Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0303(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0372/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0372/2011

Συζήτηση :

PV 14/12/2011 - 15
CRE 14/12/2011 - 15

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2011 - 9.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0581

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 493kWORD 167k
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια στη θάλασσα ***I
P7_TA(2011)0581A7-0372/2011
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0611),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 100 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0343/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 2011(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (Α7-0372/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  τονίζει πως οι διατάξεις του σημείου 47 της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2) θα πρέπει να διέπουν την επέκταση των καθηκόντων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα· τονίζει πως οποιαδήποτε απόφαση της νομοθετικής αρχής σχετικά με μια τέτοια επέκταση καθηκόντων πρέπει να ληφθεί με την επιφύλαξη των αποφάσεων της αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχής που λαμβάνονται στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, σε περίπτωση που προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) EE C 107 της 6.4.2011, σ. 68.
(2) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.


[Τροπολογία 88]

[Τροπολογία 65]

[Τροπολογίες 73 και 90]

[Τροπολογία 78]

[Τροπολογία 80]

[Τροπολογία 82]

[Τροπολογία 83]

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Δεκεμβρίου 2011 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα
P7_TC1-COD(2010)0303

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 100 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3), ο οποίος εγκρίθηκε μετά το ατύχημα του πετρελαιοφόρου «Erika» και την προκληθείσα καταστροφική ρύπανση από τη διαρροή πετρελαίου, ιδρύθηκε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (εφεξής «ο Οργανισμός») με σκοπό να εξασφαλισθεί υψηλό, ομοιόμορφο και αποτελεσματικό επίπεδο ασφάλειας στη θάλασσα και πρόληψη της ρύπανσης από πλοία. [Τροπολογία 1]

(1a)  Μετά την καταστροφή που προκάλεσε το πετρελαιοφόρο «Prestige» το 2002, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 τροποποιήθηκε προκειμένου να δοθούν στον Οργανισμό ευρύτερες αρμοδιότητες στον τομέα της καταπολέμησης της ρύπανσης. [Τροπολογία 2]

(2)  Σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1406/2002, το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού ανέθεσε το 2007 ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού. Με βάση την εν λόγω αξιολόγηση, τον Ιούνιο του 2008 εξέδωσε συστάσεις για αλλαγές στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1406/2002, τον Οργανισμό, στους τομείς αρμοδιοτήτων του, και τις πρακτικές εργασίας του. [Τροπολογία 3]

(3)  Με βάση τα πορίσματα της εξωτερικής αξιολόγησης, τις συστάσεις του διοικητικού συμβουλίου και την πολυετή στρατηγική που ενέκρινε τον Μάρτιο του 2010, πρέπει να διευκρινισθούν και να επικαιροποιηθούν ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1406/2002. ΕπιπλέονΕστιάζοντας στα κατά προτεραιότητα καθήκοντά του που αφορούν την ασφάλεια στη θάλασσα, ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να αναλάβει ορισμένα πρόσθετα καθήκοντα που θα ανταποκρίνονται στην εξέλιξη της πολιτικής για την ασφάλεια στη θάλασσα στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψη τους δημοσιονομικούς περιορισμούς της Ένωσης, χρειάζονται αξιόλογες προσπάθειες παρακολούθησης και αναδιάταξης για να εξασφαλισθεί οικονομική και δημοσιονομική απόδοση και να αποφευχθούν οι επικαλύψεις. Κατά τον τρόπο αυτό θα καλυφθούν κατά το ένα τρίτο Οι ανάγκες πρόσθετου προσωπικού για τα νέα καθήκοντα θα πρέπει να καλυφθούν, στο μέτρο του δυνατού, με εσωτερική αναδιάταξη του Οργανισμού. [Τροπολογία 4]

(3α)  Η αναδιάταξη αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί κατόπιν συντονισμού με τους οργανισμούς στα κράτη μέλη. [Τροπολογία 5]

(3β)  Ο Οργανισμός έχει ήδη παρουσιάσει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ορισμένα καθήκοντα, όπως τα συστήματα δορυφορικής παρακολούθησης, μπορεί να εφαρμοστούν αποτελεσματικότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπου τα συστήματα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν για τη στήριξη άλλων στόχων πολιτικής, εξασφαλίζονται εξοικονομήσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών και συνιστούν πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. [Τροπολογία 6]

(3γ)  Προκειμένου ο Οργανισμός να επιτελέσει αποτελεσματικά τα νέα καθήκοντα που του ανατίθενται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, είναι αναγκαίο να υπάρξει μια - έστω και περιορισμένη - αύξηση των πόρων του. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού. [Τροπολογία 7]

(4)  Ορισμένες διατάξεις που αφορούν ειδικά τη διοίκηση του Οργανισμού πρέπει να διευκρινισθούν. Λαμβανομένης υπόψη της ειδικής αρμοδιότητας της Επιτροπής στην εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης που απορρέουν από τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Επιτροπή θα παρέχει κατευθύνσεις πολιτικής στον Οργανισμό για την άσκηση των καθηκόντων του σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως το νομικό καθεστώς του και την ανεξαρτησία του Εκτελεστικού Διευθυντή του, όπως ορίζει ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1406/2002.

(4α)  Κατά τους διορισμούς στο διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη η σημασία της διασφάλισης μιας ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών. Η εκλογή του προέδρου και αντιπροέδρου καθώς και η επιλογή των εκπροσώπων από τρίτες χώρες θα πρέπει οσαύτως να επιδιώκουν το στόχο αυτό. [Τροπολογία 8]

(5)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να ενεργεί προς το συμφέρον της Ένωσης και να ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής. Εν προκειμένω συμπεριλαμβάνεται το ενδεχόμενο να δραστηριοποιείται ο Οργανισμός εκτός της επικράτειας της Ένωσης σε πεδία της αρμοδιότητάς του, και να προωθεί την πολιτική της Ένωσης για την ασφάλεια στη θάλασσα μέσω επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας με τρίτες χώρες. [Τροπολογία 9]

(5α)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να στηρίζει, εφόσον ζητηθεί από ένα κράτος μέλος, και με συμπληρωματικά μέσα και με ικανοποιητικό από απόψεως κόστους- αποτελεσματικότητας τρόπο, την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης, όπου συμπεριλαμβάνεται και αυτή που προκαλείται από υπεράκτιες εγκαταστάσεις άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σε περίπτωση θαλάσσιας ρύπανσης σε τρίτη χώρα, θα πρέπει να παρεμβαίνει κατόπιν αίτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. [Τροπολογία 10]

(6)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να προωθήσει τη συνδρομή του στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη σε ερευνητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το πεδίο των αρμοδιοτήτων του. Ωστόσο, πρέπει να αποφευχθεί η επανάληψη του έργου που επιτελείται στο πλαίσιο του υπάρχοντος πλαισίου έρευνας της Ένωσης. Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός δεν πρέπει να αναλάβει τη διαχείριση ερευνητικών έργων. Κατά την επέκταση των καθηκόντων του Οργανισμού, θα πρέπει να δοθεί προσοχή προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα καθήκοντα περιγράφονται σαφώς και επακριβώς ότι δεν υπάρχουν επικαλύψεις και ότι αποφεύγεται οιαδήποτε σύγχυση. [Τροπολογία 11]

(6α)  Υπό το φως της ανάπτυξης νέων καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών και της βελτίωσης των ήδη υφιστάμενων εφαρμογών και υπηρεσιών, με στόχο την εγκαθίδρυση ευρωπαϊκού θαλάσσιου χώρου χωρίς φραγμούς, ο Οργανισμός θα πρέπει να αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες που παρέχονται από τα προγράμματα EGNOS, Galileo και GMES. [Τροπολογία 12]

(7)  Μετά τη λήξη του πλαισίου της Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας ρύπανσης που διαμορφώθηκε με την απόφαση αριθ. 2850/2000/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4), ο Οργανισμός πρέπει να συνεχίσει ορισμένες δραστηριότητες που είχαν αναληφθεί προηγουμένως με βάση το λήξαν πλαίσιο, αξιοποιώντας ιδίως την εμπειρογνωμοσύνη της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής για την ετοιμότητα σε περίπτωση θαλάσσιας ρύπανσης και την αντιμετώπισή της.

(7α)  Ο Οργανισμός παρέχει στα κράτη μέλη λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις περιπτώσεις ρύπανσης από πλοία προκειμένου να τους παράσχει τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους με βάση την οδηγία 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαμβανομένων των ποινικών κυρώσεων, για παραβάσεις(5). Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα της επιβολής και οι κυρώσεις ποικίλλουν σημαντικά μολονότι τέτοιου είδους ρύπανση είναι πιθανόν να καταλήξει σε άλλα εθνικά ύδατα. [Τροπολογία 13]

(8)  Πρόσφατα γεγονότα κατέδειξαν τους κινδύνους που ενέχουν οι δραστηριότητες υπεράκτιας εξόρυξης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου για τις θαλάσσιες μεταφορές και το θαλάσσιο περιβάλλον. Η αξιοποίηση των ικανοτήτων αντιμετώπισης του Οργανισμού θα πρέπει οπωσδήποτε να διευρυνθεί ώστε να καλυφθεί η αντιμετώπιση της ρύπανσης από τέτοιες δραστηριότητες. Επιπλέον, ο Οργανισμός θα πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή στην ανάλυση της ασφάλειας των κινητών εγκαταστάσεων υπεράκτιας εξόρυξης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου για να προσδιορισθούν τυχόν αδύνατα σημεία, βασιζόμενος στη συμβολή του στην εμπειρογνωμοσύνη που απέκτησε στο πεδίο της ασφάλειας και της προστασίας στη θάλασσα, της πρόληψης της ρύπανσης από πλοία και της αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης. Ο συμπληρωματικός αυτός ρόλος, που παρέχει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία με την αξιοποίηση της υπάρχουσας γνώσης και εμπειρογνωμοσύνης του Οργανισμού, θα πρέπει να συνοδεύεται από τους κατάλληλους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. [Τροπολογία 14]

(8α)  Ειδικότερα, το σύστημα CleanSeaNet του Οργανισμού, που επί του παρόντος χρησιμοποιείται για την παροχή φωτογραφικών στοιχείων όσον αφορά πετρελαιοκηλίδες προερχόμενες από πλοία, θα πρέπει επίσης να αναπτυχθεί για να εντοπίζει και να καταγράφει πετρελαιοκηλίδες από παράκτιες και υπεράκτιες εγκαταστάσεις. [Τροπολογία 15]

(8β)  Για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι θαλάσσιες μεταφορές μικρής απόστασης και να μειωθούν τα διοικητικά βάρη που επιβαρύνουν τα πλοία. Το σχέδιο «γαλάζια ζώνη» θα συμβάλει στη μείωση των διαδικασιών υποβολής δήλωσης που εφαρμόζονται στα εμπορικά σκάφη κατά τον κατάπλου ή τον απόπλου του από λιμένες των κρατών μελών. [Τροπολογία 16]

(9)  Η Ένωση έχει καταστρώσει εκτεταμένη στρατηγική για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018, στην οποία περιλαμβάνεται η ιδέα της ηλεκτρονικής ναυτιλίας. Επίσης, επεξεργάζεται τη δημιουργία δικτύου θαλάσσιας επιτήρησης στην Ένωση. Ο Οργανισμός διαθέτει συστήματα και εφαρμογές για τη θάλασσα που ενδιαφέρουν για την υλοποίηση των πολιτικών αυτών και ειδικότερα για το σχέδιο «γαλάζια ζώνη». Συνεπώς, ο Οργανισμός θα πρέπει να θέσει στη διάθεση των ενδιαφερόμενων εταίρων αυτά τα συστήματα και δεδομένα. [Τροπολογία 17]

(9α)  Για να υπάρξει συμβολή στην εγκαθίδρυση'ενιαίου ευρωπαϊκού θαλάσσιου χώρου' και για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης, θα πρέπει να δημιουργηθούν συνέργιες μεταξύ των αρμοδίων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ακτοφυλακής. [Τροπολογία 18]

(9β)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη και υλοποίηση της πρωτοβουλίας της Ένωσης για τη λεγόμενη «ηλεκτρονική ναυτιλία», που αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του θαλάσσιου τομέα, αξιοποιώντας καλύτερα τις τεχνολογίες των πληροφοριών, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των εθνικών αρχών. [Τροπολογία 19]

(9γ)  Δεδομένου ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η Ευρώπη να προσελκύει νέους ναυτικούς με υψηλά προσόντα, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τη γενεά που πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί, ο Οργανισμός θα πρέπει να υποστηρίζει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή όσον αφορά την προώθηση της εκπαίδευσης των ναυτικών. Ειδικότερα, ο Οργανισμός θα πρέπει να εργάζεται προς την κατεύθυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της διευκόλυνσης των ανταλλαγών μεταξύ ιδρυμάτων κατάρτισης ναυτικών με βάση το πρότυπο του προγράμματος Erasmus. [Τροπολογία 20]

(10)  Ο Οργανισμός έχει καθιερωθεί ως ο επίσημος πάροχος δεδομένων της θαλάσσιας κυκλοφορίας σε επίπεδο Ένωσης, τα οποία ενδιαφέρουν άλλες δραστηριότητες της Ένωσης και σχετίζονται με αυτές. Μέσω των δραστηριοτήτων του, και ιδίως στον έλεγχο του κράτους του λιμένα, η παρακολούθηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας και της πορείας των πλοίων, καθώς και η συνδρομή στον εντοπισμό πλοίων που ενδεχομένως ρυπαίνουν, ο Οργανισμός θα πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της συνέργειας σε επίπεδο Ένωσης όσον αφορά τις ορισμένες δραστηριότητες που αφορούν την πρόληψη και αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης, ενθαρρύνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών ακτοφυλακής. Επίσης, με την παρακολούθηση και τη συλλογή δεδομένων από τον Οργανισμό θα συγκεντρωθούν βασικές πληροφορίες για παράδειγμα όσον αφορά την πειρατεία και για πιθανές απειλές για τις θαλάσσιες μεταφορές και το θαλάσσιο περιβάλλον από την υπεράκτια εξόρυξη, παραγωγή και μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. [Τροπολογία 21]

(10α)  Για να αντιμετωπιστεί ο αυξημένος κίνδυνος πειρατείας στον Κόλπο του Άντεν και στο δυτικό τμήμα του Ινδικού Ωκεανού, ο Οργανισμός πρέπει να κοινοποιεί στη ναυτική επιχείρηση «Αταλάντη» της ΕΕ την ακριβή θέση των πλοίων που φέρουν σημαία της ΕΕ και τα οποία διασχίζουν τις εν λόγω περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου. Μέχρι σήμερα, δεν έχουν συμφωνήσει σχετικά όλα τα κράτη μέλη. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τα υποχρεώσει να το πράξουν, ούτως ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος του Οργανισμού στην καταπολέμηση της πειρατείας. [Τροπολογία 22]

(11)  Τα συστήματα, οι εφαρμογές, η εμπειρογνωμοσύνη και τα δεδομένα που διαθέτει ο Οργανισμός μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην επίτευξη του στόχου για καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/56/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική)(6), ειδικά με στοιχεία σχετιζόμενα με τη ναυτιλία όπως το θαλασσέρμα, η θαλάσσια ρύπανση από απορρίψεις και ο υποβρύχιος θόρυβος.

(11α)  Στον τομέα του ελέγχου από το κράτος του λιμένα, η Ένωση εφαρμόζει πιστά το Μνημόνιο Συνεννόησης των Παρισίων σχετικά με τον έλεγχο από το κράτος του λιμένα. Για να βελτιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα, ο Οργανισμός και η γραμματεία του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων για τον έλεγχο από το κράτος του λιμένα θα πρέπει να συνεργάζονται όσο το δυνατόν στενότερα, ενώ η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάζουν όλες τις επιλογές για περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας. [Τροπολογία 23]

(11β)  Η εμπειρογνωμοσύνη του Οργανισμού στους τομείς αντιμετώπισης της ρύπανσης και των ατυχημάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον θα είναι επίσης πολύτιμη για την εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τη χορήγηση αδειών για την έρευνα και την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο Οργανισμός θα πρέπει, ως εκ τούτου, να επικουρεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στο καθήκον αυτό. [Τροπολογία 24]

(12)  Ο Οργανισμός διενεργεί επιθεωρήσεις ώστε να επικουρεί την Επιτροπή στην αξιολόγηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης. Πρέπει να καθορισθούν με σαφήνεια οι ρόλοι του Οργανισμού, της Επιτροπής, των κρατών μελών και του διοικητικού συμβουλίου.

(13)  Η Επιτροπή και ο Οργανισμός θα πρέπει να συνεργάζονται στενά για την προετοιμασία το ταχύτερο δυνατόν των επιχειρησιακών μεθόδων εργασίας του Οργανισμού στο πεδίο των επιθεωρήσεων. Όσο τα μέτρα για τις μεθόδους εργασίας δεν έχουν αρχίσει να ισχύουν, ο Οργανισμός θα πρέπει να ακολουθεί την υπάρχουσα πρακτική για τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων. [Τροπολογία 25]

(14)  Για να εγκριθούν οι απαιτήσεις όσον αφορά τις επιχειρησιακές μεθόδους εργασίας του Οργανισμού για τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/EΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1989, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(7), θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. [Τροπολογία 26]

(14α)  Το σύνολο των μέτρων αυτών και η συμβολή του Οργανισμού στο συντονισμό με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, θα πρέπει να συντείνουν στην ανάπτυξη ενός πραγματικού ευρωπαϊκού θαλάσσιου χώρου. [Τροπολογία 27]

(14β)  Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(8) (Δημοσιονομικός Κανονισμός), και ειδικότερα το άρθρο 185, καθώς και η Διοργανική Συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(9), και ειδικότερα το σημείο 47. [Τροπολογία 28]

(15)  Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002

Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1406/2002 τροποποιείται ως εξής:

   1) Τα άρθρα 1 έως 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθα:"
Άρθρο 1
Στόχοι
1.  Με τον παρόντα κανονισμό συστήνεται Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (εφεξής “ο Οργανισμός”). Ο Οργανισμός ενεργεί προς το συμφέρον της Ένωσης.
2.  Ο Οργανισμός παρέχει στα κράτη μέλη και την Επιτροπή την αναγκαία τεχνική και επιστημονική συνδρομή και υψηλού επιπέδου εμπειρογνωμοσύνη, ώστε να βοηθήσει στην ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης,στους τομείς της ασφάλειας και της προστασίας στη θάλασσα, της πρόληψης της ρύπανσης από πλοία, του ελέγχουστον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας και τηςστην αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των λαμβανόμενων μέτρων, προκειμένου να διασφαλίσει υψηλό, ενιαίο και αποτελεσματικό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας στη θάλασσα, να αξιοποιήσει τις υφιστάμενες δυνατότητες συνδρομής, να αποτρέψει και να αντιμετωπίσει τη θαλάσσια ρύπανση, ιδίως αυτή που προέρχεται από υπεράκτιες εγκαταστάσεις άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, και να αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό θαλάσσιο χώρο χωρίς σύνορα. [Τροπολογία 29]
3.  Ο Οργανισμός παρέχει στα κράτη μέλη και την Επιτροπή τεχνική και επιστημονική συνδρομή στον τομέα της ακούσιας ή εκούσιας ρύπανσης από πλοία και υποστηρίζει, κατόπιν αιτήματος, με πρόσθετα μέσα και με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, τους μηχανισμούς των κρατών μελών για την αντιμετώπιση της ρύπανσης, χωρίς να θιγεί η ευθύνη των παράκτιων κρατών να διαθέτουν κατάλληλους μηχανισμούς αντιμετώπισης της ρύπανσης και ο σεβασμός της υπάρχουσας συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών στο συγκεκριμένο τομέα. Ο Οργανισμός υποστηρίζει τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ που έχει θεσπισθεί με την απόφαση 2007/779/EΚ, Eυρατόμ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2007 περί δημιουργίας κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας(10)*.
Άρθρο 2
Καθήκοντα του Οργανισμού
1.  Για να εξασφαλισθεί ότι θα επιτευχθούν με κατάλληλο τρόπο Οι στόχοι του άρθρου 1, ο Οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντα αποτελούν την πρωταρχική αποστολή του Οργανισμού και πρέπει να επιτευχθούν κατά προτεραιότητα. Η ανάθεση στον Οργανισμό των νέων καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου στα πεδία της ασφάλειας και της προστασίαςδιασφαλίζει ότι δεν υπάρχει επικάλυψη των προσπαθειών και υπόκειται στην ορθή άσκηση των καθηκόντων που αφορούν την ασφάλεια και την προστασία στη θάλασσα, της πρόληψης της ρύπανσης από πλοία και της αντιμετώπισης την πρόληψη και την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης εφόσον ζητηθεί από τα κράτη μέλη ή την Επιτροπή. [Τροπολογία 30]
2.  Ο Οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή:
   α) στις προπαρασκευαστικές εργασίες επικαιροποίησης και εκπόνησης της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης, ιδίως σύμφωνα με την εκπόνηση διεθνούς νομοθεσίας στον τομέα της ασφάλειας και προστασίας στη θάλασσα·
   β) στην αποτελεσματική εφαρμογή εκπόνησης της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης, ιδίως με τη διενέργεια επιθεωρήσεων όπως ορίζει το άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού και με την παροχή τεχνικής συνδρομής στην Επιτροπή στην εκτέλεση των καθηκόντων επιθεώρησης που της έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 4 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις(11)**. Μπορεί να απευθύνει συστάσεις στην Επιτροπή για κάθε δυνατή βελτίωση της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης·
   βα) στην παροχή τεχνικής βοήθειας προς την Επιτροπή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων εποπτείας που της έχουν ανατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 2 της οδηγίας 2005/65/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την ενίσχυση της ασφαλείας των λιμένων***· [Τροπολογία 31]
   γ) στην παροχή της αναγκαίας τεχνικής συνδρομήςεπικαιροποίηση και τη δημιουργία των αναγκαίων μέσων για τη συμμετοχή στις εργασίες των τεχνικών φορέων του ΔΝΟ, της ΔΟΕ, του μνημονίου συνεννόησης του Παρισιού για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος του λιμένα και άλλων διεθνών και περιφερειακών οργανισμών· [Τροπολογία 32]
   δ) στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών της Ένωσης που συνδέονται με τα καθήκοντα του Οργανισμού όπως οι, ιδίως στον τομέα της ασφάλειας στη θάλασσα καθώς και στις θαλάσσιες αρτηρίες, ο ευρωπαϊκός χώροςτον ευρωπαϊκό χώρο θαλάσσιων μεταφορών χωρίς σύνορα, ητο σχέδιο “γαλάζια ζώνη”, την ηλεκτρονική ναυτιλία, η εσωτερική ναυσιπλοΐα, ητην οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική, ητην κλιματική αλλαγή, και στηντην ανάλυση της ασφάλειας των κινητών υπεράκτιων εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου και την καταπολέμηση της ρύπανσης· [Τροπολογία 33]
   δα) στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με κάθε άλλη πολιτική που θα μπορούσε να κριθεί σκόπιμη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και της εμπειρογνωμοσύνης του· [Τροπολογία 34]
   ε) στην εφαρμογή των προγραμμάτων της Ένωσης που συνδέονται με τα καθήκοντα του Οργανισμού, όπως η “Παγκόσμια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας” (GMES), και των προγραμμάτων συνεργασίας με ευρωπαϊκές γειτονικές χώρες·
   εα) στην ανάπτυξη και εφαρμογή μιας πολιτικής για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης ευρωπαίων ναυτικών και στην προώθηση των ναυτικών επαγγελμάτων, λαμβανομένης υπόψη της ζήτησης για εργατικό δυναμικό υψηλών προσόντων στο ναυτιλιακό τομέα της ΕΕ· [Τροπολογία 35]
   στ) στην ανάλυση των εκτελούμενων και των περατωθέντων ερευνητικών προγραμμάτων που σχετίζονται με τα πεδία δραστηριότητας του Οργανισμού· εν προκειμένω, συμπεριλαμβάνονται ο προσδιορισμός τυχόν ρυθμιστικών μέτρων παρακολούθησης που προκύπτουν από ειδικά ερευνητικά έργα και ο προσδιορισμός καίριων θεμάτων και προτεραιοτήτων για περαιτέρω έρευνα σε επίπεδο ΕΕ· [Τροπολογία 36]
   στα) στην ανάπτυξη απαιτήσεων ή κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη χορήγηση αδειών για την έρευνα και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στο θαλάσσιο περιβάλλον και, ειδικότερα, σε σχέση με τις συνδεόμενες με τα ανωτέρω πτυχές προστασίας του περιβάλλοντος και του πληθυσμού· [Τροπολογία 37]
   ζ) στην εκτέλεση κάθε καθήκοντος που της ανατίθεται με βάση την κείμενη και τη μελλοντική νομοθεσία της Ένωσης στο συγκεκριμένο πεδίο.

3.  Ο Οργανισμός συνεργάζεται με τα κράτη μέλη:
   α) στην οργάνωση, όταν υπάρχει ανάγκη, σχετικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του κράτους του λιμένα, του κράτους της σημαίας και του παράκτιου κράτους·
   β) στην εξεύρεση τεχνικών λύσεων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής σχετικών υπηρεσιών, και στην παροχή τεχνικής συνδρομής σχετικής με την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης·
   βα) στην υποστήριξη της εποπτείας των αναγνωρισμένων οργανισμών που επιτελούν καθήκοντα πιστοποίησης εξ ονόματος των κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και γ ια τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών**** με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του κράτους σημαίας· [Τροπολογία 38]
   ββ) στην υποστήριξη της Επιτροπής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στα άρθρα 3, 5, 6, 7 και 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων*****, και στην παροχή συμβουλών προς αυτήν όσον αφορά την εφαρμογή και την υλοποίηση του άρθρου 10 του εν λόγω κανονισμού· [Τροπολογία 39]
   γ) στην υποστήριξη, με πρόσθετα μέτρα και με τρόπο οικονομικώς αποδοτικό, μέσω του κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ που καθιερώθηκε με την απόφαση 2007/779/EΚ, Ευρατόμ, των δράσεών τους για την αντιμετώπιση περιπτώσεων ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα· στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός παρέχει συνδρομή στα πληγέντα κράτη μέλη στα οποία διενεργούνται οι επιχειρήσεις απορρύπανσης, θεσπίζοντας τα κατάλληλα τεχνικά μέσα· [Τροπολογία 40]
   γα) στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων που αφορούν τις ικανότητες και την απασχόληση των ναυτικών, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της κατάρτισης των ναυτικών σε ευρωπαϊκή κλίμακα· [Τροπολογία 41]
   γβ) στο συντονισμό των προγραμμάτων των ιδρυμάτων κατάρτισης με σκοπό την εναρμόνισή τους· [Τροπολογία 42]
   γγ) στη διευκόλυνση της πραγματοποίησης ανταλλαγών τύπου προγράμματος Erasmus μεταξύ ιδρυμάτων κατάρτισης ναυτικών· [Τροπολογία 43]
   γδ) στην προσφορά τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της ναυπηγικής ή σε οιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που συνδέεται με θαλάσσια κυκλοφορία με σκοπό την προώθηση της χρήσης περιβαλλοντικών τεχνολογιών και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας· [Τροπολογία 44]

4.  Ο Οργανισμός επικουρεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στα ακόλουθα:
   α) στο πεδίο της παρακολούθησης της κυκλοφορίας, ο Οργανισμός προωθεί ιδίως τη συνεργασία μεταξύ παράκτιων κρατών στις αντίστοιχες περιοχές ναυτιλίας που καλύπτονται από την οδηγία 2002/59/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης(12)******, αναπτύσσει και λειτουργεί κάθε σύστημα πληροφοριών αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων της εν λόγω οδηγίας. Επιπλέον, συμβάλλει στην ανάπτυξη κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της ναυτιλίας στην ΕΕ·
   αα) στην υποστήριξη δράσεων που αναλαμβάνονται στον τομέα της καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου και των πειρατικών ενεργειών, με την παροχή στοιχείων και πληροφοριών που μπορούν να διευκολύνουν επιχειρήσεις, και ειδικότερα με τη χρήση των αυτόματων συστημάτων αναγνώρισης πλοίων και των εικόνων από δορυφόρους που διαθέτει· [Τροπολογία 45]
   αβ) στην προώθηση και εφαρμογή μακροπεριφερειακής πολιτικής της Ένωσης στον τομέα των δραστηριοτήτων του Οργανισμού· [Τροπολογία 46]
   β) όσον αφορά τη διερεύνηση θαλάσσιων ατυχημάτων σύμφωνα με την οδηγία 2009/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών(13)*******, ο Οργανισμός υποστηρίζει τα κράτη μέλη, εφόσον το ζητήσουν, στη διεξαγωγή έρευνας σοβαρών θαλάσσιων ατυχημάτων και πραγματοποιεί ανάλυση των εκθέσεων διερεύνησης των ατυχημάτων με σκοπό να προσδιορισθεί η προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ για τα σχετικά διδάγματα. Ο Οργανισμός καλείται, στη συνάρτηση αυτή, να συνδράμει τα κράτη μέλη όταν διενεργούν έρευνες σχετικά με ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται παράκτιες ή υπεράκτιες θαλάσσιες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατυχημάτων που αφορούν εγκαταστάσεις άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, τα δε κράτη μέλη καλούνται να συνεργαστούν πλήρως και εγκαίρως με τον Οργανισμό· [Τροπολογία 47]
   βα) όσον αφορά πετρελαιοκηλίδες από υπεράκτιες εγκαταστάσεις, ο Οργανισμός συνδράμει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, παρέχοντας την υπηρεσία CleanSeaNet προκειμένου να παρακολουθεί το μέγεθος και την περιβαλλοντική επίπτωση των πετρελαιοκηλίδων αυτών· [Τροπολογία 48]
   ββ) όσον αφορά τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, στην αξιολόγηση των μέτρων των κρατών μελών όσον αφορά τα σχέδια έκτακτης ανάγκης και την προετοιμασία για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης καθώς και στο συντονισμό των μέτρων για την καταπολέμηση της ρύπανσης από πετρέλαιο σε περίπτωση ατυχήματος· [Τροπολογία 49]
   βγ) όσον αφορά τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις, στη διασφάλιση ενός ανεξάρτητου ελέγχου από τρίτο φορέα των ναυτιλιακών πτυχών, που αφορούν την ασφάλεια, την πρόληψη, την προστασία του περιβάλλοντος και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης· [Τροπολογία 50]
   γ) στην παροχή αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων στατιστικών, πληροφοριών και δεδομένων, ο Οργανισμός καθιστά δυνατή για την Επιτροπή και τα κράτη μέλη τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη βελτίωση των δράσεών τους και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας των μέτρων που έχουν ληφθεί. Στα καθήκοντα αυτά συμπεριλαμβάνονται η συλλογή, η καταγραφή και η αξιολόγηση τεχνικών δεδομένων, η συστηματική αξιοποίηση των διατιθέμενων βάσεων δεδομένων, καθώς και ο αμφίδρομος εμπλουτισμός τους, και, κατά περίπτωση, η δημιουργία νέων βάσεων δεδομένων. Με βάση τα συλλεγόμενα δεδομένα, ο Οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή στη δημοσίευση πληροφοριών για τα πλοία σύμφωνα με την οδηγία 2009/16/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα (14)********. Ο Οργανισμός επικουρεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν για τη βελτίωση της ταυτοποίησης και δίωξης των πλοίων που ευθύνονται για παράνομες απορρίψεις, στο πλαίσιο της οδηγίας 2005/35/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαμβανομένων των ποινικών κυρώσεων, για παραβάσεις(15)*********. [Τροπολογία 51]

4α.  Ο Οργανισμός συντάσσει ετήσια επισκόπηση των ναυτικών ατυχημάτων, που περιλαμβάνει τα “επικίνδυνα ατυχήματα” και τα “ναυτικά συμβάντα” βάσει των στοιχείων που παρέχουν οι αρμόδιοι φορείς των κρατών μελών. Η επισκόπηση υποβάλλεται κάθε έτος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.[Τροπολογία 91]
5.  Ο Οργανισμός, κατόπιν υποβολής αιτήματος από την Επιτροπή, παρέχει τεχνική συνδρομή στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ στις υποψήφιες για προσχώρηση χώρες, σε όλες τις εταίρους ευρωπαϊκές γειτονικές χώρες, κατά περίπτωση, και σε χώρες που συμμετέχουν στο μνημόνιο συνεννόησης του Παρισιού για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος του λιμένα. [Τροπολογία 53]
Ο Οργανισμός, κατόπιν υποβολής αιτήματος από την Επιτροπή, παρέχει επίσης τεχνική συνδρομή σε περίπτωση ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία στα κράτη αυτά, μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ που καθιερώθηκε με την απόφαση 2007/779/EΚ, Ευρατόμ ανάλογα με τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη, όπως ορίζει η παράγραφος 3 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου.
Τα καθήκοντα αυτά εκτελούνται σε συντονισμό με τα υφιστάμενα προγράμματα περιφερειακής συνεργασίας και περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, την οργάνωση κατάλληλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Άρθρο 3
Επιθεωρήσεις
1.  Για να εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται και για να επικουρεί την Επιτροπή στην εκπλήρωση των καθηκόντων της με βάση τις Συνθήκες και ιδίως στην αξιολόγηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, ο Οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή στην αναθεώρηση των αξιολογήσεων των επιπτώσεων στο περιβάλλον και διενεργεί επιθεωρήσεις στα κράτη μέλη, μετά από αίτημα της Επιτροπής. [Τροπολογία 54]
Οι εθνικές αρχές των κρατών μελών διευκολύνουν το έργο του προσωπικού του Οργανισμού.
Επιπλέον, ο Οργανισμός διενεργεί επιθεωρήσεις εξ ονόματος της Επιτροπής σε τρίτες χώρες όπως ορίζει το δίκαιο της Ένωσης, ιδίως στο πεδίο των οργανισμών αναγνωρίζονται από την Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 391/2009, και της εκπαίδευσης και πιστοποίησης των ναυτικών σύμφωνα με την οδηγία 2008/106/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών(16)**********.
2.  Οι επιχειρησιακές μέθοδοι εργασίας του Οργανισμού για τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπόκεινται σε απαιτήσεις που ορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 23παράγραφος 2. [Τροπολογία 55]
3.  Εφόσον χρειάζεται και, σε κάθε περίπτωση όταν ολοκληρώνεται ένας κύκλος επιθεωρήσεων, ο Οργανισμός αναλύει τις εκθέσεις που συντάχθηκαν κατά τη διάρκεια του κύκλου για να προσδιορισθούν οριζόντια πορίσματα και να συναχθούν γενικά συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα και οικονομική αποδοτικότητα των εφαρμοζόμενων μέτρων. Ο Οργανισμός υποβάλλει την εν λόγω ανάλυση στην Επιτροπή για περαιτέρω συζήτηση με τα κράτη μέλη και τη θέτει στη διάθεση του κοινού σε εύκολα προσβάσιμη μορφή, περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής. [Τροπολογία 56]
* ΕΕ L 314 της 1.12.2007, σ. 9.
** ΕΕ L 129 της 29.4.2004, σ. 6.
*** ΕΕ L 310 της 25.11.2005, σ. 28.
**** ΕΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 47.
***** ΕΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 11.
****** ΕΕ L 208 της 5.8.2002, σ. 10.
******* ΕΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 114.
******** ΕΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 57.
********* ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 11.
********** ΕΕ L 323 της 3.12.2008, σ. 33."
   2) Στο άρθρο 5, οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται από τις ακόλουθες:"
3.  Κατόπιν υποβολής αιτήματος από την Επιτροπή, το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει, με τη συμφωνία και τη συνεργασία των ενδιαφερομένων κρατών μελών, τη σύσταση των αναγκαίων περιφερειακών κέντρων για την εκτέλεση των καθηκόντων του με τον πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, ενισχύοντας τη συνεργασία με τα υφιστάμενα περιφερειακά και εθνικά δίκτυα που ήδη δραστηριοποιούνται στον τομέα των μέτρων πρόληψης και καθορίζοντας το ακριβές αντικείμενο των δραστηριοτήτων του περιφερειακού κέντρου με ταυτόχρονη αποφυγή περιττών οικονομικών δαπανών. [Τροπολογία 57]
4.  Ο Οργανισμός εκπροσωπείται από τον εκτελεστικό διευθυντή του. Ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται να συνάπτει, εξ ονόματος του Οργανισμού, διοικητικές συμφωνίες με άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στα ίδια θέματα, αφού προηγουμένως ενημερώσει το διοικητικό συμβούλιο."
  3) Στο άρθρο 10 η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

[Τροπολογία 58]
   -α) το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:"
   β) εγκρίνει την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Οργανισμού και την διαβιβάζει το αργότερο έως τις 15 Ιουνίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στα κράτη μέλη.

Ο Οργανισμός διαβιβάζει ετησίως στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κάθε πληροφορία σχετικά με τα αποτελέσματα των διαδικασιών αξιολόγησης."

[Τροπολογία 60]"
   α) το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:"
   γ) εξετάζει, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του προγράμματος εργασίας, αιτήματα των κρατών μελών για τεχνική βοήθεια, όπως ορίζει το άρθρο 2 παράγραφος 3·
   γα) εγκρίνει λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμητις γνώμες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής πολυετή στρατηγική για τον Οργανισμό, η οποία καλύπτει την επόμενη περίοδο πέντε ετών· [Τροπολογία 59]
   γβ) εγκρίνει το πολυετές σχέδιο πολιτικής του Οργανισμού σε θέματα προσωπικού·
"
   β) το στοιχείο ζ) διαγράφεται·
   βα) το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:"
   η) ασκεί τις αρμοδιότητές του όσον αφορά τον προϋπολογισμό του Οργανισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 18, 19 και 21 και εποπτεύει και μεριμνά για τη δέουσα συνέχεια στα πορίσματα και στις συστάσεις που προκύπτουν από τις διάφορες εκθέσεις λογιστικού ελέγχου και αξιολογήσεις, είτε εσωτερικές είτε εξωτερικές·
"
   γ) το στοιχείο θ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:"
   i) ασκεί πειθαρχικό έλεγχο στον εκτελεστικό διευθυντή και τους τμηματάρχες που αναφέρονται στο άρθρο 16·
   δ) το στοιχείο ιβ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:"
* ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 1.
   ιβ) επανεξετάζει τη δημοσιονομική εκτέλεση του λεπτομερούς σχεδίου που αναφέρεται στο στοιχείο κα) και τις δεσμεύσεις επί του προϋπολογισμού που προβλέπονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 2038/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την πολυετή χρηματοδότηση της δράσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας για την καταπολέμηση της ρύπανσης από τα πλοία(17)*.
"
  3a) Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:

[Τροπολογία 62]
[Τροπολογία 64]
   α) στην παράγραφο 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο:"
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ορίζονται με βάση την εμπειρία και τις σχετικές γνώσεις τους που αποκτήθηκαν στον τομέα της ασφάλειας στη θάλασσα, της προστασίας και της αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης. Διαθέτουν επίσης εμπειρία και ειδικές γνώσεις στους τομείς της γενικής δημοσιονομικής διαχείρισης, της διοίκησης και της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. [Τροπολογία 61]
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν γραπτή δήλωση υποχρεώσεων και γραπτή δήλωση κάθε άμεσου ή έμμεσου συμφέροντος που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι επηρεάζει την ανεξαρτησία τους. Δηλώνουν σε κάθε συνεδρίαση οποιοδήποτε συμφέρον που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι επηρεάζει την ανεξαρτησία τους σε σχέση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και δεν συμμετέχουν στις συζητήσεις και ψηφοφορίες επί των θεμάτων αυτών."
   β) οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:"
3.  Η διάρκεια της θητείας τους είναι τετραετής. Η θητεία μπορεί να ανανεωθεί άπαξ. [Τροπολογία 63]
4.  Οσάκις ενδείκνυται, η συμμετοχή αντιπροσώπων τρίτων χωρών και οι σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17, παράγραφος 2. Η συμμετοχή αυτή δεν επηρεάζει το μερίδιο ψήφων των αντιπροσώπων της Επιτροπής στο διοικητικό συμβούλιο."
   3β) Στο άρθρο 12, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:"
1α.  Κατά την εκλογή του προέδρου και του αντιπροέδρου, τηρείται επίσης η αρχή της ισότητας ανδρών και γυναικών."
   3γ) Το άρθρο 14 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:"
   2. Το 75% των συνολικών ψήφων διαιρείται ισομερώς μεταξύ των αντιπροσώπων των κρατών μελών. Το υπόλοιπο 25% των συνολικών ψήφων διαιρείται ισομερώς μεταξύ των αντιπροσώπων της Επιτροπής. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμού δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία.
"
  4) Το άρθρο 15 τροποποιείται ως εξής:

[Τροπολογία 70]
   α) στην παράγραφο 2 τα στοιχεία α) και β) αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:"
   α) προετοιμάζει την πολυετή στρατηγική του Οργανισμού και την υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο, μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή και την αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τουλάχιστον 8 εβδομάδες πριν από την αντίστοιχη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου· [Τροπολογία 66]
   αα) προετοιμάζει το πολυετές σχέδιο πολιτικής του Οργανισμού σε θέματα προσωπικού και το υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή και την αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· [Τροπολογία 67]
   αβ) καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, με μνεία των εκτιμώμενων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων που θα διατεθούν σε κάθε δραστηριότητα, και το λεπτομερές σχέδιο ετοιμότητας και δράσης του Οργανισμού για την αντιμετώπιση ρύπανσης και τα υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο, μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή, τουλάχιστον 8 εβδομάδες πριν από την αντίστοιχη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου. Μετά από πρόσκληση της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρουσιάζει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας ενώπιον της επιτροπής αυτής και συμμετέχει σε σχετική ανταλλαγή απόψεων επ' αυτού. Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεσή τους. Απαντάκαι απαντά σε κάθε αίτημα παροχής συνδρομής από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο γ)· [Τροπολογία 68]
   β) αποφασίζει τη διενέργεια επιθεωρήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 3, μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 3. Συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή στην προετοιμασία των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2·
"
   β) στην παράγραφο 2, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:"
   δ) οργανώνει αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης προκειμένου να μπορεί να συγκρίνει τα επιτεύγματα του Οργανισμού με βάση τους στόχους του και τα καθήκοντά του, όπως ορίζει ο παρών κανονισμός. Προς το σκοπό αυτό, καταρτίζει σε συμφωνία με την Επιτροπή κατάλληλους δείκτες απόδοσης που επιτρέπουν μια αποτελεσματική αξιολόγηση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων. Εξασφαλίζει την τακτική προσαρμογή της οργανωτικής δομής του Οργανισμού στις εξελισσόμενες ανάγκες ανάλογα με τους διατιθέμενους δημοσιονομικούς και ανθρωπίνους πόρους. Στη βάση αυτή, ο Εκτελεστικός Διευθυντής συντάσσει κάθε έτος σχέδιο γενικής έκθεσης και το υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδικό κεφάλαιο για τη δημοσιονομική εκτέλεση του λεπτομερούς σχεδίου ετοιμότητας και δράσης του Οργανισμού για την αντιμετώπιση ρύπανσης και επικαιροποιημένη αναφορά της προόδου όλων των δράσεων που χρηματοδοτούνται με βάση το σχέδιο. Καθιερώνει διαδικασίες τακτικής αξιολόγησης, οι οποίες πληρούν αναγνωρισμένα επαγγελματικά πρότυπα·
"
   γ) στην παράγραφο 2 το στοιχείο ζ) διαγράφεται.
   δ) η παράγραφος 3 διαγράφεται.
   5) Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:"
Άρθρο 16
Διορισμός Εκτελεστικού Διευθυντή και Τμηματαρχών
1.  Ο Εκτελεστικός Διευθυντής διορίζεται και παύεται από το διοικητικό συμβούλιο. Ο διορισμός γίνεται από πίνακα υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών με βάση την αξία του και τις τεκμηριωμένες διοικητικές και διευθυντικές του ικανότητες, καθώς και με βάση την επάρκεια και την πείρα του στον τομέα της ασφάλειας και της προστασίας στη θάλασσα, της πρόληψης της ρύπανσης από πλοία και της αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης. Πριν διοριστεί, ο επιλεγόμενος από το διοικητικό συμβούλιο υποψήφιος είναι δυνατόν να κληθεί να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της. Η γνώμη της εν λόγω επιτροπής, εφόσον διατυπωθεί, λαμβάνεται υπόψη πριν από τον επίσημο διορισμό του. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων όλων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. [Τροπολογία 71]
2.  Το διοικητικό συμβούλιο, ενεργώντας βάσει πρότασης της Επιτροπής και λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης, μπορεί να παρατείνει τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή για μέγιστη περίοδο τριώνπέντε ετών. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων όλων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Το διοικητικό συμβούλιο ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόθεσή του να παρατείνει τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή. Εντός μηνός πριν από την παράταση της θητείας του, ο εκτελεστικός διευθυντής είναι δυνατόν να κληθεί να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της. Η γνώμη της εν λόγω επιτροπής, εάν διατυπωθεί, λαμβάνεται υπόψη πριν από τον επίσημο επαναδιορισμό του. Εάν δεν παραταθεί η θητεία του, ο εκτελεστικός διευθυντής εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι να διοριστεί ο αντικαταστάτης του. [Τροπολογία 72]
3.  Ο Εκτελεστικός Διευθυντής δύναται να επικουρείται από έναν ή περισσότερους τμηματάρχες. Εάν ο Εκτελεστικός Διευθυντής απουσιάζει ή κωλύεται, τον αντικαθιστά ένας από τους τμηματάρχες.
4.  Οι τμηματάρχες διορίζονται διασφαλίζοντας ισόρροπη την αναλογία ανδρών και γυναικών, με βάση την αξία τους και τις τεκμηριωμένες διοικητικές και διευθυντικές τους ικανότητες, καθώς και με βάση την επάρκεια και την πείρα τους στον τομέα της ασφάλειας και της προστασίας στη θάλασσα, της πρόληψης της ρύπανσης από πλοία και της αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης. Οι τμηματάρχες διορίζονται ή παύονται από τον Εκτελεστικό Διευθυντή, εφόσον λάβει θετική γνώμη από το διοικητικό συμβούλιο."
  6) Το άρθρο 18 τροποποιείται ως ακολούθως:

[Τροπολογία 74]
[Τροπολογία 75]
[Τροπολογία 76]
   α) στην παράγραφο 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:"
   γ) τέλη και επιβαρύνσεις για δημοσιεύσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή/και κάθε άλλη υπηρεσία που παρέχει ο Οργανισμός.
"
   β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:"
3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει σχέδιο κατάστασης προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων του Οργανισμού για το επόμενο οικονομικό έτος, επί τη βάσει των αρχών της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων, και το διαβιβάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο, μαζί με προσχέδιο οργανογράμματος."
   γ) οι παράγραφοι 7 και 8 αντικαθίστανται από τις ακόλουθες:"
7.  Η κατάσταση προβλέψεων διαβιβάζεται από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (στο εξής αναφερόμενα ως “αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή”) μαζί με το προσχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8.  Βάσει της κατάστασης προβλέψεων, η Επιτροπή εγγράφει στο προσχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις προβλέψεις που κρίνει αναγκαίες όσον αφορά το οργανόγραμμα προσωπικού και το ύψος της επιδότησης από τον προϋπολογισμό, καταθέτει δε το προσχέδιο αυτό στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σύμφωνα με το άρθρο 314 της ΣΛΕΕ, μαζί με μια περιγραφή και αιτιολόγηση οποιασδήποτε διαφοράς ανάμεσα στην κατάσταση προβλέψεων του Οργανισμού και στην επιδότηση που θα βαρύνει τον γενικό προϋπολογισμό."
   δ) η παράγραφος 10 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:"
10.  Ο προϋπολογισμός εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Καθίσταται οριστικός μετά την οριστική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, προσαρμόζεται αναλόγως μαζί με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας."
   7) Στο άρθρο 22, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από τις ακόλουθες:"
1.  Σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον ανά πέντε έτη, το διοικητικό συμβούλιο αναθέτει ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς του. Η Επιτροπή παρέχει στον οργανισμό κάθε πληροφορία που αυτός κρίνει κατάλληλη για την εν λόγω αξιολόγηση. [Τροπολογία 77]
2.  Η αξιολόγηση αυτή εξετάζει τη χρησιμότητα, τη σκοπιμότητα, την επιτευχθείσα προστιθέμενη αξία και την αποτελεσματικότητα του Οργανισμού και των μεθόδων εργασίας που εφαρμόζει. Για την αξιολόγηση συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των ενδιαφερομένων, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, καλύπτει την πιθανή ανάγκη τροποποίησης ή επέκτασης των καθηκόντων του Οργανισμού ή τερματισμού των δραστηριοτήτων του στην περίπτωση όπου ο ρόλος του έχει καταστεί περιττός."
   7α) Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:"
Άρθρο 22a
Μελέτη εφικτότητας
Έως ...(18), η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μελέτη εφικτότητας όσον αφορά ένα σύστημα συντονισμού των εθνικών υπηρεσιών ακτοφυλακής, στην οποία θα αποτυπώνονται το κόστος και τα πλεονεκτήματα ενός τέτοιου συστήματος.
Η έκθεση συνοδεύεται, ενδεχομένως, από νομοθετική πρόταση. [Τροπολογία 79]
Άρθρο 22β
Έκθεση προόδου

Έως ...(19)+, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση στην οποία αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο ο Οργανισμός έχει εκπληρώσει τα συμπληρωματικά καθήκοντα που του ανετέθησαν δυνάμει του παρόντος κανονισμού, καθώς και τα επιχειρήματα που συνηγορούν υπέρ νέας διεύρυνσης των στόχων ή των καθηκόντων του. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει ειδικά:

   a) ανάλυση των ωφελειών από πλευράς αποτελεσματικότητας που επετεύχθησαν χάρη στην πληρέστερη ενσωμάτωση του Οργανισμού και του Μνημονίου Συνεννόησης του Παρισιού σχετικά με τον έλεγχο από το κράτος του λιμένα·
   β) πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα και συνέπεια εκτέλεσης εκ μέρους των κρατών μελών της οδηγίας 2005/35/ΕΚ και λεπτομερή στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν.

Η έκθεση συνοδεύεται, ενδεχομένως, από νομοθετική πρόταση."
   8) Το άρθρο 23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:"
Άρθρο 23
Επιτροπή
1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS) που έχει συσταθεί με βάση το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(20)Ανατίθεται στην Επιτροπή η έκδοση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 23α σχετικά με τις επιχειρησιακές μεθόδους εργασίας του Οργανισμού που αφορούν τη διενέργεια των ελέγχων του άρθρου 23α δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 1. [Τροπολογία 81]
2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης."
   8α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"
Άρθρο 23a
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.   Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
2.   Η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπεται στο άρθρο 23 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 5 ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο έξι μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιταχθεί σε αυτήν την ανανέωση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 23 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέρμα στην ανάθεση της εξουσίας που καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
4.   Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
5.   Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 23 αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός περιόδου δύο μηνών από την κοινοποίησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν θα διατυπώσουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου."

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

[…]

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 107 της 6.4.2011, σ. 68.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2011.
(3) ΕΕ L 208 της 5.8.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 1.
(5) ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 11.
(6) Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19).
(7) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(8) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(9) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
(10) ΕΕ L 314 της 1/12/2007, σ. 9.
(11) ΕΕ L 129 της 29.4.2004, σ. 6.
(12) ΕΕ L 208 της 5.8.2002, σ. 10.
(13) ΕΕ L 52 της 28.5.2009, σ. 114.
(14) ΕΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 57.
(15) ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 11.
(16) ΕΕ L 323 της 3.12.2008, σ. 33.
(17) ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 1.
(18)+ Ενα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(19)++ Τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(20) ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου