Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2838(RSO)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0619/2011

Ingivna texter :

B7-0619/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/12/2011 - 7.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0570

Antagna texter
PDF 104kWORD 31k
Onsdagen den 14 december 2011 - Strasbourg
Antalet ledamöter i de ständiga utskotten
P7_TA(2011)0570B7-0619/2011

Europaparlamentets beslut av den 14 december 2011 om antalet ledamöter i de ständiga utskotten (2011/2838(RSO))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av talmanskonferensens förslag,

–  med beaktande av sitt beslut av den 15 juli 2009 om antalet ledamöter i utskotten(1),

–  med beaktande av artikel 183 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Det finns ett behov av kontinuitet i parlamentets verksamhet.

B.  Efter ikraftträdandet av det protokoll som ändrar protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser har de nya ledamöterna rätt att delta i Europaparlamentets och dess organs verksamhet och fullt ut tillvarata sina rättigheter.

1.  Europaparlamentet beslutar att ändra antalet ledamöter i parlamentets utskott enligt följande:

  

Utskottet för utrikesfrågor: 76 ledamöter

  

Utskottet för utveckling: 30 ledamöter

  

Utskottet för internationell handel: 29 ledamöter

  

Budgetutskottet: 44 ledamöter

  

Budgetkontrollutskottet: 30 ledamöter

  

Utskottet för ekonomi och valutafrågor: 48 ledamöter

  

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor: 51 ledamöter

  

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet: 68 ledamöter

  

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi: 60 ledamöter

  

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd: 41 ledamöter

  

Utskottet för transport och turism: 46 ledamöter

  

Utskottet för regional utveckling: 50 ledamöter

  

Jordbruksutskottet: 44 ledamöter

  

Fiskeriutskottet: 24 ledamöter

  

Utskottet för kultur och utbildning: 32 ledamöter

  

Utskottet för rättsliga frågor: 25 ledamöter

  

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor: 60 ledamöter

  

Utskottet för konstitutionella frågor: 25 ledamöter

  

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män: 35 ledamöter

  

Utskottet för framställningar: 35 ledamöter

  

och att ändra antalet ledamöter i parlamentets underutskott enligt följande:

  

Underutskottet för mänskliga rättigheter: 31 ledamöter

  

Underutskottet för säkerhet och försvar: 31 ledamöter

   2. Europaparlamentet beslutar, med hänvisning till talmanskonferensens beslut av den 9 juli 2009 om utskottspresidiernas sammansättning, att ett utskottspresidium får omfatta upp till fyra vice ordförande.
   3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 224 E, 19.8.2010, s. 34.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy