiden terveydenhuoltotarpeet myös siten, että annetaan teknistä apua terveydenhuolto- ja lääkintäkäytännön uudistamiseksi kansainvälisten vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti;
   Kauppaa koskevat kysymykset
   af) tunnustetaan Ukrainan hallituksen huomattavat ponnistelut esteiden vähentämisessä yleisesti, maantieteellisten merkintöjen mukauttamisessa sekä terveys- ja kasvinsuojelutoimien, kilpailun ja kaupan teknisten esteiden alalla ja pannaan merkille erittäin vähäiset saavutukset pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta koskevissa neuvotteluissa investointien, palvelujen, maatalouden, energian ja viennin esteiden kaltaisilla aloilla;
   ag) kehotetaan Ukrainaa olemaan soveltamatta vientitariffeja tai muita vientirajoituksia, jotka lisäisivät hintojen epävakautta EU:n markkinoilla;
   ah) varmistetaan, ettei sokerin osalta vahvistettu tariffikiintiö johda tahattomaan kolmikantakauppaan tai petoksiin;
   ai) korostetaan, että sopimukseen on sisällyttävä eläinten hyvinvointia koskeva luku, jolla varmistetaan tasapuolinen kilpailu EU:n ja Ukrainan karjankasvattajien välillä;
   aj) muistutetaan, että kestävä kehitys on yksi kansallisessa maaohjelmassa vuosiksi 2011–2013 asetetuista ensisijaisista tavoitteista; suositellaan sen vuoksi kestävää kehitystä koskevan luvun sisällyttämistä vapaakauppasopimukseen;
   ak) korostetaan, että kestävää kehitystä koskevaan lukuun olisi sisällyttävä määräys, jossa Ukraina sitoutuu noudattamaan monikansallisia yrityksiä koskevia OECD:n suuntaviivoja sekä ILOn kolmikantajulistusta monikansallisista yrityksistä ja sosiaalipolitiikasta;
   al) valmistellaan sopimuksen täytäntöönpanoa yhdessä Ukrainan kanssa, jotta voidaan varmistaa, että erityisesti eläinten hyvinvointia koskevat sitoumukset, joita ei ole tuettu ennakkoehdoilla ja joista ei saada välitöntä hyötyä, pannaan täytäntöön ja niillä on huomattava vaikutus pitkällä aikavälillä; vaaditaan, että vapaakauppasopimus johtaa lopulta tulliesteiden täysimääräiseen poistamiseen kaikilla teollisuudenaloilla ilman poikkeusluetteloita tai tuontikiintiöitä sekä vientiverojen ja vienti- ja tuontirajoitusten tosiasialliseen poistamiseen; tarjotaan Ukrainalle varoja kaupan vapauttamisen jälkeiseen tilanteeseen, kuten Euroopan naapuruuspolitiikan kansallisessa maaohjelmassa vuosiksi 2011–2013 esitetään, sekä teknistä apua tullikysymyksissä ja maantieteellisten merkintöjen mukauttamisessa;
   am) vaaditaan edelleen Ukrainassa poliittisia ja taloudellisia uudistuksia, jotka johtavat erityisesti sen energia- ja liikenneinfrastruktuurien nykyaikaistamiseen; autetaan yrityksiä varsinkin helpottamalla pikaisesti luotonsaantia ja maankäyttöä sekä yksinkertaistamalla ja nopeuttamalla veronkanto- ja tullimenettelyjä, jolloin on erityisesti saatava aikaan huomattavia parannuksia arvonlisäveron palauttamisessa vientiyrityksille, tulliselvityksessä ja tuonnin lupamenettelyissä (etenkin verotuksessa, asiakirjavaatimuksissa ja sertifioinnin tuotetestauksessa); poistetaan byrokratia ja korruptio; pannaan täytäntöön oikeusvaltioperiaate ja demokraattiset käytännöt; harkitaan transaktiokustannusten alentamista ja suojattujen menettelyjen kehittämistä erityisesti pk-yritysten kannalta, sillä tämä on kauppasuhteiden kehittämisen keskeinen edellytys; parannetaan aineellisen omaisuuden ja immateriaalioikeuksien suojaa koskevaa lainsäädäntöä sekä tehostetaan mekanismeja, joiden avulla yritykset voivat puolustaa oikeuksiaan ja ajaa vaatimuksiaan oikeusteitse;
   an) vaaditaan parantamaan perusteellisesti Ukrainan investointiympäristöä ulkomaisten sijoittajien kannalta ja etenkin selvittämään pikaisesti julkisen talouden velkaantumistapaukset, joissa velkojana on yhteisö, jonka maksamien alv-maksujen ylisuorituksia ei ole palautettu ajoissa, ja toteuttamaan toimia, jotta tämänkaltaiset tilanteet eivät enää toistu; tehostetaan tullimenettelyjä (ja etenkin rajoitetaan yleistä käytäntöä korottaa Ukrainaan tuotujen tavaroiden tullausarvoa perusteettomasti);
   ao) edistetään yrittäjyyttä ja pk-yritysten kehittämistä makrotaloudellisen yhteistyön avulla;
   ap) korostetaan, ettei Ukraina saisi tinkiä työnormien suojelusta houkutellakseen ulkomaisia sijoituksia;
   aq) pyydetään tekemään SEUT-sopimuksen 218 artiklan 5 kohdan määräysten mukainen päätös, jolla annetaan lupa assosiaatiosopimuksen olennaisen osan muodostavan vapaakauppasopimuksen määräysten väliaikaiseen soveltamiseen ennen sen voimaantuloa;
   Oikeus, vapaus ja turvallisuus
   ar) pyritään aktiivisesti toteuttamaan Ukrainan ja EU:n välinen viisumivapaus sen sijaan, että edelleen toimittaisiin pitkällä aikavälillä, kunhan Ukraina täyttää viisumipakon poistamista koskevassa toimintasuunnitelmassa vahvistetut tarvittavat tekniset kriteerit; asetetaan välitavoitteeksi nykyisten viisumimaksujen poistaminen ja toteutetaan asianmukaisia toimia jalkapallon Euroopan-mestaruuskilpailujen aikana, jotta tämä tapahtuma voisi toimia viisumivapauden koeaikana;
   as) kannustetaan Ukrainaa toimimaan rakentavasti 5+2-neuvotteluissa, jotta voidaan löytää kestävä ratkaisu Transnistrian konfliktiin;
   at) vahvistetaan Ukrainan potentiaalia keskeisenä kumppanina muuttovirtojen ja rajojen hallinnassa ja suunnitellaan yhteisiä lisätoimia järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa;
   au) vaaditaan pikaisesti, että assosiaatiosopimukseen sisällytetään määräyksiä, joilla torjutaan petoksia ja valmisteveron alaisten tuotteiden salakuljetusta EU:n sisäisen turvallisuuden strategian mukaisesti ja ottaen huomioon tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön puitesopimuksen laitonta kauppaa koskeva pöytäkirja;
   av) tehostetaan yhteistyötä yhdennetyn rajaturvallisuuden alalla soveltamalla korkeimpia EU:n vaatimuksia ja kehittämällä valmiuksia, jotta voidaan entistä paremmin torjua kansainvälistä rikollisuutta, laitonta maahanmuuttoa, ihmiskauppaa ja laitonta kauppaa;
   aw) tuetaan lähentymistä alueellisissa ja kansainvälisissä kysymyksissä, konfliktinestossa ja kriisinhallinnassa sekä vahvistetaan yhteistyötä turvallisuusuhkien torjunnassa;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman, johon sisältyvät Euroopan parlamentin suositukset, neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä tiedoksi Ukrainan viranomaisille.

(1) EYVL L 49, 19.2.1998, s. 3.
(2) EUVL L 310, 9.11.2006, s. 1.
(3) EUVL C 348 E, 21.12.2010, s. 1.
(4) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0444.
(5) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0272.
(6) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0472.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö