Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0813(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0420/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0420/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2011 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0557

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 260kWORD 32k
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κ. P. Russo - IT)
P7_TA(2011)0557A7-0420/2011

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Pietro Russo ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C7-0348/2011 – 2011/0813(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0348/2011),

–  έχοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 23 Νοεμβρίου 2011, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε ακρόαση του ορισθέντος από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0420/2011),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Pietro Russo πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

1.  εκδίδει θετική γνώμη σχετικά με τον διορισμό από το Συμβούλιο του Pietro Russo ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου