Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0298(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0246/2011

Внесени текстове :

A7-0246/2011

Разисквания :

PV 13/12/2011 - 16
CRE 13/12/2011 - 16

Гласувания :

PV 14/12/2011 - 7.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0568

Приети текстове
PDF 281kWORD 36k
Сряда, 14 декември 2011 г. - Страсбург
Употребата на фосфати и други фосфорни съединения в домакинските перилни детергенти ***I
P7_TA(2011)0568A7-0246/2011
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 декември 2011 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в домакинските перилни детергенти (COM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0597),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0356/2010),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 15 март 2011 г.(1),

–  като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 15 ноември 2011 г. да приеме предложението както е изменено в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функциониране на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0246/2011),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 132, 3.5.2011 г., стр. 71.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 декември 2011 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в потребителските перилни детергенти и потребителските детергенти за автоматични съдомиялни машини
P7_TC1-COD(2010)0298

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 259/2012.)

Правна информация - Политика за поверителност