Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0254(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0224/2011

Ingivna texter :

A7-0224/2011

Debatter :

PV 13/12/2011 - 15
CRE 13/12/2011 - 15

Omröstningar :

PV 14/12/2011 - 7.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0567

Antagna texter
PDF 196kWORD 40k
Onsdagen den 14 december 2011 - Strasbourg
Fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel ***I
P7_TA(2011)0567A7-0224/2011
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2001/112/EG om fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel (KOM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0490),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0278/2010),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 19 januari 2011(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 18 november 2011 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet samt yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A7-0224/2011), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 84, 17.3.2011, s. 45.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 december 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/.../EU om ändring av rådets direktiv 2001/112/EG om fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel
P7_TC1-COD(2010)0254

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten direktiv 2012/12/EU).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy