Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0303(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0372/2011

Внесени текстове :

A7-0372/2011

Разисквания :

PV 14/12/2011 - 15
CRE 14/12/2011 - 15

Гласувания :

PV 15/12/2011 - 9.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0581

Приети текстове
PDF 619kWORD 162k
Четвъртък, 15 декември 2011 г. - Страсбург
Европейска агенция за морска безопасност ***I
P7_TA(2011)0581A7-0372/2011
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2011 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност (COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0611),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението пред Парламента (C7-0343/2010),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 февруари 2011 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становищата на комисията по бюджети и на комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0372/2011),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Подчертава, че точка 47 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(2), следва да се прилага по отношение на разширяването на обхвата на задачите на Европейската агенция за морска безопасност; подчертава, че всяко благоприятно решение на законодателния орган във връзка с такова разширяване на обхвата на задачите не следва да накърнява решенията на бюджетния орган в контекста на годишната бюджетна процедура;

3.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 107, 6.4. 2011, стр. 68.
(2) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.


[Изм. 88]

[Изм. 65]

[Изм. 73 и 90]

[Изм. 78]

[Изм. 80]

[Изм. 82]

[Изм. 83]

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 15 декември 2011 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност
P7_TC1-COD(2010)0303

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПEЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателен акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  С регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета(3), който беше приет след инцидента с нефтения танкер „Ерика“ и опустошителното замърсяване с нефт, причинено от него, се създаде Европейска агенция за морска безопасност (наричана по-долу „Агенцията“) с цел осигуряване на високо, уеднаквено и ефективно равнище на морска безопасност и предотвратяване на замърсяване, причинено от кораби. [Изм. 1]

(1a)  След инцидента с танкера „Престиж“ през 2002 г. Регламент (ЕО) № 1406/2002 беше изменен, предоставяйки по-големи правомощия на Агенцията по отношение на борбата със замърсяването. [Изм. 2]

(2)  В съответствие с член 22 от Регламент (ЕО) № 1406/2002 Управителният съвет на Агенцията през 2007 г. (наричан по-долу „Управителния съвет“) възложи извършването на независима външна оценка на прилагането на този регламент. Въз основа на тази оценка през юни 2008 г. той издаде препоръки относно промени в Регламент (ЕО) № 1406/2002, в Агенцията, областите на нейната компетентност и нейните работни практики. [Изм. 3]

(3)  Въз основа на констатациите на външната оценка, препоръките на Управителния съвет и на многогодишната стратегия, приета от него през март 2010 г., някои от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1406/2002 следва да бъдат изяснени и актуализирани. Освен това, като продължава да се съсредоточава върху изпълнението на своите приоритетни задачи в областта на морската безопасност, Агенцията следва да получи редица допълнителни задачи, отразяващи развитието на политиката за морска безопасност на съюзно и международно равнище. НеобходимиПредвид бюджетните ограничения, пред които е изправен Съюза, са необходими значителни усилия за внимателен преглед и преразпределение, за да се гарантира ефективността на разходите и бюджета и да се избегне дублирането. Това ще даде възможност една трета отНуждите от допълнителен персонал за новите задачи да бъде покритаследва да се покрият, доколкото е възможно, чрез вътрешно преразпределение в рамките на Агенцията. [Изм. 4]

(3a)  Преразпределението на задачите следва да бъде съгласувано с агенциите в държавите-членки.[Изм. 5]

(3б)  Агенцията вече доказа, че някои задачи, например системите за сателитен мониторинг, могат да се изпълняват по-ефикасно на европейско равнище. Когато тези системи могат да бъдат приложени за подпомагане на целите на други политики, това поражда икономии за националните бюджети на държавите-членки и представлява реална европейска добавена стойност.[Изм. 6]

(3в)  За правилното изпълнение на новите задачи, поставени на Агенцията по силата на настоящия регламент, е необходимо увеличение, макар и ограничено, на нейните ресурси. Това налага на въпроса да се отдели специално внимание по време на бюджетната процедура.[Изм. 7]

(4)  Някои разпоредби относно специфичното управление на Агенцията следва да бъдат изяснени. Като се вземе предвид специалната отговорност на Комисията за прилагането на политиките на Съюза, утвърдена в Договора за функционирането на Европейския съюз (по-нататък „ДФЕС“), Комисията следва да предоставя политически насоки на Агенцията при изпълнението на нейните задачи при пълно зачитане на правния статут на Агенцията и на независимостта на нейния изпълнителен директор, както е установено с Регламент (ЕО) № 1406/2002.

(4a)  Назначенията в Управителния съвет следва да отчитат изцяло значението на гарантирането на балансирана представеност на половете. Изборът на председател и заместник-председател също следва да съблюдава тази цел, както и изборът на представители от трети страни.[Изм. 8]

(5)  Агенцията следва да действа в интерес на Съюза и да следва насоките на Комисията. Това трябва да включва възможността Агенцията да може да осъществява дейност извън територията на Съюза в областите на нейната компетентност, като насърчава политика на морска безопасност на Съюза чрез техническо и научно сътрудничество с трети държави. [Изм. 9]

(5a)  По искане на държава-членка, Агенцията подпомага с допълнителни, разходно-ефективни мерки борбата със замърсяването на морето, включително и замърсяване от офшорни съоръжения за производство на нефт и газ. В случай на замърсяване на морето в трета държава, Агенцията се намесва по искане на Европейската комисия.[Изм. 10]

(6)  Агенцията следва да увеличи помощта, която предоставя на Комисията и на държавите-членки по отношение на изследователските дейности, свързани с областта на нейната компетентност. Следва обаче да се избягва дублиране на работата със съществуващата рамка за изследвания на Съюза. По-специално Агенцията не следва да отговаря за управлението на изследователски проекти. При разширяването на задачите на Агенцията следва да се обърне внимание на обезпечаването на тяхното ясно и точно описание, така че да се избегне всякакво дублиране и неяснота. [Изм. 11]

(6a)  В светлината на развитието на нови, иновационни приложения и услуги, както и подобряването на вече съществуващите приложения и услуги, и с цел създаване на европейско морско пространство без бариери, Агенцията следва да използва пълноценно потенциала на програмите „Европейска геостационарна служба за навигационно покритие“ (EGNOS), „Галилео“ и „Глобален мониторинг на околната среда и сигурността“ (GMES). [Изм. 12]

(7)  След изтичане срока на действие на рамката на Съюза за сътрудничество в областта на случайното или умишлено замърсяване на водите, създадена с Решение № 2850/2000/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(4), Агенцията следва да продължи някои от дейностите, извършвани по-рано съгласно рамката с изтекъл срок на действие, чрез използване по-специално на експертния опит в рамките на консултативната техническа група за готовност и реагиране при замърсяване на морето.

(7a)  Агенцията предоставя на държавите-членки подробна информация относно случаите на замърсяване от кораби, която да им даде възможност да изпълнят своите отговорности съгласно Директива 2005/35/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно замърсяването от кораби и относно въвеждането на санкции, включително наказателноправни санкции, за нарушения, свързани със замърсяване(5). Въпреки това се наблюдават значителни различия в ефективността на прилагането и санкциите, макар че такова замърсяване има потенциала да премине в други национални води. [Изм. 13]

(8)  Неотдавнашните събития подчертаха рисковете от офшорното проучване за нефт и природен газ и офшорните производствени дейности по отношение на морския транспорт и морската среда. Използването на възможностите за реагиране на Агенцията следва да бъде изрично разширено, така че да обхване реагирането при замърсяванезамърсяването, причинено от тези дейности. В допълнение Агенцията следва да подпомага Комисията при анализа на безопасността на подвижни офшорни газови и нефтени съоръжения с цел да се определят възможните недостатъци, като приносът ѝ се основава на експертния опит, който тя е придобила в сферата на морската безопасност, сигурността на мореплаването, предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби, и реагирането при замърсяване на морето. Тази допълнителна роля, която предлага европейска добавена стойност чрез използване на съществуващите знания и експертен опит на Агенцията, следва да бъде придружена от подходящи финансови и човешки ресурси. [Изм. 14]

(8a)  По-специално, системата CleanSeaNet на Агенцията, понастоящем използвана за предоставяне на фотографски доказателства за нефтени разливи от корабите, следва да бъде използвана за откриване и докладване на разливи от брегови и офшорни съоръжения. [Изм. 15]

(8б)  С цел завършване на изграждането на вътрешния пазар следва да се оптимизира използването на морския каботаж и да се намали административната тежест за корабите. Проектът „Син пояс“ ще допринесе за намаляване на формалностите по даване на сведения, които се изискват от корабите, пристигащи във или напускащи пристанища на държавите-членки. [Изм. 16]

(9)  Европейският съюз е създал цялостна стратегия за морски транспорт до 2018 г., която включва концепцията за електронните морски услуги „e-maritime“. Освен това той развива мрежа на Съюза за морско наблюдение. Агенцията разполага с морски системи и приложения, които представляват интерес за реализирането на тези политики, и по-специално на проекта „Син пояс“. Поради това Агенцията следва да направи системите и данните достъпни за заинтересованите партньори. [Изм. 17]

(9a)  С цел да се допринесе за създаването на единно европейско море и да се спомогне за предотвратяването и борбата със замърсяването на морето, следва да се установи взаимодействие между органите, включително службите за брегова охрана. [Изм. 18]

(9б)  Агенцията следва да подпомага Комисията и държавите-членки при разработването и прилагането на инициативата на Съюза „e-maritime“, насочена към подобряване на ефективността на морския сектор чрез по-добро използване на информационните технологии, без да се накърняват правомощията на компетентните органи. [Изм. 19]

(9в)  С оглед на значението Европа да продължи да привлича нови моряци с високи квалификации, които да заместят поколението, което се оттегля, Агенцията следва да подкрепя държавите-членки и Комисията в насърчаването на морското обучение. По-специално, Агенцията следва да работи за размяната на най-добри практики и за улесняване на обмена между учрежденията, предлагащи обучение в областта на морското дело, по модела „Еразъм“. [Изм. 20]

(10)  Агенцията се е утвърдила като авторитетен доставчик на данни за морския трафик на равнище Съюз, които са от интерес и значение за други дейности на Съюза. Чрез своите дейности, по-специално по отношение на държавния пристанищен контрол, наблюдението на морския трафик и морските пътища, както и помощта за проследяване на възможни замърсители, Агенцията следва да допринася за засилване на синергиите на равнище Съюз по отношение на някои операции, свързани с бреговата охранаоперациите във връзка с предотвратяването и борбата със замърсяване на морето, като се насърчава обменът на информация и добри практики между различните служби на бреговата охрана. В допълнение системата за мониторинг и събиране на данни на Агенцията следва също да събира основна информация, например относно пиратството и относно потенциални заплахи за морския транспорт и морската среда в резултат на офшорното проучване и, производство и транспортиране на нефт и природен газ. [Изм. 21]

(10a)  С цел противодействие на нарастващия риск от пиратство в Аденския залив и в западната част на Индийския океан, е необходимо Агенцията да предоставя на операцията „Атланта“ на военноморските сили на ЕС подробни сведения за местоположението на плаващите под флаг на държава-членка на ЕС кораби, които прекосяват тази зона, класифицирана като много рискова. Досега не всички държави-членки са дали съгласието си за такава дейност. Настоящият регламент следва да ги задължи да направят това, за да бъде засилена по този начин ролята на Агенцията в борбата с пиратството. [Изм. 22]

(11)  Системите, приложенията, експертният опит и данните на Агенцията също са от значение за допринасянето към целта за постигане на добро екологично състояние на морските води в съответствие с Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия)(6), особено що се отнася до нейните елементи, свързани с корабоплаването, като баластни води, морски отпадъци и подводен шум.

(11a)  В областта на държавния пристанищен контрол Съюзът работи в тясно сътрудничество с Парижкия меморандум за разбирателство относно държавния пристанищен контрол. С цел ефикасността да бъде максимално увеличена Агенцията и Секретариатът на Парижкия меморандум за разбирателство относно държавния пристанищен контрол следва да осъществяват възможно най-близко сътрудничество, като Комисията и държавите-членки следва да проучат всички възможности за по-нататъшно подобряване на ефикасността. [Изм. 23]

(11б)  Експертният опит на Агенцията в областта на замърсяването и реагирането в отговор на инциденти в морската среда би бил ценен също така при разработването на насоки относно издаването на разрешителни за проучване и производство на нефт и природен газ. Следователно Агенцията следва да подпомага Комисията и държавите-членки при тази задача. [Изм. 24]

(12)  Агенцията извършва инспекции с цел подпомагане на Комисията при оценката на ефективното прилагане на правото на Съюза. Ролите на Агенцията, Комисията, държавите-членки и Управителния съвет трябва да бъдат ясно определени.

(13)  Комисията и Агенцията следва да работят в тясно сътрудничество при подготовката на, за да подготвят във възможно най-кратки срокове оперативните работни методи на Агенцията по отношение на инспекциите. Докато мерките относно тези работни методи не са влезли в сила, Агенцията трябва да следва съществуващата практика за извършване на инспекции. [Изм. 25]

(14)  С цел приемане на изискванията за оперативните работни методи на Агенцията за извършване на инспекции трябва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(7)правомощието за приемане на актове в съответствие с член 290 от ДФЕС следва да се делегира на Комисията. [Изм. 26]

(14а)  Всички тези мерки и приносът на Агенцията за координацията между държавите-членки и Комисията, следва да бъдат насочени към развитието на истинско европейско морско пространство. [Изм. 27]

(14б)  Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(8) (Финансов регламент), и по-специално член 185 от него, и Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(9), и по-специално точка 47 от него, следва да бъдат взети предвид. [Изм. 28]

(15)  Поради това Регламент (EО) № 1406/2002 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕО) № 1406/2002

Регламент (ЕО) № 1406/2002 се изменя, както следва:

   1) Членове 1 ‐ 3 се заменят със следното:"
Член 1
Цели
1.  С настоящия регламент се създава Европейска агенция за морска безопасност („Агенцията“). Агенцията следва да действа в интерес на Съюза.
2.  Агенцията предоставя на държавите-членки и на Комисията необходимата техническа и научна помощ и експертни знания на високо равнище с цел да ги подпомогне за правилното прилагане на законодателството на Съюза в областта на морската безопасност, сигурността на мореплаването и предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби,с оглед обезпечаването на високо, уеднаквено и ефикасно равнище на морска безопасност и сигурност, като използват съществуващия си капацитет за оказване на помощ, предотвратяване и борба със замърсяването на морето, включително от офшорни нефтени и газови съоръжения и развиват едно европейско морско пространство без бариери за наблюдаването на неговото изпълнение и за оценяване на ефективността на съществуващите мерки. [Изм. 29]
3.  Агенцията предоставя на държавите-членки и на Комисията техническа и научна помощ в областта на случайното или умишлено замърсяване на морето, както и подкрепа при поискване ‐ посредством допълнителни средства по икономически ефективен начин ‐ на механизмите за реагиране при замърсяване, възприети от държавите-членки, без това да засяга задължението на крайбрежните държави да разполагат с необходимите механизми за реагиране при замърсяване и при зачитане на действащите форми на сътрудничество между държавите-членки в тази област. Тя ще работи в подкрепа на механизма на ЕС за гражданска защита, създаден с Решение № 2007/779/ЕО на Съвета от 8 ноември 2007 г., Евратом за създаване на общностен механизъм за гражданска защита*.
Член 2
Задачи на Агенцията
1.  С цел да бъде гарантирано правилното изпълнение на посоченитеПосочените в член 1 цели, Агенцията изпълнява задачитепредставляват основна задача на Агенцията и изпълнението им следва да бъде приоритетно. При възлагане на Агенцията на задачите, посочени в параграф 2 от настоящия член, в областта насе гарантира липсата на дублиране на усилия и бъде предпоставено от доброто изпълнение на задачите във връзка с морската безопасност и сигурността на мореплаването, предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби,замърсявания и реагирането при замърсяване на морето, по искане на държавите-членки или на Комисията. [Изм. 30]
2.  Агенцията подпомага Комисията:
   а) при подготвителната работа за осъвременяване и разработване на съответното правото на Съюза, по-специално в съответствие с развитието на международното законодателство в областта на морската безопасност и сигурността на мореплаването;
   б) при ефективното прилагане на съответното законодателство на ЕС, по-специално чрез извършването на инспекции, както е посочено в член 3 от настоящия регламент, и чрез предоставяне на техническа помощ на Комисията при изпълнение на задачите, свързани с инспекциите, възложени ѝ по силата на член 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 725/2004 г. на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения**; тя може да отправя предложения до Комисията за възможни подобрения на съответното правото на Съюза;
   бa) при предоставяне на техническа помощ на Комисията при изпълнение на задачите, свързани с мониторинга, възложени й по силата на член 13, параграф 2 от Директива 2005/65/EO на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за повишаване на сигурността на пътищата***, [Изм. 31]
   в) при предоставянето на необходимата техническа помощактуализирането и разработването на необходимите разпоредби за участие в работата на техническите органи на ММО, МОТ, Парижкия меморандум за разбирателство за държавния пристанищен контрол и други съответни международни или регионални организации; [Изм. 32]
   г) при разработването и прилагането на политиките на Съюза, свързани с задачите на Агенцията, като напримери в частност тези в областта на морската безопасност, както и морските магистрали, европейското пространство за морски транспорт без бариери, проекта „Син пояс“ e-maritime, вътрешните водни пътища, Рамковата директивата за морска стратегия, изменението на климата и, при анализа на безопасността на подвижните офшорни газови и нефтениофшорните съоръжения и борбата срещу замърсяването; [Изм. 33]
   гa) при обмена на информация относно всяка друга политика, която може да бъде целесъобразна предвид сфери на компетентност и експертен опит;[Изм. 34]
   д) при изпълнението на програмите на Съюза, свързани със задачите на Агенцията, като например програмата „Глобален мониторинг на околната среда и сигурността“ (GMES) и програмите за сътрудничество със съседни на Европейския съюз държави;
   дa) при разработването и прилагането на политика за подобряване на качеството на обучението на европейските моряци и при насърчаването на кариери в областта на морското дело, като се вземе предвид търсенето на високо квалифицирана работна ръка в морския отрасъл на ЕС; [Изм. 35]
   е) при анализа на текущи и завършени изследователски проекти, свързани с областите на дейност на Агенцията; това включва определянето на възможни регулаторни последващи мерки в резултат на конкретните изследователски проекти и определянето на ключови теми и приоритети за по-нататъшни изследвания на равнище ЕС; [Изм. 36]
   еa) при разработването на изисквания или насоки, свързани с издаването на разрешителни за проучване и производство на нефт и природен газ в морска среда и, по-специално, аспектите, свързани с природната среда и гражданската защита;[Изм. 37]
   ж) при изпълнението на задачи, произтичащи за нея от съществуващото и бъдещо право на Съюза в съответната област.

3.  Агенцията работи съвместно с държавите-членки за:
   а) организиране, когато е необходимо, на съответните дейности по обучение в области, за които отговарят пристанищната държава, държавата на флага и крайбрежната държава;
   б) разработване на технически решения, включително предоставянето на съответните услуги, и предоставяне на техническа помощ, свързана с изпълнението на правото на Съюза;
   бa) подпомага мониторинга на признати организации, които изпълняват задачи по сертифициране от името на държави-членки в съответствие с член 9 от Директива 2009/15/EO на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общите правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации****, без да се нарушават правата и задълженията на държавата на флага; [Изм. 38]
   бб) подпомага Комисията в изпълнението на задачите, предвидени в членове 3, 5, 6, 7 и 8 от Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общи правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби***** и й предоставя съвет по отношение на прилагането и изпълнението на член 10 от цитирания регламент;[Изм. 39]
   в) оказване на подкрепа с допълнителни средства по рентабилен начин, посредством механизма на ЕС за гражданска защита, създаден с Решение 2007/779/ЕО, Евратом, на техните действия по реагиране при замърсяване в случай на случайно или умишлено замърсяване на морето, когато е отправена такава молба. В това отношение Агенцията оказва помощ на засегнатата държава-членка, под чието ръководство се провеждат операциите по отстраняване на замърсяването, като осигурява съответните технически средства; [Изм. 40]
   вa) събира и анализира данни относно квалификациите и заетостта на моряците, с цел да позволи обмена на добри практики в областта на обучението на моряците на европейско равнище; [Изм. 41]
   вб) координира програмите за обучение на центровете за обучение с цел да се обезпечи тяхната съгласуваност; [Изм. 42]
   вв) подпомага на създаването на обмен от типа на програмата „Еразъм“ между центрове, занимаващи се с обучение в областта на мореплаването;[Изм. 43]
   вг) представя техническия си опит в областта на корабостроенето или всяка друга дейност, свързана с морския трафик, с цел развитие на използването на съобразени с околната среда технологии и осигуряване на високо равнище на безопасност.[Изм. 44]

4.  Агенцията подпомага държавите-членки и Комисията в следните области:
   а) в областта на наблюдението на трафика Агенцията по-специално подпомага сътрудничеството между крайбрежните държави в съответните плавателни зони в областите, обхванати от Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация******, и развива и разработва информационни системи, необходими за постигането на целите на тази директива. Освен това тя допринася за развитието на Общата среда за обмен на информация за морската област на ЕС;
   aa) като подпомага техните действия в областта на борбата с незаконния трафик и пиратските действия, като предоставя данни и информация, които могат да улеснят операциите, и в частност, като използва своите системи за автоматично разпознаване и сателитни изображения;[Изм. 45]
   аб) разработване и изпълнение на макрорегионалната политика на Съюза по въпроси, свързани с областите на дейност на Агенцията; [Изм. 46]
   б) по отношение на разследването на морски произшествия в съответствие с Директива 2009/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за определяне на основните принципи, които уреждат разследването на произшествия в областта на морския транспорт******* Агенцията, ако това е поискано от компетентните държави-членки, предоставя помощ на държавите-членки за провеждането на разследвания, свързани със сериозни морски произшествия, и извършва анализ на докладите от разследванията на произшествия с цел да определи добавената стойност на равнище ЕС по отношение на поуките, които трябва да бъдат извлечени;. В тази връзка Агенцията се приканва да оказва съдействие на държавите-членки при разследването на злополуки, свързани с морски съоръжения (разположени на брега или офшорни), включително злополуки, засягащи съоръжения за нефт и за газ, като същевременно държавите-членки се приканват да оказват цялостно и своевременно сътрудничество на Агенцията; [Изм. 47]
   ба) по отношение на нефтени разливи от офшорни съоръжения Агенцията подпомага държавите-членки и Комисията, като използва своята услуга CleanSeaNet за мониторинг на обхвата и въздействието върху околната среда на такива разливи; [Изм. 48]
   бб) по отношение на офшорните съоръжения за нефт и за газ, при оценка на договореностите на държавите-членки относно плановете за реагиране при извънредни ситуации и готовността за реагиране при такива ситуации, както и при координиране на действията в отговор на замърсяване с нефт в случай на злополука; [Изм. 49]
   бв) по отношение на офшорни съоръжения, при осигуряване на независим надзор от трета страна върху морските аспекти, свързани със сигурността, превенцията, опазването на околната среда и плановете за реагиране при неочаквани извънредни ситуации; [Изм. 50]
   в) чрез предоставянето на обективни, надеждни и сравними статистически и информационни данни Агенцията дава възможност на Комисията и на държавите-членки да предприемат необходимите инициативи за подобряване на техните действия и оценяване на ефективността и рентабилността на съществуващите мерки. Тези задачи включват събиране, записване и оценка на технически данни, систематично използване на съществуващи бази данни, включително тяхното взаимно обогатяване и, когато е необходимо ‐ разработване на допълнителни бази данни. Въз основа на събраните данни Агенцията подпомага Комисията да публикува информация за корабите съгласно Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно държавния пристанищен контрол********. Агенцията подпомага също така Комисията и държавите-членки в техните дейности за подобряване на идентифицирането и преследването на кораби, които изхвърлят неправомерно отпадъци в контекста на Директива 2005/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно замърсяването от кораби и относно въвеждането на санкции, включително наказателноправни санкции, за нарушения, свързани със замърсяване*********. [Изм. 51]

4a.  Агенцията извършва ежегоден преглед на „морските инциденти“, който включва „опасните инциденти“ и „ситуациите, близки до произшествия въз основа на данните, предоставени от съответните национални органи на държавите-членки. Този преглед ежегодно се предоставя на Европейския парламент и на Съвета. [Изм. 91]
5.  Агенцията по искане на Комисията предоставя техническа помощ за прилагането на съответното законодателство на ЕС на държавите-кандидатки за присъединяване към Съюза, на всички съседни държави-партньори на ЕС, когато е приложимо, и на държави, участващи в Парижкия меморандум за разбирателство за държавния пристанищен контрол. [Изм. 53]
Агенцията също по искане на Комисията предоставя помощ и в случай на случайно или умишлено замърсяване на морето, засягащо тези държави, посредством механизма на ЕС за гражданска защита, създаден с Решение 2007/779/ЕО, Евратом, по аналогия с условията, приложими за държавите-членки, както е посочено в параграф 3, буква в) от настоящия член.
Тези задачи се осъществяват чрез координиране със съществуващите програми за регионално сътрудничество и включват, ако това е необходимо, организиране на съответните дейности за обучение.
Член 3
Инспекции
1.  С цел да изпълнява възложените ѝ задачи и да подпомага Комисията при изпълнението на нейните задължения съгласно Договорите и по-специално при оценката на ефективното прилагане на правото на Съюза, Агенцията, по искане на Комисията, подпомага Комисията при прегледа на оценките за въздействие върху околната среда и извършва инспекции в държавите-членки. [Изм. 54]
Националните органи на държавите-членки следва да подпомагат работата на служителите на Агенцията.
Също така Агенцията извършва инспекции от името на Комисията в трети държави, както се изисква от правото на Съюза, по-специално по отношение на организации, признати от Съюза в съответствие с Регламент (ЕО) № 391/2009 , и по отношение на обучението и освидетелстването на морски лица в съответствие с Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно минималното ниво на обучение на морските лица**********.
2.  Оперативните работни методи на Агенцията за извършване на инспекциите, посочени в параграф 1, са предмет на изисквания, които трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата, посочена в член 23. [Изм. 55]
3.  Когато е необходимо, и във всички случаи, когато даден цикъл от инспекции е приключил, Агенцията анализира докладите от този цикъл с оглед установяването на хоризонтални констатации и общи заключения относно ефективността и рентабилността на съществуващите мерки. Агенцията представя този анализ на Комисията за допълнително обсъждане с държавите-членки и го прави публично достояние в лесно достъпен формат, включително в електронна форма.' [Изм. 56]
* ОВ L 314, 1.12.2007 г., стр. 9.
** ОВ L 129, 29.4.2004 г., стр. 6.
*** ОВ L 310, 25.11.2005 г., стр. 28.
**** ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 47.
***** ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 11.
****** ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 10.
******* ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 114.
******** ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 57.
********* ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 11.
********** ОВ L 323, 3.12.2008 г., стр. 33."
   2) В член 5 параграфи 3 и 4 се заменят със следното:"
3.  По искане на Комисията Управителният съвет може да реши със съгласието и сътрудничеството на съответните държави-членки да създаде регионални центрове, необходими за осъществяване на задачите на Агенцията по най-ефективния и ефикасен начин, засилвайки сътрудничеството със съществуващите регионални и национални мрежи, вече участващи в превантивни мерки, и определяйки точния обхват на дейностите на регионалния център, като в същото време избягва излишните финансови разходи. [Изм. 57]
4.  Агенцията се представлява от изпълнителния директор. Изпълнителният директор може да сключва от името на агенцията административни спогодби с други органи, които работят в сферата на дейност на Агенцията, след като информира Управителния съвет."
  3) Член 10, параграф 2 се изменя, както следва:

[Изм. 58]
   -а) буква б) се заменя със следното:"
   б) приема годишния доклад за дейността на агенцията и го изпраща не по-късно от 15 юни на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Сметната палата и държавите-членки.

Агенцията препраща всяка година на бюджетните органи цялата информация относно резултатите на процедурите за оценка."

[Изм. 60]"
   a) буква в) се заменя със следното:"
   в) преценява, в рамките на подготовката на работната програма, исканията от страна на държави-членки за техническа помощ, така както е предвидено в член 2, параграф 3;
   ва) приема многогодишна стратегия за Агенцията, обхващаща период от пет години напред, като взема предвид становищетостановищата на Европейския парламент и на Комисията; [Изм. 59]
   вб) приема многогодишния план на Агенцията относно политиката за персонала;
"
   б) буква ж) се заличава;
   ба) буква з) се заменя със следното:"
   з) изпълнява задълженията си по членове 18, 19 и 21 във връзка с бюджета на Агенцията и контролира и осигурява адекватни последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, произтичащи от различните одитни доклади и оценки, независимо дали са вътрешни или външни;
"
   в) буква и) се заменя със следното:"
   и) упражнява дисциплинарна власт по отношение на изпълнителния директор и завеждащите отдели по член 16;
   г) точка л) се заменя със следното:"
* ОВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 1.„.
   л) извършва преглед на финансовото изпълнение на подробния план, посочен в буква к), и на бюджетните ангажименти, предвидени в Регламент (ЕО) № 2038/2006 на Европейския парламент и на Съвета* от 18 декември 2006 г. относно многогодишното финансиране на дейността на Европейската агенция по морска безопасност в областта на реагиране при замърсяването причинено от кораби .
"
  3a) Член 11 се изменя както следва:

[Изм. 62]
[Изм. 64]
   а) в параграф 1, алинея 2 се заменя със следното:"
Членовете на Управителния съвет се назначават въз основа на опита и съответните им познания в областта на морската безопасност, сигурност и реагиране при замърсяване на морските води. Те също така притежават опит и технически познания в областите на общото финансово управление, администрацията и управлението на човешките ресурси. [Изм. 61]
Членовете на Управителния съвет правят писмено изявление относно задълженията си и писмено изявление, в което се посочват всякакви преки или косвени интереси, които би могло да накърнят тяхната независимост. Те декларират на всяко заседание наличието на интереси, които биха могли да се считат за накърняващи тяхната независимост по отношение на точките от дневния ред, и се въздържат от участие в обсъждането и гласуването по тези точки."
   в) параграфи 3и 4 се заменяг със следното:"
3.  Продължителността на мандата е пет години. Мандатът може да бъде продължаван само веднъж. [Изм. 63]
4.  Когато е необходимо, участието на представители от трети страни и условията за такова участие се уреждат със споразуменията по член 17, параграф 2. Подобно участие не оказва влияние върху броя гласове на представителите на Комисията в Управителния съвет."
   3б) В член 12 се вмъква параграф 1а:"
1а.  При избора на председател и заместник-председател следва също да се зачита равенството на половете."
   3в) Член 14, параграф 2, алинея 1 се заменя със следното:"
   2. 75 % от общия брой гласове се разпределя по равно между представителите на държавите-членки. Останалите 25 % от общия брой гласове се разпределят по равно между представителите на Комисията. Изпълнителният директор на Агенцията не гласува.
"
  4) Член 15 се изменя, както следва:

[Изм. 70]
   а) „в параграф 2 букви а) и б) се заменят със следното:"
   a) датой подготвя многогодишната стратегия на Агенцията и да я представя на Управителния съвет след консултиране с Комисията и компетентната комисия на Европейския парламент най-малко 8 седмици преди съответното заседание на съвета; [Изм. 66]
   аа) датой подготвя многогодишния план на Агенцията относно политиката за персонала и да го представя на Управителния съвет след консултиране с Комисията и компетентната комисия на Европейския парламент; [Изм. 67]
   аб) датой подготвя годишната работна програма, като се указват очакваните човешки и финансови ресурси за всяка дейност, и подробния план за готовността на Агенцията при замърсяване и дейностите ѝ за реагиране при замърсяване и да ги представя на Управителния съвет след консултиране с Комисията най-малко 8 седмици преди съответното заседание на съвета. Той приема всяка покана на компетентната комисия на Европейския парламент да представи и осъществи размяна на мнения относно годишната работна програма. Той предприема необходимите стъпки за тяхното изпълнение. Тойи отговаря на всички искания за помощ от страна на държава-членка в съответствие с член 10, параграф 2, буква в); [Изм. 68]
   б) той взема решения за извършване на инспекциите, предвидени в член 3, след консултиране с Комисията и в съответствие с изискванията, посочени в същия член 3. Той работи в тясно сътрудничество с Комисията при изготвянето на мерките, посочени в член 3, параграф 2;
"
   б) в параграф 2 буква г) се заменя със следния текст:"
   г) той организира ефективна система за мониторинг с цел отчитане на резултатите на Агенцията спрямо нейните цели и задачи, както е предвидено в настоящия регламент. За целта той създава, със съгласието на Комисията, специфични показатели за постигнатите резултати, които позволяват ефективна оценка на постигнатото. Той гарантира, че организационната структура на Агенцията ще бъде редовно адаптирана към променящите се нужди в рамките на наличните финансови и човешки ресурси. На тази основа изпълнителният директор подготвя ежегоден общ проектодоклад и го представя на Управителния съвет. Докладът съдържа специален раздел относно финансовото изпълнение на подробния план за готовността на Агенцията при замърсяване и дейностите ѝ за реагиране при замърсяване и представя актуалното състояние на всички дейности, финансирани по този план. Директорът установява редовни процедури за оценка, които съответстват на признати професионални стандарти;
"
   в) в параграф 2 буква ж) се заличава.
   д) параграф 3 се заличава.
   5) Член 16 се заменя със следния текст:"
Член 16
Назначаване на изпълнителния директор и на завеждащите отдели
1.  Изпълнителният директор се назначава и освобождава от длъжност от Управителния съвет. Назначението се извършва въз основа на списък с кандидати, предложени от Комисията, за срок от пет години въз основа на лични качества и документирани административни и управленски умения, както и въз основа на компетентността и опита му в областта на морската безопасност, сигурността на мореплаването, предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби, и реагирането при замърсяване на морето. Преди назначението избраният от Управителния съвет кандидат може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на поставени от нейните членове въпроси. Нейното становище, ако е изразено такова, се взема предвид преди официалното назначаване. Управителният съвет взема това решение с мнозинство от четири пети от всички членове с право на глас. [Изм. 71]
2.  Управителният съвет, като действа по предложение на Комисията и като взема предвид доклада за оценка, може да удължи мандата на изпълнителния директор за не повече от трипет години. Управителният съвет взема това решение с мнозинство от четири пети от всички членове с право на глас. Управителният съвет информира Европейския парламент за намерението си да удължи мандата на изпълнителния директор. В рамките на един месец преди удължаването на неговия мандат изпълнителният директор може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на поставени от нейните членове въпроси. Нейното становище, ако е изразено такова, се взема предвид преди официалното удължаване на мандата. Ако мандатът не бъде удължен, изпълнителният директор остава на длъжността си до назначаването на негов заместник. [Изм. 72]
3.  Изпълнителният директор може да бъде подпомаган от един или повече завеждащи отдели. В случай че изпълнителният директор отсъства или не е на разположение, един от завеждащите отдели го замества.
4.  Завеждащите отдели се назначават, при поддържане на балансирано представителство на половете, въз основа на лични качества и документирани административни и управленски умения, както и въз основа на професионалната им компетентност и опит в областта на морската безопасност, сигурността на мореплаването, предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби, и реагирането при замърсяване на морето. Завеждащите отдели се назначават или освобождават от длъжност от Изпълнителния директор след получаването на положително становище от страна на Управителния съвет."
  6) В член 18 се изменя както следва:

[Изм. 74]
[Изм. 75]
[Изм. 76]
   (a) В параграф 1, буква в) се заменя със следното:"
   в) такси и налози за публикации, обучение и/или всякакви други услуги, предоставени от Агенцията;
"
   б) параграф 3 се заменя със следното:"
3.  Изпълнителният директор изготвя разчет на приходите и разходите на Агенцията за следващата финансова година, като за основа се ползва бюджетирането по дейности, и ги изпраща на Управителния съвет, заедно с проект на щатно разписание."
   в) параграфи 7 и 8 се заменят със следното:"
7.  Декларацията за разчетите се изпраща от Комисията съответно на Европейския парламент и на Съвета (наричани по-нататък бюджетен орган) заедно с проекта на общ бюджет на Европейския съюз.
8.  Въз основа на декларацията за разчетите Комисията вписва в проекта на общ бюджет на Европейския съюз прогнозните суми, които счита за необходими за щатното разписание, и размера на субсидията, която ще бъде получена от общия бюджет, и представя това на бюджетния орган в съответствие с член 314 от ДФЕС, заедно с описание и обосновка на всяка разлика между прогнозния разчет на Агенцията и субсидията, която трябва да се отпусне от общия бюджет."
   г) параграф 10 се заменя със следното:"
10.  Бюджетът се приема от Управителния съвет. Той става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Европейския съюз. При необходимост в него се извършват съответните корекции, както и в годишната работна програма."
   7) В член 22, параграфи 1 и 2 се заменят със следното:"
1.  Редовно и най-малко на всеки пет години Управителният съвет възлага да се извърши независима външна оценка за изпълнението на настоящия регламент, която оценява доколко то е целесъобразно, ефикасно и ефективно по отношение на разходите. Комисията предоставя на разположение на Агенцията цялата информация, която последната счита за необходима по отношение на тази оценка. [Изм. 77]
2.  Тази оценка преценява полезността, уместността, постигнатата добавена стойност и ефективността на Агенцията и нейните работни практики. Оценката взема под внимание гледните точки на заинтересованите страни както на европейско, така и на национално равнище. Тя е насочена по-специално към евентуалната нужда от изменение или разширяване на задачите на Агенцията или преустановяване на дейността й, в случай че функционирането й стане ненужно."
   7a) Създават се следните членове:"
Член 22а
Проучване на осъществимостта
В срок от ...(10) след датата на влизане в сила на настоящия регламент Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета проучване относно възможностите за реализация на система за координиране на националните служби за брегова охрана, в което ясно са посочени разходите и ползите.
Докладът се придружава, ако е необходимо, от законодателно предложение.[Изм. 79]
Член 22б
Доклад за напредъка

В срок от ...(11)+ след датата на влизане в сила на настоящия регламент Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета доклад, в който описва по какъв начин Агенцията се справя с допълнителните отговорности, които й се възлагат от настоящия регламент, и аргументите в полза на евентуално допълнително увеличаване на нейните цели или задачи. По-специално този доклад включва следните елементи:

   а) анализ на ползите по отношение на ефективността, постигнати чрез по-голямата интеграция между Агенцията и Парижкия меморандум за разбирателство за държавния пристанищен контрол;
   б) информация относно ефективността и съответствието на прилагането на Директива 2005/35/ЕО от държавите-членки и подробна статистическа информация за наложените наказания.

Докладът се придружава, ако е необходимо, от законодателно предложение."
   8) Член 23 се заменя със следното:"
Член 23

1.  Комисията се подпомага от Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК), създаден съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета(12). е оправомощена да приема делегирани актове, в съответствие с член 23а, относно оперативните работни методи на Агенцията за извършване на инспекциите, посочени в член 3, параграф 1. [Изм. 81]
2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.„"
   8а) Създава се следният член:"
'Член 23а
Упражняване на делегирането
1.  На Комисията се предоставя правомощие за приемане на делегирани актове при спазване на установените в настоящия член условия.
2.  Правомощието за приемане на делегираните актове, посочени в член 23, се предоставя на Комисията за период от пет години от влизането в сила на настоящия регламент. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия най-късно 6 месеца преди края на петгодишния период. Делегирането на правомощия се подновява с мълчаливо съгласие за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 23, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощие. То поражда действие в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  След като приеме делегиран акт, Комисията незабавно уведомява едновременно Европейския парламент и Съвета.
5.  Делегиран акт, приет съгласно член 23, влиза в сила само в случай че нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения в срок от два месеца от уведомлението до тях за съответния акт, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с [два месеца] по инициатива на Европейския парламент или на Съвета."

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки в съответствие с Договорите.

Съставено в .

За Европейския парламент

Председател

За Съвета

Председател

(1) ОВ С 107, 6.4.2011 г., стр. 68.
(2) Позиция на Европейския парламент от 15 декември 2011 г.
(3) OВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1.
(4) ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 1.
(5) OВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 11.
(6) Директива 2008/56/EО на Европейския парламент и Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) OВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19.
(7) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.
(8) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(9) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(10)+ Една година от влизането в сила на настоящия регламент.
(11)++ Три години от влизането в сила на настоящия регламент.
(12) ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност