Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0254(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0224/2011

Ingediende teksten :

A7-0224/2011

Debatten :

PV 13/12/2011 - 15
CRE 13/12/2011 - 15

Stemmingen :

PV 14/12/2011 - 7.2
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0567

Aangenomen teksten
PDF 195kWORD 39k
Woensdag 14 december 2011 - Straatsburg
Voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde soortgelijke producten ***I
P7_TA(2011)0567A7-0224/2011
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 14 december 2011 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/112/EG van de Raad inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde soortgelijke producten (COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2010)0490),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0278/2010),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 19 januari 2011(1),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 18 november 2011 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A7-0224/2011),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 84 van 17.3.2011, blz. 45.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 14 december 2011 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2012/../EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/112/EG van de Raad inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde soortgelijke producten
P7_TC1-COD(2010)0254

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Richtlijn 2012/12/EU).

Juridische mededeling - Privacybeleid