Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0090(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0426/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0426/2011

Keskustelut :

PV 14/12/2011 - 14
CRE 14/12/2011 - 14

Äänestykset :

PV 15/12/2011 - 9.2
CRE 15/12/2011 - 9.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0580

Hyväksytyt tekstit
PDF 414kWORD 192k
Torstai 15. joulukuuta 2011 - Strasbourg
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saaminen yleisön tutustuttavaksi ***I
P7_TA(2011)0580A7-0426/2011
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. joulukuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (uudelleenlaadittu toisinto) (KOM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0229),

–  ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 255 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut alkuperäisen ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0184/2008),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan ja 15 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 41 ja 42 artiklan,

–  ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 87 ja 55 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan, vetoomusvaliokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A7-0426/2011),

A.  toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset niiden asiasisältöä muuttamatta,

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan ja ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositukset;

2.  katsoo menettelyn 2011/0073(COD) rauenneen, koska komission ehdotuksen KOM(2011)0137 sisältö on sisällytetty menettelyyn 2008/0090(COD);

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL C 77, 28.3.2002, s. 1.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. joulukuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2012 antamiseksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komissionunionin toimielinten, elinten ja laitostenasiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksijulkista saatavuutta koskevien yleisten periaatteiden ja rajoitusten määrittelystä [tark. 1]
P7_TC1-COD(2008)0090

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 15 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Muutetun Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen tultua voimaan oikeus tutustua asiakirjoihin kattaa kaikki unionin toimielimet, elimet ja laitokset, mukaan lukien Euroopan ulkosuhdehallinto, joten Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1049/2001(2) on tehtävä useita aineellisiahuomattavia muutoksia. Selkeyden vuoksi mainittu direktiivi olisi uudelleenlaadittava., joissa olisi otettava huomioon tämän asetuksen alkuvaiheen täytäntöönpanosta sekä Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asiaa koskevasta oikeuskäytännöstä saadut kokemukset. [tark. 2]

(2)  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 1 artiklan toisessa kohdassa vahvistetaan avoimuuden periaate ilmaisemalla, että sopimus merkitsee uutta vaihetta kehityksessä sellaisen yhä läheisemmän Euroopan kansojen välisen liiton luomiseksi, jossa päätökset tehdään mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia.

(3)  Avoimuus parantaa kansalaisten mahdollisuuksia osallistua päätöksentekomenettelyihin ja sen avulla varmistetaan, että hallinnolla on demokraattisessa järjestelmässä suhteessa kansalaisiin suurempi legitimiteetti, ja että se on tehokkaampaa ja vastuullisempaa. Avoimuus vahvistaa osaltaan demokratian ja perusoikeuksien kunnioittamisen periaatteita, joista määrätään EU-sopimuksenEuroopan unionista tehdyn sopimuksen 9–12 artiklassa, sekä perusoikeuksien kunnioittamista, josta määrätään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, jäljempänä ”perusoikeuskirja”. [tark. 3]

(3 a)  Avoimuuden avulla olisi myös lujitettava hyvän hallinnon periaatteita unionin toimielimissä, elimissä ja laitoksissa perusoikeuskirjan 41 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 298 artiklan mukaisesti. Sisäiset hallintomenettelyt olisi määriteltävä asianmukaisesti ja riittävät taloudelliset ja henkilöresurssit olisi varmistettava avoimuusperiaatteen toteuttamiseksi käytännössä. [tark. 4]

(3 b)  Avoimuus lisää kansalaisten luottamusta unionin toimielimiin, elimiin ja laitoksiin, sillä se lisää heidän tietämystään unionin päätöksentekoprosessista ja heille siinä kuuluvista oikeuksista. Avoimuus tuo myös lisää läpinäkyvyyttä hallinnollisten ja lainsäädännöllisten menettelyjen täytäntöönpanoon. [tark. 5]

(3 c)  Tällä asetuksella korostetaan avoimuuden periaatteen merkitystä normina ja lujitetaan näin unionin oikeusvaltioluonnetta sekä autetaan estämään rikoksia ja rikollisia toimintatapoja. [tark. 6]

(4)  Asetuksessa (EY) N:o 1049/2001(3), jonka soveltaminen alkoi 3 päivänä joulukuuta 2001, on säädetty yleisön oikeutta tutustua asiakirjoihin koskevista yleisistä periaatteista ja rajoituksista julkisen tai yksityisen edun huomioon ottamiseksi. [tark. 7]

(5)  Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 täytäntöönpanon ensimmäinen arviointi esitettiin 30 päivänä tammikuuta 2004 julkaistussa kertomuksessa(4). Komissio päätti 9 päivänä marraskuuta 2005 käynnistää asetuksen (EY) N:o 1049/2001 tarkistamiseen johtavan menettelyn. Euroopan parlamentti pyytää 4 päivänä huhtikuuta 2006 antamassaan päätöslauselmassa(5) komissiota esittämään ehdotuksen asetuksen muuttamisesta. Komissio antoi 18 päivänä huhtikuuta 2007 vihreän kirjan(6) asetuksen tarkistamisesta ja käynnisti julkisen kuulemismenettelyn. [tark. 8]

(6)  Tämän asetuksen tarkoituksena on antaa yleisön oikeudelle tutustua asiakirjoihin mahdollisimman täysimääräinen vaikutus ja määritellä tutustumisoikeudesta julkisen tai yksityisen edun perusteella tehtäviä poikkeuksia koskevat yleiset periaatteet ja rajoitukset EY:n perustamissopimuksen 255 artiklan 2 kohdanEuroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja saman sopimuksen unionin toimielinten, elinten ja laitosten avoimuudesta määräävän 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Siksi kaikkien muiden asiakirjojen saatavuutta koskevien määräysten olisi oltava tämän asetuksen mukaisia, jollei sellaisista erityismääräyksistä muuta johdu, jotka koskevat vain Euroopan unionin tuomioistuinta, Euroopan keskuspankkia ja Euroopan investointipankkia niiden hoitaessa muita kuin hallinnollisia tehtäviä. [tark. 9]

(7)  Koska Euratomin perustamissopimuksessa ei ole määräyksiä oikeudesta tutustua asiakirjoihin, toimielinten, elinten ja laitosten olisi, kuten Amsterdamin sopimuksen päätösasiakirjaan liitetyssä julistuksessa N:o 41 jo todettiin, pidettävä tätä asetusta lähtökohtanaan myös kyseisen ensiksi mainitun sopimuksen puitteissa tapahtuvaa toimintaa koskevien asiakirjojen osalta.

(9)  Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 6 päivänä syyskuuta 2006 tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin asetuksen (EY) N:o 1367/2006(7). Tämän asetuksen pitäisi olla johdonmukainen asetuksen (EY) N:o 1367/2006 kanssa ympäristöasioita koskevien tietojen saatavuuden osalta.

(10)  Tämän asetuksen ja yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 45/2001(8) välille olisi luotava selkeä yhteys henkilötietojen luovuttamisen osalta.Unionin toimielinten, elinten ja laitosten olisi noudatettava henkilötietojen käsittelyssä täysimääräisesti rekisteröityjen oikeuksia sellaisina kuin ne määritellään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklassa, perusoikeuskirjan 8 artiklassa, unionin asiaa koskevassa lainsäädännössä ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä. [tark. 10]

(11)  Olisi laadittava selkeät säännöt, joita sovelletaan luovutettaessa jäsenvaltioista peräisin olevia asiakirjoja tai kolmansilta peräisin olevia tuomioistuinkäsittelyyn sisältyviä asiakirjoja taikka asiakirjoja, jotka toimielimet, elimet tai laitokset ovat saaneet haltuunsa EY:nunionin lainsäädännössä niille myönnettyjen erityisten tutkintavaltuuksien nojalla. [tark. 11]

(12)  LaajempiEuroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti mahdollisuus tutustua täysimääräisesti asiakirjoihin olisi myönnettävä tapauksissa, joissa toimielimet toimivat perussopimusten mukaan lainsäätäjinä, myös silloin kun ne soveltamisalaltaan yleisiä toimenpiteitä hyväksyessään toimivat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklassa tarkoitetun siirretyn toimivallansäädösvallan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklassa tarkoitetun täytäntöönpanovallan nojalla, kuitenkin siten, että samalla säilytetään toimielinten päätöksenteon tehokkuus. Tällaisten asiakirjojen olisi oltava mahdollisimman laajasti suoraan yleisön tutustuttavissa. Lainsäädännön valmisteluasiakirjojen ja kaikkien asiaan liittyvien, toimielinten välisten menettelyjen eri vaiheita koskevien tietojen, kuten neuvoston työryhmien asiakirjojen, neuvoston jäseninä toimivien jäsenvaltioiden valtuuskuntien jäsenten nimien ja asemien sekä kolmikantaneuvottelujen ensimmäisen käsittelyn asiakirjojen, olisi lähtökohtaisesti oltava välittömästi ja suoraan yleisön saatavilla internetissä. [tark. 12]

(12 a)  Säädöstekstit olisi laadittava selkeästi ja ymmärrettävästi ja julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä. [tark. 13]

(12 b)  Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission olisi sovittava toimielinten, elinten ja laitosten yhteisistä paremmista lainsäädäntökäytännöistä ja tekstinlaadintamalleista ja -tekniikoista Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 295 artiklan ja tämän asetuksen mukaisesti ja julkaistava tulokset Euroopan unionin virallisessa lehdessä rakenteellisen avoimuuden ja unionin asiakirjojen oikeudellisen selkeyden lisäämiseksi. [tark. 14]

(12 c)  Asiakirjojen, jotka liittyvät muihin kuin lainsäädäntömenettelyihin, kuten sitoviin toimiin tai organisaatioon, hallintoon tai talousarvioon liittyviin sisäisiin toimiin, tai luonteeltaan poliittisten asiakirjojen (kuten päätelmien, suositusten tai päätöslauselmien) olisi oltava helposti ja mahdollisuuksien mukaan suoraan saatavilla perusoikeuskirjan 41 artiklassa vahvistetun hyvän hallinnon periaatteen mukaisesti. [tark. 15]

(12 d)  Asiasta vastaavan toimielimen, elimen tai laitoksen olisi kunkin asiakirjaluokan osalta annettava kansalaisille mahdollisuus saada tietoa noudatettavien sisäisten menettelyjen etenemisestä, kulloinkin vastuussa olevasta organisaatioyksiköstä ja sen vastuualasta, asetetuista määräajoista ja yksiköstä, johon voi ottaa yhteyttä. Toimielinten, elinten ja laitosten olisi otettava asiaankuuluvasti huomioon Euroopan oikeusasiamiehen suositukset. Niiden olisi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 295 artiklan mukaisesti sovittava yhteisistä suuntaviivoista, joissa määritellään, miten kunkin organisaatioyksikön olisi kirjattava sisäiset asiakirjat, turvaluokiteltava ne, jos ne voivat vahingoittaa unionin etuja, ja arkistoitava ne lyhytaikaisiin tai historia-arkistoinnin tarpeisiin tässä asetuksessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Niiden olisi tiedotettava johdonmukaisesti ja koordinoidusti yleisölle tämän asetuksen soveltamista varten toteutetuista toimista ja koulutettava henkilökuntansa avustamaan kansalaisia, kun nämä käyttävät tämän asetuksen mukaisia oikeuksiaan. [tark. 16]

(13)  Lainsäädäntöprosessin avoimuudella on suuri merkitys kansalaisille. Tämän vuoksi toimielinten olisi aktiivisesti julkistettava lainsäädäntöprosessiin kuuluvia asiakirjoja ja parannettava yhteydenpitoaan mahdollisiin hakijoihin. Unionin toimielinten, elinten ja laitosten olisi asetettava verkkosivustoillaan yleisön saataville lähtökohtaisesti mahdollisimman monenlaisia asiakirjoja. Myös muilla aloilla olisi edistettävä asiakirjojen aktiivista julkistamista. [tark. 17]

(13 a)  Toimielinten, elinten ja laitosten olisi lainsäädäntöprosessin avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistämiseksi sovittava toimielinten yhteisestä edunvalvojien ja muiden asianosaisten rekisteristä. [tark. 18]

(15)  Joihinkin asiakirjoihin olisi niiden erittäin arkaluonteisen sisällön vuoksi sovellettava erityismenettelyä. Järjestelyt, joilla Euroopan parlamentille annetaan tietoja tällaisten asiakirjojen sisällöstä, olisi tehtävä toimielinten välisenä sopimuksena. [tark. 19]

(16)  Toimielinten, elinten ja laitosten työskentelyn avoimuuden lisäämiseksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission olisi annettava mahdollisuus tutustua sekä toimielintenniiden laatimiin että niiden vastaanottamiin asiakirjoihin. Tässä yhteydessä on syytä muistaa, että Amsterdamin sopimuksen päätösasiakirjaan liitetyssä julistuksessa N:o 35 todetaan, että Jäsenvaltio voi vaatia komissiotatoimielimiä, elimiä tai neuvostoalaitoksia olemaan toimittamatta toimielinten, elinten ja laitosten ulkopuolisille kolmansille osapuolille kyseisestä jäsenvaltiosta peräisin olevaa asiakirjaa, jollei tämä jäsenvaltio ole antanut etukäteen suostumustaan asiakirjan toimittamiseen. [tark. 20]

(16 a)  Euroopan unionin tuomioistuin on katsonut, että vaatimus, jonka mukaan jäsenvaltioita on kuultava pyynnöstä saada tutustua niiltä peräisin oleviin asiakirjoihin, ei anna niille veto-oikeutta eikä oikeutta vedota kansalliseen lainsäädäntöön tai kansallisiin määräyksiin ja että toimielin, elin tai laitos, jolle pyyntö on esitetty, voi evätä oikeuden tutustua asiakirjoihin ainoastaan tässä asetuksessa säädettyjen poikkeusten perusteella(9). [tark. 21]

(17)  Toimielinten kaikkien asiakirjojen olisi pääsääntöisesti oltava yleisön tutustuttavissa. Tästä periaatteesta olisi poikettava tiettyjen yleisten ja yksityisten etujen suojaamiseksikuitenkin suojattava poikkeussäännöksin. Toimielimillä olisi oltava mahdollisuus suojata sisäisiä keskustelujaan ja neuvottelujaan silloin, kun se on välttämätöntä, jotta voidaan turvata toimielinten kyky hoitaa tehtäviään, mutta näitä poikkeuksia varten olisi luotava avoimet säännöt ja menettelyt ja tärkeintä olisi turvata kansalaisten perusoikeus tutustua asiakirjoihin. Poikkeuksia arvioidessaan toimielinten olisi kaikilla unionin toiminnan aloilla otettava huomioon henkilötietojen suojaa koskevat yhteisönunionin lainsäädännön periaatteet. [tark. 22]

(18)  Kaikkien sääntöjen, jotka koskevat toimielinten asiakirjojen saamista tutustuttaviksi, olisi oltava tämän asetuksen mukaisia.Koska tällä asetuksella pannaan suoraan täytäntöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 15 artikla ja perusoikeuskirjan 42 artikla, siinä määriteltyjen asiakirjojen julkista saatavuutta koskevien periaatteiden ja rajoitusten olisi oltava ensisijaisia suhteessa niihin sääntöihin, toimenpiteisiin tai käytäntöihin, joita toimielimet, elimet tai laitokset hyväksyvät jonkin muun oikeusperustan nojalla ja joilla otetaan käyttöön enemmän tai tiukempia poikkeuksia kuin tässä asetuksessa säädetyt. [tark. 23]

(19)  Tutustumisoikeuden täysimääräisen toteutumisen varmistamiseksi olisi noudatettava kaksivaiheista hallintomenettelyä, johon sisältyisi lisäksi mahdollisuus tuomioistuinkäsittelyyn tai kannella Euroopan oikeusasiamiehelle.

(20)  Kunkin toimielimen, elimen ja laitoksen olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet tiedottaakseen yleisölle voimassa olevista säännöksistä ja kouluttaakseen henkilökuntansa avustamaan kansalaisia, kun nämä käyttävät tämän asetuksen mukaisia oikeuksiaan. Kunkin toimielimen, elimen tai laitoksen olisi taattava pääsy asiakirjarekisteriin, jotta kansalaiset voisivat helpommin käyttää oikeuksiaan.

(21)  Vaikka tämän asetuksen tarkoituksena ei ole muuttaa asiakirjojen julkisuuteen sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä eikä sillä ole tällaista vaikutusta, on kuitenkin selvää, että jäsenvaltioiden olisi unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden välisiä suhteita säätelevän lojaalin yhteistyön periaatteen mukaisesti huolehdittava, etteivät ne aiheuta haittaa tämän asetuksen moitteettomalle soveltamiselle ja että niiden olisi kunnioitettava toimielinten turvallisuussääntöjä.

(22)  Tällä asetuksella ei rajoiteta jäsenvaltioiden, oikeusviranomaisten tai tutkinnasta vastaavien elinten olemassa olevia oikeuksia tutustua asiakirjoihin. [tark. 24]

(23)  EY:n perustamissopimuksen 255 artiklan 3 kohdanEuroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 15 artiklan 3 kohdan sekä tässä asetuksessa vahvistettujen periaatteiden ja sääntöjen mukaan kukin toimielin, elin ja laitos vahvistaa omassa työjärjestyksessään erityismääräykset siitä, miten toimielimenmyös sen hallinnollisiin tehtäviin liittyviin asiakirjoihin voi tutustua, [tark. 25]

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tarkoitus

Tämän asetuksen tarkoituksena on

   a) määritellä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 15 artiklan mukaisesti ne julkiseen tai yksityiseen etuun perustuvat periaatteet, edellytykset ja rajoitukset, jotka koskevat EY:n perustamissopimuksen 255 artiklassa tarkoitettua oikeutta tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission, jäljempänä ”toimielimet”,unionin toimielinten, elinten ja laitosten asiakirjoihin, siten, että yleisölle myönnetään mahdollisimman laaja oikeus tutustua kyseisiin asiakirjoihin; [tark. 26]
   b) luoda säännöt, jotka takaavat tämän oikeuden mahdollisimman helpon käytön;
   c) edistää asiakirjoihin tutustumismahdollisuutta koskeviatutustumista koskevien mahdollisuuksien parantamiseksi avoimia ja hyviä hallintokäytäntöjä ja erityisesti yleisenä tavoitteena olevaa suurempaa avoimuutta, vastuuvelvollisuutta ja demokratiaa. [tark. 27]

2 artikla

Asiakirjoihin tutustumiseen oikeutetut ja soveltamisala

1.   Jokaisella luonnollisella henkilöllä ja oikeushenkilöllä ja jokaisella luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden muodostamalla yhdistyksellä on oikeus tutustua toimielinten, elinten ja laitosten asiakirjoihin tässä asetuksessa määriteltyjen periaatteiden, edellytysten ja rajoitusten mukaisesti.

2.   Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin toimielimen hallussa oleviin asiakirjoihin, nimittäin toimielimen laatimiin tai sen vastaanottamiin ja sen hallussa oleviin asiakirjoihin, jotka liittyvät toimielimen vastuualueeseen kuuluvia politiikkoja, toimintaa ja päätöksiä koskevaan asiaan kaikilla Euroopan unionin toiminnan aloilla.

3.   Yleisön on saatava tutustua asiakirjoihin joko kirjallisen hakemuksen perusteella tai suoraan sähköisessä muodossa tai rekisteristä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 ja 9 artiklan soveltamista. Erityisesti lainsäädäntömenettelyn yhteydessä laadittuihin tai vastaanotettuihin asiakirjoihin on voitava tutustua suoraan 12 artiklan mukaisesti.

4.   Arkaluonteisiksi 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti luokiteltuihin asiakirjoihin sovelletaan kyseisen artiklan mukaista erityismenettelyä.

5.   Tätä asetusta ei sovelleta muiden tahojen kuin toimielinten tuomioistuimille toimittamiin asiakirjoihin.

6.   Asiakirjoja, jotka ovat osa yksittäistapausta koskevaan toimeen kohdistuvan menettelyn tai tutkinnan hallinnollista aineistoa, ei anneta yleisön tutustuttavaksi ennen kuin tutkinta on päätetty tai kyseinen toimi on lopullinen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta EY:n lainsäädännöllä perustettuja asianosaisten erityisiä oikeuksia tutustua asiakirjoihin. Yleisön saataville ei kuitenkaan aseteta asiakirjoja, jotka sisältävät tietoja, jotka toimielin on kerännyt tai saanut luonnollisilta tai oikeushenkilöiltä tällaisten tutkintamenettelyjen yhteydessä.

7.   Tämä asetus ei rajoita kansainvälisen oikeuden välineisiin tai toimielinten niiden täytäntöönpanemiseksi antamiin säädöksiin perustuvaa yleisön oikeutta tutustua toimielinten hallussa oleviin asiakirjoihin. [tark. 28]

2 a artikla

Soveltamisala

1.  Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin unionin toimielimen, elimen tai laitoksen hallinnassa oleviin asiakirjoihin eli sen laatimiin tai vastaanottamiin ja sen hallussa oleviin asiakirjoihin kaikilla unionin toiminnan aloilla. Euroopan unionin tuomioistuimeen, Euroopan keskuspankkiin ja Euroopan investointipankkiin sovelletaan tätä asetusta vain niiden hoitaessa hallinnollisia tehtäviään.

2.  Asiakirjojen on oltava yleisön saatavilla joko sähköisessä muodossa Euroopan unionin virallisessa lehdessä tai toimielimen, elimen tai laitoksen virallisessa rekisterissä tai kirjallisen hakemuksen perusteella. Lainsäädäntömenettelyn yhteydessä laadittuihin tai vastaanotettuihin asiakirjoihin on voitava tutustua suoraan tämän asetuksen 12 artiklan mukaisesti.

3.  Tällä asetuksella ei rajoiteta kansainvälisen oikeuden välineisiin tai toimielinten, elinten tai laitosten tällaisten välineiden täytäntöönpanemiseksi antamiin säädöksiin tai jäsenvaltioiden lainsäädäntöön perustuvaa yleisön tehostettua oikeutta tutustua toimielinten hallussa oleviin asiakirjoihin. [tark. 29]

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

   a) ”asiakirjalla” mitä tahansa tallennettatietosisältöä (paperille tulostettua tai sähköisessä muodossa tallennettua tekstiä taikka ääni- tai kuvatallennetta tai audiovisuaalista tallennetta), jonka toimielin on laatinut ja virallisesti toimittanut yhdelle tai useammalle vastaanottajalle tai joka on muuten kirjattu tai jonka toimielin on vastaanottanut;joka koskee unionin toimielimen, elimen tai laitoksen vastuualueeseen kuuluvaa kysymystä. Sähköisiin tallennus-, käsittely- ja hakujärjestelmiin sisältyvät tiedot ovat asiakirjoja, mukaan luettuina toimielimen, elimen tai laitoksen työhön käytetyt ulkoiset järjestelmät, muodostavat asiakirjan, erityisesti jos ne voidaan poimia paperitulosteena tai sähköisessä muodossa olevana jäljennöksenä käyttäen kyseisessä järjestelmässä kohtuudella saatavilla olevia välineitä. Toimielin, elin tai laitos, joka aikoo luoda uuden sähköisen tallennusjärjestelmän tai olennaisesti muuttaa käytössä olevaa järjestelmää, arvioi sen mahdollista vaikutusta tutustumisoikeuteen, varmistaa, että tutustumisoikeus on taattu perusoikeutena ja toimii avoimuuden tavoitteen edistämiseksi. Sähköisiin tallennusjärjestelmiin tallennettujen tietojen hakujärjestelmiä on mukautettava, jotta voidaan vastata yleisön pyyntöihin;
   a a) ”turvaluokitellulla asiakirjalla” asiakirjaa, joka on turvaluokiteltu kokonaan tai osittain 3 a artiklan 1 kohdan mukaisesti;
   a b) ”lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävällä säädöksellä” myös asiakirjoja, jotka laaditaan tai vastaanotetaan sellaisten lainsäädäntömenettelyjen aikana, joiden tarkoituksena on antaa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä säädöksiä, mukaan luettuina siirretyn säädösvallan ja täytäntöönpanovallan nojalla hyväksyttävät soveltamisalaltaan yleiset toimenpiteet, sekä jäsenvaltioissa ja jäsenvaltioita oikeudellisesti velvoittavia soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä;
   a c) ”hallinnollisella tehtävällä” toimia, jotka koskevat asianomaisen toimielimen, elimen tai laitoksen organisaatioon, hallintoon tai talousarvioon liittyviä asioita;
   a d) ”arkistojärjestelmällä” toimielinten, elinten ja laitosten välinettä tai menettelyä, jonka avulla hallinnoidaan järjestelmällisesti kaikkien niiden käynnissä olevaa tai äskettäin päätökseen saatettua menettelyä koskevien asiakirjojen arkistointia;
   a e) ”historiallisella arkistolla” sitä osaa toimielinten, elinten ja laitosten arkistoista, joka on a alakohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti valittu asiakirjojen pysyvään säilytykseen.
   Yksityiskohtainen luettelo kaikista a–a c alakohdan määritelmien kattamista asiakirjaluokista julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja toimielinten, elinten ja laitosten verkkosivustoilla, minkä lisäksi toimielimet, elimet ja laitokset sopivat yhteisistä arkistointiperusteista ja julkistavat ne;
   b) ”kolmannella” kyseisen toimielimen, elimen tai laitoksen ulkopuolista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä tai yksikköä, mukaan lukien jäsenvaltiot, yhteisönunionin tai sen ulkopuoliset toimielimet ja elimet ja kolmannet maat. [tark. 30]

3 a artikla

Asiakirjojen turvaluokitusta ja turvaluokituksen poistamista koskeva menettely

1.  Toimielin, elin tai laitos turvaluokittelee asiakirjan, jonka sisältämien tietojen ilmaiseminen vahingoittaisi etenkin yleistä turvallisuutta, puolustusta ja sotilasasioita koskevien unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion olennaisten etujen suojaa, jos tämä on perusteltua 4 artiklan 1 kohdan mukaisista yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta parlamentaarista tarkasteluoikeutta unionin tasolla ja kansallisella tasolla. Asiakirja voidaan turvaluokitella osittain tai kokonaan. Asiakirjat jaetaan seuraaviin turvaluokkiin:

   a) ”EU TOP SECRET”: tätä turvaluokkaa sovelletaan vain sellaiseen tietoon ja aineistoon, jonka luvaton luovuttaminen saattaisi vahingoittaa poikkeuksellisen vakavasti unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion olennaisia etuja;
   b) ”EU SECRET”: tätä turvaluokkaa sovelletaan vain sellaiseen tietoon ja aineistoon, jonka luvaton luovuttaminen saattaisi vahingoittaa vakavasti unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion olennaisia etuja;
   c) ”EU CONFIDENTIAL”: Tätä turvaluokkaa sovelletaan sellaiseen tietoon ja aineistoon, jonka luvaton luovuttaminen saattaisi vahingoittaa unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion olennaisia etuja;
   d) ”EU RESTRICTED”: tätä turvaluokkaa sovelletaan sellaiseen tietoon ja aineistoon, jonka luvaton luovuttaminen saattaisi olla epäedullista unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion etujen kannalta.

2.  Asiakirjat turvaluokitellaan vain, jos se on tarpeen. Mahdollisuuksien mukaan ne, joilta asiakirja on peräisin, ilmoittavat turvaluokitellussa asiakirjassa päivämäärän tai ajanjakson, johon mennessä tai jonka jälkeen asiakirjan sisällön turvaluokitusta voidaan alentaa tai se voidaan poistaa. Muussa tapauksessa he tarkistavat asiakirjan vähintään joka viides vuosi varmistaakseen, onko alkuperäinen luokitus edelleen tarpeen. Turvaluokka on ilmoitettava selvästi ja oikein, ja se on säilytettävä vain niin kauan kuin tiedot on suojattava. Toimielin, elin tai laitos, josta turvaluokiteltu asiakirja on peräisin tai joka on sen vastaanottanut kolmannelta osapuolelta taikka toiselta toimielimeltä, elimeltä tai laitokselta, vastaa asiakirjojen turvaluokittelusta ja mahdollisesta myöhemmästä turvaluokituksen alentamisesta tai poistamisesta.

3.  Turvaluokitellut asiakirjat luovutetaan kolmansille sen suostumuksella, jolta ne ovat peräisin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden unionin toimielinten, elinten ja laitosten tutustumisoikeutta. Kun useampi kuin yksi toimielin, elin tai laitos osallistuu turvaluokitellun asiakirjan käsittelyyn, sille myönnetään sama turvaluokitus ja käynnistetään sovittelu tapauksissa, joissa ne ovat erimielisiä myönnettävän suojauksen tasosta. Lainsäädäntömenettelyihin liittyviä asiakirjoja ei turvaluokitella; täytäntöönpanotoimet turvaluokitellaan ennen niiden hyväksymistä, jos turvaluokitus on tarpeen ja sen tarkoituksena on estää kielteiset vaikutukset kyseisiin toimiin. Unionin nimissä tehdyt luottamuksellisten tietojen luovuttamista koskevat kansainväliset sopimukset eivät luo millekään kolmannelle maalle tai kansainväliselle järjestölle oikeutta estää Euroopan parlamenttia tutustumasta tällaiseen luottamukselliseen tietoon.

4.  Turvaluokiteltuihin asiakirjoihin tutustumista koskevia, 7 ja 8 artiklassa säädettyjen menettelyjen mukaisia hakemuksia saavat käsitellä vain henkilöt, joilla on oikeus perehtyä näihin asiakirjoihin. Mainitut henkilöt myös arvioivat, mitä viittauksia turvaluokiteltuihin asiakirjoihin voidaan tehdä julkisessa asiakirjarekisterissä.

5.  Turvaluokitellut asiakirjat kirjataan asianomaisen toimielimen, elimen tai laitoksen rekisteriin tai luovutetaan sen suostumuksella, jolta ne ovat peräisin.

6.  Toimielin, elin tai laitos, joka päättää evätä oikeuden tutustua turvaluokiteltuun asiakirjaan, perustelee päätöksensä siten, että 4 artiklan 1 kohdassa säädetyillä poikkeuksilla suojattuja etuja ei vahingoiteta.

7.  Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin varmistaakseen, että tässä asetuksessa säädettyjä periaatteita noudatetaan unionin turvaluokiteltuihin asiakirjoihin tutustumista koskevien hakemusten käsittelyssä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallista parlamentaarista tarkasteluoikeutta.

8.  Turvaluokiteltuja asiakirjoja koskevat toimielinten, elinten ja laitosten säännöt julkistetaan. [tark. 31]

4 artikla

Poikkeukset

1.  Toimielimet, elimet ja laitokset kieltäytyvät antamasta tutustuttavaksi asiakirjaa, jonka sisältämien tietojen ilmaiseminen vahingoittaisisellaisen yleisen edun suojaa, joka koskee:

   a) unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion yleistä turvallisuutta mukaan lukien luonnollisten ja oikeushenkilöiden turvallisuus; [tark. 32]
   b) puolustusta ja sotilasasioita;
   c) kansainvälisiä suhteita;
   d) yhteisönunionin tai jäsenvaltion finanssi-, raha- tai talouspolitiikkaa; [tark. 33]
   e) ympäristöasioita, kuten harvinaisten lajien pesimispaikkoja.

2.  Toimielimet, elimet tai laitokset kieltäytyvät antamasta tutustuttavaksi asiakirjaa, jonka sisältämien tietojen ilmaiseminen vahingoittaisi: [tark. 34]

   a) tietyn luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön taloudellisten etujen suojaa;
   b) immateriaalioikeuksien suojaa; 
   c) tuomioistuinmenettelyjä koskevan oikeudellisen neuvonannon sekä tuomioistuin-, välimies- ja riitojenratkaisumenettelyjen suojaa; [tark. 35]
   d) tarkastus-, tutkinta- ja tilintarkastustoimien tarkoitusten suojaa;
   e) valintamenettelyjenjulkisia hankintoja koskevien menettelyjen riippumattomuutta ja puolueettomuutta, kunnes asianomainen hankintaviranomaisena toimiva toimielin, elin tai laitos on tehnyt päätöksen, taikka valintalautakunnan riippumattomuutta ja puolueettomuutta henkilöstön palvelukseenottomenettelyssä, kunnes nimittävä viranomainen on tehnyt päätöksen. [tark. 36]

 3.  Seuraavia Asiakirjoja, jotka toimielin, elin tai laitos on laatinut sisäiseen käyttöön tai jotka se on vastaanottanut ja jotka liittyvät asiaan, josta toimielin ei ole vielä tehnyt päätöstä, ei anneta tutustuttaviksi, josainoastaan siinä tapauksessa, että niiden sisältämien tietojen ilmaiseminen vahingoittaisi vakavasti toimielintenniiden sisällöstä ja objektiivisista olosuhteista johtuen päätöksentekomenettelyä konkreettisesti ja vakavasti.:

   a) asiakirjat, jotka liittyvät asiaan, josta ei ole tehty päätöstä; 
   b) asiakirjat, jotka sisältävät sisäiseen käyttöön tarkoitettuja mielipiteitä osana asianomaisten toimielinten neuvotteluja ja alustavia keskusteluja, päätöksen tekemisen jälkeenkään. [tark. 37]

4.  Edellä 2 ja 3 kohdassa säädettyjä poikkeuksia sovelletaan, jollei ylivoimainen yleinen etu edellytä ilmaisemista. Tämän artiklan 2 kohdan a alakohtaa sovellettaessaKun ilmaisemista koituvaa yleistä etua arvioidaan 1–3 kohdan mukaisesti, tällaisen ylivoimaisen yleisen edun katsotaan edellyttävän tietojen julkaisemista, kun pyydetyt tiedotasiakirjat liittyvät ympäristöpäästöihinperusoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden suojaan, julkisia varoja koskevaan moitteettomaan varainhoitoon tai oikeuteen elää turvallisessa ympäristössä, mukaan lukien ympäristöpäästöt. Toimielimen, elimen tai laitoksen, joka vetoaa johonkin näistä poikkeuksista, on arvioitava asiaa puolueettomasti ja asiakirjakohtaisesti ja osoitettava, että suojatulle edulle aiheutuva riski on todennäköinen eikä pelkästään hypoteettinen, ja määriteltävä, kuinka mahdollisuus tutustua kyseessä olevaan asiakirjaan voisi erityisesti ja tosiasiallisesti vahingoittaa suojattua etua[tark. 38]

4 a.  Asiakirjoja, joiden sisältämien tietojen ilmaiseminen olisi vaaraksi ympäristönsuojelulle, kuten tietoja harvinaisten lajien pesimispaikoista, luovutetaan ainoastaan asetuksen (EY) N:o 1367/2006 säännösten mukaisesti. [tark. 39]

5.  Viranhaltijoiden, virkamiesten ja eturyhmien edustajien nimet, arvonimet ja tehtävät on julkistettava ammatillisen toiminnan yhteydessä, paitsi jos tietojen julkistaminen olisi erityisten syiden vuoksi haitallista kyseisten henkilöiden kannalta. Muita henkilötietoja julkistettaessa on noudatettava lainmukaista henkilötietojen käsittelyä koskevia edellytyksiä, joista säädetään yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä annetussa EY:n lainsäädännössä.Henkilötietoja ei saa julkistaa, jos julkistaminen aiheuttaisi haittaa kyseisen henkilön yksityisyydelle tai koskemattomuudelle. Tällaista haittaa ei katsota aiheutuvan,

   jos tiedot liittyvät yksinomaan kyseisen henkilön ammatilliseen toimintaan, paitsi jos erityistilanteissa on syytä olettaa, että tietojen julkistaminen olisi haitallista kyseisen henkilön kannalta;
   jos tiedot liittyvät yksinomaan julkiseen henkilöön, paitsi jos erityistilanteissa on syytä olettaa, että tietojen julkistaminen olisi haitallista kyseisen henkilön tai muiden häneen liittyvien henkilöiden kannalta;
   jos tiedot on jo julkistettu kyseisen henkilön suostumuksella.

Henkilötiedot on kuitenkin julkistettava, jos ylivoimainen yleinen etu edellyttää julkistamista. Tällöin asianomaisen toimielimen, elimen tai laitoksen on esitettävä, mikä yleinen etu on kyseessä. Sen on perusteltava, miksi kyseisessä tapauksessa yleinen etu menee kyseisen henkilön etujen edelle.

Jos toimielin, elin tai laitos kieltäytyy asettamasta asiakirjaa saataville tämän kohdan perusteella, sen on harkittava, voidaanko asiakirja asettaa saataville osittain. [tark. 40]

6.  Jos vain osaan pyydetystä asiakirjasta voidaan soveltaa poikkeusta, muut asiakirjan osat luovutetaan.

7.  Edellä Tässä artiklassa säädettyjä poikkeuksia ei sovelleta asiakirjoihin, jotka toimitetaan osana menettelyjä, joissa annetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä säädöksiä taikka soveltamisalaltaan yleisiä delegoituja säädöksiä tai täytäntöönpanosäädöksiä. Poikkeuksia ei sovelleta myöskään toimielimille, elimille ja laitoksille toimitettuihin asiakirjoihin, joilla edunvalvojat tai muut asianosaiset pyrkivät vaikuttamaan päätöksentekoon. Poikkeuksia sovelletaan ainoastaan niin kauan kuin suojeluse on asiakirjan sisällön kannalta perusteltua. Poikkeuksia voidaan soveltaa, kuitenkin enintään 30 vuoden ajan. Kun kyseessä ovat henkilötietojen suojaa tai kaupallisia etuja koskevien poikkeusten piiriin kuuluvat asiakirjat ja arkaluonteiset asiakirjat, poikkeuksia voidaan tarvittaessa soveltaa tämän jälkeenkin. [tark. 41]

7 a.  Toimielin, elin tai laitos voi myöntää erioikeuden tutustua 1–3 kohdan kattamiin asiakirjoihin, kun on kyse tutkimustarkoituksista. Jos erioikeus myönnetään, tietojen ilmaisemisessa on otettava huomioon niiden käyttöä koskevat aiheelliset rajoitukset.[tark. 42]

5 artikla

KuulemisetKolmansien kuuleminen

1.  Jos kyse on kolmannen asiakirjasta, toimielin, elin tai laitos kuulee tätä arvioidakseen, onko 4 artiklassa mainittua poikkeusta sovellettava, paitsi jos on selvää, että asiakirja on luovutettava tai sitä ei tule luovuttaa.

2.  Jos hakemus koskee jäsenvaltiosta peräisin olevaa asiakirjaa, jota ei toimiteta osana menettelyjä, joissa annetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä säädöksiä tai muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviätaikka soveltamisalaltaan yleisiä delegoituja säädöksiä tai täytäntöönpanosäädöksiä, asiassa on kuultava kyseisen jäsenvaltion viranomaisia, jos on epäselvää, sovelletaanko asiakirjaan jotakin poikkeusta. Asiakirjaa hallussaan pitävä toimielin luovuttaa asiakirjan, paitsi jos jäsenvaltio esittää syyt sille, miksi asiakirjaa ei tule luovuttaa, joko 4 artiklassa mainittujen poikkeusten tai jäsenvaltion oman lainsäädännön sisältämien, kyseisen asiakirjan luovuttamisen estävien säännösten nojalla. Toimielin hyväksyy jäsenvaltion perustelut siltä osin kuin ne perustuvat tässä asetuksessa säädettyihin poikkeuksiin, ja toimielin tekee oman harkintansa mukaan päätöksen siitä, kuuluuko asianomainen asiakirja kyseisten poikkeusten piiriin.

3.  Kun jäsenvaltio vastaanottaa pyynnön, joka koskee sen hallussa olevaa toimielimestä, elimestä tai laitoksesta peräisin olevaa asiakirjaa, jäsenvaltio kuulee asianomaista toimielintä, elintä tai laitosta, jollei ole selvää, että asiakirja on luovutettava tai että sitä ei tule luovuttaa, voidakseen tehdä päätöksen, joka ei vaaranna tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamista. Jäsenvaltio voi tämän asemesta toimittaa pyynnön edelleen asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle. [tark. 43]

5 a artikla

Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

1.  Toimielimet noudattavat lainsäätäjinä toimiessaan ja myös siirretyn säädösvallan ja täytäntöönpanovallan nojalla toimiessaan ja jäsenvaltiot neuvoston jäseninä toimiessaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9–12 artiklassa tarkoitettuja demokratian periaatteita ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä ja myöntävät mahdollisimman laajan oikeuden tutustua toimintaansa liittyviin asiakirjoihin.

2.  Lainsäädäntöohjelmiin, kansalaisyhteiskunnan alustaviin kuulemisiin ja vaikutusten arviointeihin liittyvien asiakirjojen sekä kaikkien muiden lainsäädäntömenettelyyn liittyvien valmisteluasiakirjojen ja lainsäädäntömenettelyyn kytkeytyvien unionin säädösten ja politiikkojen täytäntöönpanoa koskevien asiakirjojen on oltava saatavilla käyttäjäystävällisellä ja koordinoidulla toimielinten yhteisellä verkkosivulla ja ne on julkaistava Euroopan unionin virallisen lehden erityisessä sähköisessä sarjassa.

3.  Lainsäädäntömenettelyn aikana kukin päätöksentekoon osallistuva toimielin, elin tai laitos julkistaa valmisteluasiakirjansa ja kaikki niihin liittyvät tiedot, myös oikeudelliset lausunnot, Euroopan unionin virallisen lehden erityisessä sarjassa sekä yhteisellä verkkosivustolla, joka sisältää menettelyn koko elinkaaren.

4.  Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyt säädökset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä 13 artiklan mukaisesti. [tark. 44]

6 artikla

Hakemukset

1.  Hakemus saada tutustua asiakirjoihin on esitettävä kirjallisesti, sähköinen muoto mukaan luettuna, jollain Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 55 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista kielistä ja riittävän täsmällisesti, jotta asiakirja on toimielimen tunnistettavissa. Hakijan ei tarvitse perustella hakemusta. [tark. 45]

2.  Jos hakemus ei ole riittävän täsmällinen tai pyydettyjä asiakirjoja ei voida tunnistaa, asianomainen toimielin, elin tai laitos pyytää 15 työpäivän kuluessa hakijaa täsmentämään hakemustaan ja avustaa hakijaa tässä esimerkiksi antamalla tietoja julkisten asiakirjarekisterien käytöstä. Tämän asetuksen 7 ja 8 artiklassa säädetyt määräajat alkavat kulua päivänä, jona toimielin, elin tai laitos vastaanottaa pyydetyt täsmentävät tiedot. [tark. 46]

3.  Jos hakemus koskee erittäin pitkää asiakirjaa tai erittäin suurta määrää asiakirjoja, kyseinen toimielin, elin tai laitos voi neuvotella hakijan kanssa epävirallisesti kohtuullisen ja käytännöllisen ratkaisun löytämiseksi.

4.  Toimielimet, elimet ja laitokset antavat kansalaisille tietoa ja neuvoja siitä, miten ja minne voidaan tehdä hakemus saada tutustua asiakirjoihin.

7 artikla

Alkuperäisten hakemusten käsittely

1.  Asiakirjoihin tutustumista koskevat hakemukset käsitellään välittömästi. Hakijalle lähetetään vastaanottoilmoitus. Viidentoista työpäivän kuluessa hakemuksen kirjaamisesta asianomainen toimielin, elin tai laitos joko päättää antaa pyydetyn asiakirjan tutustuttavaksi ja antaa asiakirjan tutustuttavaksi 10 artiklan mukaisesti tässä määräajassa tai ilmoittaa kirjallisesti, mistä syystä hakemus on hylätty kokonaan tai osittain, sekä hakijan oikeudesta tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti tehdä uudistettu hakemus.

2.  Poikkeuksellisesti, esimerkiksi silloin, kun hakemus koskee erittäin pitkää asiakirjaa tai erittäin suurta määrää asiakirjoja, 1 kohdassa säädettyä määräaikaa voidaan jatkaa kerran enintään viidellätoista työpäivällä edellyttäen, että hakijalle ilmoitetaan tästä ennakolta ja että lykkäys perustellaan yksityiskohtaisesti. [tark. 47]

3.  Jos hakemus hylätään kokonaan tai osittain, Asianomaisen toimielimen, elimen tai laitoksen on ilmoitettava hakijalle, onko mahdollista antaa asiakirja tai osia siitä tutustuttavaksi myöhemmässä vaiheessa, ja jos on, niin milloin.

Hakija voi 15 työpäivän kuluessa siitä, kun hän on vastaanottanut asianomaisen toimielimen, elimen tai laitoksen vastauksen, tehdä uudistetun hakemuksen ja pyytää toimielintä tarkistamaan kantaansa. [tark. 48]

4.  Jos toimielin, elin tai laitos ei anna vastausta asetetussa määräajassa, hakija voi tehdä uudistetun hakemuksen.

4 a.  Kukin toimielin, elin ja laitos nimeää vastuuhenkilön valvomaan, että kaikkia tässä artiklassa säädettyjä määräaikoja noudatetaan asianmukaisesti.[tark. 49]

8 artikla

Uudistettujen hakemusten käsittely

1.  Uudistetut hakemukset käsitellään välittömästi. KolmenkymmenenEnintään 15 työpäivän kuluessa hakemuksen kirjaamisesta asianomainen toimielin, elin tai laitos joko päättää antaa pyydetyn asiakirjan tutustuttavaksi ja antaa asiakirjan tutustuttavaksi 10 artiklan mukaisesti tässä määräajassa tai ilmoittaa kirjallisesti, mistä syystä hakemus on hylätty kokonaan tai osittain. Jos kyseinen toimielin, elin tai laitos kieltäytyy antamasta asiakirjaa kokonaan tai osittain tutustuttavaksi, se ilmoittaa hakijalle tämän käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista. [tark. 50]

2.  Poikkeuksellisesti esimerkiksi silloin, kun hakemus koskee erittäin pitkää asiakirjaa tai erittäin suurta määrää asiakirjoja, 1 kohdassa säädettyä määräaikaa voidaan jatkaa kerran enintään 15 työpäivällä edellyttäen, että hakijalle ilmoitetaan tästä ennakolta ja että lykkäys perustellaan yksityiskohtaisesti. [tark. 51]

3.  Jos toimielin kieltäytyy antamasta asiakirjaa kokonaan tai osittain tutustuttavaksi, hakija voi nostaa asiasta kanteen toimielintä, elintä tai laitosta vastaan unionin yleisessä tuomioistuimessa ja/tai kannella Euroopan oikeusasiamiehelle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 ja 228 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.

4.  Jos toimielin, elin tai laitos ei anna vastausta asetetussa määräajassa, hakemus katsotaan lopullisesti hylätyksi, ja hakija voi nostaa kanteen toimielintä, elintä tai laitosta vastaan tuomioistuimessa ja/tai kannella Euroopan oikeusasiamiehelle EY:n perustamissopimuksenperussopimusten asianomaisten määräysten mukaisesti. [tark. 52]

8 a artikla

Uusi hakemus

Jos hakija pyytää asiakirjat saatuaan muita toimielinten, elinten tai laitosten asiakirjoja, pyyntöä käsitellään uutena hakemuksena 7 ja 8 artiklan mukaisesti. [tark. 53]

9 artikla

Arkaluonteisten asiakirjojen käsittely

1.   Arkaluonteisia ovat asiakirjat, jotka ovat peräisin toimielimistä tai niiden virastoista, jäsenvaltioista tai kolmansista maista tai kansainvälisistä järjestöistä ja joiden turvaluokitus on ”TRÈS SECRET/TOP SECRET”, ”SECRET” tai ”CONFIDENTIEL” kyseisen toimielimen niiden sääntöjen mukaisesti, joilla suojellaan Euroopan unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion olennaisia etuja 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuilla aloilla, erityisesti yleisen turvallisuuden, puolustuksen ja sotilasasioiden osalta.

2.   Arkaluonteisia asiakirjoja koskevia 7 ja 8 artiklassa säädettyjen menettelyjen mukaisia hakemuksia käsittelevät vain ne henkilöt, joilla on oikeus perehtyä näihin asiakirjoihin. Nämä henkilöt myös arvioivat, mitkä viittaukset arkaluonteisiin asiakirjoihin voidaan tehdä julkisessa asiakirjarekisterissä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklan 2 kohdan soveltamista.

3.   Arkaluonteinen asiakirja kirjataan rekisteriin tai luovutetaan vain sen suostumuksella, jolta asiakirja on peräisin.

4.   Toimielimen, joka päättää olla antamatta arkaluonteista asiakirjaa tutustuttavaksi, on perusteltava päätöksensä siten, että 4 artiklassa suojattuja etuja ei vahingoiteta.

5.   Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että arkaluonteisia asiakirjoja koskevia hakemuksia käsiteltäessä tämän ja 4 artiklan periaatteita kunnioitetaan.

6.   Arkaluonteisia asiakirjoja koskevat toimielinten säännöt julkaistaan.

7.   Komissio ja neuvosto antavat Euroopan parlamentille tietoja arkaluonteisista asiakirjoista toimielinten sopimien järjestelyjen mukaisesti. [tark. 54]

10 artikla

Asiakirjaan tutustuminen hakemuksen perusteella

1.  Hakija saa tutustua asiakirjoihin toivomuksensa mukaan joko siten, että hän tutustuu asiakirjoihin toimielimen tiloissa tai siten, että hänelle toimitetaan niistä jäljennös, mukaan lukien sähköisessä muodossa oleva jäljennös, jos sellainen on saatavissa.

2.  Jos asiakirja on julkistettu ja se on helposti hakijan saatavilla, asianomainen toimielin, elin tai laitos voi täyttää asiakirjan antamiseen tutustuttavaksi liittyvät velvollisuutensa selvittämällä hakijalle, miten hän voi saada asiakirjan.

3.  Asiakirjat toimitetaan sellaisena toisintona ja sellaisessa muodossa, jossa ne ovat (mukaan lukien sähköinen tai muu muoto, kuten pistekirjoitus, tavallista suurempi tekstikoko tai nauha), ottaen hakijan toivomukset huomioon täysimääräisesti.

3 a.  Asiakirjan sisältö on asetettava saataville ilman heikkonäköisyyteen, työkieleen tai käyttöjärjestelmään perustuvaa syrjintää. Toimielinten, elinten tai laitosten on järjestettävä hakijalle tosiasiallinen mahdollisuus tutustua asiakirjojen sisältöön ilman teknisiin syihin perustuvaa syrjintää.[tark. 55]

4.  Hakijalta voidaan periä korvaus jäljennösten ottamisesta ja lähettämisestä. Korvaus ei saa ylittää todellisia kopiointi- ja lähetyskuluja. Asiakirjoihin tutustuminen toimielimen tiloissa, alle kahdenkymmenen50 A4-kokoisen sivun kopiointi ja tutustuminen suoraan sähköisessä muodossa tai rekisteristä on maksutonta. 

5.  Tämä asetus ei vaikuta unionin lainsäädännössä tai kansallisessa lainsäädännössä säädettyihin tietojen saatavuutta koskeviin yksityiskohtaisiin sääntöihin, kuten palkkion maksamiseen.

11 artikla

Asiakirjarekisterit

1.  Toteuttaakseen käytännössä tämän asetuksen mukaiset kansalaisten oikeudet, kukin toimielin, elin ja laitos takaa yleisölle pääsyn asiakirjarekisteriin. Rekisterin olisi oltava käytettävissä sähköisesti. Viittaukset asiakirjoihin kirjataan rekisteriin viipymättä.

2.  Asiakirjarekisterissä on oltava kustakin asiakirjasta viitenumero (mukaan lukien mahdollisen toimielimen yhteinen viitenumero), asiakirjan aihe ja/tai lyhyt kuvaus sen sisällöstä sekä asiakirjan vastaanotto- tai laatimis- ja rekisteröintipäivä. Viittaukset on tehtävä tavalla, joka ei vahingoita 4 artiklassa tarkoitettujen etujen suojaa.

3.  Toimielinten, elinten ja laitosten on toteutettava välittömästi tarvittavat toimet asiakirjarekisterinyhteisen liittymän perustamiseksi, ja sen on oltava käytettävissä 3 päivänä kesäkuuta 2002toimielinten asiakirjarekistereille, jotta varmistetaan rekisterien keskinäinen koordinointi. [tark. 57]

12 artikla

Asiakirjojen suora saatavuus

1.  AsiakirjojenToimielimet, elimet ja laitokset antavat asiakirjat suoraan yleisön saataville sähköisessä muodossa tai rekisterissä, erityisesti sellaiset asiakirjat, jotka on laadittu tai vastaanotettu EU:nunionin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävien säädösten tai soveltamisalaltaan yleisten delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten antamiseen liittyvien menettelyjen yhteydessä, olisi oltava suoraan yleisön saatavilla, jollei 4 ja 9 artiklassa toisin säädetä. [tark. 58]

2.  Muut asiakirjat ja erityisesti politiikan tai strategian kehittämiseen liittyvät asiakirjat on mahdollisuuksien mukaan asetettava suoraan saataville sähköisessä muodossa.

3.  Jos asiakirjaan ei voi tutustua suoraan rekisteristä, rekisteristä tulee ilmetä siinä määrin kuin mahdollista, missä asiakirja sijaitsee.

4.  Kukin toimielin, elin ja laitos määrittelee menettelysäännöissään muut luokat, joihin kuuluvat asiakirjat ovaton ennakoivasti asetettava suoraan yleisön saatavillasaataville. [tark. 59]

13 artikla

Julkaiseminen virallisessa lehdessä

1.  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten lisäksi seuraavat asiakirjat julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jollei tämän asetuksen 4 artiklasta muuta johdu:

   a) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 76 artiklaan perustuvat komission ehdotukset jäsenvaltioiden ryhmän aloitteet;
   b) EY:n perustamissopimuksen 251 ja 252 artiklassa tarkoitettuja menettelyjäEuroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen vahvistetut neuvoston yhteiset kannat ja niiden perustelut sekä Euroopan parlamentin kannat näissä menettelyissä; [tark. 60]
   c) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 25 artiklan mukaisesti hyväksytyt säädökset;
   f) yhteisön tekemät tai EU-sopimuksen 24 artiklan mukaisesti tehdyt kansainväliset sopimukset, jotka Euroopan unioni on tehnyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 37 artiklan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 ja 218 artiklan mukaisesti. [tark. 61]

2.  Seuraavat asiakirjat julkaistaan virallisessa lehdessä niin laajalti kuin mahdollista:

   a) jäsenvaltion tai unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 30 artiklan mukaisesti tekemät aloitteet;
   c) muut kuin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut säädökset sekä suositukset ja lausunnot.

3.  Kukin toimielin, elin ja laitos voi määritellä työjärjestyksessään ne muut asiakirjat, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

14 artikla

Tiedotus

1.  Kukin toimielin, elin ja laitos toteuttaa vaadittavat toimenpiteet, joilla yleisölle tiedotetaan sen tämän asetuksen mukaisista oikeuksista.

2.  Jäsenvaltiot toimivat yhteistyössä toimielinten, elinten ja laitosten kanssa kansalaisille suunnattavassa tiedotuksessa.

14 a artikla

Tietovaltuutettu

1.  Kunkin toimielimen, elimen ja laitoksen kukin yleinen hallintoyksikkö nimittää tietovaltuutetun, joka vastaa tämän asetuksen säännösten ja hyvien hallintokäytäntöjen noudattamisesta asianomaisessa hallintoyksikössä.

2.  Tietovaltuutettu määrittää, mitä tietoja yleisölle voidaan antaa

ja varmistaa mainittujen tietojen asianmukaisen levitysmuodon ja -tavan.

   a) tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja
   b) hyvistä käytännöistä,

3.  Tietovaltuutettu arvioi, noudattavatko hänen yleisen hallintoyksikkönsä yksiköt hyviä käytäntöjä.

4.  Tietovaltuutettu voi ohjata tietoja pyytävän henkilön toisen yleisen hallintoyksikön puoleen, jos kyseiset tiedot eivät kuulu kyseisen yksikön vaan saman toimielimen, elimen tai laitoksen toisen yksikön toimialaan, edellyttäen, että tällaiset tiedot ovat kyseisen toisen yksikön hallussa. [tark. 62]

14 b artikla

Hyvän ja avoimen hallintotavan periaate

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 298 artiklassa tarkoitettujen sääntöjen antamista edeltävänä siirtymäaikana ja perusoikeuskirjan 41 artiklan vaatimusten mukaisesti toimielimet, elimet ja laitokset hyväksyvät ja julkaisevat hyvän hallintotavan säännöstön perusteella yleisiä suuntaviivoja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 339 artiklassa vahvistettujen luottamuksellisuuden ja salassapitovelvollisuuden soveltamisalasta, moitteettomasta ja avoimesta hallinnosta johtuvista velvoitteista sekä yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001(10) mukaisesta henkilötietojen suojasta. Suuntaviivoissa määritellään myös seuraamukset, joita sovelletaan, jos tämän asetuksen säännöksiä ei noudateta, Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen, Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen ja toimielinten, elinten tai laitosten sisäisten sääntöjen mukaisesti. [tark. 63]

15 artikla

Toimielinten, elinten ja laitosten avoimuutta koskevat hallintokäytännöt [tark. 64]

1.  Toimielimet, elimet ja laitokset kehittävät hyviä hallintokäytäntöjä helpottaakseen tässä asetuksessa taatun tutustumisoikeuden käyttöä.

1 a.  Toimielimet, elimet ja laitokset tiedottavat kansalaisille asianmukaisesti ja avoimesti organisaatiorakenteestaan ilmoittamalla sisäisten yksiköidensä vastuualan, vastuualaansa kuuluvien menettelyjen sisäisen etenemisen ja ohjeelliset määräajat sekä sen, mihin yksiköihin kansalaiset voivat ottaa yhteyttä saadakseen tukea tai tietoja tai hallinnollista muutoksenhakua varten. [tark. 65]

2.  Toimielimet, elimet ja laitokset perustavat toimielinten välisen komitean, jonka tehtävänä on tutkia parhaita käytäntöjä, tarkastella mahdollisia ristiriitoja ja keskustella asiakirjoihin tutustumista koskevasta tulevasta kehityksestä.

2 a.  Euroopan unionin talousarvioon, sen toteuttamiseen sekä unionin varojen ja avustusten saajiin liittyvät asiakirjat ovat julkisia ja kansalaisten saatavilla.

Tällaisten asiakirjojen on oltava saatavilla myös erityisen verkkosivuston ja tietokannan kautta, ja niiden on oltava tietokannassa, jossa käsitellään unionin rahoituksen avoimuutta. [tark. 66]

16 artikla

Asiakirjojen jäljentäminen

Tällä asetuksella ei rajoiteta olemassa olevien tekijänoikeutta koskevien sääntöjen soveltamista, jotka saattavat rajoittaa kolmannen oikeutta saada asiakirjoista jäljennöksiä tai jäljentää tai hyödyntää luovutettuja asiakirjoja. [tark. 67]

17 artikla

Kertomukset

Kukin toimielin, elin ja laitos julkaisee vuosittain edeltävältä vuodelta kertomuksen, joka sisältää niiden tapausten määrän, joissa oikeus tutustua asiakirjoihin on evätty, näiden epäämisten perustelut sekä asiakirjarekisteriin kirjaamattomien arkaluonteisten asiakirjojen määrän.

1 a.  Komissio julkaisee viimeistään ... päivänä ...kuuta …(11) kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja antaa suosituksia, joihin sisältyy tarvittaessa ehdotuksia asetuksen tarkistamiseksi muuttuneen tilanteen edellyttämällä tavalla ja toimielinten, elinten ja laitosten toteutettavia toimenpiteitä koskeva toimintasuunnitelma. [tark. 69]

18 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 1049/2001 […].

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

19 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty ...ssa/ssä … päivänä …kuuta ….

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

(1) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 15. joulukuuta 2011.
(2) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.
(3) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.
(4) KOM(2004) 45.
(5) [ …]
(6) KOM(2007) 185.
(7) EUVL L 264, 25.9.2006, s. 13.
(8) EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.
(9) Asia C-64/05 P, Ruotsi v. komissio, tuomio 18.12.2007 (Kok. 2007, s. I-11389).
(10) EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.
(11)* Kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.


LIITE

VASTAAVUUSTAULUKKO(1)

Asetus (EY) N:o 1049/2001

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohta

-

2 artiklan 3 kohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 4 kohta

2 artiklan 3 kohta

2 artiklan 5 kohta

2 artiklan 4 kohta

-

2 artiklan 5 kohta

-

2 artiklan 6 kohta

2 artiklan 6 kohta

2 artiklan 7 kohta

3 artikla

3 artikla

4 artiklan 1 kohdan a alakohta

4 artiklan 1 kohta

4 artiklan 1 kohdan b alakohta

4 artiklan 5 kohta

4 artiklan 2 kohta

4 artiklan 2 kohta

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan 4 kohta

5 artiklan 1 kohta

4 artiklan 5 kohta

5 artiklan 2 kohta

-

4 artiklan 4 kohta

4 artiklan 6 kohta

4 artiklan 6 kohta

4 artiklan 7 kohta

4 artiklan 7 kohta

5 artiklan 3 kohta

5 artiklan 3 kohta

6 artikla

6 artikla

7 artikla

7 artikla

8 artikla

8 artikla

9 artikla

9 artikla

10 artikla

10 artikla

11 artikla

11 artikla

12 artikla

12 artikla

13 artikla

13 artikla

14 artikla

14 artikla

15 artikla

15 artikla

16 artikla

16 artikla

17 artiklan 1 kohta

17 artikla

17 artiklan 2 kohta

-

18 artikla

-

-

18 artikla

-

19 artikla

-

Liite

(1) Vastaavuustaulukko saatetaan ajan tasalle lopullisen säädöksen oikeudellisen ja kielellisen tarkastuksen yhteydessä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö