Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2949(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0692/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/12/2011 - 7.8
CRE 14/12/2011 - 7.8

Antagna texter :

P7_TA(2011)0573

Antagna texter
PDF 111kWORD 34k
Onsdagen den 14 december 2011 - Strasbourg
Det framtida protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko
P7_TA(2011)0573RC-B7-0692/2011

Europaparlamentets resolution av den 14 december 2011 om det framtida protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko (2011/2949(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko (rådets förordning (EG) nr 764/2006 av den 22 maj 2006(1)),

–  med beaktande av utkastet till protokoll mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko (11225/2011),

–  med beaktande av godkännandeförfarandet i enlighet med artiklarna 43.2 och 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0201/2011),

–  med beaktade av yttrandena från utskottet för utveckling och budgetutskottet som bifogas fiskeriutskottets rekommendation (A7-0394/2011),

–  med beaktande av motiveringen till fiskeriutskottets rekommendation (A7-0394/2011), där bristerna med det nuvarande ettåriga protokollet beskrivs,

–  med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt den externa efterhandsutvärdering som utförts på uppdrag av kommissionen är kostnadseffektiviteten i det nuvarande protokollet otillfredsställande på grund av den låga utnyttjandegraden av de fiskemöjligheter som förhandlats fram och på grund av att de aktuella bestånden är överfiskade och att man har underlåtit att behandla miljömässiga och sociala aspekter.

B.  Varje framtida protokoll som framförhandlas av kommissionen måste erbjuda lösningar på de allvarliga problem som förknippas med de tidigare och nuvarande protokollen.

C.  Syftet med avtalen om fiskepartnerskap bör vara att uppnå ekonomiska och sociala målsättningar på grundval av ett nära vetenskapligt och tekniskt samarbete som avser att säkerställa att fiskeresurser förvaltas på ett hållbart sätt.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i förhandlingarna om ett nytt protokoll åstadkomma sådana framsteg att man undviker en situation där protokollet tillämpas provisoriskt i avvaktan på parlamentets godkännande.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att varje framtida protokoll är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart samt gynnar båda parter.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att principen om att EU-fartyg endast beviljas fiskerättigheter till överskottsbestånd efterlevs i alla framtida protokoll. Parlamentet betonar framför allt att det behövs en noggrann utvärdering av alla bestånd.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att man i det framtida protokollet anpassar fiskemöjligheterna till vetenskapliga råd och uppskattningar av bestånden liksom till fiskerisektorns behov. Parlamentet insisterar vidare på att tekniska åtgärder och fiskemöjligheter måste anpassas till vetenskapliga råd i samråd med yrkesfiskare.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att varje framtida protokoll bidrar till utvecklingen av det marockanska systemet för fiskeförvaltning, inbegripet insatser för kontroll och övervakning, forskning, utveckling av de lokala fiskeflottorna, utbildning etc.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att sektorsstödet utnyttjas på ett mer effektivt sätt och insisterar på att kontrollen måste bli mer effektiv. Parlamentet anser att avtalet om fiskepartnerskap måste innehålla verkningsfulla övervakningsmekanismer, så att de medel som öronmärks för utveckling och framför allt för infrastrukturförbättringar inom fiskerisektorn används på rätt sätt.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att få fram nödvändiga uppgifter om genomförandet av protokollet och därmed skapa större insyn i lagstiftningsförfarandet.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i avtalet om fiskepartnerskap införa den klausul om respekt för mänskliga rättigheter som även återfinns i Europaparlamentets resolution av den 25 november 2010 om mänskliga rättigheter samt sociala normer och miljönormer i internationella handelsavtal(2).

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att det framtida protokollet till fullo respekterar internationell rätt och gynnar de berörda lokalbefolkningarna.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att till parlamentet överlämna en utförlig skriftlig redogörelse för i vilken utsträckning parlamentets begäran respekterats i det framtida protokollet.

11.  Europaparlamentet uppmanar vidare kommissionen att respektera det interinstitutionella ramavtalet och parlamentets roll enligt bestämmelserna i Lissabonfördraget.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, medlemsstaterna och Marockos regering.

(1) EUT L 141, 29.5.2006, s.1.
(2) Antagna texter, P7_TA(2010)0434.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy