Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2839(RSO)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0620/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0620/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2011 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0571

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 322kWORD 33k
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
Απόφαση σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές και των αντιπροσωπειών στις κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεργασίας και τις πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις
P7_TA(2011)0571B7-0620/2011

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές και των αντιπροσωπειών σε επιτροπές κοινοβουλευτικής συνεργασίας και σε πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις (2011/2839(RSO))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 14ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές και των αντιπροσωπειών σε επιτροπές κοινοβουλευτικής συνεργασίας και σε πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 198 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να υπάρχει συνέχεια στις εργασίες του,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου που τροποποιεί το Πρωτόκολλο αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, οι νέοι βουλευτές δικαιούνται να συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα όργανά του απολαύοντας στο ακέραιο των δικαιωμάτων τους,

1.  αποφασίζει να τροποποιήσει τον αριθμό των μελών των ακολούθων διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών ως εξής:

  

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο (18 μέλη)

  

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία (28 μέλη)

  

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κορεατική Χερσόνησο (17 μέλη)

  

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Νότια Αφρική (17 μέλη)

   2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 224 E της 19.8.2010, σ. 36.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου