Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0254(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0224/2011

Внесени текстове :

A7-0224/2011

Разисквания :

PV 13/12/2011 - 15
CRE 13/12/2011 - 15

Гласувания :

PV 14/12/2011 - 7.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0567

Приети текстове
PDF 276kWORD 34k
Сряда, 14 декември 2011 г. - Страсбург
Сокове от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека ***I
P7_TA(2011)0567A7-0224/2011
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 декември 2011 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/112/ЕО на Съвета относно соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека (COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0490),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0278/2010),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 януари 2011 г.(1),

–  като взе предвид поетия с писмо от 18 ноември 2011 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7-0224/2011),

1.  Приема на първо четене изложената по-долу позиция;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 84, 17.3.2011 г., стр. 45.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 декември 2011 г. с оглед приемането на Директива 2012/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/112/ЕО на Съвета относно соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека
P7_TC1-COD(2010)0254

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2012/12/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност