Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2948(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0693/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/12/2011 - 7.10

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0575

Vedtagne tekster
PDF 146kWORD 60k
Onsdag den 14. december 2011 - Strasbourg
Topmøde EU-Rusland
P7_TA(2011)0575RC-B7-0693/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 14. december 2011 om det kommende topmøde mellem EU og Rusland den 15. december 2011 og resultatet af valget til Dumaen den 4. december 2011

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland, navnlig beslutningen af 9. juni 2011(1) om topmødet mellem EU og Rusland den 9.-10. juni 2011 og beslutningen af 17. juni 2010(2) og topmødet mellem EU og Rusland,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om forbindelserne mellem EU og Rusland, herunder beslutningen af 7. juli 2011(3) om forberedelserne til valget til den russiske Statsduma i december 2011, sammen med beslutning af 16. december 2010 om årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2009 og EU's menneskerettighedspolitik(4),

–  der henviser til den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Den Russiske Føderation(5) og de forhandlinger, som blev indledt i 2008 om en ny aftale mellem EU og Rusland, samt til partnerskabet for modernisering, der blev indledt i 2010,

–  der henviser til EU's og Ruslands fælles målsætning, som fastlagt i den fælles erklæring efter det 11. topmøde mellem EU og Rusland i Sankt Petersborg den 31. maj 2003, om at skabe et fælles økonomisk rum, et fælles rum for frihed, sikkerhed og retfærdighed, et fælles rum for samarbejde inden for ekstern sikkerhed og et fælles rum for forskning og uddannelse, herunder kulturelle aspekter (de »fire fælles rum«),

–  der henviser til den fælles sluterklæring og de fælles henstillinger fra mødet i Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU/Rusland den 19.-20. september 2011 i Warszawa,

–  der henviser til den fælles udtalelse fra mødet i Det Permanente Partnerskabsråd EU-Rusland om frihed, sikkerhed og retfærdighed, der blev afholdt i Warszawa den 11. oktober 2011,

–  der henviser til bemærkningerne fra næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant, Catherine Ashton, på det 8. møde i mødet i Det Permanente Partnerskabsråd EU-Rusland om frihed, sikkerhed og retfærdighed den 17. november 2011,

–  der henviser til den seneste menneskerettighedsdialog mellem EU og Rusland den 29. november 2011,

–  der henviser til den erklæring om valget til Den Russiske Føderations Duma, som næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant, Cathrine Ashton, fremsatte den 6. og 7. december 2011,

–  der henviser til de foreløbige konklusioner af 5. december, som blev fremlagt af OSCE, Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (OSCE/ODIHR), OSCE's Parlamentariske Forsamling (OSCE PA) og Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE) efter den internationale valgobservatørmission til valget til Statsdumaen den 4. december 2011,

–  der henviser til dagsordenen for topmødet mellem EU og Rusland i Bruxelles den 15. december 2011,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at EU og Europa er indbyrdes afhængige både i økonomisk og politisk henseende; der henviser til, at øget samarbejde og et godt naboskab mellem EU og Rusland derfor er af stor betydning for stabiliteten, sikkerheden og velfærden i og uden for Europa; der henviser til, at Den Europæiske Union fortsat er engageret i en yderligere uddybning og udvikling af forbindelserne mellem EU og Rusland på grundlag af et solidt engagement i de demokratiske principper, der henviser til, at indgåelsen af en strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Den Russiske Føderation stadig er af allerstørste betydning for udviklingen af et ægte strategisk partnerskab;

B.  der henviser til, at energiforsyning er en af EU's største udfordringer og et af de vigtigste samarbejdsområder mellem EU og Rusland, der understreger den afgørende betydning af, at EU taler med én stemme og udviser stærk intern solidaritet;

C.  der henviser til, at Rusland som permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd sammen med de øvrige medlemmer har et fælles ansvar for at bevare den globale stabilitet; der henviser til, at mange udfordringer på internationalt niveau, navnlig i det fælles naboområde (Sydkaukasus og Republikken Moldova), i Nordafrika, Syrien, Mellemøsten og Iran, terrorisme, energisikkerhed, klimaforandringer og den finansielle krise, kun kan overvindes gennem en samordnet indsats, som indbefatter Rusland;

D.  der henviser til, at Den Russiske Føderation er fuldt medlem af Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og derfor har forpligtet sig til at overholde de demokratiske principper og de grundlæggende menneskerettigheder; der henviser til, at der fortsat er bekymring for så vidt angår menneskerettighedssituationen, retsstatsprincippet, domstolenes uafhængighed og de undertrykkende foranstaltninger, der træffes over for journalister og opposition;

E.  der henviser til, at 2011 er 20-året for Sovjetunionens opløsning, som var en væsentlig milepæl i den europæiske historie; der henviser til, at de, der gjorde aktivt oprør mod totalitarismen og som bidrog til befrielsen fra den, bør anerkendes for deres bidrag til disse begivenheder;

F.  der henviser til, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 12. april 2011 kritiserede de besværlige procedurer for registrering af politiske partier i Rusland, som ikke er i overensstemmelse med de valgstandarder, som Europarådet og OSCE har fastlagt; der henviser til, at det fortsat er alvorlig bekymring over de vanskeligheder, som politiske partier har med at deltage i valgene, og som i praksis hæmmer den politiske konkurrence og pluralisme i Rusland og undergraver valgets legitimitet;

G.  der henviser til, at der blev indberettet flere uregelmæssigheder på valgdagen, herunder om vælgere, som stemte flere gange (de såkaldte buskarruseller), hindringer for partiobservatører og falske stemmesedler i urnerne; der henviser til, at politiet tilbageholdt hundredvis af oppositionsaktivister, der forsøgte at holde møder den 4. december 2011 og de efterfølgende dage i Moskva, Sankt Petersborg og andre russiske byer for at protestere mod afviklingen af valget;

H.  der henviser til, at mindst 50 000 mennesker samledes den 10. december 2011 på Bolotnaja-pladsen i Moskva, hvor de krævede, annullering af resultaterne af valget den 4. december 2011, afholdelse af nye valg, chefen for valgkommissionens frivillige tilbagetrækning, gennemførelse af en undersøgelse af de påståede valgmanipulationer samt øjeblikkelig løsladelse af de arresterede demonstranter; der henviser til, at der fandt tilsvarende demonstrationer sted i andre russiske byer;

I.  der henviser til, at der er gået et år, siden Europa-Parlamentet opfordrede Rådet til »under indtryk af de russiske myndigheders manglende positive skridt til at samarbejde og efterforske Sergej Magnitskij-sagen, at insistere på, at de russiske myndigheder retsforfølger de ansvarlige, og at overveje et EU-indrejseforbud«, og ligeledes tilskyndede »de retshåndhævende myndigheder i EU til at samarbejde om at indefryse bankkonti og andre aktiver tilhørende disse russiske embedsmænd i alle EU-medlemsstaterne«;(6)

1.  bekræfter sin overbevisning om, at Rusland fortsat er en af EU's vigtigste partnere for opbygning af et strategisk samarbejde, og at EU ikke kun deler økonomiske og handelsmæssige interesser med Rusland, men også en målsætning om tæt samarbejde på verdensplan;

2.  opfordrer EU og Rusland til under det kommende topmøde at benytte lejligheden til at sætte fart i forhandlingerne om en ny partnerskabs- og samarbejdsaftale; gentager sin støtte til en omfattende, retligt bindende aftale, som omfatter politiske, økonomiske og sociale spørgsmål, og som omfatter alle områder, der er knyttet til demokrati, retsstatsprincippet og respekten for menneskerettigheder; fastholder sit synspunkt om, at demokrati og menneskerettigheder skal være en integreret del af denne aftale, især hvad angår formuleringen og indføjelsen af en effektiv og funktionsdygtig menneskerettighedsklausul;

3.  opfordrer til at intensivere bestræbelserne på at fremme EU og Ruslands partnerskab for modernisering; fremhæver sin tillid til, at partnerskabet for modernisering vil fremme reformprocessen og give ny impuls til forholdet mellem EU og Rusland og udvikle det gensidigt fordelagtige samarbejde om handel, økonomi og energisikkerhed og samtidig bidrage til den samlede økonomiske genopretning; er af den opfattelse, at partnerskabet for modernisering skal gå hånd i hånd med en ambitiøs intern reformproces, der indebærer konsolidering af de demokratiske institutioner og af et pålideligt retssystem; opfordrer i den henseende EU og den russiske regering til at fastlægge de skridt, som er nødvendige for at opnå disse mål;

4.  glæder sig over afslutningen på Ruslands tiltrædelsesforhandlinger med WTO, som vil bidrage til at skabe mere lige vilkår for forretningssamfundene på begge sider og vil lette og liberalisere handelen i den globale økonomi; understreger, at Rusland ved sin tiltræden påtager sig en retligt bindende forpligtelse til at efterleve alle WTO's regler, herunder afståelsen fra at anvende protektionistiske foranstaltninger; udtrykker i denne forbindelse sine betænkeligheder ved toldunionen mellem Rusland, Kasakhstan og Hviderusland, som har medført højere konsoliderede toldsatser; udtrykker sin overbevisning om, at Ruslands medlemskab af WTO også vil vise sig at være et vigtigt springbræt til en uddybning af den bilaterale økonomiske integration, herunder gennem afslutning af ​​de igangværende forhandlinger om den nye aftale;

5.  understreger betydningen af at intensivere energipartnerskabet med Rusland; gentager, at forsyningen med naturressourcer ikke må anvendes som et politisk redskab; understreger den gensidige værdi af samarbejde på energiområdet, som udgør en mulighed for yderligere handelsmæssigt og økonomisk samarbejde på et åbent og gennemsigtigt marked, med fuld forståelse for, at EU har brug for en diversificering af leveringskanaler og energiudbydere; understreger, at princippet om indbyrdes afhængighed og gennemsigtighed, lige adgang til markeder, infrastruktur og investeringer samt en juridisk bindende energirammeaftale, som sikrer en pålidelig og sikker energiforsyning baseret på ens standarder for alle EU's medlemsstater, bør danne grundlag for dette samarbejde;

6.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at sikre, at principperne i energichartertraktaten og transitprotokollen hertil indarbejdes i en ny partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Rusland; glæder sig over undertegnelsen i februar 2011 af aftalen om en forbedret mekanisme for tidlig varsling for yderligere forbedring af koordineringen i tilfælde af nødsituationer på udbuds- eller efterspørgselssiden;

7.  understreger, at EU bør udvide sit samarbejde med Rusland på energiområdet til områder, såsom energieffektivitet eller forskning i vedvarende energiteknologier; gentager, at mellemstatslige og kommercielle aftaler inden for energiområdet mellem Rusland og virksomheder i EU skal være i overensstemmelse med begge parters retlige forpligtelser;

8.  opfordrer indtrængende Den Russiske Føderation til at yde et større bidrag til kampen mod klimaændringer ved at nedbringe sine interne drivhusgasemissioner og deltage i de internationale forhandlinger om en omfattende klimapolitisk ramme under UNFCCC og Kyoto-protokollen for tiden efter -2012; understreger i den forbindelse nødvendigheden af, at alle industrilande for at opnå den reduktion af emissionerne i 2020 i forhold til 1990-niveauet, der kræves for bilag I-lande, forpligter sig til at opstille mål, der indebærer en væsentlig reduktion af de nuværende emissionsniveauer og forøgelse af CO2-opsamlingen i skovene;

9.  opfordrer i denne sammenhæng Rusland til at ratificere og straks overholde UNECE's Espoo-konventionen og minder om den russiske forpligtelse til at udvikle fælles standarder for miljøkonsekvensundersøgelser af virkningerne af grænseoverskridende projekter;

10.  anerkender de fælles konklusioner af 11. oktober 2011, der bekendtgør færdiggørelsen af listen over »fælles skridt« hen imod visumfri indrejse, og støtter den officielle godkendelse og efterfølgende gennemførelse heraf; minder om vigtigheden af, at der sikres regional sammenhæng i den tilgang, der vedtages i retning af visumliberalisering med Rusland og de østlige partnerlande; glæder sig over afslutningen på forhandlingerne om ændringer til den eksisterende aftale om visumlempelse mellem Rusland og EU fra 2006 og migrationsdialogen mellem EU og Rusland; understreger vigtigheden af en effektiv gennemførelse af tilbagetagelsesaftalen mellem Rusland og EU; opfordrer til yderligere samarbejde om ulovlig indvandring, bedre kontrol ved grænseovergangene og udveksling af oplysninger om terrorisme og organiseret kriminalitet;

11.  bifalder forslaget om at forenkle den lokale grænsetrafik i regionen Kaliningrad Oblast og anfører, at dette vil bidrage til yderligere at fremme det strategiske partnerskab mellem EU og Rusland i overensstemmelse med de prioriteringer, der er opstillet i køreplanen for et fælles område med frihed, sikkerhed og retfærdighed;

12.  noterer sig resultatet af valget til Dumaen den 4. december 2011; understreger, at valgets gennemførelse viste, at Rusland ikke efterlever de valgstandarder, som OSCE har fastsat; udtrykker sin dybe bekymring over beretningerne om svindel og over OSCE/ODIHR-rapportens foreløbige konklusioner vedrørende overtrædelse af procedurerne, manglende upartiskhed i medierne, forulempelse af uafhængige observatører og manglende adskillelse mellem regeringspartiet og staten;

13.  gentager, at den besværlige registreringsprocedure førte til udelukkelse af flere oppositionspartier og at den i alvorlig grad har forhindret foreningsfrihed, politisk konkurrence og pluralisme allerede fra starten;

14.  fordømmer på det kraftigste de tiltag, som de russiske myndigheder iværksatte over for »Golos«, en russisk valgovervågningsgruppe, efter at denne havde oprettet et særligt websted til indberetninger af valgsvindel og uregelmæssigheder;

15.  glæder sig over demonstrationerne i Rusland som et udtryk for det russiske folks ønske om mere demokrati; fordømmer politiets overgreb på fredelige demonstrationer mod de valguregelmæssigheder og den valgsvig, som internationale observatører har rapporteret om; opfordrer indtrængende de russiske myndigheder til at respektere forsamlings- og ytringsfriheden, sikre, at fredelige demonstranter ikke lider overlast, og omgående og betingelsesløst løslade alle fredelige demonstranter, som er blevet anholdt i forbindelse med valget; opfordrer til en øjeblikkelig og fuldstændig undersøgelse af alle rapporter om svindel og intimidering og til sanktioner over for de ansvarlige, og håber, at præsident Medvedevs ordre om at undersøge dette viser sig at være reel og gennemsigtig;

16.  noterer sig de nylige krav om annullering af valget til Statsdumaen den 4. december 2011; opfordrer de russiske myndigheder til grundigt at undersøge alle tilfælde af valgembedsmisbrug med henblik på at sanktionere de involverede embedsmænd og gennemføre nye afstemninger de steder, hvor der har været uregelmæssigheder;

17.  opfordrer til, at der afholdes et nyt, frit valg, når alle oppositionspartierne er blevet registreret;

18.  opfordrer formanden for Det Europæiske Råd, Kommissionens formand og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant til at rejse spørgsmålet om valget den 4. december 2011 på topmødet og indtrængende opfordre Rusland til at overholde sine internationale forpligtelser, navnlig dem, der følger af Ruslands medlemskab af Europarådet og OSCE; opfordrer Europarådet og OSCE til at foretage en vurdering af Ruslands overholdelse af de forpligtelser, der hidrører fra landets medlemskab af disse organisationer;

19.  opfordrer indtrængende de russiske myndigheder til at rette deres opmærksomhed mod konklusionerne i OSCE/ODIHR's rapport fra observationsmissionen, reformere valglovene i overensstemmelse med OSCE's og Europarådets standarder i samarbejde med Venedigkommissionen og efterleve disse standarder i praksis med henblik på at sikre et frit og demokratisk præsidentvalg i 2012 med lige muligheder for oppositionens kandidater; opfordrer Rusland til at skabe mulighed for tilstrækkelig og effektiv valgobservation i overensstemmelse med OSCE/ODIHR- og Europarådets standarder;

20.  gentager sin bekymring over menneskerettighedssituationen i Rusland og fraværet af retsstatsforhold og et uafhængigt retsvæsen; udtrykker navnlig dyb bekymring over Sergej Magnitskij-sagen, herunder den omstændighed, at dem, der bevisligt er skyldige i hans død, ikke straffes; noterer sig rapporten fra juli 2011 fra præsident Medvedevs menneskerettighedsråd, som fremlagde dokumentation for, at anholdelsen af Sergej Magnitskij var ulovlig, og at der i forbindelse med hans tilbageholdelse blev anvendt vold og tortur med henblik på at opnå en tilståelse; bemærker, at det amerikanske udenrigsministerium, det britiske udenrigsministerium og det nederlandske parlament som følge af de russiske myndigheders passivitet i 2011 besluttede at indføre visumforbud for omkring 60 russiske embedsmænd, som menes at være impliceret i Sergej Magnitskij død;

21.  opfordrer efterforskningskomitéen til at foretage en omfattende og grundig efterforskning uden tabuer, til snarest muligt at fremlægge konkrete konklusioner og til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at få straffet de ansvarlige; opfordrer, i tilfælde af fortsat passivitet fra de russiske myndigheders side, Rådet til at overveje aktioner, som f.eks. et rejseforbud i hele EU og en indefrysning af de økonomiske aktiver for dem, der er blevet kendt skyldige i tortur af Sergej Magnitskij og hans efterfølgende død samt i at have forsøgt at tilsløre sagen;

22.  understreger betydningen af de løbende drøftelser om menneskerettigheder med Rusland inden for rammerne af menneskerettighedskonsultationerne mellem EU og Rusland som en måde at konsolidere parternes interoperabilitet inden for alle samarbejdsområder, og kræver, at disse møders form forbedres med henblik på at øge deres effektivitet, navnlig med hensyn til den fælles indsats mod racisme og fremmedhad, samt at denne proces åbnes for et effektivt bidrag fra Europa-Parlamentet, Statsdumaen og ikke-statslige menneskerettighedsorganisationer, uanset om dialogen finder sted i Rusland eller i en af EU's medlemsstater;

23.  fordømmer de nylige forslag om forbud i flere russiske regioner og på føderalt plan mod at give offentligheden information om seksuel orientering og kønsidentitet;

24.  opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant og Kommissionen til at gennemføre fælles initiativer med den russiske regering med henblik på at styrke sikkerheden og stabiliteten i det fælles naboområde; opfordrer Rusland til aktivt at bidrage til at få løst de »fastfrosne konflikter« i dets naboområde og til at respektere alle heri involverede staters suverænitet og territoriale integritet;

25.  gentager, at Rusland er forpligtet til fuldt ud at gennemføre våbenhvileaftalens seks punkter, herunder respekten for Georgiens suverænitet og territoriale integritet; glæder sig over, at Rusland er indstillet på at komme videre med aftalen om krisestyringsoperationer; opfordrer i denne forbindelse de russiske myndigheder til at være konsekvente og dermed tillade, at EU's observatørmission i Georgien får adgang til de besatte områder i Abkhasien og Sydossetien i overensstemmelse med våbenhvileaftalen fra 2008;

26.  støtter OSCE's Minsk-Gruppe og dens medformand i dens bestræbelser på at finde en løsning på konflikten om Nagorno-Karabakh;

27.  glæder sig over genoptagelsen af 5+2-forhandlingerne for så vidt angår konflikten i Transdnestrien og noterer sig det første officielle møde, som fandt sted den 1. december 2011, og som forhåbentlig vil markere begyndelsen på en løsning af konflikten;

28.  mener, at Rusland, som har vetoret i FN's Sikkerhedsråd, skal leve op til sit ansvar i forbindelse med internationale kriser; understreger, at udfordringer på internationalt niveau, navnlig for så vidt angår Syrien og Iran, ikke kan overvindes uden en samordnet indsats, som indbefatter Rusland; opfordrer Rusland til at indtage en mere konstruktiv holdning, navnlig hvad angår FN's Sikkerhedsråds resolutioner; opfordrer Rusland til at deltage i den globale indsats for at blokere for Irans forsøg på at berige uran og andre nukleare aktiviteter, der sigter mod at bygge atomvåben; opfordrer de russiske myndigheder til at tilslutte sig de internationale sanktioner mod de iranske enheder som en reaktion på overfaldet på den britiske ambassade;

29.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Den Russiske Føderations regering og parlament, Europarådet samt Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0268.
(2) EUT C 236 E af 12.8.2011, s. 101.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0335.
(4) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0489.
(5) EFT L 327 af 28.11.1997, s. 1.
(6) Se den ovennævnte beslutning af 16. december 2010.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik