Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2949(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0692/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/12/2011 - 7.8
CRE 14/12/2011 - 7.8

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0573

Hyväksytyt tekstit
PDF 109kWORD 36k
Keskiviikko 14. joulukuuta 2011 - Strasbourg
Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja Marokon kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta
P7_TA(2011)0573RC-B7-0692/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. joulukuuta 2011 tulevasta pöytäkirjasta Euroopan yhteisön ja Marokon kuningaskunnan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta (2011/2949(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Marokon kuningaskunnan välisen kalastuskumppanuussopimuksen (22. toukokuuta 2006 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 764/2006(1)),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan väliseksi pöytäkirjaksi Euroopan yhteisön ja Marokon kuningaskunnan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta (11225/2011),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisen hyväksyntämenettelyn (C7-0201/2011),

–  ottaa huomioon kehitysyhteistyövaliokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot, jotka ovat kalatalousvaliokunnan suosituksen liitteenä (A7-0394/2011),

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan suositukseen (A7-0394/2011) liitetyt perustelut, joissa kuvataan nykyisen yksivuotisen pöytäkirjan puutteita,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että komission tilaaman ulkoisen jälkiarviointikertomuksen mukaan nykyisen pöytäkirjan kustannus-hyötysuhde on selkeästi epätyydyttävä, mikä johtuu neuvoteltujen kalastusmahdollisuuksien alhaisesta käyttöasteesta, liikakalastuksesta ja siitä, ettei ympäristöongelmia eikä sosiaalisia ongelmiin ole pystytty ratkaisemaan;

B.  katsoo, että tulevissa pöytäkirjoissa, joista komissio neuvottelee, on ratkaistava edellisten ja nykyisten pöytäkirjojen vakavat ongelmat;

C.  katsoo, että kalastuskumppanuussopimuksilla olisi tiiviin tieteellisen ja teknisen yhteistyön pohjalta pyrittävä saavuttamaan taloudellisia ja sosiaalisia tavoitteita, jotta voitaisiin varmistaa kalavarojen kestävä hyödyntäminen;

1.  kehottaa komissiota lykkäämään neuvotteluja uudesta pöytäkirjasta, jotta voidaan sulkea pois mahdollinen tilanne, jossa pöytäkirjaa on sovellettava tilapäisesti, koska parlamentti ei ole vielä antanut hyväksyntäänsä;

2.  kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikki tulevat pöytäkirjat ovat taloudellisesti, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestäviä sekä molempia osapuolia hyödyttäviä;

3.  kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikissa tulevissa pöytäkirjoissa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan EU:n aluksille annetaan lupa päästä pyytämään ainoastaan ylijäämäkantoja; korostaa erityisesti, että kaikista kalakannoista on tehtävä perusteellinen arviointi;

4.  kehottaa komissiota varmistamaan, että tulevassa pöytäkirjassa kalastusmahdollisuudet mukautetaan tieteellisiin lausuntoihin, kalakantojen arvioihin sekä kalastusalan tarpeisiin; vaatii myös, että teknisiä toimenpiteitä ja kalastusmahdollisuuksia koskevat päätökset on tehtävä tieteellisten lausuntojen pohjalta ja yhteistyössä kalastajien kanssa;

5.  kehottaa komissiota varmistamaan, että tulevilla pöytäkirjoilla tuetaan Marokon kalastuksenhoitojärjestelmän kehitystä, kuten valvontaa ja seurantaa, tieteellistä tutkimusta, paikallisten kalastuslaivastojen kehitystä sekä koulutusta;

6.  kehottaa komissiota varmistamaan, että alan tukea käytetään entistä tehokkaammin, ja vaatii, että seurantaa tehostetaan; katsoo, että kalastuskumppanuussopimukseen pitää sisältyä tehokkaita seurantakeinoja, joiden avulla varmistetaan, että kehitykseen ja erityisesti kalastusalan infrastruktuurin parantamiseen osoitetut varat käytetään asianmukaisesti;

7.  kehottaa komissiota toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, joiden avulla saadaan tarpeelliset tiedot pöytäkirjan täytäntöönpanosta ja siten tehdään lainsäädäntömenettelystä mahdollisimman avoin;

8.  kehottaa komissiota sisällyttämään kalastuskumppanuussopimukseen ihmisoikeuslausekkeen, kuten parlamentti vaati ihmisoikeuksista sekä sosiaali- ja ympäristönormeista kansainvälisissä kauppasopimuksissa 25. marraskuuta 2010 antamassaan päätöslauselmassa(2);

9.  kehottaa komissiota varmistamaan, että tulevassa pöytäkirjassa noudatetaan kaikilta osin kansainvälistä oikeutta ja että se hyödyttää paikallisia väestöryhmiä, joita asia koskee;

10.  kehottaa komissiota toimittamaan parlamentille yksityiskohtaisen kirjallisen kertomuksen, jossa kuvataan, missä määrin parlamentin esittämät toiveet on otettu huomioon tulevassa pöytäkirjassa;

11.  kehottaa komissiota lisäksi noudattamaan toimielinten välistä kehyssopimusta ja kunnioittamaan parlamentin asemaa Lissabonin sopimuksen määräysten mukaisesti;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, jäsenvaltioille ja Marokon hallitukselle.

(1) EUVL L 141, 29.5.2006, s. 1.
(2) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0434.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö