Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2311(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0286/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0286/2011

Συζήτηση :

PV 12/09/2011 - 23
CRE 12/09/2011 - 23

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2011 - 5.23
CRE 13/09/2011 - 5.23
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 14/12/2011 - 9.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0577

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 412kWORD 127k
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
Αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ: βασικά επιτεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις
P7_TA(2011)0577A7-0286/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ: βασικά επιτεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις (2010/2311(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τα άρθρα 2, 3 και 6 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα σχετικά άρθρα της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια του 2003(1) και την έκθεση εφαρμογής της του 2008(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας(3) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση πλαίσιο 2008/919/ΔΕΥ(4), και ειδικότερα το άρθρο 10 σχετικά με την αρωγή και την προστασία των θυμάτων,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ του 2005 για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας(5),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για την για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης τρομοκρατών(6),

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα της Στοκχόλμης – Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη που εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες(7), και την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 20ής Απριλίου 2010 «Για ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών της Ευρώπης: σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης» (COM(2010)0171),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Europol με τίτλο «Τρομοκρατική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: κατάσταση και τάσεις» για το 2011 (TE-SAT 2011),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ της 20ής Ιουλίου 2010: βασικά επιτεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις (COM(2010)0386),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του ευρωπαίου επόπτη προστασίας δεδομένων της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την ανακοίνωση για την αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ: κυριότερα επιτεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις(8),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ: κυριότερα επιτεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις(9),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ στην πράξη: πέντε βήματα για μια ασφαλέστερη Ευρώπη (COM(2010)0673),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την αποζημίωση θυμάτων βίαιων εγκλημάτων του 1983 (CETS αριθ. 116), τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας του 2005 (CETS αριθ. 196), τις Κατευθυντήριες Γραμμές του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την προστασία των θυμάτων τρομοκρατικών πράξεων του 2005, τη Σύσταση 8 του Συμβουλίου της Ευρώπης (2006) σχετικά με τη βοήθεια στα θύματα εγκλημάτων, και την πρόταση της Επιτροπής του 2011 για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων εγκληματικών πράξεων (COM(2011)0275),

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση αναθεώρηση του έβδομου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την ανάπτυξη και την Πράσινη Βίβλο με τίτλο «Από την πρόκληση στην ευκαιρία: προς ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη τα διάφορα ψηφίσματά του σχετικά με την αντιτρομοκρατία,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 του Συμβουλίου της 27ης Δεκεμβρίου 2001 για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας(10), και την κοινή θέση 2001/931/CFSP του Συμβουλίου της 27ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας(11),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0286/2011),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τις αποτρόπαιες επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, η πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα σημαδεύτηκε από ό,τι έχει χαρακτηρισθεί ως «πόλεμος κατά της τρομοκρατίας», ειδικά σε ό,τι αφορά την προσέγγιση των ΗΠΑ· εκτιμώντας ότι, παρά το γεγονός ότι η επίθεση αυτή ή άλλες επιθέσεις παρομοίων διαστάσεων δεν έγιναν σε ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά ο σχεδιασμός τους και οι προετοιμασίες έγιναν εν μέρει στην Ευρώπη, πολλοί Ευρωπαίοι τις αισθάνθηκαν ως επιθέσεις κατά των αξιών και του τρόπου ζωής τους·

Β.  εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστη σοβαρότερος στόχος και θύμα της τρομοκρατίας τον 21ο αιώνα, και εξακολουθεί να απειλείται·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σοβαρές τρομοκρατικές επιθέσεις στο έδαφος της ΕΕ μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι τρομοκρατικές επιθέσεις του 2004 στη Μαδρίτη και του 2005 στο Λονδίνο, επηρέασαν σημαντικά τη συναίσθηση των πολιτών της ΕΕ της κοινής τους ασφάλειας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Europol για την τρομοκρατική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: κατάσταση και τάσεις του 2011 (TE-SAT 2011) αναφέρει ότι η απειλή τρομοκρατικών επιθέσεων στην ΕΕ εξακολουθεί να παραμένει σοβαρή και ότι οι διασυνδέσεις μεταξύ της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος φαίνεται να αυξάνονται, και τονίζει το γεγονός ότι παρατηρείται μείωση της τάσης των τρομοκρατικών επιθέσεων που διεκδικούν αυτονομιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις ή που αποδίδονται σε αυτές σε σύγκριση με το 2006, ενώ εξακολουθούν να αποτελούν την πλειοψηφία επί του συνόλου των τρομοκρατικών επιθέσεων στην ΕΕ·

Ε.  επισημαίνοντας ότι το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης επισημαίνει δύο απειλές για την εσωτερική ασφάλεια – τη διεθνή τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα – και ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτές συμπίπτουν στους αυτούς τομείς δραστηριότητας, όπως λ.χ. το λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τις τελευταίες δεκαετίες τα τρομοκρατικά δίκτυα προσέλαβαν νέες μορφές, όπως η τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο, ενώ έγιναν πιο περίπλοκα ως προς τη δομή τους, τα μέσα και τη χρηματοδότησή τους, με αποτέλεσμα η ίδια η τρομοκρατική απειλή να γίνει ακόμα πιο περίπλοκη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας αποτελούσε ανέκαθεν τμήμα των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και της τακτικής επιβολής του νόμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 11η Σεπτεμβρίου 2001, οι επιθέσεις της Μαδρίτης και του Λονδίνου οδήγησαν σε μια θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο αντίληψης του φαινόμενου της τρομοκρατίας και στις μεθόδους και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμησή της· και εκτιμώντας ότι, ως αποτέλεσμα των επιθέσεων αυτών, η τρομοκρατία κατέστη ζήτημα το οποίο έπληττε την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της και όχι μόνο την εθνική ασφάλεια των κρατών μελών, με πολύ διαφορετικό νομικό πλαίσιο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την έλλειψη αδιαμφισβήτητων διεθνών ορισμών της τρομοκρατίας, η ΕΕ έχει προσδιορίσει τα τρομοκρατικά εγκλήματα στην απόφαση πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ·

Η.  επισημαίνοντας ότι η διεθνής συνεργασία είναι απαραίτητη προκειμένου να αποκλειστεί η τρομοκρατία από τις οικονομικές, υλικοτεχνικές και επιχειρησιακές βάσεις της·

Θ.  εκτιμώντας ότι παρά το γεγονός ότι οι τρομοκρατικές εμπειρίες καθώς και τα επίπεδα απειλής ποικίλλουν στα κράτη μέλη της ΕΕ, χρειάζεται μια κοινή προσέγγιση της ΕΕ καθώς οι τρομοκρατικές ενέργειες συχνά είναι πανευρωπαϊκές και οι τρομοκράτες χρησιμοποιούν την ευρωπαϊκή ποικιλομορφία της νομοθεσίας και των αντιτρομοκρατικών ικανοτήτων και την κατάργηση των ελέγχων στα σύνορα όταν προβαίνουν σε πράξεις·

Ι.  εκτιμώντας ότι οι πολίτες της ΕΕ και άλλα άτομα χρειάζονται εγγυήσεις για την ασφάλειά τους εντός της ΕΕ και αλλαχού και ότι στο θέμα αυτό η ΕΕ έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρομοκρατικές πράξεις θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τα ανθρώπινα δικαιώματα, απειλούν τη δημοκρατία, στοχεύουν στην αποσταθεροποίηση νόμιμα σχηματισμένων κυβερνήσεων, υπονομεύουν πλουραλιστικές κοινωνίες των πολιτών και θέτουν σε δοκιμασία του καθενός τα ιδεώδη για μια ζωή απαλλαγμένη από το φόβο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός των αντιτρομοκρατικών πολιτικών πρέπει να είναι η καταπολέμηση των στόχων της τρομοκρατίας και της εκτέλεσης τρομοκρατικών ενεργειών, που επιδιώκουν την καταστροφή του ιστού των ελεύθερων, ανοικτών και δημοκρατικών κοινωνιών μας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρωταρχικός στόχος της καταπολέμησης της τρομοκρατίας πρέπει να είναι η προστασία και η ενίσχυση αυτού του ιστού των δημοκρατικών κοινωνιών, ενισχύοντας τις πολιτικές ελευθερίες και το δημοκρατικό έλεγχο, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών, εντοπίζοντας τους υπεύθυνους των πράξεων αυτών και διώκοντάς τους, και αντιδρώντας στις συνέπειες μιας τρομοκρατικής επίθεσης με πολιτικές ένταξης, διασυνοριακή συνεργασία της δικαιοσύνης και της αστυνομίας και αποτελεσματική και συντονισμένη στρατηγική σε επίπεδο ΕΕ, εκτιμώντας δε ότι η αποτελεσματικότητα των αντιτρομοκρατικών πολιτικών πρέπει να μετράται σε σχέση με τους εν λόγω στόχους, και θεωρώντας ότι η προσέγγιση της καταπολέμησης της τρομοκρατίας που έχει τις περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας είναι η εστίαση στην πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού και της κλιμάκωσης·

ΙΓ.  επισημαίνοντας ότι η αντιτρομοκρατική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει ως εκ τούτου να παρεμβαίνει όχι μόνον στο επίπεδο των συνεπειών της τρομοκρατίας, αλλά και στις αιτίες της·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού συνιστά ουσιαστικό παράγοντα στην πρόληψη και την καταστολή της τρομοκρατίας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι καταπολέμηση της τρομοκρατίας σημαίνει αντιμετώπιση όλων των μορφών τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης και αυτής στον κυβερνοχώρο, της τρομοκρατίας που συνδέεται με τα ναρκωτικά και της δυνατότητας σύνδεσης τρομοκρατικών ομάδων που ευθύνονται για πολλαπλές εγκληματικές πράξεις ή που συνεργάζονται για την διάπραξη παρόμοιων πράξεων, καθώς και των τακτικών που χρησιμοποιεί για να δράσει, όπως παράνομη χρηματοδότηση, οικονομικός εκβιασμός, πλύσιμο παράνομου χρήματος και συγκάλυψη των πράξεων των τρομοκρατικών ομάδων μέσω υποτιθέμενων νομικών προσώπων ή θεσμών·

ΙΣΤ.  επισημαίνοντας ότι η τρομοκρατία αποτελεί πρόβλημα των κρατών, και ότι ως εκ τούτου εναπόκειται στα δημοκρατικά θεσμικά όργανα να επεξεργασθούν και να διαφυλάξουν τις βασικές γραμμές της αντιτρομοκρατικής πολιτικής, αναζητώντας την μέγιστη δυνατή πολιτική και κοινωνική συναίνεση· εκτιμώντας ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στο απαράγραπτο πλαίσιο του κράτους δικαίου και της κυριαρχίας του νόμου, εναπόκειται σε όλα τα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στα δημοκρατικά θεσμικά όργανα, τόσο στην συμπολίτευση όσο και στην αντιπολίτευση· και εκτιμώντας ότι τούτο λειτουργεί στην κατεύθυνση της διαφύλαξης του ορισμού της αντιτρομοκρατικής πολιτικής, η οποία σε κάθε δημοκρατική κοινωνία είναι έργο της κυβέρνησης και προκύπτει από την νόμιμη αντιπαράθεση των κομμάτων και, κατά συνέπεια, από την εκλογική αναμέτρηση·

ΙΖ.  εκτιμώντας ότι είναι λογικό να υπολογίζονται οι δαπάνες και τα οφέλη από τις αντιτρομοκρατικές πολιτικές καθώς οι φορείς χάραξης πολιτικής θα πρέπει να γνωρίζουν εάν οι αποφάσεις τους έχουν την επιθυμητή επίπτωση, και οι πολίτες έχουν δικαίωμα να ζητούν από τους εκλεγμένους εκπροσώπους τους να λογοδοτούν·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δέκα χρόνια μετά από τις επιθέσεις που συγκλόνισαν τον κόσμο, έφτασε η στιγμή του απολογισμού της επιτευχθείσας προόδου στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας· δεδομένου ότι η αξιολόγηση επιτρέπει την αποτελεσματικότερη και πιο ουσιαστική χάραξη πολιτικής και ότι, σε οιαδήποτε σύγχρονη δημοκρατία, οι αποφάσεις πολιτικής πρέπει να υπόκεινται σε συχνή αξιολόγηση και επανεξέταση·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εντυπωσιακό το πόσα λίγα έχουν γίνει για να εκτιμηθεί ο βαθμός υλοποίησης των δηλωθέντων στόχων των αντιτρομοκρατικών πολιτικών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει να γίνει ενδελεχής αξιολόγηση των αντιτρομοκρατικών πολιτικών της ΕΕ καθώς η αξιολόγηση και η εκτίμηση είναι βασικές προϋποθέσεις για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των φορέων χάραξης πολιτικής· λαμβάνοντας δε υπόψη ότι η έλλειψη ίδιας αξιολόγησης των αντιτρομοκρατικών πολιτικών της ΕΕ οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι μεγάλο τμήμα αυτής υλοποιείται στους τομείς πολιτικών που αφορούν τις υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας, όπου βεβαίως κατά παράδοση τηρείται μυστικότητα·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις στόχευαν επανειλημμένα στο να προκαλέσουν μαζικά θύματα και να προκαλέσουν τις υφιστάμενες θεσμικές ικανότητες·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αθώοι πολίτες αποτελούν το στόχο των τρομοκρατών που αποβλέπουν στην καταστροφή της δημοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι έχουν υποστεί τραυματισμό, ζημία ή απώλεια αγαπημένων προσώπων σε τρομοκρατικές επιθέσεις, πρέπει να έχουν την υποστήριξή μας και την αλληλεγγύη, και να λάβουν επανόρθωση, αποζημίωση και βοήθεια·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ζωτικής σημαίας να αποδίδεται δικαιοσύνη, να δικάζονται οι ένοχοι και να μην μένουν ατιμώρητα τα τρομοκρατικά εγκλήματα, και ότι πρέπει να αποδίδεται ειδική σημασία στη θέση των θυμάτων ως μαρτύρων σε δικαστικές διαδικασίες·

ΚΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η λογοδοσία και η υπευθυνότητα αποτελούν βασικούς παράγοντες της δημοκρατικής νομιμότητας των αντιτρομοκρατικών πολιτικών, και ότι τυχόν λάθη, παράνομες ενέργειες και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και της νομοθεσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να διερευνώνται και να διώκονται δικαστικά·

ΚΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αντιτρομοκρατικά μέτρα πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι κάθε μέτρο που λαμβάνεται στον τομέα αυτόν επηρεάζει αμοιβαία την σφαίρα των πολιτικών ελευθεριών·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαζική παρακολούθηση έχει καταστεί κύριο χαρακτηριστικό των αντιτρομοκρατικών πολιτικών και ότι η ευρείας κλίμακας συλλογή προσωπικών δεδομένων, οι τεχνολογίες ανίχνευσης και αναγνώρισης, η ιχνηλάτηση και ο εντοπισμός, η εξαγωγή δεδομένων και σκιαγράφηση του προφίλ, η αξιολόγηση κινδύνου και η ανάλυση συμπεριφοράς χρησιμοποιούνται ως μέσα για την πρόληψη της τρομοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα αυτά συνεπάγονται τον κίνδυνο αντιστροφής του βάρους της απόδειξης στον πολίτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα και τα ποσοστά επιτυχίας των μέσων αυτών είναι αμφίβολα· και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών είναι ανεπαρκής·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες αρχές χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο δεδομένα που συλλέγονται για εμπορικούς ή ιδιωτικούς σκοπούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιδιωτικές εταιρείες, σε διάφορους τομείς, είναι υποχρεωμένες να διατηρούν και να παρέχουν προσωπικά δεδομένα από τις βάσεις δεδομένων των πελατών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες που συνδέονται με την αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων (τόσο σε επενδύσεις υποδομών όσο και σε επιχειρησιακές δαπάνες) είναι σημαντικές·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται επειγόντως ένας ενιαίος νομικός ορισμός της έννοιας της «σκιαγράφησης του προφίλ» που να βασίζεται στα αντίστοιχα θεμελιώδη δικαιώματα και πρότυπα προστασίας των δεδομένων προκειμένου να μειωθεί η αβεβαιότητα ως προς ποιες δραστηριότητες απαγορεύονται και ποιες όχι·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής και υπενθυμίζει ότι αυτή πρέπει να συνδυαστεί με τη μελλοντική στρατηγική της ΕΕ για την εσωτερική ασφάλεια· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής είναι μάλλον μικρό, περιορισμένο στην εφαρμογή των μέτρων πολιτικής που έχουν συμφωνηθεί και όχι των εθνικών αντιτρομοκρατικών πολιτικών ή των εθνικών μέτρων με τα οποία μεταφέρονται πολιτικές οι οποίες έχουν συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, καθώς και για το γεγονός ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί σοβαρότερη μελέτη όσον αφορά τα ενδεχόμενα νομικά κενά ή την ενδεχόμενη επικάλυψη ή επανάληψη δράσεων και οργάνων για την αντιτρομοκρατική δράση που έχει εγκριθεί σε επίπεδο ΕΕ· υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία της συνεπούς προσέγγισης, στο επίπεδο της ΕΕ και των κρατών μελών, ως προς τις αναληφθείσες πρωτοβουλίες σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας, με ιδιαίτερη αναφορά στην τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα·

2.  λυπάται επίσης για το γεγονός ότι η ανακοίνωση δεν καλύπτει επαρκώς και δεν αναπτύσσει λεπτομερέστερα τα μέτρα που ελήφθησαν από άλλες ΓΔ πλην της ΓΔ JLS (όπως είναι η ΓΔ TRAN, η ΓΔ ENTER ή η ΓΔ MARKT), και δεν παρέχει σαφή ιδέα του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρούν τα εν λόγω μέτρα, εάν επικαλύπτονται ή εάν αφήνουν κενά· είναι της γνώμης ότι όλα τα ανωτέρω επίπεδα πρέπει επίσης να εξετασθούν καθόσον τα ευρωπαϊκά, εθνικά και διεθνή μέτρα είναι συμπληρωματικά και η αξιολόγηση μεμονωμένων μέτρων δεν παρέχει πλήρη εικόνα της επίπτωσης των αντιτρομοκρατικών πολιτικών στην Ευρώπη·

3.  λυπάται που χάθηκε η ευκαιρία για να εξηγηθεί πώς ορισμένα αντιτρομοκρατικά μέσα της ΕΕ, όπως η διατήρηση δεδομένων, οι καταστάσεις επιβατών (PNR) και η Συμφωνία SWIFT, εντάσσονται στην αντιτρομοκρατική στρατηγική της ΕΕ·

4.  πιστεύει ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων πρέπει πάντα να αποτελεί την πυξίδα για τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ και των κρατών μελών κατά την εφαρμογή του καθώς και στη συνεργασία με τρίτους και τρίτες χώρες·

5.  τονίζει την ανάγκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και τις χώρες εταίρους της να βασίσουν τη στρατηγική τους για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας στον σεβασμό του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει επίσης ότι οι εξωτερικές δράσεις της Ένωσης για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας θα πρέπει κατ' αρχάς να στοχεύουν στην πρόληψη, και τονίζει την ανάγκη να προωθηθούν ο διάλογος, η ανεκτικότητα και η κατανόηση μεταξύ διαφορετικών πολιτιστικών αξιών, πολιτισμών και θρησκειών·

6.  υπενθυμίζει ότι οι αντιτρομοκρατικές πολιτικές πρέπει να πληρούν τα πρότυπα που καθορίζονται με γνώμονα τις ανάγκες, την αποτελεσματικότητα, την αναλογικότητα, τις πολιτικές ελευθερίες, το κράτος δικαίου και τον δημοκρατικό έλεγχο και τη λογοδοσία, τα οποία η Ένωση έχει δεσμευθεί να υποστηρίζει και προάγει, και ότι η διαπίστωση του κατά πόσο πληρούνται τα πρότυπα αυτά πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα μιας αξιολόγησης όλων των αντιτρομοκρατικών προσπαθειών που καταβάλλονται στην ΕΕ· θεωρεί ότι οι εν λόγω πολιτικές πρέπει να αναπτύσσονται σύμφωνα με τους κανόνες του πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ και, ειδικότερα, να λαμβάνουν κατά προτεραιότητα υπόψη τον σεβασμό των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  επιβεβαιώνει ότι μέτρα κατάσχεσης, δήμευσης και παγώματος περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων φυσικών ή/και νομικών προσώπων, αλλά και οργανώσεων που επιδίδονται ή/και εμπλέκονται σε τρομοκρατικές δραστηριότητες, ενδέχεται να είναι χρήσιμα ως αντιτρομοκρατικά εργαλεία, αλλά ότι πρέπει να συμβιβάζονται πλήρως με το άρθρο 75 της ΣΛΕΕ και με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

8.  φρονεί πως η πρόληψη, ιχνηλάτηση και δίωξη των τρομοκρατικών πράξεων είναι ουσιαστικές πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πρέπει να αποτελούν μέρος μιας συστηματικής προσέγγισης που θα βασίζεται όχι σε κανόνες για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης αλλά σε μια συνεπή στρατηγική που θα στηρίζεται σε ανάγκες, θα λαμβάνει υπόψη σκοπούς και δαπάνες και θα αποφεύγει την αλληλοεπικάλυψη μέτρων και την υφέρπουσα διεύρυνση λειτουργιών από την πλευρά των αρμόδιων θεσμικών οργάνων, οργανισμών και υπηρεσιών·

9.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η αξιολόγηση των δέκα χρόνων των αντιτρομοκρατικών πολιτικών της ΕΕ πρέπει να καταλήξει σε σαφώς καθορισμένους στόχους πολιτικής·

10.  θεωρεί ότι η τρομοκρατία είναι ένα συνεχώς εξελισσόμενο φαινόμενο το οποίο πρέπει να καταπολεμηθεί με μια πολιτική αντιτρομοκρατικού αγώνα που θα λαμβάνει υπόψη την εν λόγω εξέλιξη·

11.  θεωρεί σκόπιμο να τύχουν εμβάθυνσης και ανάπτυξης οι τέσσερις κύριοι τομείς δράσης της στρατηγικής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας: πρόληψη, προστασία, δίωξη και αντίδραση·

12.  πιστεύει ότι η πρόληψη, έρευνα και δίωξη των τρομοκρατικών πράξεων πρέπει να βασισθεί στην ενίσχυση της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνδυασμό με πλήρη κοινοβουλευτικό έλεγχο και πλήρη και έγκαιρη ολοκλήρωση του χάρτη πορείας προς ενιαίες διαδικαστικές εγγυήσεις υψηλού επιπέδου·

13.  εκτιμά πως η εκπαίδευση και η συνειδητοποίηση, μεταξύ των δικαστικών και αστυνομικών αρχών, πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα προκειμένου να βελτιωθεί η ετοιμότητα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας·

14.  τονίζει στο πλαίσιο αυτό τη σπουδαιότητα της συνεργασίας των κρατών μελών με την OLAF καθώς και με άλλους οργανισμούς της ΕΕ, όπως η Europol, Eurojust και CEPOL·

15.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε πλήρη εκτίμηση όλων των εγκεκριμένων αντιτρομοκρατικών πολιτικών και μέτρων και να επικεντρωθεί σε μελλοντικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της Europol και Eurojust υπό το πρίσμα των νέων δυνατοτήτων που παρέχονται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η ανάγκη για ενιαία πρότυπα για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων και τη διεξαγωγή ερευνών, η πλήρης εφαρμογή των κοινών ομάδων έρευνας, ένα ισχυρότερο ενωσιακό πλαίσιο για δικαστική και αστυνομική κατάρτιση, και πολιτικές ένταξης και ενσωμάτωσης·

16.  είναι της άποψης ότι τα αντιτρομοκρατικά μέτρα πρέπει να είναι ανάλογα προς το επίπεδο της απειλής και ότι πρέπει να προσαρμόζονται ανταποκρινόμενα τόσο σε αύξηση όσο και σε μείωση του επιπέδου της απειλής· λαμβάνει υπό σημείωση ότι τα αντιτρομοκρατικά μέτρα, στο πλαίσιο νέων κυβερνητικών εξουσιών και οργανισμών, πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμόζονται κατά αυστηρότερο ή ηπιότερο τρόπο αναλόγως με την κατάσταση·

17.  υπενθυμίζει ότι η ριζοσπαστικοποίηση και η στρατολόγηση είναι η πιο σημαντική και συνεχής μακροπρόθεσμη απειλή, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, και αποτελούν τοιουτοτρόπως τον άξονα επί του οποίου πρέπει να εστιάσει η ΕΕ τις προληπτικές στρατηγικές της προς αντιμετώπιση της τρομοκρατίας στην αρχή της αλυσίδας· τονίζει ότι η επένδυση σε πολιτικές κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων αποτελεί κρίσιμο μέσο για την αντιμετώπιση και πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και στρατολόγησης πιθανών τρομοκρατών·

18.  υπενθυμίζει τη σημαντική συμβολή πολλών ΜΚΟ και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, συχνά συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης, οικοδόμησης της ειρήνης, οικοδόμησης κρατικών θεσμών και εκδημοκρατισμού, θέματα που είναι όλα βασικά για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης·

19.  ζητεί τη δημιουργία μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής σχετικά με την αυξανόμενη σχέση μεταξύ του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και της τρομοκρατίας· ενθαρρύνει τη συνεχή ανάλυση των νέων τάσεων και στοιχείων που αφορούν τη διαφοροποίηση, τη ριζοσπαστικοποίηση και τη στρατολόγηση, καθώς και των σχετικών με το ρόλο των διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·

20.  ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποτρέψουν την άνοδο του εξτρεμισμού·

21.  εφιστά την προσοχή στην ανάγκη επέκτασης και ανάπτυξης των υφιστάμενων και νέων στρατηγικών εταιρικών σχέσεων κατά της τρομοκρατίας με χώρες εκτός της Ευρώπης, υπό τον όρο ότι οι εταιρικές αυτές σχέσεις σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ και επισημαίνει την ανάγκη για συνεργασία με άλλους εταίρους, επαναλαμβάνοντας τη σημασία που αποδίδει η Ένωση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, καθώς και των ανθρωπίνων και πολιτικών τους δικαιωμάτων·

22.  υπογραμμίζει ότι η αντιτρομοκρατική δράση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των σχέσεων της Ένωσης με τρίτες χώρες· ζητεί αύξηση της χρηματοδότησης των επικουρικών αντιτρομοκρατικών μέτρων στο προσεχές Μέσο Σταθερότητας, για να αποφευχθεί η κρατική αποτυχία· συμφωνεί ότι περιοχές με προτεραιότητα είναι η Νότιος Ασία, συγκεκριμένα το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, η περιοχή Σαχέλ (Μαυριτανία, Μάλι, Νίγηρας), η Σομαλία και η Υεμένη· εκφράζει την ικανοποίησή του για την παρουσίαση της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια και την Ανάπτυξη στο Σαχέλ στις 21 Μαρτίου 2011 και ζητεί από το Συμβούλιο να υιοθετήσει τη στρατηγική σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· χαιρετίζει την εισαγωγή αντιτρομοκρατικών ρητρών στις διεθνείς συμφωνίες·

23.  καλεί την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας και το Συμβούλιο να εφαρμόσουν ταχέως ρυθμίσεις για τη ρήτρα αλληλεγγύης που θεσπίστηκε από τη Συνθήκη της Λισαβόνας·

24.  τονίζει τη σημασία του καθορισμού ενιαίας δέσμης προτύπων για την συγκεκριμένη προστασία και υποστήριξη θυμάτων της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των μαρτύρων, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων εγκληματικών πράξεων (COM(2011)0275

Αξιολόγηση και άσκηση χαρτογράφησης

25.  τονίζει ότι μια σωστή αξιολόγηση δέκα ετών αντιτρομοκρατικών πολιτικών πρέπει να επικεντρωθεί στην εξέταση του κατά πόσο τα ληφθέντα μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης της τρομοκρατίας στην ΕΕ βασίστηκαν σε αποδείξεις (και όχι σε υποθέσεις), καθοδηγήθηκαν από τις ανάγκες, χαρακτηρίστηκαν από συνοχή και αποτελούσαν μέρος μιας περιεκτικής αντιτρομοκρατικής στρατηγικής της ΕΕ, και να βασιστεί σε εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη εξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 70 της ΣΛΕΕ, με αναφορά της Επιτροπής στην Κοινή Κοινοβουλευτική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλευτικών επιτροπών αρμόδιων για την εποπτεία των αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων εντός έξη μηνών μετά την ανάθεση της μελέτης, με τη σύνταξη εκθέσεων που θα ζητήσουν οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις και οργανισμοί όπως η Europol, η Eurojust, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τα Ηνωμένα Έθνη·

26.  υποστηρίζει μία ολιστική και συνολική προσέγγιση των αντιτρομοκρατικών πολιτικών υπό τη μορφή της ευθυγράμμισης της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ασφάλεια και της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας, καθώς και της ενίσχυσης των υπαρχόντων συντονιστικών μηχανισμών μεταξύ των δομών και των οργανισμών του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης· τονίζει ότι ένα καλό σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ότι η ΕΕ βρίσκεται σε μία ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση για να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, υπό τον όρο ότι υπάρχει ορθή νομική βάση για τη συνεργασία αυτή, και ότι εντάσσεται σε τακτικές διαδικασίες λήψεως αποφάσεων, αλλά ότι η ανταλλαγή αυτή πρέπει να υπόκειται στα ίδια πρότυπα λογοδοσίας που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη· επισημαίνει, στο θέμα αυτό, ότι, πέρα και πάνω από όλα τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα, η ανθρώπινη νοημοσύνη παραμένει απαραίτητη για την καταπολέμηση των τρομοκρατικών δικτύων και την έγκαιρη πρόληψη επιθέσεων·

27.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει πλήρη και λεπτομερή αξιολόγηση, βάσει προσιτών στο κοινό πληροφοριών και πληροφοριών που παρέχονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του άρθρου 70 ΣΛΕΕ, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

   α) σαφή ανάλυση της αντιμετώπισης της τρομοκρατικής απειλής, βάσει του προσδιορισμού που καθορίζεται στην απόφαση πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, καθώς και του πλαισίου των αντιτρομοκρατικών μέτρων, για να αντιμετωπιστεί η απειλή αυτή υπό το πρίσμα της αποτελεσματικότητας, των κενών στην ασφάλεια, της πρόληψης, της δίωξης και της αυξημένης ασφάλειας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικότητας των οργανισμών της ΕΕ και της αναλογικότητάς τους·
   β) γεγονότα, αριθμητικά δεδομένα και τάσεις που αφορούν την τρομοκρατική δραστηριότητα και την αντιτρομοκρατική δράση·
   γ) πλήρη επισκόπηση των συνολικών επιπτώσεων των αντιτρομοκρατικών μέτρων στις πολιτικές ελευθερίες και στα θεμελιώδη δικαιώματα, των μέτρων που επιβάλλουν τρίτες χώρες με άμεσο αντίκτυπο στην ΕΕ και όλων των μέτρων που λαμβάνονται στον τομέα αυτό σε συνάρτηση με τις εξωτερικές σχέσεις, καθώς και της σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης (ECHR), του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και των εθνικών δικαστηρίων·

28.  καλεί την Επιτροπή να καταγράψει τα μέτρα που έχουν άλλους στόχους από την αντιτρομοκρατία ή τους τομείς στους οποίους έχουν προστεθεί νέοι στόχοι σε σχέση με τον αρχικό σκοπό της αντιτρομοκρατίας (διεύρυνση αποστολής και υφέρπουσα διεύρυνση λειτουργιών), όπως επιβολή του νόμου, πολιτικές στον τομέα της μετανάστευσης, δημόσια υγεία ή δημόσια τάξη·

29.  καλεί την Επιτροπή να συντάξει πλήρη και λεπτομερή «χάρτη» όλων των υφισταμένων αντιτρομοκρατικών πολιτικών στην Ευρώπη, με ειδική εστίαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και στον τρόπο που αυτή μεταφέρθηκε και εφαρμόστηκε σε επίπεδο ΕΕ· καλεί ταυτόχρονα τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν συνολική αξιολόγηση των αντιτρομοκρατικών πολιτικών τους, επικεντρωμένη ιδιαίτερα στη διάδραση με τις πολιτικές της ΕΕ, την επικάλυψη και τα κενά, προκειμένου να συνεργαστούν καλύτερα για την αξιολόγηση των πολιτικών της ΕΕ – παρέχοντας μεταξύ άλλων συγκριτικούς πίνακες που προσδιορίζουν ποιες είναι οι εθνικές νομοθετικές διατάξεις που μεταφέρουν στο εσωτερικό δίκαιο τις διάφορες διατάξεις των ευρωπαϊκών κειμένων και παρέχοντας πληροφορίες εντός των δεδομένων προθεσμιών, όπως στην περίπτωση της οδηγίας για τη διατήρηση δεδομένων·

30.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει πλήρη και λεπτομερή έκθεση, βάσει προσιτών στο κοινό πληροφοριών και πληροφοριών που παρέχονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του άρθρου 70 ΣΛΕΕ, σχετικά με όλους τους πόρους που δαπανώνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις για μέτρα που αποβλέπουν σε αντιτρομοκρατικούς στόχους, άμεσα ή έμμεσα, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που προορίζονται ειδικά για αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες, για προσωπικό του τομέα της ΤΠ, συστήματα και βάσεις δεδομένων που σχετίζονται με την αντιτρομοκρατία, για την υπεράσπιση θεμελιωδών δικαιωμάτων και την προστασία δεδομένων, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, για την χρηματοδότηση της έρευνας που σχετίζεται με την αντιτρομοκρατία, και σχετικά με την εξέλιξη των συναφών δημοσιονομικών θέσεων του προϋπολογισμού της ΕΕ από το 2001, διευκρινίζοντας επίσης τους πόρους που διατίθενται για τον τομέα αυτό από τρίτες χώρες·

31.  καλεί την Επιτροπή να ελέγχει κατά πόσο εφαρμόζονται σωστά τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας και να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα ευρήματά της·

32.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με τις δαπάνες του ιδιωτικού τομέα για τις αντιτρομοκρατικές πολιτικές, και να προβεί σε επισκόπηση των τομέων που αντλούν οφέλη από την ανάπτυξη των αντιτρομοκρατικών πολιτικών·

Δημοκρατικός έλεγχος και λογοδοσία

33.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη για να διαπιστώσει κατά πόσο οι αντιτρομοκρατικές πολιτικές υποβάλλονται σε αποτελεσματικό δημοκρατικό έλεγχο, βάσει προσιτών στο κοινό πληροφοριών και πληροφοριών που παρέχονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του άρθρου 70 ΣΛΕΕ, η οποία θα καλύπτει τουλάχιστον τα ακόλουθα θέματα:

   α) μια λεπτομερή αξιολόγηση για να διαπιστωθεί κατά πόσο είτε τα εθνικά κοινοβούλια είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαν πλήρη δικαιώματα και μέσα άσκησης ελέγχου, όπως πρόσβαση σε πληροφορίες, επαρκής χρόνος για τη διεξαγωγή εμπεριστατωμένης διαδικασίας, και δικαιώματα να τροποποιήσουν τις προτάσεις περί αντιτρομοκρατικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που ελήφθησαν κατόπιν συμφωνίας από διεθνείς κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, των μη νομοθετικών δράσεων που ανελήφθησαν (ή χρηματοδοτήθηκαν) από την ΕΕ, όπως ερευνητικά προγράμματα και μέτρα που υιοθετήθηκαν από τρίτες χώρες με εξωεδαφικό αποτέλεσμα στην ΕΕ·
   β) την ανάγκη αναθεώρησης των αντιτρομοκρατικών μέτρων, ώστε να συμπεριληφθεί ενδελεχής δοκιμασία αναλογικότητας·
   γ) την εκπόνηση επισκόπησης της διαβάθμισης εγγράφων, των τάσεων στη χρήση της διαβάθμισης και των δεδομένων σχετικά με την παροχή πρόσβασης σε έγγραφα που σχετίζονται με την αντιτρομοκρατία·
   δ) μια επισκόπηση των μέσων για άσκηση δημοκρατικού ελέγχου της διασυνοριακής συνεργασίας από υπηρεσίες πληροφοριών και συγκεκριμένα του Κέντρου Επιχειρήσεων (SitCen), του Κέντρου επιφυλακής, του Κέντρου διαχείρισης κρίσεων, του Γραφείου συμψηφισμού του Συμβουλίου και της επιτροπής εσωτερικής ασφάλειας (COSI)·

34.  ζητεί επίσης, όσον αφορά τα αντιτρομοκρατικά μέτρα, να λαμβάνεται υπόψη η αρχή της αναλογικότητας και να τυγχάνουν σεβασμού τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, δεδομένου ότι όλα αυτά τα μέτρα πρέπει να συμβιβάζονται προς τη νομοθεσία και το κράτος δικαίου·

35.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες δικαστικές αρχές να ερευνήσουν κάθε παράνομη ενέργεια και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του διεθνούς δικαίου και της έννομης τάξης, σε περίπτωση που υπάρχουν οποιεσδήποτε αποδείξεις ή υπόνοιες για τέτοιες ενέργειες ή παραβιάσεις, και καλεί τα κράτη μέλη στις περιπτώσεις αυτές να μεριμνούν για την διόρθωση·

36.  προσβλέπει στα πορίσματα της έκθεσης συνεχείας της Προσωρινής Επιτροπής του ΕΚ (TDIP) για την εικαζόμενη χρησιμοποίηση ευρωπαϊκών κρατών από την CIA για την μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων, και ζητεί να εφαρμοστούν όλες οι σχετικές συστάσεις του ΕΚ·

37.  τονίζει ότι η ΕΕ οφείλει να βοηθήσει τις ΗΠΑ να βρουν κατάλληλες λύσεις για τα ζητήματα του κλεισίματος του Γκουαντάναμο και της εξασφάλισης δίκαιης δίκης στους κρατούμενους·

38.  καλεί σε αυτό το πλαίσιο το Συμβούλιο και την Επιτροπή, κατά την αναθεώρηση των μέτρων που αφορούν τον «μαυροπίνακα» και το «πάγωμα» των περιουσιακών στοιχείων, να εξετάσουν ειδικότερα τη θέση των ΜΚΟ και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να βεβαιωθούν ότι αυτές δεν έχουν καταγραφεί ως «ενώσεις» και ότι η συνεργασία τους με τις συμπράττουσες οργανώσεις δεν παρεμποδίζεται αναίτια·

39.  έχει επίγνωση της έφεσης της Επιτροπής κατά της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου στην πρόσφατη υπόθεση Kadi κατά Επιτροπής· καλεί όλους τους φορείς να πραγματοποιήσουν εκτενή επανεξέταση του συστήματος κυρώσεων, και να μεριμνήσουν ώστε αυτό να ευθυγραμμιστεί πλήρως με τις διεθνείς προδιαγραφές περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περί κράτους δικαίου, σε συμφωνία με όλη τη σχετική νομολογία· εκτιμά πως όσοι αποτελούν στόχο κυρώσεων θα πρέπει να ενημερώνονται για τα στοιχεία που τις θεμελιώνουν και να δικαιούνται να προσφύγουν αποτελεσματικά στη δικαιοσύνη·

40.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, να ερευνήσουν την συλλογή προσωπικών δεδομένων – σε περίπτωση που παρόμοια συλλογή έχει πραγματοποιηθεί – που γίνεται για τον σκοπό της επιβολής του νόμου χωρίς να υπάρχει η κατάλληλη νομική βάση ή καταφεύγοντας σε παράτυπες ή ακόμη και παράνομες διαδικασίες·

Παρακολούθηση και σκιαγράφηση του προφίλ

41.  προτρέπει την Επιτροπή να προβεί στη διεξαγωγή υποχρεωτικής δοκιμασίας αναλογικότητας και στη διενέργεια πλήρους αξιολόγησης του αντίκτυπου για κάθε πρόταση που αφορά την ευρείας κλίμακας συλλογή προσωπικών δεδομένων, τεχνολογίες ανίχνευσης και αναγνώρισης, ιχνηλάτηση και εντοπισμό, εξαγωγή δεδομένων και σκιαγράφηση του προφίλ, αξιολόγηση κινδύνου και ανάλυση συμπεριφοράς ή παρόμοιες τεχνολογίες·

42.  τονίζει την ανάγκη βελτιωμένης χρήσης των δεδομένων: η συλλογή δεδομένων θα πρέπει να επιτρέπεται μόνον εφόσον η τήρηση της αρχής της αναγκαιότητας έχει αποδειχθεί, και η επικάλυψη με άλλα υφιστάμενα μέτρα, και η ύπαρξη άλλων λιγότερο δραστικών μέτρων έχουν αποδεδειγμένα αποκλειστεί, και μόνον για αυστηρά περιορισμένους σκοπούς, με ελαχιστοποίηση δεδομένων και δραστικά βελτιωμένες μεθόδους μερισμού και επεξεργασίας των δεδομένων·

43.  ζητεί από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) και από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) να συντάσσουν έκθεση σχετικά με το επίπεδο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα της αντιτρομοκρατικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

44.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αποσαφηνίσουν πλήρως την κατανομή εργασίας μεταξύ του Συντονιστή Αντιτρομοκρατικής Δράσης και του Ύπατου Εκπροσώπου·

45.  ζητεί από το Συντονιστή Αντιτρομοκρατικής Δράσης να εκπονήσει έκθεση σχετικά με τη χρήση πληροφοριών προερχόμενων από ανθρώπινες επαφές και για τη συνεργασία με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών στις ευρωπαϊκές αντιτρομοκρατικές πολιτικές

46.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει προτάσεις για την ενίσχυση της προστασίας των πολιτικών ελευθεριών, της διαφάνειας και του δημοκρατικού ελέγχου στο πλαίσιο των αντιτρομοκρατικών πολιτικών, όπως είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε έγγραφα μέσω της δημιουργίας νόμου περί ελευθερίας των πληροφοριών της ΕΕ, και η ενίσχυση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 (WP29)·

47.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει τροπολογίες για την απόφαση πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, που τροποποιήθηκε για τελευταία φορά το 2008, με σκοπό να γίνουν αυστηρότερες οι προδιαγραφές για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, μεταξύ άλλων μέσω της αναπροσαρμογής του ορισμού περί τρομοκρατικού εγκλήματος και της καλύτερης σύνδεσής του με τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά κείμενα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

48.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει και έναν ενιαίο νομικό ορισμό της έννοιας της «σκιαγράφησης του προφίλ'·

49.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων, που θα καλύπτει την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, δυνάμει του άρθρου 16 ΣΛΕΕ και με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που προβλέπονται στο άρθρο 39 ΣΕΕ·

o
o   o

50.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Μια ασφαλής Ευρώπη σε έναν καλύτερο κόσμο – Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών στις 12 Δεκεμβρίου 2003 και συντάχθηκε υπό την ευθύνη του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ κ. Javier Solana.
(2) Έκθεση για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας – Ασφάλεια σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο, S 407/08.
(3) ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3.
(4) ΕΕ L 330 της 9.12.2008, σ. 21.
(5) Έγγραφο του Συμβουλίου 14469/4/2005.
(6) Έγγραφο του Συμβουλίου 14781/1/2005. Η στρατηγική επανεξετάστηκε τον Νοέμβριο 2008. Έγγραφο του Συμβουλίου 15175/2008.
(7) ΕΕ C 115 της 4.5.2010, σ. 1.
(8) ΕΕ C 56 της 22.2.2011, σ. 2.
(9) SOC/388 - CESE 800/2011.
(10) ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 70.
(11) ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 93.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου