Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2926(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0690/2011

Ingivna texter :

B7-0690/2011

Debatter :

PV 14/12/2011 - 6
CRE 14/12/2011 - 6

Omröstningar :

PV 15/12/2011 - 9.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0583

Antagna texter
PDF 112kWORD 34k
Torsdagen den 15 december 2011 - Strasbourg
Förslag till resultattavla för övervakningen av makroekonomiska obalanser
P7_TA(2011)0583B7-0690/2011

Europaparlamentets resolution av den 15 december 2011 om resultattavlan för övervakningen av makroekonomiska obalanser: den planerade första utformningen

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av det lagstiftningspaket om ekonomisk styrning som antogs den 16 november 2011, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1176/2011(1) om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser,

–  med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 27 oktober 2011 om resultattavlan för övervakningen av makroekonomiska obalanser: den planerade första utformningen (SEK(2011)1361),

–  med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen.

1.  Europaparlamentet påminner om att det huvudsakliga syftet med den nyligen inrättade övervakningsmekanismen är att förebygga och korrigera alltför stora makroekonomiska obalanser i EU, och i synnerhet i euroområdet. Parlamentet påminner om att den nya mekanismen enligt förordning (EU) nr 1176/2011 även syftar till att uppnå en varaktig konvergens mellan medlemsstaternas ekonomiska resultat och närmare samordning av den ekonomiska politiken.

2.  Europaparlamentet understryker att det i ljuset av den aktuella ekonomiska situationen är av avgörande betydelse att den makrooekonomiska övervakningsramen inrättas och tas i bruk snarast möjligt.

3.  Europaparlamentet anser att eventuella spridningseffekter av medlemsstaternas eller unionens politik bör identifieras och diskuteras i ett tidigt skede (t.ex. som en del av den årliga tillväxtöversikten), och i vilket fall som helst före samt efter antagandet av konvergens- respektive stabilitetsprogram. Parlamentet uppmanar kommissionen att redogöra för hur den har för avsikt att hantera dessa spridningseffekter i sin senaste version av resultattavlan.

4.  Europaparlamentet anser att medlemsstaternas regeringar måste vara redo att vidta åtgärder mot potentiella problem, eftersom detta är enda sättet att se till att övervakningsramen får önskad effekt.

5.  Europaparlamentet påminner om kommissionens förklaring, som bifogades parlamentets resolution av den 28 september 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser (sexpacket)(2), i vilken det fastställdes att ”makroekonomisk tillsyn omfattar länder som har underskott eller överskott i bytesbalansen, med lämplig differentiering när det gäller hur pass snabbt politiska åtgärder ska sättas in samt vad det är för slags korrigeringsåtgärder som krävs”. Parlamentet påpekar att denna förklaring banade väg för en slutgiltig överenskommelse om ”sexpacket”. Parlamentet uppmanar kommissionen att även i fortsättningen till fullo stå fast vid denna förklaring. Parlamentet hävdar att eventuella slutsatser som nås inom rådet inte kan inkräkta på kommissionens lagliga rättigheter i detta avseende.

6.  Europaparlamentet konstaterar att de mest indikativa tröskelvärdena för de indikatorer som används i förslaget till resultattavla antingen är övre eller nedre tröskelvärden, trots att det i förordningen uttryckligen anges att både övre och nedre tröskelvärden ska antas såvida detta inte är olämpligt. Parlamentet betonar i detta sammanhang att kommissionens arbetsdokument inte ger någon förklaring till varför det skulle vara olämpligt med både övre och nedre tröskelvärden för flertalet av dessa indikatorer.

7.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen inte tagit hänsyn till alla de faktorer som specificeras för den ekonomiska avläsningen av resultattavlan i artikel 4 i förordning (EU) nr 1176/2011. Parlamentet uppmanar kommissionen att inkludera alla dessa faktorer i den ekonomiska avläsningen av resultattavlan, särskilt när det gäller sysselsättning, produktivitetens drivkrafter och energins roll.

8.  Parlamentet understryker att den tröskel som fastsällts för arbetslöshetsgraden inte tar hänsyn till flödesutveckling, såsom årliga ökningar av denna arbetslöshetsgrad.

9.  Europaparlamentet noterar kommissionens avsikt att före utgången av 2012, och i god tid före nästa europeiska planeringstermin, fastställa en ny uppsättning indikatorer och relaterade tröskelvärden för finanssektorn. Parlamentet uppmanar kommissionen att redogöra för förhållandet mellan sådana indikatorer för finanssektorn och de indikatorer (”dashboard”) som man planerat för i förordningen om Europeiska systemrisknämnden (ESRB).

10.  När det gäller inrättandet av framtida makroekonomiska resultattavlor, som kan komma att inkludera en omfattande uppsättning indikatorer, konstaterar Europaparlamentet att dessa resultattavlor måste bygga på oberoende och kontrollerbar officiell statistik som tagits fram av Europeiska statistiksystemet och Europeiska centralbankssystemet.

11.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen i sitt arbetsdokument citerar ”tillgänglig ekonomisk facklitteratur”, utan att hänvisa till en enda specifik källa. Parlamentet uppmanar kommissionen att ge en mer uttömmande förklaring av sin tillämpade metod, inbegripet olika planerade alternativ, tillsammans med en omfattande källförteckning som bakgrund till resultattavlan.

12.  Europaparlamentet understryker att utskottet för ekonomi och valutafrågor kan komma att anordna offentliga utfrågningar om utformningen av resultattavlan innan man yttrar sig över införandet av nya indikatorer och ändringen av tröskelvärdena.

13.  Europaparlamentet understryker att det är av största betydelse att detta nya politiska instrument genomförs transparent under hela förfarandet, och uppmanar i detta sammanhang kommissionen att se till att alla handlingar eller arbetsdokument om resultattavlan, uttryckligen och formellt och enligt lika villkor, vidarebefordras till både parlamentet och rådet.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 306, 23.11.2011, s. 25.
(2) Antagna texter, P7_TA(2011)0424.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy