Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2115(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0365/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0365/2011

Συζήτηση :

PV 12/12/2011 - 19
CRE 12/12/2011 - 19

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2011 - 6.19
CRE 13/12/2011 - 6.19
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0565

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 327kWORD 98k
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
Φραγμοί στο εμπόριο και τις επενδύσεις
P7_TA(2011)0565A7-0365/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τους φραγμούς στο εμπόριο και στις επενδύσεις (2011/2115(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σχετικά με τους τεχνικούς φραγμούς στο εμπόριο (Συμφωνία ΤΦΕ) που εγκρίθηκε το 1994 ως μέρος των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ στο Γύρο της Ουρουγουάης(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3286/94 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994 που καθορίζει κοινοτικές διαδικασίες στον τομέα της κοινής εμπορικής πολιτικής για να διασφαλιστεί η άσκηση των δικαιωμάτων της Κοινότητας στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς εμπορίου, ιδίως αυτών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου(2) (κανονισμός για τους φραγμούς στο εμπόριο),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, ειδικότερα το ψήφισμα της 13ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με τις προοπτικές εμπορικών σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Κίνας(3), το ψήφισμα της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τις διατλαντικές οικονομικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ(4), το ψήφισμα της 28ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία(5), το ψήφισμα της 12ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τη Mercosur ενόψει της σύναψης διαπεριφερειακής συμφωνίας σύνδεσης(6), το ψήφισμα της 22ας Μαΐου 2007 σχετικά με την Ευρώπη στον κόσμο – εξωτερικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας(7), το ψήφισμα της 19ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσία(8), το ψήφισμα της 19ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την εξασφάλιση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αγορά(9), το ψήφισμα της 24ης Απριλίου 2008 σχετικά με την πορεία προς τη μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου(10), το ψήφισμα της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με το εμπόριο και τις οικονομικές σχέσεις με την Κίνα(11), το ψήφισμα της 26ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Ινδίας(12), το ψήφισμα της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική(13), το ψήφισμα της 17ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας(14), το ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2011 σχετικά με τη μελλοντική πολιτική διεθνών επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(15), τη θέση του της 10ης Μαΐου 2011 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών(16), το ψήφισμα της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά με την κατάσταση πραγμάτων στις διαπραγματεύσεις για Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών ΕΕ-Ινδίας(17), το ψήφισμα της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ιαπωνίας(18), το ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Καναδά(19), και το ψήφισμα της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με μια αποτελεσματική στρατηγική στον τομέα των πρώτων υλών για την Ευρώπη(20), το ψήφισμα της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με μια νέα εμπορική πολιτική για την Ευρώπη στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020(21) και το ψήφισμα της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων συμβάσεων(22),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Η Ευρώπη στον κόσμο: Η συμμετοχή της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό – Συμβολή στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση» (COM(2006)0567),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Εμπόριο, ανάπτυξη και παγκόσμιες υποθέσεις – Η εμπορική πολιτική ως βασική συνιστώσα της στρατηγικής Ευρώπη 2020 της ΕΕ» (COM(2010)0612),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τίτλο «Έκθεση του 2011 σχετικά με τους φραγμούς στο εμπόριο και στις επενδύσεις – Δέσμευση των στρατηγικών οικονομικών εταίρων μας σχετικά με τη βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά: προτεραιότητες δράσης σχετικά με το ξεπέρασμα των φραγμών στο εμπόριο» (COM(2011)0114),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Copenhagen Economics με τίτλο «Αξιολόγηση των εμποδίων στο εμπόριο και στις επενδύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας», που δημοσιεύθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0365/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το βασιζόμενο σε κανόνες πολυμερές σύστημα εμπορικών συναλλαγών το οποίο θεσπίστηκε υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), αποτελεί το καταλληλότερο πλαίσιο για τη ρύθμιση και την προαγωγή ανοιχτού και θεμιτού εμπορίου καθώς και για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη δίκαιων και ισότιμων κανόνων του παγκόσμιου εμπορίου, και ότι εξακολουθούν να απαιτούνται προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ προκειμένου να γίνει δημοκρατικότερος και αποτελεσματικότερος και για να διευκρινίζονται οι σχέσεις του με άλλους σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να εξακολουθεί να δίδει προτεραιότητα στην επίτευξη της ισορροπημένης έκβασης του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα (DDA), το οποίο θα στηρίζει την ενσωμάτωση αναπτυσσομένων χωρών, και ιδίως των λιγότερο αναπτυσσομένων χωρών (ΛΑΧ), στο διεθνές εμπορικό σύστημα και θα συμβάλλει στη θέσπιση και επιβολή πιο δίκαιων και ισότιμων κανόνων πολυμερούς εμπορίου μεταξύ όλων των μελών της·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στατιστικές του ΠΟΕ για το διεθνές εμπόριο κατά την περίοδο 2000-2009 δείχνουν ουσιαστική αύξηση των εμπορικών συναλλαγών στις περιοχές εκείνες που άνοιξαν τις αγορές τους με την άρση ή τη σημαντική μείωση των φραγμών στις εμπορικές συναλλαγές(23), αλλά και ότι ταυτόχρονα κοινή έκθεση ΠΟΕ - ΔΟΕ απέδειξε ότι, κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, ορισμένες χώρες – τόσο εκβιομηχανισμένες όσο και αναπτυσσόμενες – που ήταν πιο ανοιχτές στο εμπόριο βίωσαν περισσότερες αναταράξεις στο εξωτερικό εμπόριο, και ότι οι αναταράξεις στις εν λόγω χώρες είχαν ως αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας(24)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση για το 2011 της Επιτροπής σχετικά με τους φραγμούς στις εμπορικές συναλλαγές και στις επενδύσεις απαριθμεί περιπτώσεις όπου η πρόσβαση της αγοράς της ΕΕ στις διάφορες χώρες ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των εκβιομηχανισμένων και κυριότερων αναδυόμενων οικονομιών και μελών του ΠΟΕ, περιορίζεται περισσότερο από διάφορους ΜΔΦ (ΜΔΦ) παρά από εμπορικούς δασμούς που αίρονται ουσιαστικά καθώς προοδεύει η παγκοσμιοποίηση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων στις χώρες που αποτελούν στρατηγικούς εταίρους της ΕΕ τείνουν να είναι κλειστές στους ξένους συμμετέχοντες και παραμένουν σχετικά ανεπηρέαστες από διεθνείς δεσμεύσεις, ενώ η ΕΕ είναι πιο ανοικτή από άλλες χώρες στο θέμα αυτό·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραγωγοί της ΕΕ αντιμετωπίζουν εδώ και πολύ καιρό δυσχέρειες στην καταχώριση και προάσπιση των γεωγραφικών τους ενδείξεων (ΓΕ) στις ΗΠΑ, και ότι οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν ορισμένες ευρωπαϊκές ονομασίες κρασιών (λ.χ. «σαμπάνια») ως «ημιγενικές», παρά τη πιθανή ζημία στη φήμη και το μερίδιο αγοράς της εν λόγω ΓΕ της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι κατασκευαστές αντιμετωπίζουν δυσχέρειες κατά τη διείσδυσή τους στην ιαπωνική αγορά, ιδίως στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της αεροπορίας, της αεροναυπηγικής και, κυρίως, όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αγορά αυτοκινήτων της Ιαπωνίας οι δυσχέρειες αυτές οφείλονται κατά κύριο λόγο στον αργό ρυθμό με τον οποίο εγκρίνει η Ιαπωνία τις σχετικές διεθνείς προδιαγραφές (δυστυχώς η Ιαπωνία έχει εγκρίνει μόνο 40 από τους 127 κανονισμούς της ΟΕΕ του ΟΗΕ σύμφωνα με τη συμφωνία 1958)· αναγνωρίζοντας, ωστόσο, στους κανονισμούς αυτούς περιλαμβάνονται 30 από τους 47 που αφορούν τα επιβατικά οχήματα (κατηγορία Μ1), τον τομέα της αγοράς της Ιαπωνίας που είναι ο σημαντικότερος για τους ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων, και ότι οι βραδείς ρυθμοί έγκρισης διεθνών προτύπων εκ μέρους της Ιαπωνίας περιορίζει τα οφέλη που παρέχουν οι διατάξεις περί αμοιβαίας αναγνώρισης της συμφωνίας 1958 της ΟΕΕ του ΟΗΕ· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ο διάλογος ΕΕ - Ιαπωνίας για τη Ρυθμιστική Μεταρρύθμιση, που ξεκίνησε το 1994, δεν έχει ακόμη επιτύχει σημαντική πρόοδο ως προς της εναρμόνιση ή την αμοιβαία αναγνώριση των κανονιστικών ρυθμίσεων, πράγμα που αποδεικνύει, ιδίως ενόψει του σημερινού οικονομικού κλίματος, πόσο σημαντικό είναι να αντιμετωπίζονται και να εξαλείφονται περιττοί ΜΔΦ, ενδεχομένως με την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με συμφωνία οικονομικής ολοκλήρωσης / ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας, εφόσον η μελέτη διερεύνησης αποδεικνύει ότι πληρούνται οι απαιτούμενοι όροι αυτοί καθαυτοί; χωρίς ωστόσο να περιορίζονται σε όσους έχουν προαναφερθεί, συμπεριλαμβανομένων των 17 ζητημάτων της κατηγορίας M1, και επισημαίνοντας ότι ο κύκλος δοκιμών της Ιαπωνίας για τη μέτρηση των εκπομπών και της απόδοσης των καυσίμων ελαφρών οχημάτων συνεπάγεται λιγότερες πιθανότητες να πληρούν τα ευρωπαϊκά αντίστοιχα οχήματα τις προϋποθέσεις των ιαπωνικών φορολογικών κινήτρων που βασίζονται σε περιβαλλοντικές επιδόσεις·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των εξαγωγικών δασμών της Ρωσίας στο χαλκό από 0% έως 10% και στο νικέλιο από 5% έως 10% μετά το Δεκέμβριο του 2010, σε συνδυασμό με τους υψηλούς εξαγωγικούς δασμούς στην ξυλεία, έχουν επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές πρώτων υλών ζωτικής σημασίας για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και, κατά κύριο λόγο στον τομέα του χάλυβα(25) και της δασικής βιομηχανίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία για τη διαφάνεια των εξορυκτικών επιχειρήσεων αναμένεται να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της κερδοσκοπίας στις αγορές βασικών προϊόντων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εδώ και μερικά χρόνια, οι ΜΔΦ στην Κίνα γίνονται ολοένα και περισσότεροι και θα μπορούσαν να περιορίσουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ιδίως δε των ΜΜΕ οι οποίες είναι εγκατεστημένες στο κινεζικό έδαφος·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για περίοδο μεγαλύτερη του ενός έτους, η καταχώριση ευρωπαϊκών καλλυντικών στην Κίνα ήταν σχεδόν αδύνατη, και ιδίως στην περίπτωση εκείνων που περιέχουν νέα συστατικά, διότι η Κίνα στερείτο τόσο κανονικού νομικού πλαισίου όσο και σαφών κατευθυντηρίων γραμμών για αυτή καθεαυτή τη διαδικασία(26)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά το τέλος του 2010, προκλήθηκε ανησυχία για τις συστάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής για τις Τηλεπικοινωνίες της Ινδίας (TRAI) σχετικά με μια «Πολιτική για την κατασκευή εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών» η οποία θα παρείχε προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά σε εγχώρια προϊόντα/ εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, κυρίως μέσω επιδοτήσεων ειδικών φορολογικών μέτρων και κρατικών συμβάσεων(27)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βραζιλία και η Αργεντινή εγκρίνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα δασμολογικά ή μη δασμολογικά μέτρα που έχουν δυσμενή αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ενώ και οι δύο αυτές χώρες συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την ιδιότητά τους ως μελών της Mercosur, και ότι εξάλλου εταιρείες της ΕΕ κατά την είσοδο των προϊόντων τους στην αγορά της Βραζιλίας καταγγέλλουν μείζονες ελλείψεις στην προστασία και ενίσχυση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) και σοβαρή εκκρεμότητα από πλευράς καταχώρισης των εφαρμογών για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εμπορικά σήματα που αφορούν ποικίλα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων και πρόσθετων απαιτήσεων που εισάγουν διακρίσεις για τα φαρμακευτικά προϊόντα,· εκτιμώντας επίσης ότι όσο η εκ μέρους της Βραζιλίας καθυστέρηση στην επικύρωση του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης όσο και η μη προσχώρηση στις Συνθήκες του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) για το Διαδίκτυο επηρεάζουν την αποτελεσματική προστασία του ΔΠΙ στη χώρα αυτή, και ότι οι κυρώσεις δεν συνιστούν επαρκές αποτρεπτικό μέσο για την καταπολέμηση των παραβάσεων της πνευματικής ιδιοκτησίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξαγωγείς της ΕΕ αντιμετωπίζουν πολλά είδη περιορισμών σε άλλες αγορές, για παράδειγμα τα περιορισμένα σημεία εισόδου του Βιετνάμ και η απαίτηση συμπληρωματικής τεκμηρίωσης για τις εισαγωγές οίνων και οινοπνευματωδών, καλλυντικών και κινητών τηλεφώνων(28), η επαχθής δασμολογητέα αξία της Ουκρανίας, η αυθαίρετη αναταξινόμηση των προϊόντων και η αύξηση στην ισχύουσα καταβολή ΦΠΑ σε ό,τι αφορά τα αγροδιατροφικά προϊόντα, τους οίνους και τα οινοπνευματώδη, τα είδη ένδυσης και τα μηχανήματα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της τεχνολογίας της καθαρής και ανανεώσιμης ενέργειας υπόκειται σε ολοένα περισσότερους ΜΔΦ, όπως οι απαιτήσεις περί τοπικού περιεχομένου, οι διακρίσεις στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, η ευνοιοκρατία υπέρ των κρατικών επιχειρήσεων, ο περιορισμός στη μετακίνηση μη εθνικού προσωπικού, οι απαιτήσεις περί τοπικού εφοδιασμού και ιδιοκτησίας κ.λπ., σε χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Ουκρανία, η Βραζιλία και η Νιγηρία·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να υπερασπισθεί σθεναρά τις βιομηχανίες της, όποτε κρίνεται αναγκαίο, έναντι παραβιάσεων των συμπεφωνημένων κανόνων, των προδιαγραφών και αρχών του ΠΟΕ από τους εμπορικούς εταίρους της, κάνοντας χρήση παντός διαθέσιμου μέσου, συμπεριλαμβανομένων πολυμερών και διμερών μηχανισμών επίλυσης διαφορών και μέσων εμπορικής άμυνας συμβατών με τον ΠΟΕ·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία της ΕΕ επιτρέπει στις ευρωπαϊκές και ξένες επιχειρήσεις να συμμετέχουν χωρίς διάκριση στις ευρωπαϊκές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, και ότι οι εταίροι της Ένωσης θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτρέψουν αμοιβαίως στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να συμμετέχουν στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών υπό όρους θεμιτού και ισότιμου ανταγωνισμού·

1.  υποστηρίζει την άποψη ότι η άρση ή η μείωση των αδικαιολόγητων ΜΔΦ και κάθε ρυθμιστικού εμποδίου που θέτουν βασικές στρατηγικές χώρες εταίροι της ΕΕ μέσου ρυθμιστικού διαλόγου πρέπει να αποτελέσουν μια από τις καίριες ρυθμιστικές προτεραιότητες της νέας εμπορικής πολιτικής της ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020· θεωρεί αδικαιολόγητα όλα τα εμπόδια που απορρέουν από τη μη συνεπή εφαρμογή των διμερών και πολυμερών εμπορικών κανόνων· τονίζει, ωστόσο, ότι ο ρυθμιστικός διάλογος θα πρέπει να σέβεται το δικαίωμα όλων των κρατών να ενισχύουν τα δικαιώματα του ανθρώπου, κανόνες για το περιβάλλον, κοινωνικούς κανόνες και τη δημόσια υγεία·

2.  καλεί την Επιτροπή να χειριστεί συστηματικά τη μεγάλη ποικιλία, την τεχνική περιπλοκότητα και την πολιτική ευαισθησία των ΜΔΦ ως μέρος ολιστικής στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένου του ενισχυμένου ρυθμιστικού διαλόγου, σε σχέση με όλους τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ, και συγκεκριμένα εκείνους που είναι στρατηγικής σημασίας· πιστεύει, ειδικότερα ότι οι επιτροπές που επανεξετάζουν την εφαρμογή διμερών συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών, οι αρμόδιες επιτροπές του ΠΟΕ και υπηρεσίες θέσπισης προτύπων του ΟΥΕ αποτελούν κατάλληλα φόρα για τη συζήτηση των ρυθμιστικών αυτών ζητημάτων ·

3.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει σαφή διάκριση μεταξύ ΜΔΦ που προκαλούν αθέμιτες στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, και φραγμών που αντιστοιχούν σε νόμιμους στόχους δημόσιας πολιτικής, ιδίως στους τομείς της δημόσιας υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος· υπογραμμίζει, επί παραδείγματι, ότι οι ευρωπαϊκές νομοθεσίες για τους ΓΤΟ, καθώς και οι υγειονομικοί και φυτοϋγειονομικοί κανόνες στον γεωργικό τομέα δεν μπορούν να θεωρούνται αδικαιολόγητοι ΜΔΦ, αλλά αντίθετα θα πρέπει να προασπίζονται στη διεθνή εμπορική σκηνή·

4.  τονίζει ότι οι διαρθρωμένοι ρυθμιστικοί διάλογοι που κατοχυρώνονται στις διμερείς συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών πρέπει να σέβονται πλήρως τη δημοκρατική διαδικασία κατά τη θέσπιση προτύπων, τόσο στην ΕΕ όσο και στους εμπορικούς εταίρους της·

5.  υποστηρίζει επίμονα ότι η αντιμετώπιση των ΜΔΦ αποτελεί διυπηρεσιακό καθήκον στο οποίο εμπλέκονται διάφορες Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής και θα πρέπει να θεωρηθεί προτεραιότητα στην ατζέντα ρυθμιστικών δραστηριοτήτων της Επιτροπής, και συγκεκριμένα μέσω της εναρμόνισης τεχνικών κανόνων βάσει διεθνών πρότυπων·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να κάνει συστηματική χρήση των κατάλληλων διαύλων συνεργασίας με τους εταίρους της που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ΜΔΦκαι τα ρυθμιστικά εμπόδια στις τρίτες χώρες, με στόχο την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών για την εξάλειψη αυτών των εμποδίων·

7.  υποστηρίζει την άποψη ότι η απαίτηση αμοιβαιότητας κατά την πρόσβαση στις αγορές των εκβιομηχανισμένων και αναδυόμενων χωρών θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εμπορικής στρατηγικής της ΕΕ, στον ίδιο βαθμό με την κατάργηση ή τη μείωση των ΜΔΦ·

8.  καλεί την Επιτροπή να χειριστεί αυτά τα διαδεδομένα και επίμονα ζητήματα σε όλες τις πολυμερείς και διμερείς εμπορικές συμφωνίες, ιδίως τις ΣΕΣ, και να εξασφαλίσει ότι θα δοθεί στους ΜΔΦ τουλάχιστον τόση προσοχή όση δίδεται επί του παρόντος στην κατάργηση των δασμών, σε όλα τα ενδεδειγμένα ρυθμιστικά φόρα, και συγκεκριμένα στις εμπορικές της διαπραγματεύσεις με εκβιομηχανισμένες και αναδυόμενες οικονομίες· τονίζει ότι, στον τομέα της συνεργασίας με αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως ΛΑΧ και μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη, πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στη βοήθεια προς το εμπόριο και στην τεχνική και οικονομική βοήθεια αυτών των χωρών, προκειμένου να βοηθηθούν ώστε να βελτιώσουν το ρυθμιστικό τους περιβάλλον λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ειδικές τους ανάγκες όσον αφορά την ανάπτυξη της εσωτερικής τους αγοράς και την προστασία των εκκολαπτόμενων βιομηχανιών τους και των συχνά εύθραυστων γεωργικών τους διαρθρώσεων·

9.  πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει μελλοντικά να δίδει μεγαλύτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο έχουν αντιμετωπιστεί οι ΜΔΦ, και ιδίως οι αδικαιολόγητοι, κατά την αξιολόγηση εμπορικών συμφωνιών προκειμένου να εξασφαλίζεται σε ευρωπαίους εξαγωγείς και επενδυτές, και ιδίως στις ΜΜΕ, η πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών ενώ παράλληλα θα γίνεται σεβαστή η ανάγκη για ειδική και διαφοροποιημένη μεταχείριση των αναπτυσσομένων χωρών, όπως προβλέπουν οι κανόνες του ΠΟΕ·

10.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη διατήρηση ενός ενημερωμένου καταλόγου των βασικών φραγμών που αντιμετωπίζουν οι εξαγωγείς και οι επενδυτές της ΕΕ σε σημαντικές αγορές τρίτων χωρών, ιδίως σε εταίρους με τους οποίους έχει συναφθεί συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού και της φύσης των ανησυχιών που εγείρουν κράτη μέλη και εταιρείες, ως εργαλείο για την αποτίμηση της κατάστασης στις τρίτες χώρες·

11.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας έναντι των αναπτυσσομένων χωρών θα πρέπει να παραμείνει εντός του πλαισίου των υποχρεώσεων της συμφωνίας TRIPS και πρέπει να τηρεί πλήρως τη Δήλωση της Ντόχα του 2001 για τη συμφωνία TRIPS και τη δημόσια υγεία, ιδίως στον τομέα των γενόσημων φαρμάκων και της δημόσιας υγείας, έτσι ώστε να διατεθούν στις αναπτυσσόμενες χώρες περιθώρια για την άσκηση πολιτικής με στόχο την αντιμετώπιση ζητημάτων δημοσίου συμφέροντος που τις απασχολούν·

12.  είναι της γνώμης ότι, μολονότι δεν μπορεί να γίνει άμεση σύνδεση σε αυτή τη χρονική στιγμή ανάμεσα στους ειδικούς ΜΔΦ και σε λοιπά ρυθμιστικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες της ΕΕ όταν προσπαθούν να εισχωρήσουν σε ξένες αγορές, αφενός, και στις σημερινές απώλειες θέσεων εργασίας στα κράτη μέλη της ΕΕ, αφετέρου, θα ήταν καλό να εξετάσει η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με άλλους συναφείς διεθνείς οργανισμούς, εάν και κατά πόσο μπορεί να γίνει κάποια συσχέτιση μεταξύ των ειδικών ΜΔΦ στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες καθώς και μεταξύ της σημερινής δημιουργίας ή απώλειας θέσεων εργασίας στην ΕΕ·

13.  τονίζει ότι θα πρέπει η Επιτροπή να διερευνήσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης και καθιέρωσης μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης που να εντοπίζει ΜΔΦ και να ενισχύει τα υφιστάμενα αναλυτικά εργαλεία της για τη σχετική ποιοτική αξιολόγηση και το σαφέστερο ορισμό αδικαιολόγητων ΜΔΦ· προτείνει να βασίζεται ο μηχανισμός αυτός στις αντιπροσωπείες της Επιτροπής που είναι εγκατεστημένες στις τρίτες χώρες, σε συνεργασία με τους οργανισμούς που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία από τα κράτη μέλη·

14.  προτρέπει την Επιτροπή να βελτιώσει, και στα πολυμερή όργανα, τη διεθνή ρυθμιστική συνεργασία και τη σύγκλιση των ρυθμιστικών απαιτήσεων με βάση τα διεθνή πρότυπα και, και όπου είναι δυνατό, να ξεκινήσει ρυθμιστικό διάλογο προς αντιμετώπιση υφισταμένων ή πιθανών μελλοντικών φραγμών στις εμπορικές συναλλαγές προκειμένου να περιορισθούν οι διενέξεις και οι σχετικές εμπορικές δαπάνες·

15.  προτρέπει την Επιτροπή να προωθήσει, μεταξύ των μερών η Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ) τους κλάδους δημοσίων αγορών και προμηθειών με βάση διεθνή πρότυπα που προβλέπει η εν λόγω συμφωνία και να κάνει χρήση ή να επεκτείνει τους υφιστάμενους ρυθμιστικούς διαλόγους προς ενίσχυση της συνεργασίας για το ρυθμιστικό πλαίσιο και την αναδιάρθρωση και, όποτε ενδείκνυται, την άρση των υφιστάμενων άμεσων και έμμεσων μεροληπτικών πρακτικών στις σχέσεις της ΕΕ με τις εκβιομηχανισμένες χώρες εταίρους της·

16.  θεωρεί ότι η μείωση των ΜΔΦ στο εμπόριο και τις επενδύσεις προϋποθέτει κυρίως τη μεταρρύθμιση της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις στον ΠΟΕ, με σεβασμό προς την πολυλειτουργικότητα των πολιτικών πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών· καλεί τις κύριες αναδυόμενες οικονομίες να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και να υπογράψουν και να κυρώσουν χωρίς καθυστέρηση τη μελλοντική συμφωνία·

17.  καλεί την Επιτροπή να τηρήσει θετική και σθεναρή στάση κατά τις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή εκ μέρους της Κίνας της ΣΔΣ, προκειμένου να επιτευχθεί ένα αντίστοιχο αμοιβαίο άνοιγμα του κινεζικού τομέα των δημοσίων συμβάσεων καθώς και ισότιμη μεταχείριση και προβλέψιμες συνθήκες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις·

18.  συνιστά να εξετασθούν τα ρυθμιστικά μέσα που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν ότι δεν θα επιτρέπεται στις κρατικές επιχειρήσεις τρίτων χωρών, οι οποίες δεν έχουν υπογράψει τόσο τη ΣΔΣ όσο και διμερείς αμοιβαίες συμφωνίες για άνοιγμα της αγοράς, να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις για την εκτέλεση έργων που χρηματοδοτούνται με πόρους της ΕΕ, ή να προβλέπεται εναλλακτικά ότι η ΕΕ θα μπορεί στις εν λόγω περιπτώσεις να απαιτεί την επιστροφή των πόρων·

19.  υπενθυμίζει τη σημασία των ξένων άμεσων επενδύσεων για την ευρωπαϊκή οικονομία και την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα σταθερό και ελκυστικό περιβάλλον για τους ευρωπαίους επενδυτές στο εξωτερικό και να προαχθεί ένα ανοικτό επενδυτικό περιβάλλον σε ολόκληρη την Ευρώπη· θεωρεί, ωστόσο, ότι, προς το συμφέρον αμφότερων των μερών, θα ήταν ευκταίο να εξετασθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ενδεχόμενο αξιολόγησης του αντίκτυπου αυτών των επενδύσεων στην εσωτερική αγορά, ούτως ώστε να προληφθούν οποιεσδήποτε δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή καινοτομία και τεχνογνωσία σε ορισμένους στρατηγικούς τομείς·

20.  ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις και τους εξαγωγείς της ΕΕ να αξιοποιήσουν τους υφιστάμενους διαύλους, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού για τους φραγμούς στο εμπόριο ή του μητρώου καταγγελιών στη βάση δεδομένων για την πρόσβαση στην αγορά, για να καταγγέλλουν υλικές ζημίες που προκύπτουν από όλα τα είδη φραγμών στις εμπορικές συναλλαγές προς την Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να προβαίνει σε εκτιμήσεις και να εφαρμόζει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση αδικαιολόγητων ΜΔΦ·

21.  πιστεύει ότι, όσον αφορά τις πρώτες ύλες, η Επιτροπή θα πρέπει να ακολουθήσει βιώσιμη, συνεκτική και διατομεακή στρατηγική, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι εξαγωγικοί περιορισμοί και οι εξαγωγικοί φόροι μπορεί να θεωρηθούν σημαντικοί για τη στήριξη αναπτυξιακών στόχων, την προστασία του περιβάλλοντος ή τη βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών πόρων στις ΛΑΧ και στα αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες, εξαιρουμένων των χωρών BRIC· διαπιστώνει ότι η πλειονότητα των μελών του ΠΟΕ που εφαρμόζουν εξαγωγικούς φόρους είναι αναπτυσσόμενες χώρες και ΛΑΧ ·καλεί την ΕΕ να μην επιχειρήσει να απαγορεύσει την εφαρμογή εξαγωγικών φόρων για ΛΑΧ και μικρά αναπτυσσόμενα σχετικά κράτη και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες, εξαιρουμένων των χωρών BRIC, στο πλαίσιο του ΠΟΕ και σε διμερείς εμπορικές συμφωνίες και συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης, δεδομένου ότι τούτο θα περιόριζε τα περιθώρια πολιτικής τους για τη χρησιμοποίηση αυτού του εργαλείου για την παραγωγή προστιθέμενης αξίας, τη διαφοροποίηση, την προστασία νηπιακών βιομηχανιών, την επισιτιστική ασφάλεια, θέματα εσόδων και περιβάλλοντος εφόσον δεν έχουν ακόμη αποκτήσει το καθεστώς προηγμένης ανάπτυξης·

22.  καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, προκειμένου να εκτιμηθούν πλήρως τα οφέλη από την ελευθέρωση του εμπορίου σε εκείνες τις χώρες που ανοίγουν τις αγορές τους και αίρουν τους δασμούς και τους ΜΔΦ, οι εμπορικοί εταίροι πρέπει να συμφωνήσουν αμοιβαία για τις μεταβατικές περιόδους σε σχέση με την παροχή δυνατοτήτων πρόσβασης στις αγορές σε ορισμένους ευαίσθητους τομείς και τις επενδύσεις σε αυτούς, ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τον πλήρη αποκλεισμό τους·

23.  προτρέπει την Επιτροπή, σύμφωνα με τις αρχές του εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ για τις υπηρεσίες ΤΠΕ (που υπεγράφησαν με τις ΗΠΑ στο πλαίσιο της Διατλαντικής Οικονομικής Συνεργασίας), να επανεξετάσει πλήρως και να αντιμετωπίσει τη χρήση μεροληπτικών δυσανάλογων ρυθμίσεων, υποχρεώσεων και άλλων νομοθετικών μεθόδων που εφαρμόζονται κατά των δικτύων και των υπηρεσιών ΤΠΕ προκειμένου να περιορίσουν την ελεύθερη ροή των πληροφοριών και την πρόσβαση των υπηρεσιών στην αγορά, και οι οποίες αυξάνουν το ψηφιακό χάσμα·

24.  θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί η δέουσα προτεραιότητα στους φραγμούς στο εμπόριο και τις επενδύσεις, οι οποίοι επηρεάζουν τομείς των ευρωπαϊκών υπηρεσιών, όπως, μεταξύ άλλων, οι ΤΠΕ και οι τηλεπικοινωνίες, επαγγελματικές και επιχειρησιακές υπηρεσίες, οι οικονομικές υπηρεσίες, οι κατασκευές, το λιανικό εμπόριο και η διανομή· θεωρεί ότι αυτά τα μη δασμολογικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των εγχώριων ρυθμίσεων, των περιορισμών κυριότητος και διαφόρων μέτρων για την αντιμετώπιση κρίσεων (συμπεριλαμβανομένων των μεροληπτικών διατάξεων στις δημόσιες συμβάσεις)είναι ιδιαίτερα σημαντικά λόγω της αυξημένης προστιθέμενης αξίας του εμπορίου υπηρεσιών και της θέσης της ΕΕ ως του μεγαλύτερου εξαγωγέα υπηρεσιών·

25.  υποστηρίζει την άποψη ότι πρέπει να δημιουργηθεί, στο πλαίσιο του ΠΟΕ, ένας μηχανισμός διαμεσολάβησης που θα διευκολύνει την εξάλειψη ΜΔΦ με εποικοδομητικό, αποτελεσματικό, ταχύ και μη επιθετικό τρόπο, με βάση το σύστημα SOLVIT, σύμφωνα με προηγούμενες προτάσεις τόσο της ΕΕ όσο και της Ινδίας·

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf
(2) ΕΕ L 349, 31.12.1994, σ. 71.
(3) ΕΕ C 233 E, 28.9.2006, σ. 103.
(4) ΕΕ C 298 E, 8.12.2006, σ. 235.
(5) ΕΕ C 306 E, 15.12.2006, σ. 400.
(6) ΕΕ C 308 E, 16.12.2006, σ. 182.
(7) ΕΕ C 102 E, 24.4.2008, σ. 128.
(8) ΕΕ C 146 E, 12.6.2008, σ. 95.
(9) ΕΕ C 184 E, 6.8.2009, σ. 16.
(10) ΕΕ C 259 E, 29.10.2009, σ. 77.
(11) ΕΕ C 67 E, 18.3.2010, σ. 132.
(12) ΕΕ C 117 E, 6.5.2010, σ. 166.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0387.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0063.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0141.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0206.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0224.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0225.
(19) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0257.
(20) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0364.
(21) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0412.
(22) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0454.
(23) Βλ. επίσης το http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm.
(24) Κοινή έκθεση ΠΟΕ-ΔΟΕ, Globalization and informal jobs in developing countries (Παγκοσμιοποίηση και άτυπες θέσεις εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες), 2009.
(25) Βλ. απόφαση που ενέκρινε η Επιτροπή της Ρωσικής κυβέρνησης για μέτρα προστασίας του εξωτερικού εμπορίου βάσει των Διαταγμάτων της Ρωσικής κυβέρνησης αριθ. 892 και 893 της 12 Νοεμβρίου 2010.
(26) Με την έναρξη ισχύος τον Απρίλιο 2010 του Διατάγματος 856 του Δεκεμβρίου 2009, το οποίο εξέδωσε η Διοίκηση Τροφίμων και Φαρμάκων (SFDA) της Κίνας, απαιτείται η καταχώριση των καλλυντικών. Τα προβλήματα που ενέκυψαν για τις εταιρείες της ΕΕ είχαν θιγεί στο πλαίσιο του ρυθμιστικού διαλόγου της ΓΔ SANCO - SFDA για τα καλλυντικά.
(27) Συστάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής για τις Τηλεπικοινωνίες της Ινδίας (TRAI) σχετικά με πολιτική για την κατασκευή εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών της 12ης Απριλίου 2011 (http://www.trai.gov.in/WriteReadData/trai/upload/Recommendations/133/Recommondation%20_telecom.pdf)
(28) Κοινοποίηση αριθ. 197 που εξέδωσε το Βιετνάμ στις 6 Μαΐου 2011 μέσω της οποίας επιβάλλονται δύο είδη απαιτήσεων για τις εισαγωγές οίνων και οινοπνευματωδών, καλλυντικών και κινητών τηλεφώνων με έναρξη ισχύος την 1η Ιουνίου 2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου