Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0298(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0246/2011

Indgivne tekster :

A7-0246/2011

Forhandlinger :

PV 13/12/2011 - 16
CRE 13/12/2011 - 16

Afstemninger :

PV 14/12/2011 - 7.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0568

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 36k
Onsdag den 14. december 2011 - Strasbourg
Anvendelsen af fosfater og andre fosforholdige stoffer i husholdningsvaskemidler ***I
P7_TA(2011)0568A7-0246/2011
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. december 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 648/2004, hvad angår anvendelsen af fosfater og andre fosforholdige stoffer i husholdningsvaskemidler (KOM(2010)0597 - C7-0356/2010 - 2010/0298(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0597),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0356/2010),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 15. marts 2011(1),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 15. november 2011 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktatens om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Udvalget om International Handel (A7-0246/2011),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 132 af 3.5.2011, s. 71.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2012 om ændring af forordning (EF) nr. 648/2004 hvad angår anvendelsen af fosfater og andre fosforholdige stoffer i tekstilvaskemidler til husholdningsformål og maskinopvaskemidler til husholdningsformål
P7_TC1-COD(2010)0298

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 259/2012)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik