Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2948(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0693/2011

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/12/2011 - 7.10

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0575

Priimti tekstai
PDF 224kWORD 73k
Trečiadienis, 2011 m. gruodžio 14 d. - Strasbūras
ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas
P7_TA(2011)0575RC-B7-0693/2011

2011 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2011 m. gruodžio 15 d. ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo ir 2011 m. gruodžio 4 d. rinkimų į Dūmą rezultatų

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Rusijos, ypač į savo 2011 m. birželio 9 d. rezoliuciją dėl 2011 m. birželio 9–10 d. ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo(1) ir 2010 m. birželio 17 d. rezoliuciją dėl ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo(2),

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl ES ir Rusijos santykių, įskaitant 2011 m. liepos 7 d. rezoliuciją dėl pasirengimo Rusijos Valstybės Dūmos rinkimams, kurie vyks 2011 m. gruodžio mėnesį(3), taip pat savo 2010 m. gruodžio 16 d. rezoliuciją dėl 2009 m. metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje(4),

–  atsižvelgdamas į ES ir Rusijos Federacijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą(5) ir į 2008 m. prasidėjusias derybas dėl naujo ES ir Rusijos susitarimo, taip pat į 2010 m. inicijuotą Partnerystę siekiant modernizavimo,

–  atsižvelgdamas į bendrame pareiškime, paskelbtame pasibaigus 2003 m. gegužės 31 d. Sankt Peterburge vykusiam 11-ajam ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimui, nurodytą bendrą ES ir Rusijos tikslą sukurti bendrą ekonominę erdvę, bendrą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, bendrą bendradarbiavimo išorės saugumo klausimais erdvę ir bendrą mokslinių tyrimų ir švietimo, įskaitant kultūrinius aspektus, erdvę (keturios bendros erdvės),

–  atsižvelgdamas į ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto 2011 m. rugsėjo 19–20 d. Varšuvoje vykusio posėdžio galutinį pareiškimą ir rekomendacijas,

–  atsižvelgdamas į ES ir Rusijos nuolatinės partnerystės tarybos posėdyje laisvės, saugumo ir teisingumo klausimais 2011 m. spalio 11 d. Varšuvoje priimtą bendrą pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos-vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton pastabas, pateiktas per 8-ąjį ES ir Rusijos nuolatinės partnerystės tarybos susitikimą, vykusį Maskvoje 2011 m. lapkričio 17 d.,

–  atsižvelgdamas į naujausią ES ir Rusijos dialogą žmogaus teisių klausimais, vykusį 2011 m. lapkričio 29 d.,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos-vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton 2011 m. gruodžio 6–7 d. pareiškimą dėl Rusijos Federacijoje vykusių rinkimų į Dūmą,

–  atsižvelgdamas į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro (ESBO/ODIHR), ESBO parlamentinės asamblėjos ir Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos gruodžio 5 d. pateiktas preliminarias išvadas po tarptautinės 2011 m. gruodžio 4 d. vykusių rinkimų į Valstybės Dūmą stebėjimo misijos,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 15 d. ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo darbotvarkę,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi ES ir Rusija priklauso viena nuo kitos tiek ekonominiu, tiek politiniu požiūriu; kadangi dėl to glaudesnis ES ir Rusijos bendradarbiavimas ir geri kaimynystės ryšiai yra labai svarbūs siekiant užtikrinti stabilumą, saugumą ir gerovę Europoje ir už jos ribų; kadangi Europos Sąjunga ir toliau laikosi įsipareigojimo dar labiau stiprinti ir plėtoti ES ir Rusijos santykius, grindžiamus tvirtu įsipareigojimu laikytis demokratinių principų; kadangi ES ir Rusijos Federacijos strateginės partnerystės susitarimo sudarymas tebėra itin svarbus siekiant kurti tikrą strateginę partnerystę;

B.  kadangi energijos tiekimo patikimumas yra vienas iš svarbiausių ES uždavinių ir viena iš pagrindinių bendradarbiavimo su Rusija sričių; kadangi nepaprastai svarbu, kad ES kalbėtų vienu balsu ir parodytų tvirtą vidaus solidarumą;

C.   kadangi Rusija, kaip nuolatinė JT Saugumo Tarybos narė, kartu su kitomis narėmis yra atsakinga už stabilumo palaikymą pasaulyje; kadangi daugelio tarptautinio lygmens problemų, visų pirma susijusių su tomis pačiomis kaimyninėmis šalimis (Pietų Kaukazu ir Moldovos Respublika), Šiaurės Afrika, Sirija, Artimaisiais Rytais, Iranu, terorizmu, energijos tiekimo patikimumu, klimato kaita ir finansų krizėmis, gali būti išspręstos tik laikantis suderinto požiūrio, kurio laikytųsi ir Rusija;

D.  kadangi Rusijos Federacija yra visateisė Europos Tarybos ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos narė ir todėl yra įsipareigojusi laikytis demokratijos principų ir gerbti pagrindines teises, kadangi žmogaus teisių padėties, teisinės valstybės, teisminių institucijų nepriklausomybės ir represinių priemonių, kurių imamasi prieš žurnalistus ir opoziciją, klausimai vis dar kelia susirūpinimą;

E.  kadangi 2011-ieji žymi vieno svarbiausių Europos istorijos įvykių – SSSR iširimo 20-ąsias metines; kadangi turėtų būti pripažintas prie šių įvykių prisidėjusių, aktyviai totalitariniam režimui pasipriešinusių asmenų, kurie padėjo iš jo išsilaisvinti, indėlis;

F.   kadangi 2011 m. balandžio 12 d. Europos Žmogaus Teisių Teismas kritiškai įvertino pernelyg sudėtingą politinių partijų registravimo tvarką Rusijoje, kuri neatitinka Europos Tarybos ir ESBO nustatytų rinkimų standartų; kadangi politinių partijų, norinčių dalyvauti rinkimuose, patiriami sunkumai, kurie iš tikrųjų riboja politinę konkurenciją ir pliuralizmą Rusijoje ir sumenkina rinkimų teisėtumą, kelia didelį susirūpinimą;

G.  kadangi rinkimų dieną pranešta apie gausius pažeidimus, įskaitant balsavimą kelis kartus (vadinamąją karuselę autobusu), trukdymą partijų stebėtojams ir rinkimų biuletenių klastojimą; kadangi policijos pareigūnai sulaikė šimtus opozicijos aktyvistų, kurie mėgino mitinguoti Maskvoje, Sankt Peterburge ir kituose Rusijos miestuose 2011 m. gruodžio 4 d. ir kelias kitas dienas, protestuodami prieš tai, kaip buvo organizuoti rinkimai;

H.  kadangi 2011 m. gruodžio 10 d. bent 50 000 žmonių mitingavo Bolotnajos aikštėje, Maskvoje, ragino panaikinti 2011 m. gruodžio 4 d. rinkimų rezultatus, surengti naujus rinkimus, reikalavo, kad atsistatydintų rinkimų komisijos pirmininkas, kad būtų tiriamas įtariamas biuletenių klastojimas ir nedelsiant paleisti suimti protestuotojai; kadangi panašios demonstracijos vyko ir kituose Rusijos miestuose;

I.   kadangi praėjo vieni metai nuo to laiko, kai Europos Parlamentas paragino Tarybą tuo atveju, „jei Rusijos institucijos nesiims teigiamų veiksmų siekdamos bendradarbiauti ir tirti Sergejaus Magnickio atvejį, primygtinai raginti, kad Rusijos institucijos patrauktų atsakomybėn kaltus asmenis, ir apsvarstyti galimybę taikyti draudimą atvykti į ES“ ir ragino, kad „ES teisėsaugos institucijos bendradarbiautų siekiant įšaldyti šių Rusijos pareigūnų bankų sąskaitas ir kitą turtą visose ES valstybėse narėse“(6);

1.  dar kartą patvirtina savo įsitikinimą, kad kuriant strateginį bendradarbiavimą, Rusija tebėra viena svarbiausių Europos Sąjungos partnerių, su kuria sieja ne tik bendri ekonominiai ir prekybos interesai, bet ir tikslas veikti kartu glaudžiai bendradarbiaujant pasauliniu lygmeniu;

2.   ragina ES ir Rusiją pasinaudoti būsimo aukščiausiojo lygio susitikimo teikiama galimybe ir paspartinti derybas dėl naujojo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo; pakartoja pritariąs išsamiam, teisiškai privalomam susitarimui, kuriame būtų aptarti politiniai, ekonominiai ir socialiniai klausimai ir įtrauktos visos sritys, susijusios su demokratija, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms; pakartoja savo nuomonę, kad demokratija ir žmogaus teisės turi būti neatskiriama šio susitarimo dalis, visų pirma turi būti apibrėžta ir įtraukta veiksminga ir realiai taikoma žmogaus teisių užtikrinimo sąlyga;

3.  ragina dėti didesnes pastangas siekiant padaryti pažangą ES ir Rusijos partnerystės siekiant modernizavimo srityje; pabrėžia, jog tiki, kad Partnerystė siekiant modernizavimo paskatins reformas, suteiks naują impulsą ES ir Rusijos santykiams, padės plėtoti abiem šalims naudingą bendradarbiavimą prekybos, ekonomikos ir energetinio saugumo srityse ir padės atgaivinti pasaulio ekonomiką; mano, kad Partnerystė siekiant modernizavimo turi būti įgyvendinama kartu su plačių užmojų vidinių reformų procesu, į kurį įeina demokratinių institucijų ir patikimos teisinės sistemos įtvirtinimas; į tai atsižvelgdamas, ragina ES ir Rusijos vyriausybę nustatyti veiksmus, kurių reikia imtis norint pasiekti šių tikslų;

4.   džiaugiasi, kad užbaigtos derybos dėl Rusijos įstojimo į PPO, nes tai padės sudaryti vienodas veiklos sąlygas abiejų šalių verslo bendruomenei ir palengvins bei liberalizuos prekybą pasaulinėje ekonomikoje; pabrėžia, kad, įstodama į PPO, Rusija teisiškai įsipareigoja laikytis visų PPO taisyklių, įskaitant protekcionistinių priemonių atsisakymą; taigi išreiškia susirūpinimą dėl Rusijos, Kazachstano ir Baltarusijos muitų sąjungos, dėl kurios padidėjo konsoliduoti tarifai; išreiškia įsitikinimą, kad Rusijos narystė PPO taip pat bus svarbus pagrindas didinti dvišalę ekonominę integraciją ir kad ši integracija taip pat padidės užbaigus vykstančias derybas dėl naujojo susitarimo;

5.   pabrėžia, kad svarbu stiprinti partnerystę su Rusija energetikos srityje; dar kartą pabrėžia, kad gamtinių išteklių tiekimas negali būti naudojamas kaip politinė priemonė; pabrėžia, kad abiem pusėms svarbu bendradarbiauti energetikos srityje, nes tai galimybė tęsti bendradarbiavimą prekybos ir ekonomikos srityje, atviroje ir skaidrioje rinkoje, visapusiškai atsižvelgiant į ES poreikį užsitikrinti energijos tiekėjų ir tiekimo kanalų įvairovę; pabrėžia, kad tokio bendradarbiavimo pagrindą turėtų sudaryti tarpusavio priklausomybės ir skaidrumo principai bei lygios galimybės patekti į rinką, naudotis infrastruktūra, investicijomis ir teisiškai privaloma energetikos sistema, kuri užtikrintų patikimą energijos tiekimą, grindžiamą vienodais visoms ES valstybėms narėms taikomais standartais;

6.  ragina Tarybą ir Komisiją užtikrinti, kad Energetikos chartija ir prie jos pridėto Tranzito protokolo principai būtų įtraukti į naująjį ES ir Rusijos partnerystės susitarimą; palankiai vertina 2011 m. vasario mėn. atnaujinto išankstinio įspėjimo mechanizmo susitarimo pasirašymą, siekiant toliau gerinti koordinavimą tiekimo ar paklausos sutrikimų atvejais;

7.  pabrėžia, kad ES turėtų plėsti savo bendradarbiavimą su Rusija energetikos srityje ir taikyti jį tokiose srityse, kaip energijos vartojimo efektyvumas arba atsinaujinančių šaltinių energijos technologijų moksliniai tyrimai; pakartoja, kad energetikos srities tarpvyriausybiniai susitarimai ir komerciniai Rusijos ir Europos įmonių susitarimai turi atitikti abiejų šalių teisinius įsipareigojimus;

8.  ragina Rusijos Federaciją padidinti savo įnašą, siekiant spręsti klimato kaitos problemą, ir mažinti šalyje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, dalyvauti tarptautinėse derybose dėl visapusiškos klimato politikos po 2012 m. programos pagal JTBKKK ir Kioto protokolą; į tai atsižvelgdamas, pabrėžia, kad norėdamos iki 2020 m. pasiekti reikiamus sumažinto palyginus su 1990 m. išmestu kiekiu į I priedą įtrauktų šalių išmetamo kiekio rodiklius, visos pramoninės šalys turi įsipareigoti siekti rodiklių, kurie rodytų ženklų dabartinio išmetamo kiekio sumažinimą ir didėjantį miškų įsisavinamą anglies dioksido kiekį;

9.   ragina Rusiją nedelsiant ratifikuoti Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JTEEK) konvenciją (ESPOO) ir jos laikytis ir primena Rusijai įsipareigojimą plėtoti bendrus poveikio aplinkai vertinimo standartus, taikomus tarpvalstybiniams projektams;

10.   pritaria 2011 m. spalio 11 d. bendroms išvadoms, kuriose skelbiamas galutinis bendrų veiksmų siekiant bevizio režimo sąrašas, ir tam, kad jis būtų oficialiai patvirtintas ir įgyvendintas; primena, kad labai svarbu, jog patvirtintas požiūris į vizų liberalizavimą Rusijai ir Rytų partnerystės šalims užtikrintų regionų darną; palankiai vertina derybų dėl esamo 2006 m. Rusijos ir ES vizų režimo supaprastinimo susitarimo pakeitimų užbaigimą ir ES ir Rusijos dialogo migracijos klausimais užmezgimą; pabrėžia, kad svarbu veiksmingai įgyvendinti Rusijos ir ES readmisijos susitarimą; ragina toliau bendradarbiauti neteisėtos imigracijos, pasienio kontrolės punktų veiklos gerinimo ir keitimosi informacija, susijusia su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu, klausimais;

11.   palankiai vertina pasiūlymą supaprastinti vietinį eismą per sieną Kaliningrado srities regione ir pabrėžia, kad tai padės toliau skatinti strateginę ES ir Rusijos partnerystę pagal Bendros laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės gairėse nustatytus prioritetus;

12.  atkreipia dėmesį į 2011 m. gruodžio 4 d. rinkimų į Dūmą rezultatus; pabrėžia, kad rinkimų organizavimas parodė, kad Rusija nesilaiko ESBO nustatytų rinkimų standartų; išreiškia didelį susirūpinimą dėl pranešimų apie klastojimą ir dėl preliminarių išvadų, pateikiamų ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro ataskaitoje dėl procedūrinių pažeidimų, žiniasklaidos nešališkumo trūkumo, trukdymų nepriklausomiems stebėtojams ir dėl nepakankamo partijos ir valstybės atskyrimo;

13.  dar kartą teigia, kad dėl sudėtingo registracijos proceso rinkimuose negalėjo dalyvauti kelios opozicijos partijos ir tai nuo pat rinkimų pradžios pažeidė asociacijų laisvę, politinės konkurencijos ir pliuralizmo principus;

14.  smerkia veiksmus, kurių Rusijos valdžios institucijos ėmėsi prieš Rusijos stebėjimo grupę „Golos“ po to, kai ji sukūrė specialią interneto svetainę, kurioje buvo galima registruoti rinkimų klastojimo ir pažeidimų atvejus;

15.  palankiai vertina Rusijoje vykstančias demonstracijas kaip Rusijos gyventojų siekio, kad šalyje būtų daugiau demokratijos, išraišką; smerkia policijos susidorojimą su taikiomis demonstracijomis, protestavusiomis prieš rinkimų pažeidimus ir klastojimą, apie kuriuos pranešė tarptautiniai stebėtojai; ragina Rusijos valdžios institucijas gerbti susirinkimų ir žodžio laisvę, nedaryti žalos taikiems protestuotojams ir nedelsiant bei besąlygiškai paleisti visus dėl rinkimų areštuotus taikius demonstracijų dalyvius; ragina nedelsiant visapusiškai išnagrinėti visus pranešimus apie klastojimą ir grasinimus ir nubausti už tai atsakingus asmenis, taip pat tikisi, kad Prezidento D. Medvedevo įsakymas ištirti šį klausimą bus svarus ir skaidrus;

16.  atkreipia dėmesį į naujausius raginimus panaikinti 2011 m. gruodžio 4 d. Valstybės Dūmos rinkimų rezultatus; ragina Rusijos valdžios institucijas nuodugniai ištirti visus rinkimų klastojimo atvejus, siekiant nubausti su tuo susijusius pareigūnus, ir iš naujo surengti balsavimą ten, kur buvo pažeidimų;

17.   ragina įregistravus visas opozicines partijas, iš naujo surengti laisvus ir sąžiningus rinkimus;

18.   ragina Europos Vadovų Tarybos pirmininką, Komisijos pirmininką ir Komisijos pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę iškelti 2011 m. gruodžio 4 d. rinkimų klausimą aukščiausiojo lygio susitikime ir primygtinai paraginti Rusiją laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų, susijusių, visų pirma, su Rusijos naryste Europos Taryboje ir ESBO; ragina Europos Tarybą ir ESBO įvertinti, kaip Rusija laikosi įsipareigojimų, susijusių su jos naryste šiose organizacijose;

19.  ragina Rusijos valdžios institucijas atsižvelgti ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rinkimų stebėjimo ataskaitoje pateiktas išvadas ir bendradarbiaujant su Venecijos komisija reformuoti rinkimų įstatymus, kad jie atitiktų ESBO ir Europos Tarybos standartus, ir šių standartų laikytis praktikoje siekiant užtikrinti laisvus ir demokratinius prezidento rinkimus 2012 m., opozicijos kandidatams suteikiant lygias galimybes; ragina Rusiją sudaryti galimybes pakankamai ir veiksmingai stebėti rinkimus pagal ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro ir Europos Tarybos standartus;

20.  dar kartą reiškia susirūpinimą dėl žmogaus teisių padėties Rusijoje ir teisinės valstybės bei nepriklausomų teismų stokos; išreiškia didelį susirūpinimą ypač dėl Sergejaus Magnickio bylos, taip pat dėl to, kad nebaudžiami už jo mirtį atsakingi asmenys; atsižvelgia į Prezidento D. Medvedevo Žmogaus teisių tarybos 2011 m. liepos mėnesį paskelbtą pranešimą, kuriame pateikiami įrodymai, kad Sergejaus Magnickio areštas buvo neteisėtas ir kad kalėjime jis buvo mušamas ir kankinimas siekiant išgauti kaltės prisipažinimą; pažymi, kad, Rusijos valdžios institucijoms nesiėmus veiksmų, JAV Valstybės departamentas, JK Užsienio reikalų ministerija ir Nyderlandų parlamentas 2011 m. nusprendė uždrausti išduoti vizas 60 Rusijos pareigūnų, kurie, kaip manoma, yra susiję su Sergejaus Magnickio mirtimi;

21.  ragina Tiriamąjį komitetą atlikti išsamų ir kruopštų tyrimą, nepaisant jokių tabu, greitai pateikti konkrečias išvadas ir imtis visų reikalingų veiksmų, kad atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn; ragina Tarybą tuo atveju, jei Rusijos valdžios institucijos ir toliau nesiims veiksmų, svarstyti galimybę imtis tokių veiksmų kaip draudimas keliauti ES ar finansinio turto užšaldymas, taikomi tiems asmenims, kurie kalti dėl Sergejaus Magnickio kankinimų ir mirties bei dėl jo bylos nuslėpimo;

22.   pabrėžia, kad rengiant ES ir Rusijos žmogaus teisių konsultacijas svarbu nuolat keistis nuomonėmis su Rusija žmogaus teisių klausimais ir taip stiprinti šalių sąveiką visose bendradarbiavimo srityse, ir prašo pagerinti šių susitikimų pobūdį siekiant, kad jie būtų veiksmingesni, ir ypatingą dėmesį skiriant bendriems kovos su rasizmu ir su ksenofobija veiksmams bei į šį procesą įtraukti veiksmingą Europos Parlamento, Valstybės Dūmos ir žmogaus teisių nevyriausybinių organizacijų (NVO) darbą, nesvarbu, ar dialogas vyktų Rusijoje ar ES valstybėje narėje;

23.   smerkia naujausius pasiūlymus nusikaltimu laikyti viešą informaciją apie seksualinę orientaciją ir lytinę tapatybę įvairiuose Rusijos regionuose ir federaliniu lygmeniu;

24.   ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę ir Komisiją kartu su Rusijos vyriausybe tęsti bendras iniciatyvas, kuriomis siekiama stiprinti saugumą ir stabilumą bendros kaimynystės šalyse; ragina Rusiją aktyviai prisidėti sprendžiant įšaldytus konfliktus jos kaimynystėje ir gerbti visų į įšaldytus konfliktus įsitraukusių valstybių suverenumą ir teritorinį vientisumą;

25.   pakartoja, kad Rusija yra įsipareigojusi visapusiškai įgyvendinti šešių punktų paliaubų susitarimą, taip pat gerbti Gruzijos suverenumą ir teritorinį vientisumą; palankiai vertina Rusijos pasirengimą siekti pažangos sudarant bendrąjį susitarimą krizių valdymo operacijų srityje; taigi ragina Rusijos valdžios institucijas elgtis nuosekliai ir leisti ES stebėjimo misijai Gruzijoje patekti į okupuotas Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijas pagal 2008 m. paliaubų susitarimą;

26.  palaiko ESBO Minsko grupės ir jos pirmininkų pastangas išspręsti Kalnų Karabacho konfliktą;

27.  palankiai vertina derybų dėl Padniestrės konflikto atnaujinimą dalyvaujant 5 derybų šalims ir 2 šalims stebėtojoms ir atkreipia dėmesį į 2011 m. gruodžio 1 d. įvykusį pirmą oficialų susitikimą, kuris, kaip tikimasi, paskatins pradėti spręsti konfliktą;

28.   mano, kad veto teisę JT Saugumo Taryboje turinti Rusija turi vykdyti savo įsipareigojimus tarptautinių krizių metu; pabrėžia, kad tarptautinio lygmens problemos, ypač susijusios su Sirija ir Iranu, negali būti išspręstos, jei nebus laikomasi suderinto požiūrio, kurio laikytųsi ir Rusija; ragina Rusiją laikytis konstruktyvesnio požiūrio, ypač susijusio su JT Saugumo Tarybos rezoliucijomis; ragina Rusiją prisidėti prie pasaulio lygmens pastangų sutrukdyti Irano bandymams sodrinti uraną ir vykdyti kitokią branduolinę veiklą siekiant gaminti branduolinius ginklus; ragina Rusijos valdžios institucijas patvirtinti tarptautines sankcijas Irano subjektams, nustatytas reaguojant į JK ambasados užpuolimą;

29.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Rusijos Federacijos vyriausybei ir parlamentui, Europos Tarybai ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0268.
(2) OL C 236 E, 2011 8 12, p. 101.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0335.
(4) Priimti tekstai, P7_TA(2010)0489.
(5) OL L 327, 1997 11 28, p. 1.
(6) Žr. anksčiau minėtas 2010 m. gruodžio 16 d. rezoliucijas.

Teisinė informacija - Privatumo politika