Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0254(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0224/2011

Indgivne tekster :

A7-0224/2011

Forhandlinger :

PV 13/12/2011 - 15
CRE 13/12/2011 - 15

Afstemninger :

PV 14/12/2011 - 7.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0567

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 36k
Onsdag den 14. december 2011 - Strasbourg
Frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum ***I
P7_TA(2011)0567A7-0224/2011
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. december 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2001/112/EF om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum (KOM(2010)0490 - C7-0278/2010 - 2010/0254(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0490),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0278/2010),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 19. januar 2011(1),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 18. november 2011 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktatens om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A7-0224/2011),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 84 af 17.3.2011, s. 45.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/.../EU om ændring af Rådets direktiv 2001/112/EF om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum
P7_TC1-COD(2010)0254

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2012/12/EU)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik