Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0323(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0427/2011

Předložené texty :

A7-0427/2011

Rozpravy :

PV 14/12/2011 - 18
CRE 14/12/2011 - 18

Hlasování :

PV 15/12/2011 - 9.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0586

Přijaté texty
PDF 419kWORD 112k
Čtvrtek, 15. prosince 2011 - Štrasburk
Dohoda o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem a bilaterální obchod s textilními výrobky
P7_TA(2011)0586A7-0427/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2011 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Uzbekistán na straně druhé, kterým se mění dohoda s cílem rozšířit její působnost na dvoustranný obchod s textilními výrobky, s přihlédnutím k pozbytí platnosti dvoustranné dohody o textilních výrobcích (16384/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (16384/2010),

–  s ohledem na žádost o schválení, kterou předložila Rada v souladu s čl. 218 odst. 6 pododstavce 2 písm. a) bodu v) a článkem 207 Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0097/2011),

–  s ohledem na svá dřívější usnesení ze dne 15. listopadu 2007(1), ze dne 26. října 2006(2), ze dne 27. října 2005(3) a ze dne 9. června 2005(4) o Uzbekistánu, ze dne 12. března 1999 o dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Uzbekistánem(5), ze dne 8. června 2011 o vnějším rozměru sociální politiky, prosazování pracovních a sociálních standardů a sociální odpovědnosti evropských podniků(6), ze dne 25. listopadu 2010 o lidských právech, sociálních a environmentálních normách v mezinárodních obchodních dohodách(7),

–  s ohledem na dohodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Uzbekistánem o obchodu s textilními výrobky(8) a rozhodnutí Rady 2000/804/ES ze dne 4. prosince 2000o uzavření dohody o obchodu s textilními výrobky s některými třetími zeměmi (včetně Uzbekistánu)(9),

–  s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci zakládající partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Uzbeckou republikou na straně druhé(10),a zejména na článek 16, ve kterém se stanoví, že „tato hlava se nevztahuje na obchod s textilními výrobky, které spadají do kapitoly 50 až 63 kombinované nomenklatury. Obchod s těmito produkty upravuje samostatná dohoda parafovaná dne 4. prosince 1995 a prozatímně uplatňovaná ode dne 1. ledna 1996“,

–  s ohledem na závěry Rady o Uzbekistánu, např. ze dne 25. října 2010(11), 27. října 2009(12), 16. prosince 2008(13), 27. října 2008(14), 13. října 2008(15), 29. dubna 2008(16), v nichž byly vzneseny obavy ohledně lidských práv, demokratizace a právního státu v Uzbekistánu,

–   s ohledem na závěrečné poznatky Výboru OSN pro lidská práva (2005(17) a 2010(18)), závěrečné poznatky Výboru OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva (2006(19)), závěrečné poznatky Výboru pro odstranění diskriminace žen (2010(20)), závěrečné poznatky Výboru OSN pro práva dítěte (2006(21)), zprávu pracovní skupiny pro univerzální periodický přezkum o Uzbekistánu (2009(22)) zprávu Výboru mezinárodní konference práce o uplatňování standardů (2010(23)), zprávu výboru odborníků Mezinárodní organizace práce o uplatňování úmluv a doporučení Úmluvy o nejhorších formách dětské práce (2010(24) a 2011(25)) a zprávu výboru odborníků Mezinárodní organizace práce o uplatňování ustanovení a doporučení Úmluvy o odstranění nucené práce (2010(26) a 2011(27)), v nichž je vyjádřeno znepokojení nad přetrvávajícím využíváním dětské práce v Uzbekistánu,

–  s ohledem na sdělení Komise s názvem „Podpora slušné práce pro všechny – Příspěvek Unie k provádění agendy slušné práce ve světě“ (KOM(2006)0249),

–  s ohledem na sdělení Komise nazvané „Zvláštní místo pro děti v rámci vnější činnosti EU“ (KOM(2008)0055), stejně jako na pracovní dokumenty útvarů Evropské komise o boji proti dětské práci (SEK(2010)0037),

–  s ohledem na závěry Rady o dětské práci ze dne 14. června 2010 a na výzvu Komisi, aby do konce roku 2011 vypracovala studii a zprávu o nejhorších formách dětské práce a souvisejícím obchodu a zohlednila přitom mezinárodní zkušenosti a hlediska příslušných mezinárodních organizací(28),

–  s ohledem na úmluvy Mezinárodní organizace práce (MOP), zejména na Úmluvu o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání z roku 1973 (úmluva č. 138(29)), a na Úmluvu o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce z roku 1999 (úmluva č. 182(30)), které Uzbekistán ratifikoval v letech 2009 a 2008 a po nichž následovalo přijetí národního akčního plánu Uzbekistánu,

–  s ohledem na článek 15 nařízení Rady (ES) č. 732/2008 ze dne 22. července 2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011(31) (nařízení o všeobecných celních preferencích) stejně jako na článek 19 návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (KOM(2011) 0241),

–  s ohledem na výzvy různých nevládních organizací(32) a odborů(33) k provedení šetření týkajících se všeobecných celních preferencí pro Uzbekistán,

–  s ohledem na orientační program finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci (DCI) pro střední Asii na léta 2011–2013(34),

–  s ohledem na čl. 81 odst. 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a na stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A7-0427/2011),

A.  vzhledem k tomu, že textilní výrobky jsou vyňaty z dohod o partnerství a spolupráci a že obchodování s nimi se řídilo dvoustrannou dohodou, která pozbyla platnost v roce 2005, v důsledku čehož vznikla vývozcům v Unii právní nejistota, protože Uzbekistán (který není členem WTO) může zvyšovat dovozní cla, zatímco Unie uplatňuje vůči každé zemi světa (v oblasti cel) doložku nejvyšších výhod;

B.  vzhledem k tomu, že protokol má za cíl začlenit textilní výrobky do dohod o partnerství a spolupráci, což umožní oběma stranám navzájem uplatňovat doložku nejvyšších výhod, a ukončit tak právní nejistotu vývozců textilních výrobků v Unii;

C.  vzhledem k tomu, že Unie již dříve napravila tuto právní nejistotu vývozců textilních výrobků v Unii provedením změn v dohodách o partnerství a spolupráci s jinými zeměmi (např. s Ázerbájdžánem v roce 2007 a s Kazachstánem v roce 2008);

D.  vzhledem k tomu, že článek 2 Dohody o partnerství a spolupráci s Uzbekistánem uvádí, že: „Dodržování demokracie, zásad mezinárodního práva a lidských práv, jak jsou vymezeny především Chartou Organizace spojených národů, Helsinským závěrečným aktem a Pařížskou chartou pro novou Evropu, dále dodržování zásad tržního hospodářství, vyjádřených zejména v dokumentech Bonnské konference KBSE, jsou základem vnitrostátní a zahraniční politiky stran a tvoří zásadní prvek partnerství a této dohody.“;

E.  vzhledem k tomu, že dne 25. října 2010 Rada uvedla, že je „nadále vážně znepokojena celkovou situací v oblasti lidských práv, demokratizace a právního státu v Uzbekistánu“;

F.  vzhledem k tomu, že uzbecká vláda se připravuje k přijetí důležitých kroků k dosažení demokracie;

G.  vzhledem k tomu, že uzbecká vláda jedná v rozporu se závěry schůzky na úrovni ministrů Evropské unie a zemí střední Asie, která se uskutečnila v Taškentu 7. dubna 2011 a na níž „strany připomenuly, že nedílnou součástí demokratického rozvoje je budování silné občanské společnosti“;

H.  vzhledem k tomu, že Uzbekistán zdědil do značné míry nereformovaný a státem řízený systém; vzhledem k tomu, že ostatní země v tomto regionu, jako např. Kazachstán a v poněkud menší míře Tádžikistán, modernizují své zemědělství a řeší řadu těchto problémů(35); vzhledem k tomu, že skutečná reforma zemědělství spojená s mechanizací umožní značně snížit nucenou dětskou práci a plýtvání vodou a zvýší zemědělské výnosy;

I.  vzhledem k tomu, že uzbečtí zemědělci jsou sice oficiálně nezávislí podnikatelé, avšak od své vlády pronajímají půdu, nakupují hnojiva a musí plnit povinné vládní kvóty; a vzhledem k tomu, že vláda nakupuje jejich bavlnu za pevné ceny a těží značné finanční prostředky z prodeje bavlny za mnohem vyšší ceny na světových trzích;

J.  vzhledem k tomu, že předsednictví Rady připomnělo v prohlášení Unie na zasedání Mezinárodní organizace práce v červnu roku 2011 „podložená obvinění a širokou shodou jednotlivých orgánů OSN, UNICEF, organizací zastupujících zaměstnavatele a zaměstnance a nevládních organizací, které tvrdí, že navzdory právním závazkům, které přijala vláda Uzbekistánu v oblasti vymýcení nucené dětské práce, je podle odhadů v praxi každoročně 0,5 až 1,5 milionu dětí školního věku stále nuceno podílet se na nebezpečné práci při sklizni bavlny a to až tři měsíce v roce“;

K.  vzhledem k tomu, že během podzimní sklizně jsou školy zavřené, což brání vzdělávání;

L.  vzhledem k tomu, že dětem, jejich učitelům a rodičům hrozí v případě neuposlechnutí postih;

M.  vzhledem k tomu, že vláda Uzbekistánu prohlásila, že „je tradičním zvykem, aby starší děti pomáhaly v rodinných podnicích“ a že „obvinění ohledně rozsáhlé nucené dětské práce v zemědělství jsou nepodložená“(36);

N.  vzhledem k tomu, že nezávislí mezinárodní pozorovatelé shromáždili důkazy o nucené práci, a zejména o práci dětí jako systematickém a organizovaném jevu, který zahrnuje nátlak vyvíjený na učitele a rodiny a do něhož je zapojena policie a bezpečnostní síly;

O.  vzhledem k tomu, že uzbecká vláda odmítá povolit vstup do země nezávislým monitorovacím misím, které mají shromáždit údaje a informovat o délce podzimní sklizně, pracovních a zdravotních podmínkách studentů, jejich věku a případně o trestech hrozících za neuposlechnutí pokynů;

P.  vzhledem k tomu, že podle Komise vývozy textilních výrobků a oděvů z Unie do Uzbekistánu představují 0,05 % vývozu textilních výrobků a oděvů Unie;

Q.  vzhledem k tomu, že Unie je jedním z hlavních dovozců bavlny z Uzbekistánu v odhadovaném objemu 6(37)–23(38) % celkového množství vývozu uzbecké bavlny v posledních deseti letech;

R.  vzhledem k tomu, že na základě zásad a cílů vnější činnosti Unie má Unie morální odpovědnost za to, aby využila svého vlivu coby hlavní obchodní partner a největší dovozce bavlny z Uzbekistánu k ukončení nucené dětské práce v této zemi; a vzhledem k tomu, že k protokolu proto nelze přistupovat pouze jako k technické dohodě, dokud bude konkrétně v souvislosti se sklizní bavlny panovat znepokojení nad lidskými právy, např. ohledně nucené dětské práce;

S.  vzhledem k tomu, že předpokladem spravedlivého a otevřeného mezinárodního obchodu je hospodářská soutěž s rovnými podmínkami pro všechny a že hospodářské činitele určující ceny produktů vyvážených do Unie by neměly být narušovány praktikami, které jsou v rozporu se základními zásadami lidských práv a právy dítěte;

T.  vzhledem k tomu, že mnozí maloobchodní prodejci, včetně evropských, se rozhodli, že nebudou nadále kupovat bavlnu z Uzbekistánu a uvědomí veškeré své dodavatele o tomto závazku(39);

U.  vzhledem k tomu, že Rada ve svých závěrech o dětské práci ze dne 14. června 2010 uvedla, že si je plně vědoma úlohy a odpovědnosti Unie v boji za ukončení dětské práce;

V.  vzhledem k tomu, že předseda komise Barroso vyzval uzbeckého prezidenta Islama Karimova, aby v zemi povolil monitorovací mise Mezinárodní organizace práce s cílem vyřešit problém přetrvávajícího využívání dětské práce(40);

W.  vzhledem k tomu, že pomoc Unie Uzbekistánu v rámci strategie EU–střední Asie doposud věnovala jen málo pozornosti reformě zemědělství;

X.  vzhledem k tomu, že Komise rovněž důsledně trvá na monitorovacích misích Mezinárodní organizace práce, protože je jediným příslušným orgánem pro monitorování v souvislosti s šetřením za účelem dočasného pozastavení všeobecných celních preferencí, vítá návrh Komise na odstranění tohoto požadavku v rámci přezkumu nařízení o všeobecných celních preferencích;

Y.  vzhledem k tomu, že voda je ve 21. století důležitým zdrojem a její ochrana by měla být úkolem prvořadého významu; vzhledem k tomu, že produkce bavlny v Uzbekistánu vedla v období mezi rokem 1990 a 2008 k podstatnému poklesu objemu Aralského moře , a to v důsledku nedostatečných ekologických norem a neúčinných zavlažovacích systémů;

1.  žádá Radu a Komisi, aby zohlednily následující doporučení:

   (i) důrazně odsoudit používání nucené dětské práce v Uzbekistánu;
   (ii) rozhodně podpořit výzvu Mezinárodní organizace práce adresovanou vládě Uzbekistánu, aby přijala pozorovatelskou třístrannou misi na vysoké úrovni, která by měla naprostou svobodu pohybu a okamžitý přístup do všech lokalit a ke všem příslušným subjektům, včetně polí s bavlnou, s cílem posoudit uplatňování úmluvy MOP;
   (iii) zdůraznit význam mezinárodních pozorovatelů při dalším sledování vývoje situace v oblasti nucené práce v Uzbekistánu i v dalších zemích regionu;
   (iv) naléhavě vyzvat uzbeckého prezidenta Islama Karimova, aby umožnil monitorovací misi Mezinárodní organizace práce vstup do země s cílem řešit otázku nucené práce dětí;
   (v) naléhavě vyzvat vládu Uzbekistánu, aby povolila monitorovací misi Mezinárodní organizace práce a zajistila, aby využívání nucené práce a dětské práce bylo účinně odstraňováno na vnitrostátní, regionální a místní úrovni;
   (vi) připomenout uzbeckým orgánům, že navzdory tomu, že zásady týkající se oblasti lidských práv jsou součástí ústavy Republiky Uzbekistán a že Uzbekistán podepsal a ratifikoval většinu úmluv OSN týkajících se lidských, občanských a politických práv a práv dítěte, ale že tento formální soubor právních aktů ještě nebyl účinným způsobem proveden;
   (vii) přispět prostřednictvím politického dialogu a programů pomoci k uskutečnění reforem uzbeckého zemědělství zaměřených na trh; navrhnout dočasnou pomoc Unie během privatizace a liberalizace tohoto odvětví po vzoru sousedních zemí Uzbekistánu;
   (viii) zajistit, aby snaha o ukončení nucené dětské práce při sklizni bavlny byla prioritou strategie Unie v oblasti lidských práv v rámci delegace Unie v Taškentu; trvá na tom, že tato skutečnost by se měla odrážet v politice, monitorování, předkládání zpráv, náboru pracovníků a finanční pomoci;
   (ix) Komise by měla provést studii a případně Evropskému parlamentu předložit legislativní návrh týkající se účinného mechanismu pro sledování zboží, které je výsledkem nucené dětské práce;
   (x) podpořit výzvu Parlamentu adresovanou obchodníkům s bavlnou a maloobchodním prodejcům, aby nekupovali bavlnu z Uzbekistánu, která byla vypěstována s využitím nucené dětské práce, a aby o tomto závazku informovali spotřebitele a všechny své dodavatele;
   (xi) jestliže orgány MOP pro monitorování usoudí, že ze strany Uzbekistánu neustále dochází k vážnému porušování závazků, měla by Komise zvážit, zda by nebylo vhodné zahájit šetření za účelem dočasného pozastavení všeobecných celních preferencí, za předpokladu, že všechny ostatní požadavky budou splněny; zdůrazňuje, že Komise tímto pouze prosazuje dodržování stávajících pravidel Unie pro všeobecné celní preference a že je důležité demonstrovat jejich důsledné uplatňování;
   (xii) nastínit význam vztahů mezi Unií a Uzbekistánem vycházející z dohody o partnerství a spolupráci a jejích zásad týkajících se demokracie a lidských práv; opětovně připomenout závazek Unie k dalšímu prohlubování dvoustranných vztahů, kam spadá i obchod a další oblasti související s zásadami demokracie, dodržováním lidských a základních práv a právní stát;
   (xiii) aktivně přispívat ke zlepšení sociální a hospodářské situace a situace v oblasti lidských práv obyvatelstva Uzbekistánu podporováním přístupu zdola nahoru a organizací občanské společnosti a médií s cílem zabezpečit trvalý demokratizační proces;
   (xiv) pravidelně poskytovat Parlamentu zásadní informace o situaci v Uzbekistánu, zejména o boji proti nucené dětské práci;

2.  dochází k závěru, že Parlament zváží schválení protokolu až poté, co uzbecké úřady pozorovatelům MOP umožní vstup do země, aby provedli pečlivou a ničím neomezenou kontrolu, a až tito pozorovatelé potvrdí, že byly provedeny konkrétní reformy a dosaženy konkrétní výsledky směřující k účinnému odstranění nucené práce a dětské práce na národní, regionální a místní úrovni;

3.   pověřuje svého předsedu, aby požadoval další jednání s Komisí a Radou;

4.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládě a parlamentu Uzbekistánu.

(1) Úř. věst. C 282 E, 6.11.2008, s. 478.
(2) Úř. věst. C 313 E, 20.12.2006, s. 466.
(3) Úř. věst. C 272 E, 9.11.2006, s. 456.
(4) Úř. věst. C 124 E, 25.5.2006, s. 422.
(5) Úř. věst. C 175 E, 21.6.1999, s. 432.
(6) Přijaté texty, P7_TA(2011)0260.
(7) Přijaté texty, P7_TA(2010)0434.
(8) Úř. věst. L 123, 17.5.1994, s. 745.
(9) Úř. věst. L 326, 22.12.2000, s. 63.
(10) Úř. věst. L 229, 31.8.1999, s. 3.
(11) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117329.pdf
(12) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/110783.pdf
(13) http://ec.europa.eu/sport/information-center/doc/timeline/european_council_12-12-2008_conclusions_en.pdf
(14) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/110783.pdf
(15) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/103295.pdf
(16) http://www.eu2008.si/si/News_and_Documents/Council_Conclusions/April/0428_GAERC4.pdf
(17) Úřad vysokého komisaře pro lidská práva, zkratka úmluvy: CCPR, závěrečné poznámky Výboru pro lidská práva: Uzbekistán. 26/04/2005. (CCPR/CO/83/UZB. (závěrečné poznatky/připomínky)), http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.CO.83.UZB.En?Opendocument
(18) OSN, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, šíření: všeobecné, CCPR/C/UZB/CO/3/UZB 25. března 2010, závěrečné poznatky Výboru pro lidská práva, Uzbekistán,www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/co/Uzbekistan98_AUV.doc)
(19) http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/E.C.12.UZB.CO.1.En?Opendocument
(20) OSN, Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen, CEDAW/C/UZB/CO/4, šíření: všeobecné 5. února 2010, závěrečné poznatky Výboru pro odstranění diskriminace žen, Uzbekistán, (http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-UZB-CO-4.pdf)
(21) Úřad Vysokého komisaře pro lidská práva, Výbor pro práva dítěte, závěrečné poznatky: Uzbekistán. 02/06/2006. (CRC/C/UZB/CO/2.), http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.CO.83.UZB.En?Opendocument
(22) http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/UZ/A_HRC_10_82_Add1_Uzbekistan_E.pdf
(23) Mezinárodní organizace práce, zpráva Výboru mezinárodní konference práce o uplatňování standardů za rok 2010, 99. zasedání, Ženeva, 2010 (http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/conference-committee-on-the-application-of-standards/lang--en/index.htmhttp://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/conference-committee-on-the-application-of-standards/lang--en/index.htm)
(24) Mezinárodní organizace práce, 99. zasedání, 2010, Zpráva výboru odborníků o uplatňování úmluv a doporučení, (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_123424.pdfhttp://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_123424.pdf)
(25) Mezinárodní organizace práce, 100. zasedání, 2011, Zpráva výboru odborníků o uplatňování úmluv a doporučení (ILC. 100/III/1A), (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_151556.pdf)
(26). http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_123424.pdf
(27). http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_151556.pdf
(28)Rada Evropské unie, závěry Rady o dětské práci, 3023. zasedání Rady pro zahraniční věci, Lucemburk, 14. června 2010, (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115180.pdf)
(29)Generální konference Mezinárodní organizace práce, Úmluva o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání (poznámka: datum vstupu v platnost: 19.6.1976.) Úmluva: C138, Ženeva 26.6.1973, (http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138)
(30)Generální konference Mezinárodní organizace práce, C182 Úmluva o nejhorších formách dětské práce, 1999, Ženeva 17. 6. 1999, (http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C182http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C182)
(31) Úř. věst. L 211, 6.8.2008, s. 1.
(32) Iniciativa Business Social Compliance Initiative, C.W.F Children Worldwide Fashion, Anti-Slavery International, Uzbecko-německé fórum pro lidská práva a iniciativa Ethical Trading Initiative
(33) ITUC-ETUC
(34) Evropská komise, GŘ pro vnější vztahy, ředitelství – Východní Evropa, Jižní Kavkaz, středoasijské republiky, DCI Indicative Programme 2011–2013, str. 54, (http://www.eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_ca_mtr_en.pdfhttp://www.eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_ca_mtr_en.pdf)
(35) Co se změnilo? [What has changed?], Škola orientálních a afrických studií, Londýnská univerzita, listopad 2010, (http://www.soas.ac.uk/cccac/centres-publications/file64329.pdf)
(36) Zpráva výboru odborníků MOP o uplatňování úmluv a doporučení za rok 2011, str. 429, (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_151556.pdfhttp://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_151556.pdf)
(37) Zdroj: Evropská komise GŘ obchod a
(38) http://unctad.org/infocomm/anglais/cotton/market.htm
(39) Mezinárodní fórum pro pracovní práva, http://www.laborrights.org/stop-child-forced-labor/cotton-campaign/company-response-to-forced-child-labor-in-uzbek-cottonhttp://www.laborrights.org/stop-child-forced-labor/cotton-campaign/company-response-to-forced-child-labor-in-uzbek-cotton)
(40) Prohlášení předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa po setkání s prezidentem Uzbekistánu Islamem Karimovem, (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/40&type=HTML)

Právní upozornění - Ochrana soukromí