Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2949(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0692/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2011 - 7.8
CRE 14/12/2011 - 7.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0573

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 264kWORD 43k
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
Μελλοντικό πρωτόκολλο σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου
P7_TA(2011)0573RC-B7-0692/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με το μελλοντικό πρωτόκολλο για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου (2011/2949(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 764/2006 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2006(1)),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στην συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου (11225/2011),

–  έχοντας υπόψη την διαδικασία έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0201/2011),

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών που επισυνάπτονται στη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας (A7-0394/2011),

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογική έκθεση που αποτελεί τμήμα της σύστασης της Επιτροπής Αλιείας (A7-0394/2011) και απαριθμεί τις ελλείψεις του τρέχοντος Πρωτοκόλλου, διάρκειας ενός έτους,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση της εξωτερικής εκ των υστέρων αξιολόγησης που εκπονήθηκε εξ ονόματος της Επιτροπής, το ισχύον πρωτόκολλο έχει να επιδείξει μια σαφώς απογοητευτική αντιστοιχία κόστους/ωφελείας εξ αιτίας του χαμηλού επιπέδου εκμετάλλευσης των αλιευτικών δυνατοτήτων που συμφωνήθηκαν, της υπεραλίευσης και της αδυναμίας επίλυσης οικολογικών και κοινωνικών προβλημάτων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιοδήποτε μελλοντικό πρωτόκολλο διαπραγματευτεί η Επιτροπή πρέπει να αντιμετωπίζει τα σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν από το προηγούμενο και το ισχύον πρωτόκολλο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη οικονομικών και κοινωνικών στόχων, βάσει εγγύς επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζουν την βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων·

1.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις διαπραγματεύσεις για το νέο πρωτόκολλο προκειμένου να αποκλειστεί οποιαδήποτε κατάσταση θα καθιστούσε αναγκαία την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου διότι το Κοινοβούλιο δεν έχει δώσει ακόμη την έγκρισή του·

2.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οποιοδήποτε μελλοντικό πρωτόκολλο να είναι οικονομικά, οικολογικά και κοινωνικά βιώσιμο και αμοιβαίως επωφελές·

3.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να ενσωματωθεί σε όλα τα μελλοντικά πρωτόκολλα η αρχή βάσει της οποίας τα σκάφη της ΕΕ δύνανται να αποκτούν πρόσβαση μόνο σε πλεονάζοντα αποθέματα· επισημαίνει ιδίως ότι πρέπει να γίνεται αυστηρή αξιολόγηση όλων των αποθεμάτων·

4.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, με βάση το μελλοντικό πρωτόκολλο, οι αλιευτικές δυνατότητες θα προσαρμόζονται αναλόγως των επιστημονικών γνωμών, των αξιολογήσεων των αποθεμάτων και των αναγκών του αλιευτικού κλάδου· εμμένει εξάλλου στην άποψη ότι οι αποφάσεις σχετικά με τεχνικά μέτρα και με αλιευτικές δυνατότητες πρέπει να λαμβάνονται με βάση τις επιστημονικές γνώμες και σε συνεργασία με τους αλιείς·

5.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οποιοδήποτε μελλοντικό πρωτόκολλο να συμβάλει στην ανάπτυξη του μαροκινού συστήματος διαχείρισης της αλιείας, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων ελέγχου και επιτήρησης, επιστημονικής έρευνας, ανάπτυξης τοπικών στόλων, κατάρτισης κλπ.·

6.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της τομεακής στήριξης και εμμένει στην άποψη ότι η παρακολούθηση πρέπει να είναι αποδοτικότερη· φρονεί ότι η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης πρέπει να περιλαμβάνει αποτελεσματικούς μηχανισμούς επιτήρησης προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή χρήση των πόρων που προορίζονται για την ανάπτυξη και δη για την βελτίωση των υποδομών του αλιευτικού κλάδου·

7.  καλεί την Επιτροπή να λάβει οποιαδήποτε μέτρα κρίνει απαραίτητα προκειμένου να τίθενται στη διάθεσή της τα αναγκαία στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου και προκειμένου να καθίσταται η νομοθετική διαδικασία πλέον διαφανής·

8.  Καλεί εκ νέου την Επιτροπή να περιλάβει στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης τη ρήτρα σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που περιλαμβανόταν επίσης στο ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(2).

9.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το μελλοντικό πρωτόκολλο συμμορφώνεται πλήρως με το διεθνές δίκαιο και αποβαίνει προς όφελος εκείνων των ομάδων του τοπικού πληθυσμού που επηρεάζει·

10.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο εμπεριστατωμένη γραπτή έκθεση που θα περιγράφει σε ποιο βαθμό οι επιθυμίες του Κοινοβουλίου ελήφθησαν υπόψη στο μελλοντικό πρωτόκολλο·

11.  καλεί επίσης την Επιτροπή να σεβαστεί τη διοργανική συμφωνία πλαίσιο και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στην κυβέρνηση του Μαρόκου.

(1) ΕΕ L 141 της 29.5.2006, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2010)0434.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου