Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0819(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0443/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0443/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2011 - 7.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0572

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 260kWORD 33k
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
Διορισμός ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: κ. Coeuré
P7_TA(2011)0572A7-0443/2011

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου όσον αφορά τον διορισμό ενός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (17227/2011 – C7-0459/2011 – 2011/0819(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 (17227/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 283 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0459/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 109 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0443/2011),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με επιστολή της 1ης Δεκεμβρίου 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά με τον διορισμό του Benoît Coeuré ως μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για θητεία οκτώ ετών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προέβη εν συνεχεία στην αξιολόγηση των προσόντων του υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που θεσπίζονται στο άρθρο 283 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και της ανάγκης για πλήρη ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σύμφωνα με το άρθρο 130 ΣΛΕΕ, και ότι, στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής, η επιτροπή έλαβε βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου καθώς και τις απαντήσεις του στο γραπτό ερωτηματολόγιο που του εστάλη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή πραγματοποίησε εν συνεχεία ακρόαση του υποψηφίου διάρκειας μιάμισης ώρας στις 12 Δεκεμβρίου 2011, κατά την οποία ο υποψήφιος προέβη σε εναρκτήρια δήλωση και έπειτα απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής,

1.  εκδίδει θετική γνώμη σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου για τον διορισμό του Benoît Coeuré ως μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου