Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2948(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0693/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/12/2011 - 7.10

Antagna texter :

P7_TA(2011)0575

Antagna texter
PDF 140kWORD 58k
Onsdagen den 14 december 2011 - Strasbourg
Toppmöte EU-Ryssland
P7_TA(2011)0575RC-B7-0693/2011

Europaparlamentets resolution av den 14 december 2011 om det kommande toppmötet mellan EU och Ryssland den 15 december 2011 och resultatet av valet till duman den 4 december 2011

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ryssland, särskilt sin resolution av den 9 juni 2011(1) om toppmötet EU–Ryssland den 9–10 juni 2011 och sin resolution av den 17 juni 2010(2) om toppmötet EU–Ryssland,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om förbindelserna mellan EU och Ryssland, inklusive resolutionerna av den 7 juli 2011(3) om förberedelserna inför valet till ryska statsduman i december 2011, samt av sin resolution av den 16 december 2010 med beaktande av sin resolution av den 16 maj 2010 om den årliga rapporten om de mänskliga rättigheterna i världen 2009 och EU:s politik på området(4),

–  med beaktande av avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Ryska federationen(5) och av de förhandlingar som inleddes 2008 om ett nytt avtal mellan EU och Ryssland, samt av det partnerskap för modernisering som inleddes 2010,

–  med beaktande av EU:s och Rysslands gemensamma mål, framfört i ett gemensamt uttalande efter det elfte toppmötet mellan EU och Ryssland som hölls i Sankt Petersburg den 31 maj 2003, om att skapa ett gemensamt ekonomiskt område, ett gemensamt område med frihet, säkerhet och rättvisa, ett gemensamt område för samarbete i fråga om yttre säkerhet och ett gemensamt område för forskning och utbildning, vilket även ska inbegripa kulturella aspekter (”de fyra gemensamma områdena”),

–  med beaktande av det slutliga uttalandet och rekommendationerna från det möte som hölls av kommittén för parlamentariskt samarbete mellan EU och Ryssland i Warszawa den 19–20 september 2011,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet från EU:s och Rysslands ständiga partnerskapsråd om frihet, säkerhet och rättvisa den 11 oktober 2011 i Warszawa,

–  med beaktande av anmärkningarna från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, vid det åttonde sammanträdet för EU:s och Rysslands ständiga partnerskapsråd den 17 november 2011 i Moskva,

–  med beaktande av den senaste dialogen mellan EU och Ryssland om mänskliga rättigheter den 29 november 2011,

–  med beaktande av uttalandet den 6 och 7 december 2011 från vice ordföranden/den höga representanten, Catherine Ashton, om valen till Duman i Ryska federationen,

–  med beaktande av de preliminära slutsatser som lades fram den 5 december av OSSE, OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (OSSE/ODIHR) och OSSE:s parlamentariska församling samt Europarådets parlamentariska församling (Pace) efter det internationella valövervakningsuppdraget avseende valet till statsduman den 4 december 2011,

–  med beaktande av dagordningen för toppmötet mellan EU och Ryssland i Bryssel den 15 december 2011,

–  med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU och Ryssland är ömsesidigt beroende av varandra både ekonomiskt och politiskt. Ett ökat samarbete och goda grannskapsförbindelser mellan EU och Ryssland är därför av stor betydelse för stabiliteten, säkerheten och välståndet såväl inom som utanför Europa. Europeiska unionen är fortsatt besluten att ytterligare fördjupa och utveckla förbindelserna mellan EU och Ryssland på grundval av ett djupt engagemang för demokratiska principer. Ett strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Ryssland är fortfarande av central betydelse för att det ska gå att bygga ett verkligt strategiskt partnerskap.

B.  En trygg energiförsörjning utgör en av Europas största utmaningar och ett av de viktigaste områdena för samarbete med Ryssland. Det är av yttersta vikt att EU talar enstämmigt och visar prov på stark inbördes solidaritet.

C.  Ryssland är ständig medlem i FN:s säkerhetsråd och delar som sådan ansvar med övriga medlemmar för att upprätthålla världsomfattande stabilitet. Många utmaningar på internationell nivå, särskilt med tanke på det gemensamma grannskapet (södra Kaukasus och Moldavien), och i Nordafrika Syrien, Mellanöstern, Iran, samt i fråga om terrorism, tryggad energiförsörjning, klimatförändringar och den finansiella krisen, kommer att kunna bemötas enbart genom ett samordnat angreppssätt där Ryssland deltar.

D.  Ryska federationen är en fullvärdig medlem av Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och har således förbundit sig att respektera principerna om demokrati och grundläggande rättigheter. Farhågor kvarstår avseende situationen för de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen, rättsväsendets oberoende och de repressiva åtgärderna mot journalister och oppositionen.

E.  Europaparlamentet noterar att 2011 markerar tjugoårsminnet av Sovjetunionens upplösning, vilket var en viktig milstolpe i Europas historia. Olika personer som aktivt arbetade mot totalitarismen och som bidrog till befrielsen från den bidrog till denna händelse och detta bör erkännas.

F.  Den 12 april 2011 kritiserade Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna det tungrodda förfarandet för registrering av politiska partier i Ryssland, vilket inte är förenligt med de valnormer som Europarådet och OSSE har fastställt. Stora farhågor kvarstår avseende de svårigheter som politiska partier ställs inför när de deltar i val, svårigheter som effektivt begränsar den politiska konkurrensen och pluralismen i Ryssland och undergräver valens legitimitet.

G.  Många oegentligheter rapporterades på valdagen, bland annat mångröste (så kallade ”busskaruseller”), blockering av partiobservatörer och obehöriga röstsedlar. Polisen grep hundratals aktiva inom oppositionen som försökt ordna möten den 4 december 2011 och dagen därefter i Moskva, St Petersburg och andra ryska städer som protest mot hur valen skötts.

H.  Den 10 december 2011 samlades minst 50 000 på Bolotnaja-torget i Moskva och krävde att resultaten av valet den 4 december 2011 skulle ogiltigförklaras och nya val utlysas, samt att centrala valnämndens chef Vladimir Tjurov skulle avgå, de påstådda bedrägerierna med röstsedlar utredas och de protesterande som gripits omedelbart försättas på fri fot. Liknande demonstrationer hölls i andra ryska städer.

I.  Ett år har gått sedan Europaparlamentet uppmanade rådet att, i avsaknad av positiva åtgärder från de ryska myndigheterna i fråga om att samarbeta och utreda fallet Sergej Magnitskij, begära att de ryska myndigheterna ställer de ansvariga inför rätta och överväga att införa ett förbud mot inresa i EU. Parlamentet uppmuntrade dessutom EU:s brottsbekämpande organ att samarbeta för att frysa ryska tjänstemäns bankmedel och andra tillgångar i alla EU:s medlemsstater(6).

1.  Europaparlamentet är fortfarande övertygat om att Ryssland är en av EU:s viktigaste partner för strategiskt samarbete, med vilken unionen delar inte bara ekonomiska och handelsrelaterade intressen utan även målet att bedriva ett nära samarbete på global nivå.

2.  Europaparlamentet uppmanar EU och Ryssland att utnyttja det kommande toppmötet för att påskynda förhandlingarna om ett nytt partnerskaps- och samarbetsavtal. Parlamentet betonar sitt stöd för ett övergripande och rättsligt bindande avtal som avser de politiska, ekonomiska och sociala systemen och därmed omfattar alla områden som har samband med demokratin, rättsstatsprincipen och respekten för de mänskliga rättigheterna. Parlamentet upprepar sin åsikt om att demokrati och mänskliga rättigheter måste vara en central del av detta avtal, framför allt när det gäller att fastställa och införliva en effektiv och praktiskt tillämpbar människorättsklausul.

3.  Europaparlamentet efterfrågar större insatser för att få till stånd en utveckling i EU:s och Rysslands partnerskap för modernisering. Parlamentet understryker sin övertygelse om att partnerskapet för modernisering kan komma att gynna reformer och ge förnyad dynamik åt förbindelserna mellan EU och Ryssland, utveckla ett ömsesidigt nyttigt samarbete inom handel, ekonomi och energiförsörjning och samtidigt bidra till global ekonomisk återhämtning. Europaparlamentet anser att partnerskapet för modernisering måste åtföljas av ett vittsyftande reformarbete på hemmaplan, bland annat med att befästa de demokratiska institutionerna och ett tillförlitligt rättsväsen. Parlamentet uppmanar i anslutning till detta EU och Rysslands regering att fastställa vilka åtgärder som måste vidtas för att dessa mål ska nås.

4.  Europaparlamentet välkomnar slutförandet av Rysslands förhandlingar om anslutning till Världshandelsorganisationen (WTO), vilket kommer att skapa enhetliga förutsättningar för företagsvärlden på båda sidor och underlätta och avreglera handeln i den globala ekonomin. Parlamentet betonar att Ryssland i och med anslutningen har en juridisk skyldighet att uppfylla WTO:s alla bestämmelser, inklusive att avstå från protektionistiska åtgärder. Parlamentet uttrycker sina farhågor avseende tullunionen mellan Ryssland, Kazakstan och Vitryssland, vilken har medfört högre konsoliderade tulltaxor. Parlamentet är övertygat om att Rysslands medlemskap i WTO även kommer att bli ett viktigt steg för att fördjupa den bilaterala ekonomiska integrationen genom att man bland annat slutför förhandlingarna om ett nytt avtal.

5.  Europaparlamentet framhåller vikten av att energipartnerskapet med Ryssland stärks, och betonar på nytt att utbudet av naturtillgångar inte får användas som ett politiskt verktyg. Parlamentet understryker den ömsesidiga betydelsen av samarbete på energiområdet, eftersom detta utgör en möjlighet till utökat handels- och ekonomisamarbete på en öppen och transparent marknad, samtidigt som man har full förståelse för EU:s behov att få flera olika transportvägar och energileverantörer. Parlamentet betonar att principen om inbördes beroende och transparens bör bilda grunden för detta samarbete, tillsammans med marknadstillträde på lika villkor, infrastruktur och investeringar och ett juridiskt bindande ramprogram för energi som garanterar alla EU:s medlemsstater en pålitlig och säker energiförsörjning som grundas på likvärdiga normer.

6.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att se till att principerna i energistadgefördraget och i transitprotokollet som bifogats detta tas med i ett nytt partnerskapsavtal mellan EU och Ryssland samt välkomnar att man i februari 2011 undertecknade en uppdaterad mekanism för tidig varning för att ytterligare förbättra samordningen vid krissituationer inom försörjningen eller efterfrågan.

7.  Europaparlamentet understryker att EU bör bredda sitt energisamarbete med Ryssland till andra områden, såsom energieffektivitet eller forskning kring teknik för förnybar energi. Parlamentet upprepar att såväl mellanstatliga avtal som kommersiella avtal om energi mellan avtalsparter från Ryssland och EU måste följa vardera partens lagar och bestämmelser.

8.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Ryska federationen att göra mer för att åtgärda klimatförändringarna, genom att minska landets utsläpp av växthusgaser och genom sitt deltagande i de internationella förhandlingarna om en helhetsram för klimatpolitiken efter 2012 inom FN:s klimatförändringskonferens och Kyotoprotokollet. Parlamentet påpekar i det här sammanhanget att alla industriländer måste binda upp sig till mål som innebär avsevärt mindre utsläpp än i dag tillsammans med ökad kolbindning i skogarna, för att länderna i bilaga I fram till 2020 ska kunna uppnå de nödvändiga utsläppsminskningarna jämfört med 1990.

9.  Europaparlamentet uppmanar Ryssland att ratificera och omedelbart följa Esbokonventionen från FN:s ekonomiska kommission för Europa och erinrar Ryssland om dess fortsatta skyldighet att utveckla enhetliga standarder för miljökonsekvensbedömningar av gränsöverskridande projekt.

10.  Europaparlamentet noterar de gemensamma slutsatserna av den 11 oktober 2011 med ett meddelande om slutförandet av förteckningen över gemensamma åtgärder för att uppnå viseringsfrihet, och stöder dess officiella godkännande och efterföljande genomförande. Parlamentet erinrar om att det behövs konsekvens på det regionala planet i frågan om viseringsfrihet med Ryssland och de östliga partnerskapsländerna. Parlamentet välkomnar slutförandet av förhandlingarna om ändringar av det befintliga avtalet om förenklade viseringsförfaranden mellan EU och Ryssland från 2006 och inrättandet av en migrationsdialog mellan EU och Ryssland. Parlamentet betonar vikten av att återtagandeavtalet mellan EU och Ryssland genomförs effektivt och efterlyser ytterligare samarbete om olaglig invandring, förbättrade kontroller vid gränskontrollpunkter och informationsutbyte om terrorism och organiserad brottslighet.

11.  Europaparlamentet välkomnar förslaget om att förenkla för lokal gränstrafik i regionen Kaliningrad och anser att detta kommer att bidra till att ytterligare främja det strategiska partnerskapet mellan EU och Ryssland, i linje med prioriteringarna i färdplanen för det gemensamma området med frihet, säkerhet och rättvisa.

12.  Europaparlamentet noterar resultatet av valet till Duman den 4 december 2011. Parlamentet framhåller att genomförandet av valet har visat att Ryssland inte uppfyller de valnormer som OSSE har fastställt. Parlamentet uttrycker sin djupa oro över rapporterna om fusk och över de preliminära resultaten i rapporten från OSSE/ODIHR om förfarandemässiga fel, brist på opartiskhet i media, trakasserier av oberoende observatörer samt bristande separation av parti och stat.

13.  Europaparlamentet framhåller på nytt att det tungrodda förfarandet för registrering har lett till att flera oppositionspartier har utestängts, och allvarligt undergrävt föreningsfriheten, den politiska konkurrensen och pluralismen redan från början.

14.  Europaparlamentet fördömer de åtgärder som de ryska myndigheterna vidtagit mot Golos, som är en rysk valövervakningsgrupp, efter det att den inrättat en särskild webbplats för att registrera valfusk och regelbrott vid valen.

15.  Europaparlamentet välkomnar demonstrationerna i Ryssland som ett uttryck för det ryska folkets önskan om mer demokrati. Parlamentet fördömer polisens tillslag mot fredliga demonstrationer mot de regelbrott och det valfusk som rapporterats av internationella observatörer. Parlamentet uppmanar med kraft de ryska myndigheterna att respektera mötes- och yttrandefriheten, att inte skada fredliga demonstranter och att omedelbart och villkorslöst frige alla fredliga demonstranter som gripits i samband med valet. Parlamentet efterlyser en omedelbar och fullständig undersökning av alla rapporter om bedrägeri och skrämseltaktik, och påföljder för dem som befunnits skyldiga, och hoppas att president Medvedevs order om att fallen ska utredas kommer att visa sig saklig och transparent.

16.  Europaparlamentet konstaterar att man på senaste tiden rest krav på att valen till statsduman den 4 december 2011 ska ogiltigförklaras. Parlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att grundligt ta itu med alla fall av oegentligheter vid valen för att beivra de tjänstemän som stått bakom dem och ordna med ny röstning på de ställen där det brutits mot reglerna.

17.  Europaparlamentet uppmanar till att nya, fria och rättvisa val hålls efter det att samtliga oppositionspartier registrerats.

18.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådets ordförande, kommissionens ordförande, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant att vid toppmötet resolut ta upp frågan om valen den 4 december 2011 och med kraft uppmana Ryssland att respektera sina internationella förpliktelser, framför allt de som härflyter av landets medlemskap i Europarådet och OSSE. Parlamentet uppmanar Europarådet och OSSE att kontrollera huruvida Ryssland lever upp till de skyldigheter som följer av dess medlemskap i dessa organisationer.

19.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de ryska myndigheterna att reagera på resultatet av OSSE:s /ODIHR:s observationsrapport, reformera vallagarna i linje med OSSE:s och Europarådets normer och uppfylla dessa normer i praktiken i syfte att garantera ett fritt och demokratiskt presidentval 2012 med lika möjligheter för oppositionskandidater. Ryssland uppmanas att möjliggöra en tillräcklig och effektiv övervakning av valet, i enlighet med de normer som fastställts av OSSE/ODIHR och Europarådet.

20.  Europaparlamentet uttrycker på nytt sin oro över situationen för de mänskliga rättigheterna i Ryssland och avsaknaden av rättsstatliga principer och ett oberoende rättsväsen. Parlamentet hyser allvarliga farhågor framför allt i fallet Sergej Magnitskij, där de som har bevisats vara skyldiga för hans död inte har straffats. Parlamentet noterar den rapport som i juli 2011 gavs ut av president Medvedevs råd för de mänskliga rättigheterna, med dess bevis för att gripandet av Sergej Magnitskij var olagligt och att hans tid i fängsligt förvar utmärkts av misshandel och tortyr för att pressa fram en bekännelse om skuld. Parlamentet konstaterar att Förenta staternas och Storbritanniens utrikesministerier och Nederländernas parlament under 2011 beslutat att, som en följd av de ryska myndigheternas overksamhet, utfärda viseringsförbud mot ett sextiotal ryska tjänstemän som antas stå i samband med Sergej Magnitskijs död.

21.  Europaparlamentet uppmanar undersökningskommissionen att företa en omfattande och grundlig undersökning utan att skygga för något, snarast lägga fram konkreta slutsatser och vidta alla åtgärder som krävs för att ställa de ansvariga inför rätta. Parlamentet uppmanar rådet att, i händelse av fortsatt overksamhet från de ryska myndigheterna sida, överväga sådant som ett EU-omfattande inreseförbud och frysning av de ekonomiska tillgångarna, såväl för dem som befunnits skyldiga till att Sergej Magnitskij torterats och dött som för dem som sopat igen spåren efter det inträffade.

22.  Europaparlamentet understryker vikten av fortsatta diskussioner om mänskliga rättigheter med Ryssland, inom ramen för människorättsdialogen mellan EU och Ryssland, för att befästa vår samverkan på alla samarbetsområden, samt begär att formen för dessa möten förbättras så att de blir verkningsfullare. Särskild tonvikt ska läggas på gemensamma insatser mot rasism och främlingsfientlighet och Europaparlamentet, duman och människorättsorganisationerna bör ges möjlighet att delta aktivt i denna process, oavsett om dialogen hålls i Ryssland eller i en EU-medlemsstat.

23.  Europaparlamentet motsätter sig de nyligen framlagda förslagen om att i flera ryska regioner och på nationell nivå göra det till en straffbar handling att gå ut till allmänheten med information om sexuell läggning och könsidentitet .

24.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt kommissionen att ta gemensamma initiativ med den ryska regeringen i syfte att öka säkerheten och stabiliteten i det gemensamma grannskapet. Parlamentet uppmanar Ryssland att aktivt bidra till att lösa de ”låsta konflikterna” i sitt grannskap och att respektera suveräniteten och den territoriella integriteten hos samtliga stater inblandade i dessa ”låsta konflikter”.

25.  Europaparlamentet upprepar att Ryssland är skyldigt att till fullo genomföra sexpunktsavtalet om eldupphör, inklusive respekten för Georgiens suveränitet och territoriella integritet. Parlamentet välkomnar Rysslands framstegsvilja beträffande ett ramavtal om krishanteringsoperationer och uppmanar de ryska myndigheterna att i detta hänseende vara konsekventa och således ge EU:s valobservatörsuppdrag i Georgien tillträde till utbrytarterritorierna Abchazien och Sydossetien, i överensstämmelse med eldupphöravtalet från 2008.

26.  Europaparlamentet stöder OSSE:s Minskgrupp och dess medordförande i dess framsteg med att lösa konflikten i Nagorno-Karabach.

27.  Europaparlamentet välkomnar återupptagandet av förhandlingar inom det så kallade 5+2-formatet om konflikten i Transnistrien, och noterar att det första officiella mötet ska hållas den 1 december 2011, vilket förhoppningsvis betyder början på en lösning av konflikten.

28.  Europaparlamentet anser att Ryssland, som har vetorätt i FN:s säkerhetsråd, måste leva upp till sitt ansvar vid internationella kriser. Parlamentet betonar att utmaningar på internationell nivå, särskilt situationerna i Syrien och Iran, inte kan lösas utan ett samordnat angreppssätt i vilket även Ryssland deltar. Parlamentet uppmanar Ryssland att inta ett mer konstruktivt förhållningssätt, särskilt avseende resolutioner från FN:s säkerhetsråd samt att gå med i det globala arbetet för att sätta stopp för Irans försök att anrika uran och bedriva annan nukleär verksamhet som syftar till att bygga kärnvapen. Parlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att ansluta sig till de internationella sanktionerna mot Iran, som svar på stormningen av brittiska ambassaden.

29.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Ryska federationens regering och parlament, Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

(1) Antagna texter, P7_TA(2011)0268.
(2) EUT C 236 E, 12.8.2011, s. 101.
(3) Antagna texter, P7_TA(2011)0335.
(4) Antagna texter, P7_TA(2010)0489.
(5) EGT L 327, 28.11.1997, s. 1.
(6) Se ovannämnda resolution av den 16 december 2010..

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy