Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0303(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0372/2011

Predkladané texty :

A7-0372/2011

Rozpravy :

PV 14/12/2011 - 15
CRE 14/12/2011 - 15

Hlasovanie :

PV 15/12/2011 - 9.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0581

Prijaté texty
PDF 506kWORD 188k
Štvrtok, 15. decembra 2011 - Štrasburg
Európska námorná bezpečnostná agentúra ***I
P7_TA(2011)0581A7-0372/2011
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. decembra 2011 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra (KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0611),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0343/2010),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 16. februára 2011(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a na stanoviská Výboru pre rozpočet a Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0372/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  zdôrazňuje, že bod 47 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(2) , by sa mal uplatniť pri rozšírení úloh Európskej námornej bezpečnostnej agentúry; zdôrazňuje, že akékoľvek rozhodnutie zákonodarného orgánu v prospech takého rozšírenia úloh sa nedotkne rozhodnutí rozpočtového orgánu v kontexte ročného rozpočtového postupu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 107, 6.4.2011, s. 68.
(2) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.


[PDN 88]

[PDN 65]

[PDN 73 a 90]

[PDN 78]

[PDN 80]

[PDN 82]

[PDN 83]

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. decembra 2011 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra
P7_TC1-COD(2010)0303

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

keďže:

(1)  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002(3), ktoré bolo prijaté po havárii ropného tankeru Erika a katastrofálnom znečistení ropou spôsobenom touto udalosťou sa ustanovila Európska námorná bezpečnostná agentúra (ďalej len „agentúra“) s cieľom zabezpečiť vysokú, jednotnú a efektívnu úroveň námornej bezpečnosti a predchádzať znečisťovaniu z lodí. [PDN 1]

(1a)  Po havárii tankera Prestige v roku 2002 bolo nariadenie (ES) č. 1406/2002 zmenené a doplnené s cieľom poskytnúť agentúre viac právomocí na boj proti znečisteniu.[PDN 2]

(2)  V súlade s článkom 22 nariadenia (ES) č. 1406/2002 správna rada zabezpečila v roku 2007 nezávislé externé hodnotenie vykonávania uvedeného nariadenia. Na základe tohto hodnotenia vydala v júni 2008 odporúčania na zmeny nariadenia (ES) č. 1406/2002, ako aj agentúry, jej oblasti pôsobnosti a jej pracovných postupov. [PDN 3]

(3)  Vychádzajúc zo zistení externého hodnotenia, odporúčaní správnej rady a viacročnej stratégie, ktorú správna rada prijala v marci 2010, by sa niektoré ustanovenia nariadenia (ES) č. 1406/2002 mali vysvetliť a aktualizovať. Agentúra by okrem tohosa mala sústrediť na svoje prioritné úlohy týkajúce sa námornej bezpečnosti a tiež by mala dostať celý rad ďalších úloh odrážajúcich vývoj politiky námornej bezpečnosti na úrovni Únie a na medzinárodnej úrovni. Vzhľadom na obmedzenia rozpočtu Únie je potrebné značné úsilie zamerané na analýzu personálu a personálne presuny, aby sa zaručila efektívnosť využívania nákladov a rozpočtu Tým by sa umožnilo, že jednu tretina ďalšícha zabránilo sa zdvojovaniu činností. Potrebu zamestnancov potrebných pre nové úlohyv súvislosti s novými úlohami by agentúra pokrylamala v rámci možností pokryť vnútorným presunom zamestnancov. [PDN 4]

(3a)  Tento presun zamestnancov musí prebiehať na základe koordinácie s agentúrami v členských štátoch.[PDN 5]

(3b)  Agentúra už preukázala, že niektoré úlohy, napríklad systémy satelitného monitorovania, možno účinnejšie vykonávať na európskej úrovni. Ak sa tieto systémy môžu uplatňovať na podporu iných cieľov politiky, ponúka sa členským štátom úspora vo vnútroštátnych rozpočtoch a skutočná európska pridaná hodnota. [PDN 6]

(3c)  Aby agentúra mohla riadne vykonávať nové úlohy, ktoré jej boli uložené podľa tohto nariadenia, je potrebné navýšiť jej zdroje, hoci v obmedzenej miere. Tomu treba venovať osobitnú pozornosť v rozpočtovom procese.[PDN 7]

(4)  Mali by sa vysvetliť niektoré ustanovenia týkajúce sa špecifického riadenia agentúry. S prihliadnutím na osobitnú zodpovednosť Komisie za uplatňovanie politík Únie zakotvených v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) by Komisia mala agentúre poskytnúť politické usmernenie v plnení jej úloh, pričom by mala v plnej miere rešpektovať právny štatút agentúry a nezávislosť výkonného riaditeľa podľa ustanovení nariadenia (ES) č. 1406/2002.

(4a)  Pri menovaní členov správnej rady by sa mal brať do úvahy význam zabezpečenia vyváženého zastúpenia oboch pohlaví. Tento cieľ by sa mal sledovať aj pri voľbe predsedu a podpredsedu, ako aj zástupcov z tretích krajín.[PDN 8]

(5)  Agentúra by mala konať v záujme Únie a dodržiavať usmernenia Komisie. Malo by v tom byť zahrnuté, že v oblasti svojej pôsobnosti môže agentúra konať mimo územia EÚ, pričom podporuje politiku Únie v oblasti námornej bezpečnosti prostredníctvom technickej a vedeckej spolupráce s tretími krajinami. [PDN 9]

(5a)  Na žiadosť členského štátu by agentúra mala ďalšími opatreniami a nákladovo efektívnym spôsobom podporovať boj proti znečisťovaniu mora vrátane akéhokoľvek znečistenia z mobilných plynových a ropných zariadení na mori. V prípade znečistenia mora v tretej krajine koná agentúra na žiadosť Komisie.[PDN 10]

(6)  Agentúra by mala zintenzívniť svoju pomoc pre Komisiu a členské štáty vo výskumných činnostiach týkajúcich sa jej oblasti pôsobnosti. Treba však zamedziť vykonávaniu duplicitných činností v porovnaní s existujúcim výskumným rámcom Únie. Agentúra by najmä nemala byť poverená riadením výskumných projektov. V súvislosti s rozšírením úloh agentúry by sa mala venovať pozornosť tomu, aby sa zabezpečilo jasné a presné vymedzenie úloh, nedochádzalo k duplicite a zabránilo sa nejasnostiam.[PDN 11]

(6a)  Vzhľadom na vývoj nových aplikácií, inovačných služieb a zlepšovanie už existujúcich aplikácií a služieb a so zreteľom na vytváranie európskeho námorného priestoru bez hraníc by agentúra mala plne využívať možnosti, ktoré poskytujú programy EGNOS, Galileo a GMES. [PDN 12]

(7)  Po skončení platnosti rámca Únie pre spoluprácu v oblasti havarijného alebo úmyselného znečisťovania morí ustanoveného rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 2850/2000/ES(4) by agentúra mala pokračovať v niektorých činnostiach vykonávaných už predtým na základe ukončeného rámca, a to najmä využívaním odborných znalostí Odbornej poradenskej skupiny pre pripravenosť a reakciu na znečistenie morí.

(7a)  Agentúra poskytuje členským štátom podrobné informácie o prípadoch znečisťovania loďami, čo im umožňuje plniť úlohy podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES zo 7. septembra 2005 o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií vrátane trestných sankcií za trestné činy v oblasti znečistenia(5). Efektívnosť presadzovania a sankcie sú však veľmi rozdielne napriek tomu, že takéto znečistenie môže skončiť aj v iných národných vodách.[PDN 13]

(8)  Nedávne udalosti zvýraznili riziká ťažby ropy, zemného plynu a výrobných činností na mori pre námornú dopravu a morské prostredie. Využívanie reakčných schopností agentúry by sa malo výslovne rozšíriť o reakciu na znečistenie spôsobené týmito činnosťami. Agentúra by okrem toho mala Komisii pomôcť pri analýze bezpečnosti mobilných plynových a ropných zariadení na mori, aby sa určili prípadné nedostatky, a vychádzať vo svojom príspevku z odborných znalostí získaných v oblasti námornej bezpečnosti, námornej ochrany, zabránenia znečisťovaniu z lodí a reakcie na znečistenie morského prostredia. Na túto doplnkovú úlohu, ktorá by využitím znalostí a odborných spôsobilostí agentúry priniesla európsku pridanú hodnotu, by mali byť vyčlenené príslušné finančné a ľudské zdroje.[PDN 14]

(8a)  Predovšetkým systém CleanSeaNet, ktorý sa v súčasnosti používa na poskytovanie fotografických dôkazov znečisťovania z lodí, by sa mal používal aj na odhaľovanie a zdokumentovanie ropných škvŕn spôsobených pobrežnými zariadeniami alebo vrtnými plošinami na mori.[PDN 15]

(8b)  V záujme vybudovania vnútorného trhu by sa mala námorná doprava na krátke vzdialenosti využívať v čo najväčšej miere, pričom by sa malo znížiť administratívne zaťaženie lodnej dopravy. Projekt Blue Belt prispeje k zjednodušeniu ohlasovacích formalít, ktoré sa vzťahujú na obchodné lode plávajúce do prístavov členských štátov a z nich.[PDN 16]

(9)  Únia spracovala komplexnú stratégiu námornej dopravy do roku 2018, ktorá obsahuje koncepciu elektronického námorníctva. Okrem toho vyvíja sieť námorného dozoru Únie. Agentúra má k dispozícii námorné systémy a aplikácie, ktoré sú zaujímavé pre realizáciu týchto politík a najmä projektu Blue Belt. Agentúra by preto mala tieto systémy a údaje sprístupniť zainteresovaným partnerom. [PDN 17]

(9a)  S cieľom prispieť k zriadeniu jednotného európskeho mora a napomôcť predchádzanie znečisťovania morí a boj proti nemu by sa mala vytvoriť súčinnosť medzi orgánmi vrátane útvarov pobrežných stráží.[PDN 18]

(9b)  Agentúra by mala pomáhať Komisii a členským štátom pri rozvoji a uplatňovaní iniciatívy Únie „e-maritime“ (elektronické námorníctvo), ktorej cieľom je zvýšiť efektívnosť námornej oblasti lepším využívaním informačných technológií, a to bez toho, aby boli dotknuté oblasti zodpovednosti príslušných orgánov.[PDN 19]

(9c)  Keďže je dôležité, aby Európa naďalej lákala nových kvalitných námorníkov, ktorí by nahradili generáciu odchádzajúcu do dôchodku, agentúra by mala podporovať členské štáty a Komisiu pri propagovaní námornej odbornej prípravy. Mala by sa najmä usilovať o výmenu najlepších postupov a o uľahčenie výmen medzi inštitúciami pre námornú odbornú prípravu založených na modeli Erasmus.[PDN 20]

(10)  Agentúra sa presadila ako dôveryhodný poskytovateľ údajov o námornej doprave na úrovni Únie, ktoré sú zaujímavé a dôležité pri iných činnostiach Únie. Týmito činnosťami, ktoré sa týkajú najmä štátnej prístavnej kontroly, monitorovania námornej dopravy a námorných ciest, ako aj pomoci pri sledovaní možných znečisťovateľov, by agentúra mala prispieť k posilneniu synergií na úrovni Únie, pokiaľ ide o niektoré operácie pobrežnej strážetýkajúce sa predchádzania znečisťovania mora a boja proti nemu tým, že podporí výmenu informácií a najlepších postupov medzi jednotlivými pobrežnými strážami. Okrem toho sledovaním a zberom údajov agentúry by sa mali tiež zhromaždiť základné informácie, napríklad o pirátstve a o potenciálnych hrozbách pre námornú dopravu a morské prostredie vyplývajúcich z ťažby a produkcie a prepravy ropy a zemného plynu na mori. [PDN 21]

(10a)  S cieľom bojovať proti zvyšujúcemu sa nebezpečenstvu pirátstva v Adénskom zálive a západnej časti Indického oceánu musí agentúra poskytovať námorných silám EÚ pre operáciu Atalanta podrobné informácie o polohe lodí plávajúcich pod vlajkou EÚ v týchto oblastiach, ktoré sa označujú ako veľmi nebezpečné. Doposiaľ nie všetky členské štáty dali súhlas na takúto činnosť. Toto nariadenie by ich k tomu malo prinútiť, aby sa tak posilnila úloha agentúry v boji proti pirátstvu.[PDN 22]

(11)  Systémy, aplikácie, odborné znalosti a údaje agentúry sú tiež dôležité ako príspevok k cieľu zameranému na dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu morských vôd podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii)(6), najmä jej prvkov týkajúcich sa lodnej dopravy ako záťažová voda, morský odpad a podmorský hluk.

(11a)  V oblasti štátnej prístavnej kontroly Únia úzko spolupracuje s Parížskym memorandom o porozumení o prístavnej štátnej kontrole. V záujme maximalizácie efektívnosti by agentúra a sekretariát Parížskeho memoranda o porozumení o prístavnej štátnej kontrole mali čo najužšie spolupracovať, pričom Komisia a členské štáty by mali posúdiť všetky možnosti ďalšieho zvyšovania efektívnosti.[PDN 23]

(11b)  Odborné skúsenosti agentúry v oblasti znečistenia a reakcie na nehody v morskom prostredí by boli užitočné aj pri vypracúvaní usmernení týkajúcich sa udeľovania povolení na prieskum ložísk a produkciu ropy a zemného plynu. Agentúra by preto mala pri plnení tejto úlohy podporovať Komisiu a členské štáty.[PDN 24]

(12)  Agentúra vykonáva inšpekcie, aby Komisii pomáhala v hodnotení efektívneho uplatňovania právnych predpisov Únie. Úlohy agentúry, Komisie, členských štátov a správnej rady by sa mali jasne vymedziť.

(13)  Komisia a agentúra by mali úzko spolupracovať na príprave operačných postupov, aby čo najskôr pripravili operačné postupy práce agentúry týkajúcichtýkajúce sa inšpekcií. Kým opatrenia týkajúce sa týchto pracovných metód nadobudnú účinnosť, agentúra by mala dodržovať existujúci postup pre vykonávanie inšpekcií. [PDN 25]

(14)  S cieľom prijať požiadavky na operačné postupy práce agentúry pre vykonávanie inšpekcií by (7)sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ. [PDN 26]

(14a)  Všetky tieto opatrenia a príspevok agentúry pri koordinácii členských štátov a Komisie by mali smerovať k rozvoju skutočného európskeho námorného priestoru.[PDN 27]

(14b)  Je potrebné zohľadniť nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z  25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(8) (nariadenie o rozpočtových pravidlách), a najmä jeho článok 185, Medziinštitucionálnu dohodu medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení zo 17. mája 2006(9) a najmä jej bod 47.[PDN 28]

(15)  Nariadenie (ES) č. 1406/2002 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 1406/2002

Nariadenie (ES) č. 1406/2002 sa mení a dopĺňa takto:

   1. Články 1 až 3 sa nahrádzajú takto:"
Článok 1
Ciele
1.  Týmto nariadením sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra (ďalej len ‚agentúra‘). Agentúra koná v záujme Únie.
2.  Agentúra poskytne členským štátom a Komisii potrebnú technickú a vedeckú pomoc a vysokú úroveň odborných znalostí, aby im pomohla pri správnom uplatňovaní právnych predpisov Únie v oblasti námornej bezpečnosti, námornej ochrany a zabránenia znečisťovania z lodí a v s cieľom zabezpečiť vysokú a jednotnú úroveň účinnej námornej bezpečnosti a ochrany s využitím ich existujúcich schopností pomoci, predchádzania znečisťovaniu mora a boja proti nemu vrátane znečisťovania spôsobeného ropnými a plynovými zariadeniami na mori, rozvíjať európsky námorný priestor bez bariér, pri monitorovaní ich implementácie a hodnotení efektívnosti uskutočnených opatrení. [PDN 29]
3.  Agentúra poskytne členským štátom a Komisii technickú a vedeckú pomoc v oblasti havarijného alebo úmyselného znečistenia mora a na požiadanie dodatočnými prostriedkami a nákladovo efektívnym spôsobom podporí mechanizmy reakcií členských štátov na znečistenie bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť pobrežných členských štátov za to, aby mali k dispozícii vhodné mechanizmy reakcií na znečistenie, pri rešpektovaní existujúcej spolupráce medzi členskými štátmi v tejto oblasti. Koná v záujme podpory mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany ustanoveného rozhodnutím Rady 2007/779/ES, Euratom z 8. novembra 2007 o ustanovení mechanizmu Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany(10)*.
Článok 2
Úlohy agentúry
1.  Aby bolo zabezpečené primerané plnenie cieľov stanovenýchCiele stanovené v článku 1, agentúra vykonáva úlohy uvedené vpredstavujú hlavné zodpovednosti agentúry a musia sa plniť prioritne. Udelenie úloh agentúre, uvedených v odseku 2 tohto článkuv oblasti, zabraňuje zdvojovaniu úsilia a podlieha riadnemu plneniu úloh týkajúcich sa námornej bezpečnosti, námornej ochrany, zabránenia znečisťovania z lodí a reakcie na znečistenie mora na žiadosť členských štátov alebo Komisie. [PDN 30]
2.  Agentúra pomáha Komisii:
   a) pri prípravných prácach na aktualizácii a spracovaní príslušných právnych predpisov Únie, najmä v súlade s vývojom medzinárodných právnych predpisov v oblasti námornej bezpečnosti a námornej ochrany;
   b) pri účinnom vykonávaní príslušných právnych predpisov Únie, najmä vykonávaním inšpekcií uvedených v článku 3 tohto nariadenia a poskytovaním technickej pomoci Komisii pri plnení úloh inšpekcie, ktoré jej boli uložené podľa článku 9 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 z 31. marca 2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a prístavných zariadení**. Agentúra môže Komisii podávať návrhy na akékoľvek prípadné zlepšenia príslušných právnych predpisov Únie;
   ba) pri poskytovaní technickej pomoci Komisii pri výkone monitorovacích úloh, ktoré jej sú udelené podľa článku 13 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/65/ES z 26. októbra 2005 o zvýšení bezpečnosti prístavov***;[PDN 31]
   c) pri poskytovaní technickej pomoci nevyhnutnejaktualizácii a vypracúvaní prostriedkov nevyhnutných na účasť na práci odborných orgánov IMO, ILO, Parížskeho memoranda o porozumení o štátnej prístavnej kontrole a iných príslušných medzinárodných alebo regionálnych organizácií;[PDN 32]
   d) pri spracúvaní a vykonávaní politík Únie týkajúcich sa úloh agentúry, ako sú morské diaľnice, európsky priestornajmä úloh v oblasti námornej bezpečnosti, ako aj morských diaľnic, európskeho priestoru námornej dopravy bez bariér, elektronické námorníctvo, vnútrozemské vodné cesty, rámcová smernica projektu Blue Belt, elektronického námorníctva, rámcovej smernice o morskej stratégii, klimatické zmenyklimatických zmien, a pri analýze bezpečnosti mobilných plynovýchropnýchropnýchplynových zariadení na mori a boja proti znečisteniu; [PDN 33]
   da) pri výmene informácií o akýchkoľvek ďalších politických opatreniach, ktoré sa prípadne môžu uplatniť, pokiaľ disponuje právomocou a odbornými znalosťami;[PDN 34]
   e) pri vykonávaní programov Únie týkajúcich sa úloh agentúry, ako je ‚Globálne monitorovanie pre životné prostredie a bezpečnosť‘ (GMES) a programy spolupráce s krajinami európskeho susedstva;
   ea) pri rozvoji a uplatňovaní politiky na podporu kvality odbornej prípravy európskych námorníkov a pri propagovaní námorných profesií s prihliadnutím na požiadavku vysoko kvalifikovaných pracovných síl v námornom sektore EÚ;[PDN 35]
   f) pri analýze spracúvaných a dokončených výskumných projektov vzťahujúcich sa na oblasti činnosti agentúry; zahŕňa to určenie prípadných regulačných následných opatrení vyplývajúcich zo špecifických výskumných projektov a stanovenie kľúčových tém a priorít pre ďalší výskum na úrovni EÚ; [PDN 36]
   fa) pri vypracúvaní požiadaviek alebo akýchkoľvek usmernení týkajúcich sa udeľovania povolení na ťažbu a produkciu ropy a zemného plynu v morskom prostredí, a najmä ich hľadísk ochrany životného prostredia a obyvateľstva;[PDN 37]
   g) pri plnení každej úlohy uloženej existujúcimi a budúcimi právnymi predpismi Únie v príslušnej oblasti.

3.  Agentúra pracuje s členskými štátmi na:
   a) prípadnom organizovaní príslušných výcvikových činností v oblastiach, za ktoré je zodpovedný prístavný štát, vlajkový štát a pobrežný štát;
   b) vývoji technických riešení vrátane poskytovania príslušných služieb a poskytovaní technickej pomoci pri vykonávaní právnych predpisov Únie;
   ba)  podpore monitorovania uznávaných organizácií, ktoré vykonávajú úlohy osvedčovania v mene členských štátov v súlade s článkom 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/15/ES z 23. apríla 2009 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí a pre príslušné činnosti námorných úradov**** bez toho, aby boli dotknuté práva a povinnosti vlajkového štátu;[PDN 38]
   bb) plnení úloh popísaných v článkoch 3, 5, 6, 7 a 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 z 23. apríla 2009 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí***** a poskytovaní poradenstva v súvislosti s uplatňovaním a vykonávaním článku 10 tohto nariadenia;[PDN 39]
   c) podpore dodatočnými prostriedkami a nákladovo najefektívnejším spôsobom, prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany, ustanoveného rozhodnutím 2007/779/ES, Euratom, ich reakcií v prípade havarijného alebo úmyselného znečistenia mora, keď bola taká žiadosť predložená; v tejto súvislosti agentúra pomáha príslušným členským štátom, v ktorých sa vykonávajú čistiace práce, tým, že im poskytuje primerané technické prostriedky. [PDN 40]
   ca) zbieraní a analyzovaní údajov o kvalifikáciách a zamestnanosti námorníkov za účelom výmeny najlepších postupov v oblasti odbornej prípravy námorníkov v celej Európe;[PDN 41]
   cb)  koordinovaní učebných plánov vzdelávacích zariadení s cieľom zabezpečiť jednotné vzdelávanie;[PDN 42]
   cc) uľahčení vytvorenia výmenného programu medzi inštitúciami pre námornú odbornú prípravu po vzore programu Erasmus;[PDN 43]
   cd) poskytovaní technických odborných poznatkov v oblasti stavby lodí alebo v akejkoľvek inej činnosti spojenej s námornou dopravou, ktorá si ich vyžaduje, s cieľom rozvíjať využívanie ekologických technológií a zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti.[PDN 44]

4.  Agentúra pomáha členským štátom a Komisii takto:
   a) v oblasti monitorovania dopravy agentúra podporuje najmä spoluprácu medzi pobrežnými štátmi v príslušných námorných oblastiach, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES z 27. júna 2002, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu(11)******, a vývoj a činnosť informačných systémov potrebných na dosahovanie cieľov uvedenej smernice. Okrem toho prispieva k rozvoju spoločného prostredia pre zdieľanie údajov v oblasti námorníctva EÚ;
   aa) podporou činností, ktoré vykonávajú v oblasti boja proti nezákonnému obchodu a pirátstvu, a to poskytovaním údajov a informácií, ktoré môžu uľahčiť tieto operácie, najmä využívaním automatických identifikačných systémov a satelitných snímok;[PDN 45]
   ab) vypracúvaním a uplatňovaním makroregionálnej politiky Únie týkajúcej sa oblasti činnosti agentúry;[PDN 46]
   b) vyšetrovaním námorných nehôd v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/18/ES z 23. apríla 2009 , ktorou sa ustanovujú základné zásady upravujúce vyšetrovanie nehôd v sektore námornej dopravy(12)*******; na žiadosť príslušných členských štátov agentúra poskytuje pomoc členským štátom pri vykonávaní inšpekcií týkajúcich sa vážnych námorných nehôd a uskutočňuje analýzu správ o vyšetrovaní nehôd s cieľom určiť pridanú hodnotu na úrovni EÚ z hľadiska vyvodenia ponaučení; v tejto súvislosti sa agentúra vyzýva, aby pomáhala členským štátom pri vyšetrovaní nehôd týkajúcich sa morských zariadení (pobrežných a na mori) vrátane havárií ropných a plynových zariadení , pričom sa členské štáty vyzývajú, aby v plnej miere a včas spolupracovali s agentúrou;[PDN 47]
   ba) pokiaľ ide o ropné škvrny zo zariadení na mori, agentúra pomáha členským štátom a Komisii použitím svojej služby CleanSeaNet na monitorovanie rozsahu a vplyvu takýchto škvŕn na životné prostredie;[PDN 48]
   bb) v súvislosti s ropnými a plynovými zariadeniami na mori posudzovaním opatrení členských štátov so zreteľom na plány núdzovej reakcie a pripravenosť na stav núdze, ako aj koordinovaním reakcie na znečistenie ropnými látkami v prípade nehody;[PDN 49]
   bc) v súvislosti so zariadeniami na mori zabezpečením dohľadu nad námornými hľadiskami, ktoré sa týkajú bezpečnosti, predchádzania, ochrany životného prostredia a plánovania pre prípad nepredvídaných udalostí, vykonávaného nezávislou treťou stranou;[Am. 50]
   c) poskytovaním objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných štatistík, informácií a údajov agentúra umožní Komisii a členským štátom urobiť potrebné kroky na zlepšenie ich opatrení a vyhodnotiť efektívnosť a rentabilnosť existujúcich opatrení. Také úlohy zahŕňajú zber, uchovávanie a hodnotenie technických údajov, systematické využívanie existujúcich databáz vrátane výmeny dát a prípadne rozvoj doplňujúcich databáz. Agentúra na základe zhromaždených údajov pomáha Komisii pri uverejňovaní informácií týkajúcich sa lodí podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES z 23. apríla 2009 o štátnej prístavnej kontrole(13)********. Agentúra pomáha Komisii a členským štátom aj v ich činnostiach na zlepšenie identifikácie a sledovania lodí, ktoré vykonávajú nezákonné vypúšťanie tekutín v súvislosti so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES zo 7. septembra 2005 o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií vrátane trestných sankcií za trestné činy v oblasti znečistenia(14)*********. [PDN 51]

4a.  Agentúra vypracúva ročný prehľad námorných mimoriadnych udalostí, ktoré zahŕňajú nebezpečné udalosti a prípady, v ktorých takmer došlo k nehode, na základe informácií poskytnutých príslušnými vnútroštátnymi orgánmi členských štátov. Tento prehľad sa každoročne sprístupňuje Európskemu parlamentu a Rade. [PDN 91]
5.  Na žiadosť Komisie agentúra poskytne technickú pomoc pri vykonávaní príslušných právnych predpisov EÚ kandidátskym krajinám, všetkým partnerským krajinám európskeho susedstva a prípadne krajinám, ktoré sa zúčastňujú na Parížskom memorande o porozumení o štátnej prístavnej kontrole. [PDN 53]
Na žiadosť Komisie agentúra poskytne pomoc aj v prípade havarijného alebo úmyselného znečistenia mora, ktoré zasiahne tieto štáty, a to prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany ustanoveného rozhodnutím 2007/779/ES, Euratom podľa podmienok vzťahujúcich sa na členské štáty podľa ustanovení ods. 3 písm. c) tohto článku.
Tieto úlohy sa koordinujú s existujúcimi regionálnymi programami spolupráce a prípadne zahŕňajú organizáciu príslušných výcvikových činností.
Článok 3
Inšpekcie
1.  Na žiadosť Komisie jej agentúra pomáha pri hodnotení vplyvu na životné prostredie a vykonáva inšpekcie v členských štátoch s cieľom plniť úlohy, ktoré jej boli uložené, a s cieľom pomáhať Komisii pri plnení povinností podľa zmlúv, najmä pri hodnotení efektívneho vykonávania právnych predpisov Únie. [PDN 54]
Vnútroštátne orgány členských štátov uľahčia prácu personálu agentúry.
Agentúra okrem toho vykonáva inšpekcie v mene Komisie v tretích krajinách podľa požiadaviek práva Únie, najmä pokiaľ ide o organizácie uznané Úniou v súlade s nariadením (ES) č. 391/2009(15) a prípravu a osvedčovanie námorníkov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES z 19. novembra 2008 o minimálnej úrovni prípravy námorníkov(16)**********.
2.  Operačné postupy práce agentúry na vykonávanie inšpekcií podliehajú požiadavkám, ktoré sa majú prijať podľa postupu uvedeného v článku 23 ods. 2 . [PDN 55]
3.  Ak je to vhodné, a v každom prípade, keď je uzatvorený cyklus inšpekcií, agentúra analyzuje správy z tohto cyklu s cieľom vymedziť horizontálne zistenia a vyvodiť všeobecné závery o efektívnosti a rentabilnosti zavedených opatrení. Agentúra predloží túto analýzu Komisii na ďalšie prerokovanie s členskými štátmi a sprístupní ju verejnosti v ľahko dostupnom formáte, a to aj v elektronickej podobe. [PDN 56]
* Ú. v. EÚ L 314, 1.12.2007, s. 9.
** Ú. v. EÚ L 129, 29.4.2004, s. 6.
*** Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2005, s. 28.
**** Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 47.
***** Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 11.
****** Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 10.
******* Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 114.
******** Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 57.
********* Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 11.
********** Ú. v. EÚ L 323, 3.12.2008, s. 33."
   2. V článku 5 sa odseky 3 a 4 nahrádzajú takto:"
3.  Na žiadosť Komisie môže správna rada rozhodnúť po dohode a v spolupráci s príslušnými členskými štátmi o vytvorení regionálnych stredísk potrebných na plnenie úloh agentúry čo najefektívnejším a najúčinnejším spôsobom, a tým posilniť spoluprácu s existujúcimi regionálnymi a vnútroštátnymi sieťami, ktoré sa už podieľajú na preventívnych opatreniach, Pritom presne vymedzí rozsah činností regionálneho strediska a zabráni vzniku nepotrebných finančných nákladov. [PDN 57]
4.  Agentúru zastupuje jej výkonný riaditeľ. Výkonný riaditeľ môže v mene agentúry po informovaní správnej rady uzatvárať správne dohody s inými orgánmi, ktoré pracujú v oblasti pôsobnosti agentúry."
  3. V článku 10 sa odsek 2 mení a dopĺňa takto:

[PDN 58]
   -a) písmeno b) sa nahrádza takto:"
   b) každý rok prijme výročnú správu o činnosti agentúry a najneskôr do 15. júna ju pošle Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Dvoru audítorov a členským štátom.

Agentúra každý rok pošle rozpočtovému orgánu všetky príslušné informácie týkajúce sa výsledku hodnotiacich postupov."

[PDN 60]"
   a) písmeno c) sa nahrádza takto:"
   c) v rámci prípravy pracovného programu preskúma žiadosti členských štátov o technickú pomoc podľa článku 2 ods. 3;
   ca) s prihliadnutím na stanoviskostanoviská Európskeho parlamentu a Komisie prijíma viacročnú stratégiu pre agentúru na obdobie nasledujúcich piatich rokov; [PDN 59]
   cb) prijíma viacročný plán personálnej politiky agentúry;
"
   b) písmeno g) sa vypúšťa;
   ba) písmeno h) sa nahrádza takto:"
   h) vykonáva svoje povinnosti vo vzťahu k rozpočtu agentúry podľa článkov 18, 19 a 21 a monitoruje a prijíma následné opatrenia podľa zistení a odporúčaní vyplývajúcich z rôznych správ o audite a hodnotení, či už vnútorných alebo vonkajších;
"
   c) bod i) sa nahrádza takto:"
   i) vykonáva disciplinárnu právomoc voči výkonnému riaditeľovi a vedúcim oddelení uvedeným v článku 16;
   d) písmeno l) sa nahrádza takto:"
* Ú. v. EÚ L 394, 30.12.2006, s. 1.
   l) reviduje finančnú realizáciu podrobného plánu, tak ako je uvedené v písmene k), a rozpočtové záväzky ustanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2038/2006 z 18. decembra 2006 o viacročnom financovaní činnosti Európskej námornej bezpečnostnej agentúry v oblasti boja proti znečisťovaniu životného prostredia plavidlami(17)*.
"
  3a) Článok 11 sa mení a dopĺňa takto:

[PDN 62]
[PDN 64]
   a) v odseku 1 sa pododsek 2 nahrádza takto:"
Členovia rady sú menovaní na základe úrovne ich príslušných skúseností a odborných vedomostí v oblasti námornej bezpečnosti, ochrany a reakcie na znečisťovanie mora. Majú tiež skúsenosti a technické spôsobilosti v oblasti všeobecného finančného riadenia, správy a riadenia ľudských zdrojov.[PDN 61]
Členovia správnej rady vypracujú písomné vyhlásenie o záväzkoch a písomné vyhlásenie, v ktorom uvedú všetky priame a nepriame záujmy, ktoré by sa mohli považovať za prekážku ich nezávislosti. Na každom zasadnutí oznámia všetky záujmy, ktoré by sa mohli považovať za prekážku ich nezávislosti v súvislosti s bodmi programu, a zdržia sa účasti na diskusiách k týmto bodom a hlasovania o nich."
   b) odseky 3 a 4 sa nahrádzajú takto:"
3.   Funkčné obdobie je štyri roky. Môže sa raz predĺžiť.[PDN 63]
4.   V prípade potreby sa účasť zástupcov tretích krajín a príslušné podmienky stanovia v opatreniach uvedených v článku 17 ods. 2. Takáto účasť neovplyvňuje váhu hlasov zástupcov Komisie na hlasovaní v správnej rade."
   3b. Do článku 12 sa vkladá tento odsek 1a:"
1a.   Pri voľbe predsedu a podpredsedu sa tiež zachováva rodová rovnosť."
   3c. Článok 14 ods. 2 pododsek 1 sa nahrádza takto:"
   2. 75 percent celkového počtu hlasov sa rozdelí rovným dielom medzi zástupcov členských štátov. Zvyšných 25 percent celkového počtu hlasov sa rozdelí rovným dielom medzi zástupcov Komisie. Výkonný riaditeľ agentúry nehlasuje.
"
  4. Článok 15 sa mení a dopĺňa takto:

[PDN 70]
   a) v odseku 2 sa písmená a) a b) nahrádzajú takto:"
   a) pripravuje viacročnú stratégiu agentúry a po konzultáciách s Komisiou a príslušným výborom Európskeho parlamentu ju najneskôr 8 týždňov pred príslušným zasadnutím správnej rady predkladá správnej rade; [PDN 66]
   aa) pripravuje viacročný plán personálnej politiky agentúry a po konzultáciách s Komisiou ho predkladá správnej rade a príslušnému výboru Európskeho parlamentu; [PDN 67]
   ab) pripravuje ročný pracovný program, v ktorom uvádza očakávané ľudské a finančné zdroje vyčlenené na každú činnosť, a podrobný plán agentúry, ktorý sa týka pripravenosti a reakcie na znečistenie a po konzultáciách s Komisiou ho najneskôr 8 týždňov pred príslušným zasadnutím správnej rady predkladá správnej rade;kladne odpovedá na akékoľvek pozvanie príslušného výboru Európskeho parlamentu predstaviť ročný pracovný program a uskutočniť výmenu názorov o tomto programe. Uskutočňuje potrebné kroky na ich vykonávanie. Vybavuje každú žiadosť členského štátu o pomoc v súlade s článkom 10 ods. 2 písm. c); [PDN 68]
   b) po konzultáciách s Komisiou a v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 3 rozhoduje o vykonaní inšpekcií ustanovených v článku 3. Úzko spolupracuje s Komisiou na príprave opatrení uvedených v článku 3 ods. 2;
"
   b) v odseku 2 sa písmeno d) nahrádza takto:"
   d) organizuje účinný monitorovací systém, aby sa mohli porovnávať výsledky agentúry s jej cieľmi a úlohami stanovenými v tomto nariadení;po dohode s Komisiou vypracuje na tento účel zodpovedajúce ukazovatele výkonnosti umožňujúce účinné hodnotenie dosiahnutých výsledkov;zabezpečuje,, aby sa organizačná štruktúra agentúry pravidelne prispôsobovala meniacim sa potrebám, a to v rámci finančných a ľudských zdrojov, ktoré sú k dispozícii. Na tomto základe výkonný riaditeľ pripravuje každý rok návrh správy o činnosti a predkladá ho správnej rade. Správa obsahuje vyhradený oddiel týkajúci sa finančnej realizácie podrobného plánu agentúry, ktorý sa týka pripravenosti a reakcie na znečistenie a uvádza aktualizovaný stav všetkých opatrení financovaných podľa tohto plánu;stanovuje postupy pravidelného hodnotenia zodpovedajúce uznaným odborným štandardom;
"
   c) v odseku 2 sa vypúšťa písmeno g);
   d) odsek 3 sa vypúšťa.
   5. Článok 16 sa nahrádza takto:"
Článok 16
Menovanie výkonného riaditeľa a vedúcich oddelení
1.  Výkonného riaditeľa menuje a odvoláva správna rada. Výkonný riaditeľ sa menuje na obdobie piatich rokov zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou na základe kvalít a preukázaných administratívnych a riadiacich schopností, ako aj jeho spôsobilosti a skúseností v oblasti námornej bezpečnosti, námornej ochrany, zabránenia znečisťovania z lodí a reakcie na znečistenie mora. Pred vymenovaním možno kandidáta vybratého správnou radou vyzvať, aby urobil vyhlásenie pred príslušným výborom Európskeho parlamentu a odpovedal na otázky jeho členov. Jeho prípadné stanovisko sa zohľadnia pred oficiálnym vymenovaním. Správna rada prijme svoje rozhodnutie štvorpätinovou väčšinou všetkých členov s hlasovacím právom. [PDN 71]
2.  Správna rada, ktorá koná na návrh Komisie, môže s prihliadnutím na hodnotiacu správu predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa maximálne o tri rokypäť rokov. Správna rada prijme svoje rozhodnutie štvorpätinovou väčšinou všetkých členov s hlasovacím právom. Správna rada informuje Európsky parlament o svojom úmysle predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa. V období jedného mesiaca pred predĺžením funkčného obdobia môže byť výkonný riaditeľ vyzvaný, aby urobil vyhlásenie pred príslušným výborom Európskeho parlamentu a odpovedal na otázky jeho členov. Jeho prípadné stanovisko sa zohľadní pred oficiálnym opätovným vymenovaním. Ak sa funkčné obdobie nepredĺži, výkonný riaditeľ ostáva vo funkcii až do vymenovania svojho nástupcu. [PDN 72]
3.  Výkonnému riaditeľovi môže pomáhať jeden alebo viacerí vedúci oddelení. Ak výkonný riaditeľ nie je prítomný alebo nemôže vykonávať svoju funkciu, zastupuje ho jeden z vedúcich oddelení.
4.  Vedúci oddelení sa pri zachovaní zásady vyváženého zastúpenia mužov a žien vymenúvajú na základe kvalít a preukázaných administratívnych a riadiacich schopností, ako aj ich spôsobilosti a skúseností v oblasti námornej bezpečnosti, námornej ochrany, zabránenia znečisťovania z lodí a reakcie na znečistenie mora. Vedúcich oddelení vymenúva alebo odvoláva výkonný riaditeľ po získaní kladného stanoviska správnej rady."
  6. Článok 18 sa mení a dopĺňa takto:

[PDN 74]
[PDN 75]
[PDN 76]
   a) v odseku 1 sa písmeno c) nahrádza takto:"
   c) poplatkov a platieb za publikácie, výcvik a/alebo iné služby poskytované agentúrou.
"
   b) odsek 3 sa nahrádza takto:"
3.   Výkonný riaditeľ zostaví návrh odhadu príjmov a výdavkov agentúry na nasledujúci finančný rok na základe rozpočtovania podľa činností a predloží ho správnej rade spolu s návrhom plánu pracovných miest."
   c) odseky 7 a 8 sa nahrádzajú takto:"
7.   Komisia pošle odhad Európskemu parlamentu a Rade (ďalej len ‚rozpočtový orgán‘) spolu s návrhom všeobecného rozpočtu Európskej únie.
8.   Na základe výkazu odhadov zapracuje Komisia do návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie odhady, ktoré považuje za nevyhnutné pre plán pracovných miest, a čiastku príspevkov zo všeobecného rozpočtu a predloží ho rozpočtovému orgánu v súlade s článkom 314 ZFEÚ, spolu s opisom a odôvodnením akýchkoľvek rozdielov medzi výkazom odhadov agentúry a výškou dotácie, ktorá sa zahrnie do všeobecného rozpočtu."
   d) odsek 10 sa nahrádza takto:"
10.   Rozpočet prijíma správna rada. Stáva sa konečným po tom, čo bol prijatý konečný všeobecný rozpočet Európskej únie. Podľa potreby sa primerane upraví spolu s ročným pracovným programom."
   7. V článku 22 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:"
1.  Správna rada v pravidelných intervaloch, minimálne každých päť rokov, zabezpečí nezávislé externé hodnotenie vykonávania tohto nariadenia, pričom sa sústredí na jeho náležitosť, efektívnosť a rentabilnosť. Komisia poskytne agentúre každú informáciu, ktorú táto považuje za relevantnú na toto hodnotenie. [PDN 77]
2.   V uvedenom hodnotení sa posúdi užitočnosť, náležitiosť, dosiahnutá pridaná hodnota a efektívnosť agentúry a jej pracovných postupov. V hodnotení sa zohľadnia názory zainteresovaných strán na európskej aj vnútroštátnej úrovni. Hodnotenie sa zameria najmä na možnú potrebu zmeniť alebo rozšíriť úlohy agentúry alebo ukončiť jej činnosti v prípade, že sa jej úloha stane nadbytočnou."
   7a. Vkladajú sa tieto články:"
Článok 22a
Štúdia uskutočniteľnosti
Do ...(18) Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade štúdiu uskutočniteľnosti vytvorenia systému koordinácie vnútroštátnych útvarov pobrežnej stráže, v ktorej uvedie náklady a prínosy takéhoto systému.
V prípade potreby sa k správe pripojí legislatívny návrh.[PDN 79]
Článok 22b
Správa o pokroku

Do ...(19)+ Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej uvedie, ako agentúra vykonala ďalšie úlohy, ktoré jej boli zverené podľa tohto nariadenia, a argumenty pre ďalšie rozšírenie jej cieľov alebo úloh. Táto správa obsahuje predovšetkým:

   a) analýzu zlepšení v oblasti efektívnosti, ktoré sa dosiahli ďalšou integráciou agentúry a Parížskeho memorande o porozumení o štátnej prístavnej kontrole;
   b) informácie o efektívnosti a dôslednosti presadzovania smernice 2005/35/ES v členských štátoch a podrobné štatistické informácie o uplatnených sankciách.

V prípade potreby sa k správe pripojí legislatívny návrh."
   8. Článok 23 sa nahrádza takto:"
Článok 23
Výbor
1.   Komisii pomáha Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) zriadený článkom 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002(20)Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 23a vzťahujúcim sa na operačné postupy práce agentúry na vykonávanie inšpekcií uvedených v článku 3 ods. 1. [PDN 81]
2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.' "
   8a. Vkladá sa tento článok:"
Článok 23a
Vykonávanie delegovania právomoci
1.   Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.
2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 23 sa Komisii udeľuje na obdobie 5 rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 23 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.
5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 23 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred  uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace."

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade so zmluvami.

V

Za Európsky parlament

predseda

Za Radu

predseda

(1) Ú. v. EÚ C 107, 6.4.2011, s. 68.
(2) Pozícia Európskeho parlamentu z 15. decembra 2011.
(3) Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s.1.
(4) Ú. v. EÚ L 332, 28.12.2000, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 11.
(6) Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19.
(7) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
(8) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(10) Ú. v. EÚ L 314, 1.12.2007, s. 9.
(11) Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 10.
(12) Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s.114.
(13) Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 57.
(14) Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s.11.
(15) Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 11.
(16) Ú. v. EÚ L 323, 3.12.2008, s.33.
(17) Ú. v. EÚ L 394, 30.12.2006, s. 1.
(18)+ Jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(19)++ Tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(20) Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia