Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2838(RSO)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0619/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0619/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2011 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0570

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 257kWORD 35k
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
Απόφαση σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των μόνιμων επιτροπών
P7_TA(2011)0570B7-0619/2011

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών (2011/2838(RSO))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 15ης Ιουλίου 2009 σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 183 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να υπάρχει συνέχεια στις εργασίες του,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου που τροποποιεί το Πρωτόκολλο αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, οι νέοι βουλευτές δικαιούνται να συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα όργανά του απολαύοντας στο ακέραιο των δικαιωμάτων τους,

1.  αποφασίζει να τροποποιήσει τον αριθμό των μελών των κοινοβουλευτικών επιτροπών ως εξής:

  

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων: 76 μέλη

  

Επιτροπή Ανάπτυξης: 30 μέλη

  

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου: 29 μέλη

  

Επιτροπή Προϋπολογισμών: 44 μέλη

  

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού: 30 μέλη

  

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής: 48 μέλη

  

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων: 51 μέλη

  

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων: 68 μέλη

  

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας: 60 μέλη

  

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών: 41 μέλη

  

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού: 46 μέλη

  

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης: 50 μέλη

  

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου: 44 μέλη

  

Επιτροπή Αλιείας: 24 μέλη

  

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας: 32 μέλη

  

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων: 25 μέλη

  

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων: 60 μέλη

  

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων: 25 μέλη

  

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων: 35 μέλη

  

Επιτροπή Αναφορών: 35 μέλη

  

καθώς και να τροποποιήσει τον αριθμό των μελών των κοινοβουλευτικών υποεπιτροπών ως εξής:

  

Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 31 μέλη

  

Υποεπιτροπή Ασφαλείας και Άμυνας: 31 μέλη

   2. αποφασίζει, σε συνάρτηση με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 9ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τη σύνθεση των προεδρείων επιτροπών, ότι τα εν λόγω προεδρεία μπορούν να αποτελούνται από τέσσερις αντιπροέδρους κατ' ανώτατο όριο·
   3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 224 E της 19.8.2010, σ. 34.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου