Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2949(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0692/2011

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/12/2011 - 7.8
CRE 14/12/2011 - 7.8

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0573

Vastuvõetud tekstid
PDF 107kWORD 35k
Kolmapäev, 14. detsember 2011 - Strasbourg
Tulevane protokoll, millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Maroko Kuningriigi vahelise kalandussektori partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus
P7_TA(2011)0573RC-B7-0692/2011

Euroopa Parlamendi 14. detsembri 2011. aasta resolutsioon tulevase protokolli kohta, millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Maroko Kuningriigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (2011/2949(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Maroko Kuningriigi vahelist kalandusalast partnerluslepingut (nõukogu 22. mai 2006. aasta määrus (EÜ) nr 764/2006(1)),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise protokolli kavandit, millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Maroko Kuningriigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (11225/2011),

–  võttes arvesse nõusolekumenetlust vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 43 lõikele 2 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C7-0201/2011),

–  võttes arvesse kalanduskomisjoni soovitusele lisatud arengukomisjoni ja eelarvekomisjoni arvamusi (A7-0394/2011),

–  võttes arvesse kalanduskomisjoni soovituse (A7-0394/2011) seletuskirja, milles esitatakse lühidalt kehtiva üheks aastaks sõlmitud protokolli puudused,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 4,

A.  arvestades, et komisjoni tellitud sõltumatu järelhindamise aruande kohaselt ei ole kehtiva protokolli tulude ja kulude suhe selgelt rahuldav, mis tuleneb kokkulepitud kalapüügivõimaluste vähesest kasutamisest, ülepüügist ning ökoloogiliste ja sotsiaalsete küsimuste käsitlemata jätmisest;

B.  arvestades, et kõikides tulevastes protokollides, mille üle komisjon läbirääkimisi peab, tuleb käsitleda varasemate ja praeguste protokollidega seotud tõsiseid probleeme;

C.  arvestades, et kalandusalased partnerluslepingud peaksid püüdma saavutada majanduslikke ja sotsiaalseid eesmärke teaduse ja tehnika alase tiheda koostöö alusel, et tagada kalavarude säästev kasutamine;

1.  palub komisjonil teha uut protokolli käsitlevatel läbirääkimistel edusamme, et välistada olukorrad, kus protokolli tuleb kohaldada ajutiselt, kuna Euroopa Parlament ei ole veel andnud oma nõusolekut;

2.  palub komisjonil tagada, et mis tahes uus protokoll oleks majanduslikult, ökoloogiliselt ja sotsiaalselt jätkusuutlik ning vastastikku kasulik;

3.  palub komisjonil tagada, et kõikide tulevaste protokollide korral peetaks kinni põhimõttest, et ELi laevadele võib anda kalastamisõiguse ainult ülemääraste varude jaoks; rõhutab eelkõige, et kõiki kalavarusid tuleb rangelt hinnata;

4.  palub komisjonil tagada, et tulevase protokolli raames oleksid kalapüügivõimalused viidud kooskõlla teaduslike nõuannete ja kalavarude hinnangutega ning kalandussektori vajadustega; nõuab lisaks, et tehnilisi meetmeid ja kalapüügivõimalusi käsitlevaid otsuseid tuleb teha teaduslike nõuannete alusel, konsulteerides kaluritega;

5.  palub komisjonil tagada, et kõik tulevased protokollid toetaksid Maroko kalavarude majandamise süsteemi arengut (sealhulgas kontroll ja järelevalve, teadusuuringud, kohalike laevastike areng, koolitus jne);

6.  palub komisjonil tagada, et valdkondlikke toetusi kasutataks tulemuslikumalt, ja nõuab kindlalt, et järelevalve oleks tulemuslikum; on veendunud, et kalandusalane partnerlusleping peab sisaldama tulemuslikke jälgimismehhanisme, mis tagaksid, et arengu toetamiseks ette nähtud vahendeid – eelkõige vahendeid infrastruktuuri parandamiseks kalandussektoris – kasutataks nõuetekohaselt;

7.  palub komisjonil teha kõik selleks, et saada protokolli rakendamise kohta vajalikud andmed ja muuta seadusandlik menetlus seeläbi läbipaistvamaks;

8.  tuletab komisjonile meelde, et kalandusalasesse partnerluslepingusse tuleb lisada klausel inimõiguste järgimise kohta, mis sisaldub ka parlamendi 25. novembri 2010. aasta resolutsioonis inimõiguste ning sotsiaalsete ja keskkonnastandardite kohta rahvusvahelistes kaubanduslepingutes(2);

9.  palub komisjonil tagada, et tulevases protokollis võetaks täielikult arvesse rahvusvahelist õigust ja et see tooks kasu kõikidele asjaomastele kohalikele elanikkonnarühmadele;

10.  palub komisjonil esitada Euroopa Parlamendile üksikasjaliku kirjaliku aruande, milles oleks välja toodud, millisel määral on Euroopa Parlamendi soove tulevases protokollis arvesse võetud;

11.  palub komisjonil võtta arvesse ka institutsioonidevahelist raamkokkulepet ja Euroopa Parlamendi rolli vastavalt Lissaboni lepingu sätetele;

12.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, liikmesriikidele ja Maroko valitsusele.

(1) ELT L 141, 29.5.2006, lk 1.
(2) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0434.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika