Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0090(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0426/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0426/2011

Συζήτηση :

PV 14/12/2011 - 14
CRE 14/12/2011 - 14

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2011 - 9.2
CRE 15/12/2011 - 9.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0580

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 596kWORD 209k
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής ***I
P7_TA(2011)0580A7-0426/2011
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (αναδιατύπωση) (COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0229),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 251 παράγραφος 2, και το άρθρο 255 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0184/2008),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και το άρθρο 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 41 και 42,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με μία πιο διαρθρωμένη προσφυγή στην τεχνική της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(1),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 87 και 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Αναφορών καθώς και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0426/2011),

A.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων μαζί με τις τροποποιήσεις αυτές, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως εκτίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  θεωρεί ότι η διαδικασία 2011/0073(COD) παύει να ισχύει λόγω της ενσωματώσεως του περιεχομένου της πρότασης της Επιτροπής (COM(2011)0137) στη διαδικασία 2008/0090(COD)·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) EE C 77 της 28.3.2002, σ. 1.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Δεκεμβρίου 2011 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίουγια την πρόσβαση του κοινού σταο οποίος ορίζει τις γενικές αρχές και τα όρια που διέπουν το δικαίωμα πρόσβασης σεέγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπήςτων θεσμικών ή λοιπών οργάνων της Ένωσης[Τροπολογία 1]
P7_TC1-COD(2008)0090

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 15,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 της 30ής Μαΐου 2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής πρέπει να επέλθουν ορισμένες θεμελιώδεις αλλαγές(2). Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμη η αναδιατύπωση του εν λόγω κανονισμού.Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα καλύπτει όλα τα θεσμικά ή λοιπά όργανα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, ώστε να πρέπει να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(3), ενώ πρέπει να ληφθεί υπόψη η πείρα από την αρχική εφαρμογή αυτού του κανονισμού καθώς και η σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.[Τροπολογία 2]

(2)  Η ΣΕΕ καθιερώνει την έννοια της διαφάνειας στο άρθρο 1, σύμφωνα με το οποίο η συνθήκη διανοίγει νέα φάση στη διαδικασία μιας διαρκώς στενότερης ένωσης των λαών της Ευρώπης, στην οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοικτά και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες.

(3)  Η διαφάνεια εξασφαλίζει μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και, παράλληλα, εγγυάται μεγαλύτερη νομιμότητα, αποτελεσματικότητα και υπευθυνότητα της διοίκησης έναντι του πολίτη σε ένα δημοκρατικό σύστημα. Η διαφάνεια συμβάλλει στην ενίσχυση των αρχών της δημοκρατίας, όπως περιγράφονται στα άρθρα 9 έως 12 της ΣΕΕ, καθώς και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως θεσπίζονται από το άρθρο 6 της συνθήκης ΕΕΣΕΕ και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τον Χάρτη). [Τροπολογία 3]

(3α)  Η διαφάνεια πρέπει επίσης να ενισχύσει τις αρχές της χρηστής διοίκησης στα θεσμικά ή λοιπά όργανα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 41 του Χάρτη και το άρθρο 298 ΣΛΕΕ. Οι εσωτερικές διοικητικές διαδικασίες πρέπει να καθοριστούν αντίστοιχα και πρέπει να διατεθούν επαρκείς οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, προκειμένου να εφαρμοστεί στην πράξη η αρχή της διαφάνειας.[Τροπολογία 4]

(3β)  Ο ανοικτός χαρακτήρας ενισχύει τη εμπιστοσύνη των πολιτών στα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης, επειδή συμβάλλει στη βελτίωση των γνώσεών τους σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης και τα αντίστοιχα δικαιώματά τους στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Ο ανοικτός χαρακτήρας συνεπάγεται επίσης περισσότερη διαφάνεια και στην εφαρμογή των διοικητικών και νομοθετικών διαδικασιών.[Τροπολογία 5]

(3γ)  Μέσω της απόδοσης έμφασης στην κανονιστική σημασία της αρχής της διαφάνειας, ο παρών κανονισμός ενισχύει το πνεύμα του κράτους δικαίου που διαπνέει την Ένωση και, κατά συνέπεια, συμβάλλει στην πρόληψη του εγκλήματος και της εγκληματικής συμπεριφοράς.[Τροπολογία 6]

(4)  Οι γενικές αρχές και τα όρια, για λόγους δημοσίου ή ιδιωτικού συμφέροντος, που διέπουν το δικαίωμα πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα, έχουν καθοριστεί στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή την 3η Δεκεμβρίου 2001(4).[Τροπολογία 7]

(5)  Μια πρώτη αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 έγινε σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την 30ή Ιανουαρίου 2004(5). Στις 9 Νοεμβρίου 2005, η Επιτροπή αποφάσισε να αρχίσει τη διαδικασία για την επανεξέταση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. Σε ψήφισμα που εξέδωσε την 4η Απριλίου 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού(6). Στις 18 Απριλίου 2007, η Επιτροπή δημοσίευσε Πράσινη Βίβλο για την επανεξέταση του κανονισμού(7) και άρχισε δημόσια διαβούλευση.[Τροπολογία 8]

(6)  Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί να προσδώσει όσο το δυνατόν πληρέστερη πρακτική ισχύ στο δικαίωμα της πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα και να θεσπίσει τις γενικές αρχές και τα όρια της πρόσβασης αυτήςτις εξαιρέσεις που θα ισχύουν για την πρόσβαση αυτή με βάση το δημόσιο ή το ιδιωτικό συμφέρον και που θα διέπουν την εν λόγω πρόσβαση σύμφωνα με το άρθρο 225 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚάρθρο 15 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ και τις διατάξεις για τον ανοικτό χαρακτήρα των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Συνεπώς, οποιοιδήποτε άλλοι κανόνες σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα πρέπει να συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που αφορούν μόνο το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατά την εκτέλεση μη διοικητικών καθηκόντων.[Τροπολογία 9]

(7)  Καθώς το ζήτημα της πρόσβασης στα έγγραφα δεν αποτελεί το αντικείμενο διατάξεων στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας, τα θεσμικά και λοιπά όργανα, θα πρέπει, όπως εκφράστηκε ήδη ρητά στη δήλωση αριθ. 41 που αποτελεί παράρτημα της τελικής πράξης στη συνθήκη του Άμστερνταμ, να καθοδηγούνται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού προκειμένου για έγγραφα που αφορούν δραστηριότητες καλυπτόμενες από την εν λόγω Συνθήκη.

(9)  Στις 6 Σεπτεμβρίου 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 για την εφαρμογή στα όργανα και τους φορείς της Κοινότητας των διατάξεων της σύμβασης του Århus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα(8). Όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα που περιέχουν περιβαλλοντικές πληροφορίες, ο παρών κανονισμός πρέπει να είναι σύμφωνος με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1367/2006.

(10)  Όσον αφορά τη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων, πρέπει να καθιερωθεί σαφής σχέση μεταξύ του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και τους κοινοτικούς φορείς, και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(9).Τα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης πρέπει να διαχειρίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συμμορφούμενα με τα ατομικά δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, όπως ορίζονται από το άρθρο 16 ΣΛΕΕ καθώς και το άρθρο 8 του Χάρτη, τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.[Τροπολογία 10]

(11)  Πρέπει να θεσπιστούν σαφείς κανόνες για τη δημοσιοποίηση των εγγράφων που προέρχονται από τα κράτη μέλη και των εγγράφων που προέρχονται από τρίτα μέρη ή αποτελούν μέρος φακέλων δικαστικών διαδικασιών ή λαμβάνονται από τα θεσμικά και λοιπά όργανα δυνάμει ειδικών εξουσιών για τη διεξαγωγή έρευνας που τους παρέχει η κοινοτική νομοθεσία της Ένωσης. [Τροπολογία 11]

(12)  Σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, θα πρέπει να εξασφαλισθεί ευρύτερηπλήρης πρόσβαση σε έγγραφα όταν τα θεσμικά όργανα ενεργούν, σύμφωνα με τις Συνθήκες, ως νομοθέτες, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες ενεργούν κατόπιν εκχωρήσεως εξουσιών, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να διαφυλαχθεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του οικείου οργάνου. Αυτά τα έγγραφα θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμα στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμόσύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, και των περιπτώσεων κατά τις οποίες ασκούν εκτελεστικές εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ, όταν εγκρίνουν μέτρα με γενικό πεδίο εφαρμογής. Η πρόσβαση του κοινού σε προπαρασκευαστικά νομοθετικά έγγραφα και όλες τις σχετικές πληροφορίες για τα διάφορα στάδια της διοργανικής διαδικασίας, όπως τα έγγραφα των ομάδων εργασίας του Συμβουλίου, τα ονόματα και οι θέσεις των αντιπροσωπειών των κρατών μελών οι οποίες ενεργούν ως μέλη του Συμβουλίου και έγγραφα του τριμερούς διαλόγου κατά την πρώτη ανάγνωση, πρέπει κατ' αρχήν να εξασφαλίζεται χωρίς καθυστέρηση και μεσολάβηση μέσω του Διαδικτύου. [Τροπολογία 12]

(12α)  Τα νομοθετικά κείμενα πρέπει να διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή και κατανοητό και να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.[Τροπολογία 13]

(12β)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει, με βάση το άρθρο 295 ΣΛΕΕ και τον παρόντα κανονισμό, να συμφωνήσουν για τη θέσπιση καλύτερων νομοθετικών πρακτικών, μοντέλων και τεχνικών σύνταξης κοινών στα θεσμικά και λοιπά όργανα και να τις δημοσιεύουν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να βελτιωθεί η αρχή της διαφάνειας κατά το σχεδιασμό καθώς και της νομικής σαφήνειας των εγγράφων της Ένωσης.[Τροπολογία 14]

(12γ)  Έγγραφα σχετικά με μη νομοθετικές διαδικασίες, όπως δεσμευτικά μέτρα ή μέτρα που αφορούν την εσωτερική οργάνωση, διοικητικές ή δημοσιονομικές πράξεις ή μέτρα πολιτικής φύσεως (όπως συμπεράσματα, συστάσεις ή ψηφίσματα) πρέπει να είναι ευκόλως και κατά το δυνατόν άμεσα προσβάσιμα σύμφωνα με την αρχή της χρηστής διοίκησης, βάσει του άρθρου 41 του Χάρτη. [Τροπολογία 15]

(12δ)  Για κάθε κατηγορία εγγράφων τα αρμόδια θεσμικά ή λοιπά όργανα πρέπει να καθιστούν στους πολίτες προσβάσιμη τη ροή εργασίας των εσωτερικών διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν, το ποιες οργανωτικές μονάδες θα είναι υπεύθυνες καθώς και το πεδίο αρμοδιοτήτων τους, τις καθορισμένες προθεσμίες και την υπηρεσία στην οποία πρέπει να αποταθούν οι πολίτες. Τα θεσμικά και λοιπά όργανα πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις συστάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Συμφωνούν, σύμφωνα με το άρθρο 295 της ΣΛΕΕ, σχετικά με κοινές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο καταχωρίζει κάθε οργανωτική μονάδα τα εσωτερικά της έγγραφα, τα διαβαθμίζει, σε περίπτωση συμφερόντων της Ένωσης προς διαφύλαξη, και τα αρχειοθετεί για προσωρινούς ή ιστορικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις αρχές του παρόντος κανονισμού. Πρέπει να ενημερώνουν το κοινό κατά τρόπο συνεκτικό και συντονισμένο σχετικά με τα μέτρα που εγκρίνουν για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και να καταρτίζουν το προσωπικό τους για να βοηθά τους πολίτες στην άσκηση των δικαιωμάτων τους στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.[Τροπολογία 16]

(13)  Η διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας είναι άκρως σημαντική για τους πολίτες. Επομένως, τα θεσμικά όργανα πρέπει να προάγουν ενεργώς τη διάδοση των εγγράφων, τα οποία αποτελούν μέρος της νομοθετικής διαδικασίας και να βελτιώσουν την επικοινωνία τους με τους δυνητικούς αιτούντες. Τα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης θα πρέπει να παρέχουν στους διαδικτυακούς τόπους τους αυτόματη δημόσια πρόσβαση σε όσο το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες εγγράφων. Η ενεργός διάδοση των εγγράφων πρέπει να ενθαρρύνεται και σε άλλους τομείς. [Τροπολογία 17]

(13α)  Για να βελτιωθεί η προβολή και η διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας, πρέπει να συμφωνήσουν τα θεσμικά και λοιπά όργανα στην κατάρτιση διοργανικού μητρώου ομάδων συμφερόντων και άλλων ενδιαφερομένων.[Τροπολογία 18]

(15)  Λαμβανομένου υπόψη του άκρως ευαίσθητου περιεχομένου τους, ορισμένα έγγραφα θα πρέπει να τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης. Οι διακανονισμοί για την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο παρόμοιων εγγράφων θα πρέπει να τεθούν μέσω διοργανικής συμφωνίας.[Τροπολογία 19]

(16)  Προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια των εργασιών των θεσμικών και λοιπών οργάνων, το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα θα πρέπει να χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπήτα θεσμικά και λοιπά όργανα όχι μόνο για έγγραφα που συντάσσονται από τα θεσμικά όργαναίδια αλλά και για έγγραφα που παραλαμβάνονται από αυτά. Στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίζονται τα προβλεπόμενα στη δήλωση αριθ. 35, που επισυνάπτεται στη συνθήκη του Άμστερνταμ, σύμφωνα με τα οποία Ένα κράτος μέλος δύναται να ζητήσει από την Επιτροπή ή το Συμβούλιοτα θεσμικά και λοιπά όργανα να μην κοινοποιήσεικοινοποιήσουν ένα έγγραφο προς τρίτους όταν το εν λόγω έγγραφο προέρχεται από το κράτος μέλος αυτό, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή του. [Τροπολογία 20]

(16α)  Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ορίσει ότι η υποχρέωση της διεξαγωγής διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη σε σχέση με αιτήσεις πρόσβασης σε έγγραφα που προέρχονται από αυτά δεν τους δίνει δικαίωμα αρνησικυρίας ή επίκλησης εσωτερικής τους νομοθεσίας ή διατάξεων και ότι το θεσμικό ή άλλο όργανο στο οποίο απευθύνεται το αίτημα μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση μόνον βάσει των εξαιρέσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό(10).[Τροπολογία 21]

(17)  Κατ' αρχήν, Θα πρέπει να δοθεί στο κοινό πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα των θεσμικών οργάνων. Εντούτοις, ορισμέναΘα πρέπει να οριστούν εξαιρέσεις από την αρχή αυτή, ούτως ώστε να προστατευθούν συγκεκριμένα δημόσια και ιδιωτικά συμφέροντα, όμως οι εξαιρέσεις αυτές θα πρέπει να προστατεύονται μέσω εξαιρέσεων.διέπονται από ένα διαφανές σύστημα κανόνων και διαδικασιών, ενώ η εφαρμογή του θεμελιώδους δικαιώματος των πολιτών στην πρόσβασηΘα πρέπει να επιτραπεί στα θεσμικά όργανα να προστατεύουν τις εσωτερικές γνωμοδοτήσεις και διαβουλεύσεις τους όταν κρίνεται απαραίτητο να προστατευθεί η δυνατότητα λειτουργίας τουςαποτελεί το γενικό στόχο. Για τον καθορισμό των εξαιρέσεων, τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της Ένωσης. [Τροπολογία 22]

(18)  Όλοι οι κανόνες που αφορούνΕπειδή ο παρών κανονισμός εφαρμόζει άμεσα το άρθρο 15 ΣΛΕΕ καθώς και το άρθρο 42 του Χάρτη, πρέπει να υπερτερούν οι καθορισθείσες αρχές και όρια για την πρόσβαση στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων θα πρέπει να τηρούν τον παρόντα κανονισμόέναντι κανόνων, μέτρων ή πρακτικών που εγκρίθηκαν με άλλη νομική βάση από θεσμικά ή λοιπά όργανα και εισάγουν πρόσθετες ή αυστηρότερες εξαιρέσεις από αυτές που προβλέπει ο παρών κανονισμός. [Τροπολογία 23]

(19)  Για να εξασφαλισθεί η πλήρης πραγμάτωση του δικαιώματος πρόσβασης, θα πρέπει να εφαρμοσθεί μια διοικητική διαδικασία σε δύο στάδια, με πρόσθετη δυνατότητα δικαστικής προσφυγής ή καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

(20)  Κάθε θεσμικό ή άλλο όργανο θα πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να ενημερώσει το κοινό για τις διατάξεις που τίθενται σε ισχύ και να εκπαιδεύει το προσωπικό του που καλείται να βοηθήσει τους πολίτες που ασκούν τα εκ του παρόντος κανονισμού δικαιώματά τους. Για να διευκολυνθούν οι πολίτες στην άσκηση των δικαιωμάτων τους, κάθε θεσμικό ή άλλο όργανο θα πρέπει να χορηγεί πρόσβαση σε μητρώο εγγράφων.

(21)  Ο παρών κανονισμός δεν έχει ούτε ως αντικείμενο ούτε ως αποτέλεσμα την τροποποίηση των εθνικών νομοθεσιών όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα. Ωστόσο εξυπακούεται ότι δυνάμει της αρχής της εντίμου συνεργασίας που διέπει τις σχέσεις των θεσμικών οργάνων με τα κράτη μέλη, τα τελευταία αυτά θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να μην θίγεται η ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας των οργάνων.

(22)  Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να θίγει τα υπάρχοντα δικαιώματα πρόσβασης σε έγγραφα για τα κράτη μέλη, τις δικαστικές ή τις ερευνητικές αρχές.[Τροπολογία 24]

(23)  Δυνάμει του άρθρου 255άρθρου 15, παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚΣΛΕΕ και των αρχών και διατάξεων που περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό, κάθε θεσμικό ή άλλο όργανο καθορίζει στον εσωτερικό κανονισμό του ειδικές διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφά του, καθώς και σε έγγραφα σχετικά με διοικητικά του καθήκοντα,[Τροπολογία 25]

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι:

   α) να καθορίσει, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΣΛΕΕ, τις αρχές, τους όρους και τους περιορισμούς, για λόγους δημοσίου ή ιδιωτικού συμφέροντος, που διέπουν το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (εφεξής «τα θεσμικά όργανα»), όπως προβλέπεται στο άρθρο 255 της συνθήκης ΕΚ,των θεσμικών και λοιπών οργάνων της Ένωσης, κατά τρόπο ώστε να να παρέχεται στο κοινό όσο το δυνατόν ευρύτερη πρόσβαση στα έγγραφα αυτά· [Τροπολογία 26]
   β) να θεσπίσει κανόνες διασφαλίζοντες την ευχερέστερη δυνατή άσκηση του εν λόγω δικαιώματος·
   γ) να προωθήσει διαφανή και ορθή διοικητική πρακτική ως προς τηνπροκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στα έγγραφα, και συγκεκριμένα, τους γενικούς στόχους της μεγαλύτερης διαφάνειας, της λογοδοσίας και της δημοκρατίας. [Τροπολογία 27]

Άρθρο 2

Δικαιούχοι και πεδίο εφαρμογής

1.   Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει να έχειή κάθε ένωση νομικών ή φυσικών προσώπων έχει δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα των θεσμικών και λοιπών οργάνων, υπό την επιφύλαξη των αρχών, όρων και περιορισμών που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα έγγραφα εις χείρας θεσμικού οργάνου, και συγκεκριμένα σε όσα συντάσσονται ή παραλαμβάνονται από αυτό και βρίσκονται στην κατοχή του όσον αφορά ένα θέμα σχετικό με τις πολιτικές, τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις που υπόκεινται στην αρμοδιότητά του, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.   Με την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 9 παρέχεται στο κοινό πρόσβαση στα έγγραφα είτε ύστερα από γραπτή αίτηση, είτε απευθείας σε ηλεκτρονική μορφή ή μέσω μητρώου εγγράφων. Ειδικότερα, η πρόσβαση σε έγγραφα που συντάχθηκαν ή παρελήφθησαν κατά τη διάρκεια νομοθετικής διαδικασίας είναι δυνατή απευθείας σύμφωνα με το άρθρο 12.

4.   Τα ευαίσθητα έγγραφα κατ' άρθρο 9 παράγραφος 1 υφίστανται ειδική μεταχείριση, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.

5.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα έγγραφα που υποβάλλονται στα Δικαστήρια από μέρη άλλα από τα θεσμικά όργανα.

6.   Με την επιφύλαξη των ειδικών δικαιωμάτων πρόσβασης των ενδιαφερόμενων μερών που θεσπίζονται από το κοινοτικό δίκαιο, τα έγγραφα που αποτελούν μέρος του διοικητικού φακέλου μιας έρευνας ή μιας διαδικασίας σχετικά με μια πράξη ιδιωτικού περιεχομένου δεν είναι προσβάσιμα από το κοινό μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα ή να οριστικοποιηθεί το άρθρο. Το κοινό δεν έχει πρόσβαση σε έγγραφα που περιέχουν πληροφορίες τις οποίες έχει συγκεντρώσει ή έχει λάβει θεσμικό όργανο από φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο των ερευνών αυτών.

7.   Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τα δικαιώματα πρόσβασης του κοινού σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή των θεσμικών οργάνων τα οποία ενδεχομένως απορρέουν από πράξεις διεθνούς δικαίου ή από πράξεις που θεσπίζονται από τα θεσμικά όργανα προς εφαρμογή τους.[Τροπολογία 28]

Άρθρο 2α

Πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα έγγραφα εις χείρας των θεσμικών και λοιπών οργάνων της Ένωσης, δηλαδή σε όσα συντάσσονται ή παραλαμβάνονται από αυτά και βρίσκονται στην κατοχή τους, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της Ένωσης. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μόνο στο πλαίσιο της εκτέλεσης των διοικητικών τους καθηκόντων.

2.  Παρέχεται στο κοινό πρόσβαση στα έγγραφα είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα επίσημα μητρώα των θεσμικών και λοιπών οργάνων είτε ύστερα από γραπτή αίτηση. Η πρόσβαση σε έγγραφα που συντάχθηκαν ή παραλήφθηκαν κατά τη διάρκεια νομοθετικής διαδικασίας είναι δυνατή απευθείας σύμφωνα με το άρθρο 12.

3.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τα δικαιώματα πρόσβασης του κοινού σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή των θεσμικών και λοιπών οργάνων τα οποία ενδεχομένως απορρέουν από πράξεις διεθνούς δικαίου ή από πράξεις που θεσπίζονται από τα θεσμικά όργανα προς εφαρμογή τους ή από τη νομοθεσία των κρατών μελών.[Τροπολογία 29]

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για το σκοπό του παρόντος κανονισμού, νοείται ως:

   α) «έγγραφο»: οποιοδήποτε περιεχόμενο δεδομένων ανεξάρτητα από το χρησιμοποιηθέν υπόθεμα (γραμμένο σε χαρτί ή αποθηκευμένο υπό ηλεκτρονική μορφή, ή με ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική εγγραφή) που συντάσσεται από θεσμικό όργανο και διαβιβάζεται επίσημα σε έναν ή περισσότερους αποδέκτες ή καταγράφεται με άλλο τρόπο, ή που λαμβάνεται από ένα θεσμικό όργανο· τααφορά ζήτημα που εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας θεσμικού ή άλλου οργάνου της ΕΕ. Δεδομένα που περιέχουνεμπεριέχονται σε συστήματα ηλεκτρονικής αποθήκευσης, επεξεργασίας και ανάκτησης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες του θεσμικού ή άλλου οργάνου, θεωρούνται έγγραφα,έγγραφο, ιδίως εφόσον μπορούν να εξάγονται σε εκτυπωμένα ή ηλεκτρονικά αντίγραφα με τη βοήθεια τωνοποιωνδήποτε εύλογα διαθέσιμων εργαλείων για την αξιοποίηση του λειτουργικού συστήματος. Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί που προτίθενται να δημιουργήσουν ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης ή να τροποποιήσουν ουσιωδώς ένα υφιστάμενο σύστημα, αξιολογούν τις πιθανές επιπτώσεις στο δικαίωμα πρόσβασης, διασφαλίζουν ότι το δικαίωμα πρόσβασης κατοχυρώνεται ως θεμελιώδες δικαίωμα και ενεργούν κατά τρόπο που προάγει το στόχο της διαφάνειας. Οι λειτουργίες για την ανάκτηση πληροφοριών που έχουν αποθηκευθεί στα ηλεκτρονικά συστήματα αποθήκευσης προσαρμόζονται προκειμένου να ανταποκρίνονται στα αιτήματα του κοινού·
   αα) 'διαβαθμισμένο έγγραφο«: οποιοδήποτε έγγραφο έχει διαβαθμιστεί πλήρως ή μερικώς σύμφωνα με το άρθρο 3α παράγραφος 1·
   αβ) 'νομοθετική πράξη»: οποιοδήποτε έγγραφο συντάσσεται ή λαμβάνεται στο πλαίσιο νομοθετικών διαδικασιών για την έγκριση νομοθετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων γενικής εφαρμογής που λαμβάνονται στο πλαίσιο εκχωρήσεως ή ασκήσεως εξουσιών, και πράξεων γενικής εφαρμογής που είναι νομικά δεσμευτικές για τα κράτη μέλη ή εντός αυτών·
   αγ) 'διοικητικό μέτρο«: οποιοδήποτε μέτρο σχετικά με τα οργανωτικά, διοικητικά ή δημοσιονομικά θέματα ενδιαφερομένου θεσμικού ή άλλου οργάνου·
   αδ) 'σύστημα αρχειοθέτησης»: μέσο ή διαδικασία των θεσμικών και λοιπών οργάνων για τη δομημένη ταξινόμηση και διατήρηση όλων των εγγράφων τους σχετικά με μια εκκρεμή ή προσφάτως περατωθείσα διαδικασία·
   αε) 'ιστορικό αρχείο«: οποιοδήποτε μέρος των αρχείων των θεσμικών και λοιπών οργάνων έχει επιλεγεί, σύμφωνα με τους όρους του στοιχείου α), για συνεχή φύλαξη.
   Λεπτομερής κατάλογος όλων των κατηγοριών των πράξεων που εμπίπτουν στους ορισμούς των στοιχείων α) έως αγ) δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις ιστοθέσεις των θεσμικών και λοιπών οργάνων, τα οποία συντονίζουν επίσης και δημοσιεύουν τα κοινά κριτήριά τους για την αρχειοθέτηση·
   β) »τρίτος«: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οντότητα εκτός του αρμόδιου θεσμικού ή άλλου οργάνου, περιλαμβανομένων των κρατών μελών, άλλων κοινοτικών ή εξωκοινοτικώνενωσιακών ή εξωενωσιακών θεσμών και φορέων και των τρίτων κρατών. [Τροπολογία 30]

Άρθρο 3α

Διαδικασίες για τη διαβάθμιση και τον αποχαρακτηρισμό εγγράφων

1.   Όταν υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, και με την επιφύλαξη του κοινοβουλευτικού ελέγχου σε επίπεδο ΕΕ και εθνικό επίπεδο, ένα θεσμικό ή άλλο όργανο χαρακτηρίζει ένα έγγραφο διαβαθμισμένο, όταν η δημοσίευσή του ενδέχεται να υπονομεύσει την προστασία ζωτικών συμφερόντων της Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών, ιδίως σε ζητήματα δημόσιας ασφάλειας, άμυνας και στρατού. Ένα έγγραφο μπορεί να διαβαθμιστεί πλήρως ή μερικώς. Τα έγγραφα διαβαθμίζονται ως εξής:

   α) 'EU TOP SECRET«: η διαβάθμιση αυτή εφαρμόζεται μόνο στις πληροφορίες και το υλικό των οποίων η άνευ αδείας δημοσίευση μπορεί να βλάψει σοβαρότατα τα ζωτικά συμφέροντα της Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών·
   β) 'EU SECRET»: η διαβάθμιση αυτή εφαρμόζεται μόνο σε πληροφορίες και υλικό, η άνευ αδείας δημοσίευση των οποίων θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή βλάβη σε ζωτικά συμφέροντα της Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών·
   γ) 'EU CONFIDENTIAL«: η διαβάθμιση αυτή εφαρμόζεται σε πληροφορίες και υλικό, η άνευ αδείας δημοσίευση των οποίων θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη σε ζωτικά συμφέροντα της Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών·
   δ) 'EU RESTRICTED»: η διαβάθμιση αυτή εφαρμόζεται σε πληροφορίες και υλικό, η άνευ αδείας δημοσίευση των οποίων θα ήταν δυσμενής για τα συμφέροντα της Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών.

2.   Τα έγγραφα χαρακτηρίζονται διαβαθμισμένα μόνον εφόσον απαιτείται. Εφόσον αυτό είναι δυνατόν, οι συντάκτες των εγγράφων ορίζουν στα διαβαθμισμένα έγγραφα ένα χρονικό σημείο ή μια περίοδο κατά την οποία ή κατά το τέλος της οποίας οι πληροφορίες μπορεί να υπαχθούν σε λιγότερο αυστηρή κατηγορία διαβάθμισης ή να αποχαρακτηρισθούν. Σε αντίθετη περίπτωση, επανεξετάζουν τα έγγραφα το αργότερο κάθε πέντε χρόνια προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η αρχική διαβάθμιση εξακολουθεί να είναι απαραίτητη. Η διαβάθμιση αναφέρεται με σαφήνεια και ορθότητα και διατηρείται μόνο ενόσω οι πληροφορίες απαιτούν προστασία. Υπεύθυνο για τη διαβάθμιση των εγγράφων και για κάθε τυχόν υπαγωγή τους σε λιγότερο αυστηρή διαβάθμιση ή τον αποχαρακτηρισμό τους είναι το θεσμικό ή άλλο όργανο που συνέταξε το έγγραφο ή εκείνο το οποίο έλαβε το διαβαθμισμένο έγγραφο από τρίτο μέρος ή από ένα άλλο όργανο θεσμικό ή άλλο όργανο.

3.   Με την επιφύλαξη του δικαιώματος πρόσβασης άλλων θεσμικών και λοιπών οργάνων της Ένωσης, τα διαβαθμισμένα έγγραφα καθίστανται προσιτά σε τρίτους με τη συναίνεση του συντάκτη τους. Όταν περισσότερα θεσμικά και λοιπά όργανα συμμετέχουν στην επεξεργασία ενός διαβαθμισμένου εγγράφου, πρέπει να παρέχεται η ίδια διαβάθμιση και, όταν διαφωνούν όσον αφορά την προστασία που πρέπει να παρέχεται, κινείται διαδικασία διαμεσολάβησης. Τα έγγραφα που αφορούν νομοθετικές διαδικασίες δεν διαβαθμίζονται· τα μέτρα εφαρμογής διαβαθμίζονται πριν από την έγκρισή τους, εφόσον η διαβάθμιση είναι απαραίτητη και αποσκοπεί να αποτρέψει αρνητικές επιπτώσεις για το ίδιο το μέτρο. Οι διεθνείς συμφωνίες σχετικά με την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών που συνάπτονται εξ ονόματος της Ένωσης δεν παρέχουν κανένα δικαίωμα σε μια τρίτη χώρα ή σε ένα διεθνή οργανισμό να παρεμποδίζει την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτές τις εμπιστευτικές πληροφορίες.

4.   Τις αιτήσεις για πρόσβαση σε διαβαθμισμένα έγγραφα, στο πλαίσιο των διαδικασιών που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8, χειρίζονται μόνον πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση των εγγράφων αυτών. Τα άτομα αυτά αποφασίζουν επίσης για το ποιες αναφορές σε διαβαθμισμένα έγγραφα μπορεί να συμπεριληφθούν στο δημόσιο μητρώο.

5.   Η καταχώριση διαβαθμισμένων εγγράφων στο μητρώο θεσμικών και λοιπών οργάνων ή η δημοσίευσή τους πραγματοποιείται με τη συναίνεση του συντάκτη τους.

6.   Το θεσμικό ή άλλο όργανο που αποφασίζει να αρνηθεί την πρόσβαση σε διαβαθμισμένο έγγραφο αιτιολογεί την απόφασή του κατά τρόπον ώστε να μη θίγονται τα συμφέροντα που προστατεύονται από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

7.   Με την επιφύλαξη του εθνικού κοινοβουλευτικού ελέγχου, τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι, κατά την εξέταση αιτήσεων πρόσβασης σε διαβαθμισμένα έγγραφα της ΕΕ, τηρούνται οι αρχές που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό.

8.   Οι ρυθμίσεις των θεσμικών και λοιπών οργάνων που αφορούν την ασφάλεια των διαβαθμισμένων εγγράφων δημοσιοποιούνται.[Τροπολογία 31]

Άρθρο 4

Εξαιρέσεις

1.  Τα θεσμικά και λοιπά όργανα αρνούνται την πρόσβαση σε ένα έγγραφο, η γνωστοποίηση του οποίου θα έθιγε την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, όσον αφορά:

   α) τη δημόσια ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των φυσικών ή νομικών προσώπωντης Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών· [Τροπολογία 32]
   β) την άμυνα και τις στρατιωτικές υποθέσεις·
   γ) τις διεθνείς σχέσεις·
   δ) τη δημοσιονομική, νομισματική ή οικονομική πολιτική της ΚοινότηταςΈνωσης ή ενός κράτους μέλους· [Τροπολογία 33]
   ε) το περιβάλλον, όπως οι τόποι αναπαραγωγής σπανίων ειδών.

2.  Τα θεσμικά και λοιπά όργανα αρνούνται την πρόσβαση σε ένα έγγραφο, η γνωστοποίηση του οποίου θα έθιγε την προστασία των:[Τροπολογία 34]

   α) των εμπορικών συμφερόντων φυσικού ή νομικού προσώπου·
   β) των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·
   γ) της παροχής νομικών συμβουλών και των δικαστικών διαδικασιών διαιτησίας και επίλυσης διαφορών·σχετικά με τις δικαστικές διαδικασίες· [Τροπολογία 35]
   δ) του σκοπού επιθεώρησης, έρευνας και οικονομικού ελέγχου·
   ε) της αντικειμενικότητας και αμεροληψίας των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, έως ότου ληφθεί απόφαση από το αναθέτον θεσμικό ή άλλο όργανο, ή τις διαδικασίες ενός συμβουλίου επιλογής για την πρόσληψη προσωπικού, έως ότου ληφθεί απόφαση της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής. [Τροπολογία 36]

3.  Η πρόσβαση στα ακόλουθα έγγραφα Δεν γίνεται δεκτή εάν η γνωστοποίησή τουςη πρόσβαση σε έγγραφα που συντάσσει για εσωτερική χρήση ή που λαμβάνει ένα θεσμικό ή άλλο όργανο σχετικά με ένα θέμα για το οποίο το εν λόγω θεσμικό ή άλλο όργανο δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση, μόνο εφόσον η δημοσίευσή τους, λόγω του περιεχομένου τους και των αντικειμενικών συνθηκών, θα έθιγε προδήλως και σοβαρά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των θεσμικών οργάνων:

   α) έγγραφα σχετικά με ένα θέμα για το οποίο δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση·
   β) έγγραφα που περιέχουν απόψεις για εσωτερική χρήση, ως μέρος συζητήσεων και προκαταρκτικών διαβουλεύσεων εντός των σχετικών θεσμικών οργάνων, ακόμη και αφού έχει ληφθεί η απόφαση.[Τροπολογία 37]

4.  Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 εφαρμόζονται μόνο ανΚατά τη στάθμιση του δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλει τη δημοσιοποίηση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 3, θεωρείται ότι υπάρχει ένα τέτοιο υπερισχύον δημόσιο συμφέρον που επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών. Όσον, όταν το ζητούμενο έγγραφο αφορά την παράγραφο 2 στοιχείο α) θεωρείται ότι υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον που επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, όταν οι ζητούμενες πληροφορίες αφορούν εκπομπέςπροστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, τη χρηστή διαχείριση των δημοσίων ταμείων ή το δικαίωμα διαβίωσης σε ένα υγιές περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών στο περιβάλλον. Το θεσμικό ή άλλο όργανο που επικαλείται μία από αυτές τις εξαιρέσεις πρέπει να προβεί σε αντικειμενική και ειδική εκτίμηση και να καταδείξει ότι ο κίνδυνος για το προς διαφύλαξη συμφέρον είναι προβλέψιμος και όχι καθαρά υποθετικός καθώς και να προσδιορίσει πώς η πρόσβαση στο έγγραφο μπορεί να υπονομεύσει συγκεκριμένα και έμπρακτα το προς προστασία συμφέρον.[Τροπολογία 38]

4α.  Έγγραφα, η δημοσιοποίηση των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τοποθεσίες αναπαραγωγής σπάνιων ειδών, δημοσιοποιούνται μόνο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1367/2006.[Τροπολογία 39]

5.  Τα ονόματα, οι τίτλοι και τα καθήκοντα των ασκούντων δημόσια λειτουργήματα, των δημόσιων υπαλλήλων και των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων, κατά την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους, δημοσιοποιούνται εκτός αν, λόγω ιδιαίτερων περιστάσεων, η δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών μπορεί να θίξει τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα. Τα διάφορα άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων αυτών, οι οποίο καθορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν δημοσιοποιούνται εάν κριθεί ότι η εν λόγω δημοσιοποίηση θα έβλαπτε την ιδιωτική ζωή ή την ακεραιότητα του ενδιαφερομένου. Δεν θεωρείται ότι προκαλείται βλάβη:

   εάν τα δεδομένα αναφέρονται αποκλειστικά στις επαγγελματικές δραστηριότητες του ενδιαφερομένου, εκτός εάν, δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών, υπάρχει λόγος να θεωρηθεί ότι η δημοσιοποίηση θα επηρεάσει αρνητικά το πρόσωπο αυτό·
   εάν τα δεδομένα αφορούν αποκλειστικά ένα δημόσιο πρόσωπο εκτός εάν, δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών, υπάρχει λόγος να θεωρήσουμε ότι η δημοσιοποίηση θα επηρεάσει αρνητικά το πρόσωπο αυτό ή άλλα πρόσωπα που σχετίζονται μαζί του·
   εάν τα δεδομένα έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί με συναίνεση του ενδιαφερομένου.

Τα προσωπικά δεδομένα δημοσιοποιούνται πάντως εάν υπερισχύον δημόσιο συμφέρον επιβάλλει τη δημοσιοποίηση. Σε αυτήν την περίπτωση, τα ενδιαφερόμενα θεσμικά και λοιπά όργανα θα πρέπει να προσδιορίσουν το δημόσιο συμφέρον. Αιτιολογούν τους λόγους για τους οποίους, στη συγκεκριμένη υπόθεση, το δημόσιο συμφέρον είναι σημαντικότερο από τα συμφέροντα του ενδιαφερομένου.

Όποτε τα θεσμικά και λοιπά όργανα αρνούνται την πρόσβαση σε κάποιο έγγραφο δυνάμει της παρούσας παραγράφου, εξετάζουν τη δυνατότητα να επιτρέψουν τη μερική πρόσβαση στο εν λόγω έγγραφο.[Τροπολογία 40]

6.  Εάν μόνον μέρη του ζητουμένου εγγράφου καλύπτονται από οιαδήποτε εξαίρεση, τα υπόλοιπα μέρη του εγγράφου δίδονται στη δημοσιότητα.

7.  Οι εξαιρέσεις που περιέχονται στο παρόν άρθρο δεν εφαρμόζονται μόνον ενόσω η προστασία δικαιολογείται ως εκ του περιεχομένου του εγγράφου. στα έγγραφα που διαβιβάζονται στο πλαίσιο διαδικασιών θέσπισης νομοθετικής πράξης ή κατ' εξουσιοδότηση πράξης ή εκτελεστικής πράξης γενικής ισχύος. Επίσης, οι εξαιρέσεις μπορούν να εφαρμοστούνδεν εφαρμόζονται στα έγγραφα που διαβιβάζονται στα θεσμικά και λοιπά όργανα για τον σκοπό του επηρεασμού της λήψης πολιτικών αποφάσεων από τις ομάδες συμφερόντων ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι εξαιρέσεις εφαρμόζονται μόνο εφόσον δικαιολογούνται από το περιεχόμενο του εγγράφου και σε κάθε περίπτωση για μέγιστη περίοδο 30 ετών. Στην περίπτωση εγγράφων που καλύπτονται από τις εξαιρέσεις οι οποίες σχετίζονται με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τα εμπορικά συμφέροντα, και στην περίπτωση ευαίσθητων εγγράφων, οι εξαιρέσεις μπορούν εν ανάγκη να εξακολουθήσουν και μετά την περίοδο αυτή.[Τροπολογία 41]

7α.  Τα θεσμικά και λοιπά όργανα μπορούν να παρέχουν προνομιακή πρόσβαση στα έγγραφα που καλύπτονται από τις παραγράφους 1 έως 3 για τον σκοπό της έρευνας. Εάν παρέχεται προνομιακή πρόσβαση, οι πληροφορίες δημοσιοποιούνται μόνο με την επιφύλαξη της ύπαρξης κατάλληλων περιορισμών όσον αφορά τη χρήση τους.[Τροπολογία 42]

Άρθρο 5

Διαβουλεύσεις με τρίτους

1.  Στην περίπτωση εγγράφων τρίτων, το θεσμικό όργανο διαβουλεύεταιτα θεσμικά ή άλλα όργανα διαβουλεύονται με τον τρίτο προκειμένου να εκτιμήσειεκτιμήσουν κατά πόσον μπορεί να εφαρμοσθεί η εξαίρεση που αναφέρεται στο άρθρο 4, εκτός εάν είναι σαφές ότι το έγγραφο θα πρέπει ή δεν θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί ή όχι.

2.  Όταν μια αίτηση αφορά ένα έγγραφο προερχόμενο από κράτος μέλος, άλλο από τα έγγραφα που διαβιβάζονται στο πλαίσιο των διαδικασιών θέσπισης νομοθετικής ή μη νομοθετικήςκατ' εξουσιοδότηση ή εκτελεστικής πράξης γενικής εφαρμογήςισχύος, ζητείται η γνώμη των αρχών του εν λόγω κράτους μέλους σε περίπτωση αμφιβολίας όσον αφορά το βαθμό στον οποίο το έγγραφο καλύπτεται από μία από τις εξαιρέσεις. Το θεσμικό όργανο στο οποίο βρίσκεται το έγγραφο αυτό το δημοσιοποιεί, εκτός αν το κράτος μέλος αιτιολογήσει τη μη δημοσιοποίησή του, με βάση τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 ή τις ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας του για την απαγόρευση της δημοσιοποίησης τουκαι λάβει απόφαση με βάση τη δική του κρίση σχετικά με το κατά πόσον οι εξαιρέσεις καλύπτουν το εν λόγω εγγράφουέγγραφο. Το θεσμικό όργανο αξιολογεί την καταλληλότητα των λόγων που προβάλλει το κράτος μέλος, εφόσον οι λόγοι αυτοί βασίζονται στις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

3.  Όταν ένα κράτος μέλος παραλαμβάνει αίτηση για έγγραφο που βρίσκεται στην κατοχή του, το οποίο προέρχεται από θεσμικό ή άλλο όργανο, εκτός εάν είναι σαφές ότι το έγγραφο θα δοθείδημοσιοποιηθεί ή όχι, το κράτος μέλος διαβουλεύεται με το σχετικό θεσμικό ή άλλο όργανο προκειμένου να ληφθεί απόφαση η οποία δεν θα θέτει σε κίνδυνο τους στόχους του παρόντος κανονισμού. Ένα κράτος μέλος μπορεί αντ' αυτού να παραπέμψει το αίτημα στο θεσμικό ή άλλο όργανο. [Τροπολογία 43]

Άρθρο 5α

Οι νομοθετικές πράξεις

1.  Σύμφωνα με τη δημοκρατική αρχή που θεσπίζεται στα άρθρα 9 έως 12 ΣΕΕ και με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θεσμικά όργανα που ασκούν τη νομοθετική τους εξουσία, και στο πλαίσιο εκχωρηθεισών και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων, καθώς και τα κράτη μέλη όταν ενεργούν ως μέλη του Συμβουλίου παρέχουν την ευρύτερη δυνατή πρόσβαση σε έγγραφα που αφορούν τις δραστηριότητές τους.

2.   Τα έγγραφα που αφορούν τα νομοθετικά προγράμματα, τις προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών, τις εκτιμήσεις επιπτώσεων και κάθε άλλο προπαρασκευαστικό έγγραφο που συνδέεται με μια νομοθετική διαδικασία, καθώς και τα έγγραφα που αφορούν την εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών της Ένωσης και συνδέονται με μια νομοθετική διαδικασία, καθίστανται προσιτά μέσω μιας φιλικής προς το χρήστη και συντονισμένης διοργανικής ιστοσελίδας και δημοσιεύονται σε μια ειδική ηλεκτρονική σειρά της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.   Κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας, όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων δημοσιεύουν τα προπαρασκευαστικά τους έγγραφα και όλες τις συναφείς πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των νομικών γνωμοδοτήσεων, σε μια ειδική σειρά της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε μια κοινή ιστοσελίδα που εκθέτει τον κύκλο ζωής της εν λόγω διαδικασίας.

4.   Μετά την έγκρισή τους, οι νομοθετικές πράξεις δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 13.[Τροπολογία 44]

Άρθρο 6

Αιτήσεις

1.  Η αίτηση πρόσβασης σε ένα έγγραφο διατυπώνεται με οιαδήποτε γραπτή μορφή, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής, σε μία από τις γλώσσες που μνημονεύονται στο άρθρο 314 της συνθήκης ΕΚ άρθρο 55 παράγραφος 1 της ΣΕΕ και με επαρκή ακρίβεια ούτως ώστε το θεσμικό όργανο να μπορέσει να προσδιορίσει το έγγραφο. Ο αιτών δεν υποχρεούται να δικαιολογήσει την αίτηση. [Τροπολογία 45]

2.  Εάν η αίτηση δεν είναι επαρκώς σαφής ή αν τα ζητούμενα έγγραφα δεν μπορούν να προσδιοριστούν, το θεσμικό όργανο ζητείτα θεσμικά και λοιπά όργανα ζητούν από τον αιτούντα, εντός 15 εργάσιμων ημερών, να διευκρινίσει την αίτησή του βοηθώντας τον, π.χ. παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του δημόσιου μητρώου εγγράφων. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις παραγράφους 7 και 8 αρχίζουν από τη στιγμή που το θεσμικό όργανο έχει λάβει τις αιτούμενες διευκρινίσεις. [Τροπολογία 46]

3.  Στην περίπτωση αίτησης που αφορά πολύ ογκώδη έγγραφα ή πολύ μεγάλο αριθμό εγγράφων, το ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο μπορεί να συνεννοηθεί ανεπισήμως, με τον αιτούντα, για να βρεθεί μία λογική και πρακτική λύση.

4.  Τα θεσμικά και λοιπά όργανα παρέχουν πληροφορίες και βοήθεια στους πολίτες ως προς το πως και που μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις για πρόσβαση σε έγγραφα.

Άρθρο 7

Επεξεργασία των αρχικών αιτήσεων

1.  Οι αιτήσεις για πρόσβαση σε έγγραφο υφίστανται ταχεία επεξεργασία. Στον αιτούντα αποστέλλεται απόδειξη παραλαβής. Εντός 15 εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της αίτησης, το θεσμικό ή άλλο όργανο είτε καθιστά διαθέσιμο το ζητούμενο έγγραφο και παρέχει πρόσβαση σύμφωνα με το άρθρο 10 εντός της περιόδου αυτής, είτε, με γραπτή απάντηση, καθορίζει τους λόγους της ολικής ή μερικής άρνησης και πληροφορεί τον αιτούντα ότι δικαιούται να υποβάλει επιβεβαιωτική αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

2.  Κατ' εξαίρεση, όπως π.χ. στην περίπτωση αίτησης που αφορά πολύ ογκώδη έγγραφα ή πολύ μεγάλο αριθμό εγγράφων, η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 προθεσμία μπορεί, μετά από ενημέρωση του αιτούντος και λεπτομερή αιτιολόγηση, να παραταθεί κατά 15 εργάσιμες ημέρες μόνο μία φορά για μέγιστη περίοδο 15 εργάσιμων ημερών. [Τροπολογία 47]

3.  Στην περίπτωση ολικής ή μερικής άρνησης,Το θεσμικό ή άλλο όργανο κοινοποιεί στον αιτούντα εάν και πότε είναι πιθανό να παρασχεθεί μερική ή πλήρης πρόσβαση στο έγγραφο σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή.

Ο αιτών μπορεί, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της απάντησης του θεσμικού ή άλλου οργάνου, να υποβάλει επιβεβαιωτική αίτηση ζητώντας από το θεσμικό όργανο να αναθεωρήσει τη θέση του. [Τροπολογία 48]

4.  Η απουσία απάντησης εκ μέρους του θεσμικού ή άλλου οργάνου εντός της καθορισμένης προθεσμίας παρέχει στον αιτούντα το δικαίωμα να υποβάλει επιβεβαιωτική αίτηση.

4α.  Κάθε θεσμικό ή άλλο όργανο ορίζει έναν υπεύθυνο για να ελέγχει ότι τηρούνται δεόντως όλες προθεσμίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο.[Τροπολογία 49]

Άρθρο 8

Επεξεργασία επιβεβαιωτικής αίτησης

1.  Η επιβεβαιωτική αίτηση υφίσταται ταχεία επεξεργασία. Εντός 30 εργάσιμων ημερών15 εργάσιμων ημερών το αργότερο από την καταχώριση της εν λόγω αίτησης, το θεσμικό ή άλλο όργανο είτε δέχεται την πρόσβαση του αιτούντος στο ζητούμενο έγγραφο και παρέχει πρόσβαση εντός της εν λόγω περιόδου, σύμφωνα με το άρθρο 10, είτε εκθέτει τους λόγους της ολικής ή μερικής άρνησης, με γραπτή απάντηση. Αν το θεσμικό ή άλλο όργανο αρνηθεί την πρόσβαση εν όλω ή εν μέρει, ενημερώνει τον αιτούντα για τα ένδικα μέσα που διαθέτει. [Τροπολογία 50]

2.  Κατ' εξαίρεση, όπως π.χ. στην περίπτωση αίτησης που αφορά πολύ ογκώδη έγγραφα ή πολύ μεγάλο αριθμό εγγράφων, η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 προθεσμία μπορεί, μετά από ενημέρωση του αιτούντα και λεπτομερή αιτιολόγηση, να παραταθεί κατά 15 εργάσιμες ημέρεςμόνο μία φορά για μέγιστη περίοδο 15 εργάσιμων ημερών. [Τροπολογία 51]

3.  Αν το θεσμικό όργανο αρνηθεί την πρόσβαση εν όλω ή εν μέρει, ενημερώνει τον αιτούντα για τα ένδικα μέσα που διαθέτει ενώπιον του Πρωτοδικείου κατά του θεσμικού ή άλλου οργάνου και/ή καταθέτει καταγγελία στον ευρωπαίο διαμεσολαβητή, υπό τους όρους που προβλέπονται αντίστοιχα στα άρθρα 263 και 228 της ΣΛΕΕ.

4.  Η απουσία απάντησης εκ μέρους του θεσμικού ή άλλου οργάνου εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας θεωρείται ως οριστική αρνητική απάντηση και ο αιτών έχει το δικαίωμα να ασκήσει δικαστική προσφυγή κατά του θεσμικού ή άλλου οργάνου και/ή να καταγγείλει το ζήτημα στον ευρωπαίο διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της συνθήκης ΕΚτων Συνθηκών. [Τροπολογία 52]

Άρθρο 8α

Νέα αίτηση

Εάν, μετά την παροχή των εγγράφων ο αιτών επιθυμεί να λάβει περαιτέρω έγγραφα από τα θεσμικά ή λοιπά όργανα, το θέμα εξετάζεται ως νέα αίτηση σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8.[Τροπολογία 53]

Άρθρο 9

Επεξεργασία ευαίσθητων εγγράφων

1.   Ευαίσθητα έγγραφα είναι τα έγγραφα που προέρχονται από τα θεσμικά όργανα ή τους οργανισμούς που ιδρύουν, από τα κράτη μέλη, τις τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, τα οποία διαβαθμίζονται ως «TRÈS SECRET/TOP SECRET», «SECRET» ή «CONFIDENTIEL» σύμφωνα με τους κανόνες των σχετικών οργάνων οι οποίοι προστατεύουν βασικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της στους τομείς που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), και κυρίως στους τομείς της δημόσιας ασφάλειας, της άμυνας και των στρατιωτικών υποθέσεων.

2.   Τις αιτήσεις για πρόσβαση σε ευαίσθητα έγγραφα, στο πλαίσιο των διαδικασιών που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8, χειρίζονται μόνον πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση των εγγράφων αυτών. Τα εν λόγω πρόσωπα αξιολογούν επίσης, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 11 παράγραφος 2, ποιες αναφορές σε ευαίσθητα έγγραφα θα μπορούσαν να καταχωρισθούν στο δημόσιο μητρώο.

3.   Τα ευαίσθητα έγγραφα καταχωρίζονται στο μητρώο ή δίδονται στη δημοσιότητα μόνον μετά από σύμφωνη γνώμη του συντάκτη τους.

4.   Το θεσμικό όργανο που αποφασίζει να αρνηθεί την πρόσβαση σε ευαίσθητο έγγραφο αιτιολογεί την απόφασή του κατά τρόπον ώστε να μη θίγονται τα συμφέροντα που προστατεύονται από το άρθρο 4.

5.   Κατά την επεξεργασία αιτήσεων για ευαίσθητα έγγραφα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση των αρχών του παρόντος άρθρου και του άρθρου 4.

6.   Οι κανόνες που θεσπίζουν τα θεσμικά όργανα σχετικά με τα ευαίσθητα έγγραφα δημοσιοποιούνται.

7.   Η Επιτροπή και το Συμβούλιο ενημερώνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα ευαίσθητα έγγραφα σύμφωνα με τους διακανονισμούς που συμφωνούνται μεταξύ των θεσμικών οργάνων.[Τροπολογία 54]

Άρθρο 10

Πρόσβαση κατόπιν αιτήσεως

1.  Η πρόσβαση στα έγγραφα ασκείται είτε με επιτόπια εξέταση, είτε με χορήγηση αντιγράφου, συμπεριλαμβανομένου, εφόσον διατίθεται, του ηλεκτρονικού αντιγράφου, ανάλογα με την προτίμηση του αιτούντος.

2.  Εάν ένα έγγραφο έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού και ο αιτών έχει εύκολη πρόσβαση σ' αυτό, το θεσμικό ή άλλο όργανο μπορεί να εκπληρώσει την υποχρέωσή του ως προς την παροχή πρόσβασης σε έγγραφα, ενημερώνοντας τον αιτούντα με ποιον τρόπο μπορεί να αποκτήσει το ζητούμενο έγγραφο.

3.  Τα έγγραφα χορηγούνται σε υπάρχουσα διατύπωση και μορφή (μεταξύ άλλων ηλεκτρονικά ή σε εναλλακτική μορφή όπως σύστημα Braille, με μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία ή σε ταινία μαγνητοφώνου) λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την προτίμηση του αιτούντος.

3α.  Το περιεχόμενο ενός εγγράφου διατίθεται χωρίς διακρίσεις λόγω μειωμένης όρασης, γλώσσας εργασίας ή χρησιμοποιούμενου λειτουργικού συστήματος. Τα θεσμικά και λοιπά όργανα παρέχουν στον αιτούντα πραγματική πρόσβαση στο περιεχόμενο των εγγράφων χωρίς διακρίσεις τεχνικού χαρακτήρα.[Τροπολογία 55]

4.  Το κόστος της παραγωγής και της αποστολής αντιγράφων δύναται να χρεωθεί στον αιτούντα. Η επιβάρυνση αυτή δεν υπερβαίνει το πραγματικό κόστος της παραγωγής και της αποστολής αντιγράφων. Η εξέταση επί τόπου, τα αντίγραφα με λιγότερες από 20 σελίδες Α450 σελίδες Α4 και η άμεση πρόσβαση με ηλεκτρονική μορφή ή μέσω του μητρώου εγγράφων είναι δωρεάν. [Τροπολογία 56]

5.  Ο παρών κανονισμός δεν παρεκκλίνει από τους ειδικούς όρους πρόσβασης που καθορίζονται στο ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, όπως η καταβολή τέλους.

Άρθρο 11

Μητρώα

1.  Προκειμένου να πραγματωθούν τα δικαιώματα των πολιτών στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, κάθε θεσμικό ή άλλο όργανο προσφέρει πρόσβαση σε μητρώο εγγράφων. Η πρόσβαση στο μητρώο πρέπει να παρέχεται με ηλεκτρονική μορφή. Τα στοιχεία αναφοράς των εγγράφων καταχωρούνται στο μητρώο χωρίς καθυστέρηση.

2.  Για κάθε έγγραφο, το μητρώο περιέχει μνεία του αριθμού εγγράφου (συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του διοργανικού αριθμού αναφοράς), το θέμα ή/και σύντομη περιγραφή του περιεχομένου του εγγράφου, και την ημερομηνία της παραλαβής ή σύνταξης του εγγράφου και της καταχώρισής του στο μητρώο. Τα στοιχεία αναφοράς παρέχονται κατά τρόπον ώστε να μην θίγεται η προστασία των συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 4.

3.  Τα θεσμικά και λοιπά όργανα λαμβάνουν αμέσως τα μέτρα που απαιτούνται για τη δημιουργία μητρώου το οποίο θα βρίσκεται σε λειτουργία το αργότερο στις 3 Ιουνίου 2002κοινής διεπαφής των μητρώων τους, ώστε να επιτευχθεί ένας συντονισμός αυτών των μητρώων. [Τροπολογία 57]

Άρθρο 12

Άμεση πρόσβαση στα έγγραφα

1.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 9, παρέχεταιΤα θεσμικά και λοιπά όργανα διαθέτουν τα έγγραφα στην άμεση πρόσβαση του κοινού σε ηλεκτρονική μορφή ή μέσω μητρώων, ιδίως στατα έγγραφα που συντάχθηκαν ή παραλήφθηκαν στο πλαίσιο διαδικασιών για την έγκριση κοινοτικώνενωσιακών νομοθετικών πράξεων, πράξεων κατ' εξουσιοδότηση ή εκτελεστικών πράξεων γενικής εφαρμογής. [Τροπολογία 58]

2.  Όπου είναι δυνατόν παρέχεται άμεση πρόσβαση υπό ηλεκτρονική μορφή και σε άλλα έγγραφα, κυρίως σχετιζόμενα με την ανάπτυξη πολιτικών ή στρατηγικών.

3.  Όταν δεν παρέχεται άμεση πρόσβαση μέσω του μητρώου, το μητρώο πρέπει να υποδεικνύει, κατά το δυνατόν, που βρίσκεται το έγγραφο.

4.  Κάθε θεσμικό και άλλο όργανο καθορίζει στον εσωτερικό κανονισμό του τις διάφορες άλλες κατηγορίες εγγράφων στα οποία έχειθα εξασφαλιστεί προορατικά άμεση πρόσβαση το κοινό του κοινού. [Τροπολογία 59]

Άρθρο 13

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

1.  Εκτός από τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 297 παράγραφοι 1 και 2 ΣΛΕΕ, τα ακόλουθα έγγραφα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβανομένων υπόψη του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού:

   α) οι προτάσεις της Επιτροπής και οι πρωτοβουλίες ομάδας κρατών μελών βάσει του άρθρου 76 ΣΛΕΕ,
   β) οι κοινές θέσεις που καθορίζονται από το Συμβούλιο σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στα άρθρα 251 και 252 της συνθήκης ΕΚτη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 294 της ΣΛΕΕ και οι αιτιολογικές εκθέσεις αυτών των κοινών θέσεων, καθώς και η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εν λόγω διαδικασίες, [Τροπολογία 60]
   γ) οι πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 25 ΣΕΕ,
   στ) οι διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται από την Κοινότητα ήΕυρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 24 της συνθήκης ΕΕάρθρο 37 ΣΕΕ και τα άρθρα 207 και 218 ΣΛΕΕ. [Τροπολογία 61]

2.  Τα ακόλουθα έγγραφα δημοσιεύονται, κατά το δυνατόν, στην Επίσημη Εφημερίδα:

   α) οι πρωτοβουλίες που υποβάλλει ένα κράτος μέλος ή η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 30 ΣΕΕ,
   γ) πράξεις άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 297 παράγραφοι 1 και 2 ΣΛΕΕ, οι συστάσεις και οι γνωμοδοτήσεις.

3.  Κάθε θεσμικό και άλλο όργανο μπορεί, στον εσωτερικό κανονισμό του, να καθορίσει ποια επιπρόσθετα έγγραφα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 14

Ενημέρωση

1.  Κάθε θεσμικό και άλλο όργανο λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ενημέρωσης του κοινού για τα δικαιώματα που διαθέτει στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

2.  Τα κράτη μέλη συνεργάζονται με τα θεσμικά και λοιπά όργανα για την παροχή πληροφοριών στους πολίτες.

Άρθρο 14α

Υπεύθυνος πληροφοριών

1.  Κάθε γενική διοικητική μονάδα των θεσμικών και λοιπών οργάνων ορίζει έναν υπεύθυνο πληροφοριών, αρμόδιο για την τήρηση του παρόντος κανονισμού και την ορθή διοικητική πρακτική εντός της μονάδας αυτής.

2.  Ο υπεύθυνος πληροφοριών ορίζει ποιες πληροφορίες είναι σκόπιμο να παρασχεθούν στο κοινό σχετικά με:

και διασφαλίζει τη διάδοση των πληροφοριών αυτών στη δέουσα μορφή και με τον κατάλληλο τρόπο.

   α) την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού·
   β) την ορθή πρακτική·

3.  Ο υπεύθυνος πληροφοριών κρίνει κατά πόσον οι υπηρεσίες της γενικής διοικητικής μονάδας του τηρούν την ορθή πρακτική.

4.   Ο υπεύθυνος πληροφοριών μπορεί να παραπέμψει το άτομο που ζητεί τις πληροφορίες σε μια άλλη γενική διοικητική μονάδα, εφόσον οι σχετικές πληροφορίες δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του αλλά στην αρμοδιότητα μιας άλλης μονάδας εντός του ίδιου θεσμικού ή άλλου οργάνου, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω άλλη μονάδα είναι κάτοχος των πληροφοριών αυτών.[Τροπολογία 62]

Άρθρο 14β

Αρχή της χρηστής και ανοικτής διοίκησης

Κατά τη μεταβατική περίοδο πριν από την έγκριση των διατάξεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 298 ΣΛΕΕ και με βάση τις απαιτήσεις του άρθρου 41 του Χάρτη, τα θεσμικά και λοιπά όργανα, με βάση τον κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς, εγκρίνουν και δημοσιεύουν γενικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πεδίο των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας και του επαγγελματικού απορρήτου, όπως ορίζεται στο άρθρο 339 ΣΛΕΕ, υποχρεώσεις που απορρέουν από τη χρηστή και διαφανή διοίκηση και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(11). Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές ορίζουν επίσης τις κυρώσεις που θα εφαρμόζονται σε περίπτωση που δεν τηρείται ο παρών κανονισμός, σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους εσωτερικούς κανονισμούς των θεσμικών και λοιπών οργάνων.[Τροπολογία 63]

Άρθρο 15

Διοικητικές πρακτικές διαφάνειας εντός των θεσμικών και λοιπών οργάνων [Τροπολογία 64]

1.  Τα θεσμικά και λοιπά όργανα αναπτύσσουν ορθές διοικητικές πρακτικές προκειμένου να διευκολυνθεί η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στα έγγραφα, που εγγυάται ο παρών κανονισμός.

1α.  Τα θεσμικά και λοιπά όργανα ενημερώνουν τους πολίτες, κατά τρόπο δίκαιο και διαφανή, για το οργανόγραμμά τους, εκθέτοντας τους τομείς αρμοδιότητας των εσωτερικών τους μονάδων, την εσωτερική ροή των εργασιών και ενδεικτικές προθεσμίες των διαδικασιών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους καθώς και για τις υπηρεσίες προς τις οποίες μπορεί να απευθυνθούν οι πολίτες για να ζητήσουν υποστήριξη και πληροφορίες ή για να ασκήσουν διοικητικές προσφυγές.[Τροπολογία 65]

2.  Τα θεσμικά και λοιπά όργανα συγκροτούν διοργανική επιτροπή με στόχο τη διερεύνηση της βέλτιστης πρακτικής, την εξέταση ενδεχόμενων διαφορών και τη συζήτηση των μελλοντικών εξελίξεων περί την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα.

2α.  Τα έγγραφα που αφορούν τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εφαρμογή του και τους δικαιούχους των ταμείων και των επιδοτήσεων της Ένωσης δημοσιοποιούνται και καθίστανται προσβάσιμα στο κοινό.

Τέτοια έγγραφα είναι προσβάσιμα και μέσω συγκεκριμένης ιστοθέσης και βάσης δεδομένων καθώς και σε βάση δεδομένων που έχει ως αντικείμενο τη δημοσιονομική διαφάνεια εντός της Ένωσης.[Τροπολογία 66]

Άρθρο 16

Αναπαραγωγή των εγγράφων

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τυχόν υφιστάμενους κανόνες περί δικαιώματος δημιουργού οι οποίοι ενδεχομένως περιορίζουν το δικαίωμα τρίτου να λάβει αντίγραφα των εγγράφων ή να αναπαραγάγει ή να χρησιμοποιήσει τα γνωστοποιηθέντα έγγραφα. [Τροπολογία 67]

Άρθρο 17

Εκθέσεις

Κάθε θεσμικό και άλλο όργανο δημοσιεύει ετησίως έκθεση για το προηγούμενο έτος, που περιλαμβάνει τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες το θεσμικό όργανο αρνήθηκε την πρόσβαση σε έγγραφα, καθώς και τους λόγους για τις αρνήσεις αυτές και τον αριθμό των ευαίσθητων εγγράφων που δεν καταχωρήθηκαν στο μητρώο.

1α.  Έως τις …(12), το αργότερο, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και διατυπώνει συστάσεις, συμπεριλαμβάνοντας, ενδεχομένως, προτάσεις για την αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού, που καθίστανται απαραίτητες λόγω μεταβολών της ισχύουσας κατάστασης, καθώς και για ένα πρόγραμμα δράσης που αφορά τα μέτρα τα οποία πρέπει να λάβουν τα θεσμικά και λοιπά όργανα.[Τροπολογία 69]

Άρθρο 18

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 καταργείται από την [...].

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα.

Άρθρο 19

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2011.
(2) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.
(3) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.
(4) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.
(5) COM(2004)0045.
(6) [ …]
(7) COM(2007)0185.
(8) ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σ. 13.
(9) ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.
(10) Απόφαση της 18ης Δεκεμβρίου 2007 στην υπόθεση C-64/05 P, Σουηδία κατά Επιτροπής, ECR 2007 σ. I-11389.
(11) ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.
(12)* ΕΕ: Δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακασ αντιστοιχίας(1)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001

Ο παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 2

-

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 4

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 5

Άρθρο 2 παράγραφος 4

-

Άρθρο 2 παράγραφος 5

-

Άρθρο 2 παράγραφος 6

Άρθρο 2 παράγραφος 6

Άρθρο 2 παράγραφος 7

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 4 παράγραφος 5

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 5

Άρθρο 5 παράγραφος 2

-

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 6

Άρθρο 4 παράγραφος 6

Άρθρο 4 παράγραφος 7

Άρθρο 4 παράγραφος 7

Άρθρο 5

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 16

Άρθρο 17 παράγραφος 1

Άρθρο 17

Άρθρο 17 παράγραφος 2

-

Άρθρο 18

-

-

Άρθρο 18

-

Άρθρο 19

-

Παράρτημα

(1) Ο πίνακας αντιστοιχίας θα ενημερωθεί κατά τον νομικό γλωσσικό έλεγχο της τελικής πράξης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου