Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2949(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0692/2011

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/12/2011 - 7.8
CRE 14/12/2011 - 7.8

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0573

Priimti tekstai
PDF 203kWORD 39k
Trečiadienis, 2011 m. gruodžio 14 d. - Strasbūras
Būsimas protokolas, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Maroko Karalystės žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas
P7_TA(2011)0573RC-B7-0692/2011

2011 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl būsimo protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Maroko Karalystės žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (2011/2949(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Maroko Karalystės partnerystės susitarimą žuvininkystės sektoriuje (2006 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 764/2006(1)),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Maroko žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, projektą (11225/2011);

–  atsižvelgdamas į pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43 straipsnio 2 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą taikomą pritarimo procedūrą (C7–0201/2011),

–  atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto ir Biudžeto komiteto nuomones, pridėtas prie Žuvininkystės komiteto rekomendacijos (A7–0394/2011),

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendacijos (A7-0394/2011) aiškinamąją dalį, kurioje nurodomi esamo vienerių metų trukmės protokolo trūkumai,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi, atsižvelgus į Komisijos užsakytą išorės ex post vertinimą, esamas protokolas yra aiškiai nenaudingas ekonominiu požiūriu dėl mažo numatytų žvejybos galimybių panaudojimo lygio, žuvų pergaudymo ir nepasisekimo išspręsti ekologinius ir socialinius klausimus;

B.   kadangi Komisija, derėdamasi dėl kiekvieno būsimo protokolo, turi išspręsti rimtas problemas, susijusias su ankstesniais ir esamais protokolais;

C.   kadangi žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimu turi būti pasiekti ekonominiai ir socialiniai tikslai, remiantis glaudžiu moksliniu ir techniniu bendradarbiavimu, kad būtų užtikrintas žuvininkystės išteklių tvarus panaudojimas;

1.  ragina Komisiją siekti pažangos derybose dėl naujo protokolo siekiant išvengti tokios padėties, kai protokolas turėtų būti taikomas laikinai, nes Parlamentas dar nesuteikė savo pritarimo;

2.  ragina Komisiją užtikrinti, kad kiekvienas būsimas protokolas būtų tvarus ekonominiu, ekologiniu ir socialiniu požiūriu ir būtų abipusiai naudingas;

3.  ragina Komisiją užtikrinti, kad visuose būsimuose protokoluose būtų laikomasi principo, pagal kurį ES laivams galėtų būti suteikiama prieiga tik prie perteklinių išteklių; ypač pabrėžia, kad turėtų būti atliktas kruopštus visų išteklių vertinimas;

4.  ragina Komisiją užtikrinti, kad, pagal būsimą protokolą, nustatant žvejybos galimybes yra atsižvelgiama į mokslines konsultacijas, išteklių vertinimą bei žvejybos sektoriaus poreikius ir prie jų prisiderinama; be to, pabrėžia, kad techninės priemonės ir žvejybos galimybės privalo būti priimamos atsižvelgiant į mokslines konsultacijas, konsultuojantis su žvejais;

5.  ragina Komisiją užtikrinti, kad pagal kiekvieną būsimą protokolą būtų prisidedama plėtojant Maroko žvejybos valdymo sistemą, įskaitant kontrolę ir priežiūrą, mokslinius tyrimus, vietos laivyno vystymą, mokymus, t. t.;

6.  ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų veiksmingiau pasinaudojama sektorine parama ir pabrėžia, kad stebėsena privalo būti efektyvesnė; mano, kad į Žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimą būtina įtraukti efektyvius priežiūros mechanizmus siekiant užtikrinti tinkamą tikslinės paskirties vystymuisi skirtų lėšų panaudojimą, ypač žuvininkystės sektoriaus infrastruktūrai vystyti;

7.  ragina Komisiją imtis veiksmų, kurių reikia siekiant gauti reikiamos informacijos apie protokolo įgyvendinimą, taigi užtikrinti, kad teisėkūros procedūra būtų skaidresnė;

8.   ragina Komisiją į žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimą įtraukti sąlygą dėl žmogaus teisių laikymosi, kaip buvo raginama jo 2010 m. lapkričio 25 d. rezoliucijoje dėl žmogaus teisių, socialinių ir aplinkos apsaugos standartų tarptautiniuose prekybos susitarimuose(2);

9.  ragina Komisiją užtikrinti, kad būsimu protokolu būtų visapusiškai laikomasi tarptautinės teisės normų ir teikiama nauda visoms poveikį patiriančioms vietos gyventojų grupėms;

10.  ragina, kad Komisija pateiktų Europos Parlamentui išsamią ataskaitą raštu, kurioje pabrėžiama, kaip turi būti atsižvelgiama į Parlamento pageidavimus būsimajame protokole;

11.  be to, ragina Komisiją, laikantis Lisabonos sutarties nuostatų, gerbti tarpinstitucinio pagrindo susitarimą ir Europos Parlamento vaidmenį;

12.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, valstybėms narėms ir Maroko vyriausybei.

(1) OL L 141, 2006 5 29, p. 1.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2010)0434.

Teisinė informacija - Privatumo politika