Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2949(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0692/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/12/2011 - 7.8
CRE 14/12/2011 - 7.8

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0573

Vedtagne tekster
PDF 16kWORD 38k
Onsdag den 14. december 2011 - Strasbourg
Fremtidig protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko
P7_TA(2011)0573RC-B7-0692/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 14. december 2011 om den fremtidige protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko (2011/2949(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko (Rådets forordning (EF) nr. 764/2006 af 22. maj 2006(1)),

–  der henviser til udkast til protokol mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko (11225/2011),

–  der henviser til godkendelsesproceduren, jf. artikel 43, stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7-0201/2011),

–  der henviser til udtalelserne fra Udviklingsudvalget og Budgetudvalget vedføjet som bilag til henstillingen fra Fiskeriudvalget (A7-0394/2011),

–  der henviser til den begrundelse, der indgår i henstillingen fra Fiskeriudvalget (A7-0394/2011), der skitserer manglerne ved den nuværende etårige protokol,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5 og artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at ifølge den eksterne efterfølgende evaluering, som Kommissionen har bestilt, består der allerede i den nuværende protokol et klart utilfredsstillende forhold mellem fordele og ulemper som følge af både det ringe omfang, hvori de forhandlede fiskerimuligheder udnyttes, og af overfiskeri og den manglende håndtering af økologiske og sociale problemstillinger;

B.  der henviser til, at enhver fremtidig protokol, der skal forhandles af Kommissionen, skal rette op på de alvorlige problemer, der knytter sig til de tidligere og nuværende protokoller;

C.  der henviser til, at fiskeripartnerskabsaftalen skal have til formål at opfylde en række økonomiske og sociale målsætninger på grundlag af tæt videnskabeligt og teknisk samarbejde, for dermed at sikre en bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne;

1.  opfordrer Kommissionen til at flytte forhandlingerne om en ny protokol frem med henblik på at undgå en situation, hvori protokollen skal finde midlertidig anvendelse, fordi Parlamentet endnu ikke har givet sin godkendelse;

2.  opfordrer Kommissionen til at drage omsorg for, at den fremtidige protokol er økonomisk, økologisk og socialt bæredygtig og gensidig fordelagtig;

3.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at princippet om, at EU-fartøjer kun må få adgang til fiskeri af overskudsbestande, overholdes i alle fremtidige protokoller; betoner især, at der skal ske en nøje vurdering af alle bestande;

4.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at fiskerimulighederne under den fremtidige protokol er justeret, således at de er i tråd med de videnskabelige retningslinjer og vurderinger af bestandene samt med fiskerisektorens behov; fastholder endvidere, at beslutninger om tekniske foranstaltninger og fiskerimuligheder skal træffes på grundlag af videnskabelig rådgivning og i samråd med fiskere;

5.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at enhver fremtidig protokol vil bidrage til udviklingen af den marokkanske fiskeriforvaltning, herunder kontrol og overvågning, videnskabelig forskning, udvikling af de lokale flåder, uddannelse, osv.;

6.  opfordrer Kommissionen til at sørge for, at sektorstøtten anvendes mere effektivt, og indskærper, at der skal føres et mere effektivt tilsyn; er af den opfattelse, at fiskeripartnerskabsaftalen skal indeholde virkningsfulde overvågningsmekanismer, der sikrer, at midler øremærket til udvikling og navnlig forbedring af infrastruktur inden for fiskerisektoren anvendes efter hensigten;

7.  opfordrer Kommissionen til at tage de fornødne skridt til at tilvejebringe de nødvendige data om gennemførelse af protokollen og dermed gøre lovgivningsproceduren mere gennemskuelig;

8.  opfordrer Kommissionen til i fiskeripartnerskabsaftalen at indføre en klausul om overholdelse af menneskerettigheder, som krævet i Parlamentets beslutning af 25. november 2010 om menneskerettigheder, sociale og miljømæssige standarder i internationale handelsaftaler(2);

9.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at den fremtidige protokol fuldt ud respekterer international ret og kommer alle de berørte lokalsamfund til gode;

10.  opfordrer Kommissionen til at forelægge Parlamentet en detaljeret rapport, der skitserer i hvor stort omfang, Parlamentets ønsker er blevet taget i betragtning i den fremtidige protokol;

11.  opfordrer endvidere Kommissionen til at respektere den interinstitutionelle rammeaftale og Parlamentets rolle, i overensstemmelse med bestemmelserne i Lissabontraktaten;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, medlemsstaterne og den marokkanske regering.

(1) EFT L 141 af 29.5.2006, s. 1.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0434.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik