Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2948(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0693/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/12/2011 - 7.10

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0575

Hyväksytyt tekstit
PDF 135kWORD 56k
Keskiviikko 14. joulukuuta 2011 - Strasbourg
EU:n ja Venäjän huippukokous
P7_TA(2011)0575RC-B7-0693/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. joulukuuta 2011 EU:n ja Venäjän tulevasta huippukokouksesta 15. joulukuuta 2011 ja 4. joulukuuta 2011 pidettyjen duuman vaalien tuloksesta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venäjästä ja erityisesti 9. kesäkuuta 2011(1) antamansa päätöslauselman EU:n ja Venäjän huippukokouksesta (9.–10. kesäkuuta 2011) sekä 17. kesäkuuta 2010(2) antamansa päätöslauselman EU–Venäjä-huippukokouksesta,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa EU:n ja Venäjän suhteista ja etenkin 7. heinäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman joulukuussa (2011) pidettävien duumanvaalien valmisteluista Venäjällä(3) ja 16. joulukuuta 2010 antamansa päätöslauselman vuosittaisesta ihmisoikeusraportista 2009 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikasta(4),

–  ottaa huomioon EU:n ja Venäjän federaation välisen nykyisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen(5) ja vuonna 2008 käynnistetyt neuvottelut EU:n ja Venäjän välisestä uudesta sopimuksesta sekä vuonna 2010 käynnistetyn ”nykyaikaistamista koskevan kumppanuuden”,

–  ottaa huomioon Pietarissa 31. toukokuuta 2003 järjestetyn EU:n ja Venäjän 11. huippukokouksen jälkeen annetussa yhteisessä julistuksessa määritellyn EU:n ja Venäjän tavoitteen perustaa yhteinen talousalue, yhteinen vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue, yhteistyöhön ulkoisen turvallisuuden alalla perustuva yhteinen alue sekä tutkimus- ja koulutusalan yhteinen alue, joka käsittää myös kulttuurin (neljä yhteistä toiminnan aluetta),

–  ottaa huomioon EU:n ja Venäjän välisen parlamentaarisen yhteistyökomitean Varsovassa 19.–20. syyskuuta 2011 pidetyn kokouksen lopullisen yhteisen julkilausuman ja suosituksen,

–  ottaa huomioon Venäjän ja EU:n vapautta, oikeutta ja turvallisuutta käsittelevän pysyvän kumppanuusneuvoston kokouksen 11. lokakuuta 2011 Varsovassa antaman yhteisen julistuksen,

–  ottaa huomioon lausunnot, jotka varapuheenjohtaja / korkea edustaja Catherine Ashton antoi EU:n ja Venäjän pysyvän yhteistyöneuvoston 8. kokouksessa, joka järjestettiin Moskovassa 17. marraskuuta 2011,

–  ottaa huomioon EU:n ja Venäjän välisen ihmisoikeusvuoropuhelun, jota käytiin viimeksi 29. marraskuuta 2011,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Catherine Ashtonin 6. ja 7. joulukuuta 2011 antaman julkilausuman Venäjän federaation duumanvaaleista,

–  ottaa huomioon Etyj:n, demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (Etyj/ODIHR), Etyj:n parlamentaarisen yleiskokouksen sekä Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen 5. joulukuuta esittämät alustavat päätelmät, jotka perustuivat 4. joulukuuta 2011 pidettyjen Venäjän duuman vaalien kansainvälisen vaalitarkkailuvaltuuskunnan työhön,

–  ottaa huomioon EU:n ja Venäjän 15. päivänä joulukuuta 2011 Brysselissä pidettävän huippukokouksen esityslistan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että EU ja Venäjä ovat riippuvaisia toisistaan sekä taloudellisesti että poliittisesti; toteaa, että EU:n ja Venäjän tehostettu yhteistyö ja hyvät naapuruussuhteet ovat siksi erittäin tärkeitä koko Euroopan vakauden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta; ottaa myös huomioon, että EU on edelleen sitoutunut syventämään ja kehittämään suhteitaan Venäjään ja on tässä sitoutunut lujasti demokratian periaatteisiin; katsoo, että EU:n ja Venäjän federaation strategisen kumppanuussopimuksen tekeminen on erittäin tärkeää todellisen strategisen kumppanuuden aikaansaamiseksi;

B.  toteaa, että energian toimitusvarmuus on yksi EU:n suurimpia haasteita ja yksi tärkeimmistä yhteistyöaloista Venäjän kanssa; katsoo, että EU:n on ehdottomasti toimittava yksimielisesti ja osoitettava vahvaa sisäistä solidaarisuutta;

C.  toteaa, että Venäjällä on YK:n turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä yhteinen vastuu muiden jäsenten kanssa maailman vakauden säilyttämisestä; ottaa huomioon, että moniin kansainvälisiin haasteisiin erityisesti yhteisessä naapurustossa (Etelä-Kaukasuksella ja Moldovan tasavallassa), Pohjois-Afrikassa, Syyriassa, Lähi-idässä ja Iranissa sekä terrorismiin, energian toimitusvarmuuteen, ilmastonmuutokseen ja finanssikriiseihin liittyviin haasteisiin voidaan vastata vain koordinoiduin toimin, jotka käsittävät myös Venäjän;

D.  toteaa, että Venäjän federaatio on Euroopan neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön täysjäsen ja näin ollen sitoutunut noudattamaan demokratian ja perusoikeuksien kunnioittamisen periaatteita; toteaa, että huolta tunnetaan edelleen ihmisoikeuksista, oikeusvaltiosta, oikeuslaitoksen riippumattomuudesta sekä toimittajiin ja oppositioon kohdistetuista sortotoimista;

E.  panee merkille, että vuonna 2011 on kulunut 20 vuotta Neuvostoliiton hajoamisesta, joka oli huomattava virstanpylväs Euroopan historiassa; katsoo, että olisi tunnustettava sellaisten tahojen panos, jotka vastustivat totalitarismia ja auttoivat vapautumaan siitä;

F.  ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin arvosteli 12. huhtikuuta 2011 Venäjän puolueiden hankalia rekisteröitymismenettelyjä, jotka eivät noudata Euroopan neuvoston ja Etyj:n asettamia vaalinormeja; toteaa, että edelleen tunnetaan suurta huolta vaikeuksista, joita poliittiset puolueet kohtaavat vaaleihin osallistumisessa, mikä estää tehokkaasti poliittista kilpailua ja moniarvoisuutta Venäjällä ja heikentää vaalien laillisuutta;

G.  ottaa huomioon, että vaalipäivänä raportoitiin lukuisista väärinkäytöksistä, kuten moneen kertaan äänestämisestä (nk. bussikarusellit), puolueita edustavien tarkkailijoiden työn estämisestä ja vaaliuurnien täyttämisestä väärennetyillä äänestyslipuilla; ottaa huomioon, että poliisi pidätti satoja opposition aktivisteja, jotka yrittivät osoittaa mieltään 4. joulukuuta 2011 ja sitä seuraavina päivinä Moskovassa, Pietarissa ja muissa Venäjän kaupungeissa protestoidakseen vaalijärjestelyjä vastaan;

H.  ottaa huomioon, että 10. joulukuuta 2011 vähintään 50 000 ihmistä kokoontui Bolotnaja-aukiolle Moskovassa vaatimaan 4. joulukuuta 2011 pidettyjen vaalien tulosten mitätöintiä, uusia vaaleja, keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan Vladimir Tšurovin eroa, väitetyn vaalivilpin tutkimista ja pidätettyjen mielenosoittajien välitöntä vapauttamista; ottaa huomioon, että vastaavia mielenosoituksia järjestettiin muissakin Venäjän kaupungeissa;

I.  toteaa, että nyt on kulunut vuosi siitä, kun Euroopan parlamentti kehotti neuvostoa sinä tapauksessa, että Venäjän viranomaiset eivät ryhdy myönteisiin toimiin tehdäkseen yhteistyötä Sergei Magnitskin tapauksen tutkimisessa, vaatimaan, että Venäjän viranomaiset saattavat teosta vastuussa olevat oikeuden eteen, ja harkitsemaan maahantulokiellon asettamista Euroopan unioniin, ja se kehotti myös EU:n jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisia toimimaan yhteistyössä ja jäädyttämään kyseisten venäläisvirkamiesten pankkitilit ja muut varat kaikissa jäsenvaltioissa(6);

1.  vahvistaa kantansa, jonka mukaan Venäjä on edelleen yksi Euroopan unionin tärkeimmistä strategisen yhteistyön rakentamisen kumppaneista, jonka kanssa unionilla on yhteisten taloudellisten ja kaupallisten etujen lisäksi myös yhteinen tavoite toimia tiiviissä yhteistyössä maailmanlaajuisesti;

2.  kehottaa EU:ta ja Venäjää käyttämään tulevan huippukokouksen antamaa mahdollisuutta nopeuttaa uutta kumppanuus- ja yhteistyösopimusta koskevia neuvotteluja; toistaa tukevansa sellaisen kattavan ja oikeudellisesti sitovan sopimuksen tekemistä, jossa käsitellään poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia kysymyksiä ja joka kattaa kaikki demokratiaan, oikeusvaltioon ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen liittyvät alat; toistaa katsovansa, että demokratian ja ihmisoikeuksien on oltava uuden sopimuksen kiinteä osa, mikä merkitsee erityisesti tehokkaan ja toimivan ihmisoikeuslausekkeen määrittelyä ja sopimukseen sisällyttämistä;

3.  kehottaa lisätoimiin, jotta nykyaikaistamista koskevaa EU:n ja Venäjän kumppanuutta voitaisiin edistää; korostaa luottavansa siihen, että nykyaikaistamista koskeva kumppanuus edistää uudistuksia ja antaa uutta liikevoimaa EU:n ja Venäjän suhteille ja kehittää molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä kaupan ja talouden alalla sekä energian toimitusvarmuutta ja osaltaan edistää maailmanlaajuista talouden elpymistä; katsoo, että nykyaikaistamiseen tähtäävän kumppanuuden rinnalla on toteutettava laajoja sisäisiä uudistuksia, joihin sisältyy demokraattisten instituutioiden ja luotettavan oikeusjärjestelmän vakiinnuttaminen; kehottaa tähän liittyen EU:ta ja Venäjän hallitusta määrittelemään tarvittavat toimet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi;

4.  pitää myönteisenä, että neuvottelut Venäjän liittymisestä Maailman kauppajärjestöön on saatettu päätökseen, mikä auttaa luomaan entistä tasapuolisemmat kilpailuedellytykset molempien osapuolten yrityksille ja helpottaa kaupankäyntiä globaalissa taloudessa ja edistää sen vapautumista; korostaa, että liittymisen myötä Venäjällä on oikeudellinen velvoite täyttää kaikki Maailman kauppajärjestön säännöt, mikä koskee myös protektionistisista toimista luopumista; on tähän liittyen huolissaan Venäjän, Kazakstanin ja Valko-Venäjän tulliliitosta, joka on johtanut entistä korkeampiin yhdenmukaisiin tullimaksuihin; uskoo vakaasti, että Venäjän jäsenyys WTO:ssa on myös tärkeä vaihe pyrittäessä syventämään kahdenvälistä taloudellista integroitumista myös saattamalla päätökseen uutta sopimusta koskevat käynnissä olevat neuvottelut;

5.  pitää tärkeänä energiakumppanuuden tehostamista Venäjän kanssa; toistaa, että luonnonvarojen saatavuutta ei saa käyttää poliittisiin tarkoituksiin; korostaa energia-alan yhteistyön molemminpuolista merkitystä, koska se on antaa mahdollisuuden jatkaa kaupallista ja taloudellista yhteistyötä vapailla ja avoimilla markkinoilla ottaen täysin huomioon EU:n tarve monipuolistaa energian siirtokanavia ja energian tarjoajia; korostaa, että tällaisen yhteistyön olisi perustuttava keskinäisen riippuvuuden ja avoimuuden periaatteisiin, yhdenvertaiseen markkinoille pääsyyn, infrastruktuurien käytettävyyteen ja investointimahdollisuuksiin sekä oikeudellisesti sitovaan energiakehykseen, joka takaa luotettavan ja varman energiansaannin yhtäläisin ehdoin EU:n kaikille jäsenvaltioille;

6.  kehottaa neuvostoa ja komissiota varmistamaan, että energiaperuskirjan ja sen liitteenä olevan kauttakulkupöytäkirjan periaatteet sisällytetään EU:n ja Venäjän uuteen kumppanuussopimukseen; pitää ilahduttavana, että helmikuussa 2011 allekirjoitettiin sopimus päivitetystä varhaisvaroitusmekanismista, jonka tarkoituksena on parantaa tarjontaa tai kysyntää koskevien hätätilanteiden koordinointia;

7.  korostaa, että EU:n olisi laajennettava Venäjän kanssa energia-alalla tekemäänsä yhteistyötä muille aloille kuten energiatehokkuuteen ja uusiutuvia energiateknologioita koskevaan tutkimukseen; toistaa, että energia-alalla tehtävien hallitusten välisten sopimusten sekä venäläisten ja EU:n toimijoiden välisten kaupallisten sopimusten on noudatettava kummankin osapuolen oikeudellisia velvoitteita,

8.  kehottaa Venäjän federaatiota tehostamaan toimiaan ilmastonmuutoksen käsittelemiseksi vähentämällä maan omia kasvihuonekaasupäästöjä ja osallistumalla kansainvälisiin neuvotteluihin vuoden 2012 jälkeisestä ilmastopoliittisesta kehyksestä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC) ja Kioton pöytäkirjan yhteydessä; korostaa samalla, että tarvittavien vähennysten saavuttaminen vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 päästöihin verrattuna liitteen I maissa edellyttää, että kaikki teollisuusmaat sitoutuvat itse tavoitteisiin, jotka merkitsevät tämänhetkisten päästöjen huomattavaa vähennystä ja metsissä tapahtuvan hiilen talteenoton lisäämistä;

9.  kehottaa Venäjää ratifioimaan välittömästi YK:n Euroopan talouskomission (Espoon) yleissopimuksen ja noudattamaan sitä, ja muistuttaa Venäjän sitoumuksesta kehittää yhtenäisiä standardeja rajat ylittävien hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia varten;

10.  panee merkille 11. lokakuuta 2011 esitetyt yhteiset päätelmät, joissa ilmoitettiin yhteisten toimien luettelon laatimisesta tavoitteena viisumivapaus, ja tukee sen virallista hyväksymistä ja sen jälkeen toimeenpanoa; pitää tärkeänä, että taataan alueellinen yhtenäisyys suhtautumisessa viisumivapauden käyttöönottoon Venäjän ja itäisten kumppanuusvaltioiden kanssa; pitää myönteisenä neuvottelujen loppuunsaattamista vuonna 2006 tehdyn Venäjän ja EU:n välisen viisumihelpotuksia koskevan sopimuksen tarkistamisesta samoin kuin EU:n ja Venäjän välisen muuttoliikettä koskevan vuoropuhelun käynnistämistä; pitää tärkeänä Venäjän ja EU:n takaisinottosopimuksen tehokasta täytäntöönpanoa; kehottaa lisäämään yhteistyötä laittoman maahanmuuton torjumiseksi, tarkastusten tehostamiseksi rajanylityspaikoilla sekä terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan tiedonvaihdon parantamiseksi;

11.  pitää myönteisenä ehdotusta paikallisen rajaliikenteen yksinkertaistamisesta Kaliningradin alueella ja katsoo, että se edistää edelleen EU:n ja Venäjän välistä strategista kumppanuutta tavalla, joka vastaa yhteisen vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen etenemissuunnitelman mukaisia prioriteetteja;

12.  panee merkille 4. joulukuuta 2011 pidettyjen duuman vaalien tuloksen; korostaa vaalien järjestämisen osoittaneen, ettei Venäjä täytä Etyj:n määrittämiä vaalinormeja; on hyvin huolissaan ilmoitetuista petoksista ja alustavista havainnoista Etyj:n/ODIHR:n kertomuksessa, joka koskee menettelyssä tapahtuneita rikkomuksia, tiedotusvälineiden puolueellisuutta, riippumattomien tarkkailijoiden ahdistelua sekä puuttuvaa eroa puolueen ja valtion välillä;

13.  toistaa, että hankalat rekisteröintimenettelyt ovat alusta lähtien haitanneet vakavasti kokoontumisvapautta, poliittista kilpailua ja moniarvoisuutta;

14.  tuomitsee Venäjän viranomaisten toimet seurantaa harjoittavaa venäläistä Golos-järjestöä vastaan sen perustettua erityiset verkkosivut vaalipetosten ja väärinkäytösten ilmoittamista varten;

15.  pitää Venäjän mielenosoituksia myönteisenä ilmiönä, joka kertoo Venäjän kansan halusta lisätä demokratiaa; tuomitsee sen, että poliisi käytti voimatoimia rauhallisia mielenosoittajia kohtaan heidän vastustaessaan vaaleissa ilmenneitä väärinkäytöksiä ja vilppiä, joista kansainväliset tarkkailijat kertoivat; kehottaa Venäjän viranomaisia kunnioittamaan kokoontumisvapautta ja sananvapautta, jättämään rauhanomaiset mielenosoittajat rauhaan ja vapauttamaan heti ja ehdoitta kaikki rauhallisesti mieltään osoittaneet henkilöt, jotka on pidätetty vaalien yhteydessä; kehottaa tutkimaan välittömästi ja kattavasti kaikki petoksia ja uhkailua koskevat kertomukset ja määräämään seuraamuksia niistä vastuussa oleville; toivoo, että asian tutkimista koskeva presidentti Medvedevin määräys osoittautuu merkittäväksi ja avoimeksi;

16.  ottaa huomioon viimeaikaiset vetoomukset 4. joulukuuta 2011 pidettyjen Venäjän duuman vaalien mitätöimiseksi; kehottaa Venäjän viranomaisia käsittelemään perinpohjaisesti kaikkia vaalivilppitapauksia, rankaisemaan niihin osallistuneita virkailijoita ja järjestämään uudet vaalit siltä osin kuin sääntöjenvastaisuuksia on ilmennyt;

17.  kehottaa järjestämään uudet vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit kaikkien oppositiopuolueiden rekisteröinnin jälkeen;

18.  kehottaa Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa, komission puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ottamaan 4. joulukuuta 2011 pidetyt vaalit esille huippukokouksessa sekä kehottamaan Venäjää noudattamaan kansainvälisiä velvoitteitaan, jotka perustuvat erityisesti Venäjän jäsenyyteen Euroopan neuvostossa ja Etyjissä; kehottaa Euroopan neuvostoa ja Etyjiä arvioimaan sitä, missä määrin Venäjä on täyttänyt velvoitteensa, jotka perustuvat sen jäsenyyteen näissä järjestöissä;

19.  kehottaa Venäjän viranomaisia käsittelemään Etyj:n/ODIHR:n tarkkailukertomuksessa esitettyjä havaintoja, uudistamaan vaalilakeja Etyj:n ja Euroopan neuvoston normien mukaisesti yhteistyössä Venetsia-komitean kanssa ja toteuttamaan normeja käytännössä, jotta vuonna 2012 voidaan taata vapaat ja demokraattiset presidentinvaalit ja opposition ehdokkaiden osallistuminen yhtäläisin ehdoin; kehottaa Venäjää luomaan edellytykset riittävälle ja tehokkaalle vaalitarkkailulle Etyj/ODIHR:n ja Euroopan neuvoston normien mukaisesti;

20.  toistaa olevansa huolissaan ihmisoikeustilanteesta Venäjällä ja sen oikeusvaltion ja riippumattoman oikeuslaitoksen hauraudesta; on erittäin huolissaan etenkin Sergei Magnitskin tapauksesta ja siitä, ettei hänen kuolemaansa syyllisiksi todistettuja henkilöitä ole rangaistu; panee merkille presidentti Medvedevin ihmisoikeusneuvoston heinäkuussa 2011 julkistaman raportin, jossa esitettiin todisteita siitä, että Sergei Magnitskin pidätys oli laiton ja että hänen vankeuteensa liittyi pahoinpitelyä ja kidutusta, joilla pyrittiin saamaan tunnustus syyllisyydestä; panee merkille, että Yhdysvaltain ja Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministeriöt sekä Alankomaiden parlamentti päättivät vuonna 2011 asettaa viisumikieltoon noin 60 venäläistä virkamiestä, joiden uskottiin olevan yhteydessä Sergei Magnitskin kuolemaan Venäjän viranomaisten laiminlyöntien tuloksena;

21.  kehottaa tutkimuskomiteaa suorittamaan kattavan ja perinpohjaisen tutkinnan ilman kiellettyjä aiheita, jotta voitaisiin esittää nopeasti konkreettisia johtopäätöksiä ja ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin syyllisten saamiseksi oikeuden tuomittaviksi; kehottaa siinä tilanteessa, että Venäjän viranomaiset eivät edelleenkään ryhdy toimiin, neuvostoa harkitsemaan esimerkiksi sellaisiin henkilöihin kohdistuvaa EU:n laajuista matkustuskieltoa ja varojen jäädyttämistä, jotka on todettu syyllisiksi Sergei Magnitskin kidutukseen ja kuolemaan sekä tapauksen peittelyyn;

22.  korostaa, että on tärkeää käydä jatkuvaa ihmisoikeuskeskustelua Venäjän kanssa EU:n ja Venäjän ihmisoikeusneuvottelujen yhteydessä osapuolten yhteistoimintakyvyn vahvistamiseksi kaikilla yhteistyön aloilla, ja kehottaa parantamaan kyseisten kokousten rakennetta niiden tehokkuuden lisäämiseksi ja kiinnittämään erityistä huomiota rasismin ja muukalaisvihan torjuntaan tähtääviin yhteisiin toimiin sekä avaamaan tämän prosessin Euroopan parlamentin, Venäjän duuman ja ihmisoikeusjärjestöjen tehokkaalle panokselle riippumatta siitä, käydäänkö vuoropuhelua Venäjällä tai jossakin EU:n jäsenvaltiossa;

23.  tuomitsee tuoreet lainsäädäntöehdotukset, joilla kriminalisoidaan julkinen tiedottaminen seksuaalista suuntautumista ja sukupuoli-identiteettiä koskevista asioista Venäjän eri alueilla ja federaation tasolla;

24.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja komissiota ajamaan Venäjän hallituksen kanssa yhteisiä hankkeita, joilla pyritään vahvistamaan turvallisuutta ja vakautta yhteisessä naapurustossa; kehottaa Venäjää edistämään aktiivisesti sen lähialueiden lukkiutuneiden konfliktien ratkaisua ja kunnioittamaan kaikkien tällaisiin konflikteihin osallisina olevien maiden itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta;

25.  muistuttaa, että Venäjä on velvollinen panemaan kuusikohtaisen tulitaukosopimuksen täytäntöön kokonaan, mikä koskee myös Georgian itsemääräämisoikeuden ja sen alueellisen koskemattomuuden kunnioittamista; kiittää Venäjää sen valmiudesta edetä kriisinhallintaoperaatioita koskevan puitesopimuksen tekemisessä; kehottaa tässä suhteessa Venäjän viranomaisia toimimaan johdonmukaisesti ja sallimaan siksi EU:n Georgian tarkkailuoperaation (EUMM) edustajille pääsyn Abhasian ja Etelä-Ossetian miehitetyille alueille vuoden 2008 aseleposopimuksen mukaisesti;

26.  tukee Etyj:n Minsk-ryhmää ja sen yhteispuheenjohtajaa ponnisteluissa kohti Vuoristo-Karabahin konfliktin ratkaisua;

27.  pitää myönteisenä Transnistriaa koskevien neuvottelujen aloittamista uudelleen 5+2-muodossa ja panee merkille 1. joulukuuta 2011 pidetyn ensimmäisen virallisen kokouksen, joka toivottavasti on alkuna konfliktin ratkaisulle;

28.  katsoo, että Venäjän, jolla on veto-oikeus YK:n turvallisuusneuvostossa, on noudatettava velvoitteitaan kansainvälisissä kriiseissä; korostaa, että kansainvälisiä haasteita, jotka liittyvät Syyriaan ja Iraniin, ei voida ratkaista ilman koordinoitua menettelyä, joka käsittää myös Venäjän; kehottaa Venäjää omaksumaan entistä rakentavamman roolin etenkin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien suhteen; kehottaa Venäjää osallistumaan maailmanlaajuisiin toimiin, joilla pyritään estämään Iranin yritykset rikastaa uraania ja toteuttaa muita ydinalan toimia, joiden tarkoituksena on ydinaseiden rakentaminen; kehottaa Venäjän viranomaisia osallistumaan iranilaisten toimijoiden vastaisiin kansainvälisiin pakotteisiin vastauksena Ison-Britannian suurlähetystön valtaukseen;

29.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Venäjän federaation hallitukselle ja parlamentille, Euroopan neuvostolle sekä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0268.
(2) EUVL C 236 E, 12.8.2011, s. 101.
(3) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0335.
(4) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0489.
(5) EYVL L 327, 28.11.1997, s. 1.
(6) Ks. edellä mainittu 16. joulukuuta 2010 annettu päätöslauselma.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö