Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0323(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0427/2011

Esitatud tekstid :

A7-0427/2011

Arutelud :

PV 14/12/2011 - 18
CRE 14/12/2011 - 18

Hääletused :

PV 15/12/2011 - 9.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0586

Vastuvõetud tekstid
PDF 251kWORD 77k
Neljapäev, 15. detsember 2011 - Strasbourg
EÜ ja Usbekistani partnerlus- ja koostööleping ning kahepoolne tekstiilitoodetega kauplemine
P7_TA(2011)0586A7-0427/2011

Euroopa Parlamendi 15. detsembri 2011. aasta resolutsioon võtta vastu nõukogu otsuse eelnõu Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Usbekistani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu juurde kuuluva protokolli (millega muudetakse lepingut, et laiendada partnerlus- ja koostöölepingu sätteid kahepoolsele tekstiiltoodetega kauplemisele, kuna tekstiiltoodetega kauplemist käsitleva kahepoolse lepingu kehtivus lõpeb) sõlmimise kohta (16384/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (16384/2010),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v ning artiklile 207 (C7-0097/2011),

–  võttes arvesse oma 15. novembri 2007. aasta resolutsiooni(1), 26. oktoobri 2006. aasta resolutsiooni(2), 27. oktoobri 2005. aasta resolutsiooni(3) ja 9. juuni 2005. aasta resolutsiooni(4) Usbekistani kohta, 12. märtsi 1999. aasta resolutsiooni ELi ja Usbekistani partnerlus- ja koostöölepingu kohta(5), 8. juuni 2011. aasta resolutsiooni sotsiaalpoliitika välismõõtme, töö- ja sotsiaalsete normide edendamise ning Euroopa ettevõtete sotsiaalse vastutuse kohta(6) ning 25. novembri 2010. aasta resolutsiooni inimõiguste ning sotsiaalsete ja keskkonnastandardite kohta rahvusvahelistes kaubanduslepingutes(7),

–  võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse ja Usbekistani vahelist tekstiiltoodete kaubandust käsitlevat kokkulepet(8) ning nõukogu 4. detsembri 2000. aasta otsust 2000/804/EÜ tekstiiltoodetega kauplemise lepingute sõlmimise kohta teatud kolmandate riikidega (sealhulgas Usbekistaniga)(9),

–  võttes arvesse partnerlus- ja koostöölepingut, millega luuakse partnerlus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Usbekistani Vabariigi vahel(10), ning eelkõige selle artiklit 16, milles märgitakse, et „käesolevat jaotist ei kohaldata koondnomenklatuuri 50.–63. peatüki alla kuuluvate tekstiiltoodete suhtes. Nende toodetega kauplemist reguleerib eraldi leping, mis parafeeriti 4. detsembril 1995 ja mida kohaldatakse ajutiselt alates 1. jaanuarist 1996”,

–  võttes arvesse nõukogu 25. oktoobri 2010. aasta(11), 27. oktoobri 2009. aasta(12), 16. detsembri 2008. aasta(13), 27. oktoobri 2008. aasta(14), 13. oktoobri 2008. aasta(15) ja 29. aprilli 2008. aasta(16) järeldusi Usbekistani kohta, mis käsitlevad inimõiguste, demokratiseerimise ja õigusriigiga seotud probleeme Usbekistanis,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste komitee lõppjäreldusi (2005.(17) ja 2010. aasta(18) järeldused), ÜRO majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste komitee lõppjäreldusi (2006)(19), ÜRO naiste diskrimineerimise likvideerimisega tegeleva komitee lõppjäreldusi (2010)(20), ÜRO lapse õiguste komitee lõppjäreldusi (2006)(21), üldise korrapärase läbivaatamise töörühma aruannet Usbekistani kohta (2009)(22), Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) standardite kohaldamist jälgiva komisjoni aruannet (2010)(23), ILO konventsioonide ja soovituste kohaldamist jälgiva ekspertkomisjoni aruandeid lapsele sobimatu töö ja muu talle sobimatu tegevuse konventsiooni kohta (2010.(24) ja 2011. aasta(25) aruanne) ning ILO konventsioonide ja soovituste kohaldamist jälgiva ekspertkomisjoni aruandeid sunniviisilise töö kaotamise konventsiooni kohta (2010.(26) ja 2011. aasta(27) aruanne), milles kõigis väljendatakse muret laste töö jätkuva kasutamise pärast Usbekistanis,

–  võttes arvesse komisjoni teatist „Inimväärse töö tagamine kõigi jaoks. Ühenduse panus inimväärse töö tagamise suuniste rakendamiseks kogu maailmas” (KOM(2006)0249),

–  võttes arvesse komisjoni teatist „Eriline tähelepanu lastele ELi välistegevuses” (KOM(2008)0055) ning komisjoni töödokumenti laste töö kasutamise vastase võitluse kohta (SEK(2010)0037),

–  võttes arvesse nõukogu 14. juuni 2010. aasta järeldusi laste töö kasutamise kohta ning nõukogu üleskutset komisjonile uurida kõige julmemaid laste tööjõu kasutamise viise seoses kaubavahetusega ja esitada enne 2011. aasta lõppu aruanne, võttes arvesse rahvusvahelisi kogemusi ja pädevate rahvusvaheliste organisatsioonide seisukohti(28),

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioone, eriti 1973. aasta töölevõetava isiku vanuse alammäära käsitlevat konventsiooni nr 138(29) ning 1999. aasta lapsele sobimatu töö ja muu talle sobimatu tegevuse viivitamatu keelustamise konventsiooni nr 182(30), millest esimese Usbekistan ratifitseeris 2009. ja teise 2008. aastal, mille järel võeti Usbekistanis vastu asjakohane riiklik tegevuskava,

–  võttes arvesse nõukogu 22. juuli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 732/2008 (millega kohaldatakse üldiste tariifsete soodustuste kava ajavahemikus 1. jaanuar 2009 kuni 31. detsember 2011)(31) artiklit 15 ning ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta (KOM(2011)0241) artiklit 19,

–  võttes arvesse eri valitsusväliste organisatsioonide(32) ja ametiühingute(33) nõudmisi viia läbi uurimine seoses Usbekistanile üldise soodustuste kava raames ettenähtud soodustustega,

–  võttes arvesse Kesk-Aasia arengukoostöö rahastamisvahendi näidisprogrammi aastateks 2011–2013(34),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 81 lõiget 3,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni vaheraportit ja väliskomisjoni arvamust (A7-0427/2011),

A.  arvestades, et tekstiiltooted on partnerlus- ja koostöölepingust välja jäetud ja neid reguleeriti kahepoolse kokkuleppe alusel, mis kaotas kehtivuse 2005. aastal, põhjustades ELi eksportijate jaoks õiguslikku ebakindlust, kuna Usbekistan, kes ei ole WTO liige, võib takistamata imporditolle tõsta, samas kui EL võimaldab tollitariifide osas enamsoodustusrežiimi kõigile maailma riikidele;

B.  arvestades, et kõnealuse protokolli eesmärk on lisada partnerlus- ja koostöölepingusse tekstiiltooted, mis kohustaks pooli kehtestama vastastikku enamsoodustusrežiimi ning teeks lõpu õiguslikule ebakindlusele ELi tekstiiltoodete eksportijate jaoks;

C.  arvestades, et varem on EL vähendanud ELi tekstiiltoodete eksportijate õiguslikku ebakindlust, muutes mitme riigiga varem (nt 2007. aastal Aserbaidžaaniga ja 2008. aastal Kasahstaniga) sõlmitud partnerlus- ja koostöölepingut;

D.  arvestades, et Usbekistaniga sõlmitud partnerlus- ja koostöölepingu artiklis 2 on sätestatud, et demokraatia, rahvusvahelise õiguse põhimõtete ja eelkõige Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirjas, Helsingi lõppaktis ja Pariisi uue Euroopa hartas määratletud inimõiguste, samuti turumajanduse põhimõtete, sealhulgas Euroopa Julgeoleku- ja Koostöökonverentsi Bonni kohtumise dokumentides avaldatud põhimõtete austamine on poolte sise- ja välispoliitika alus ning partnerluse ja nimetatud lepingu oluline osa;

E.  arvestades, et 25. oktoobril 2010 teatas nõukogu, et tunneb jätkuvalt tõsist muret Usbekistanis inimõiguste, demokratiseerimise ja õigusriigi põhimõtete osas valitseva olukorra pärast;

F.  arvestades, et Usbekistani valitsus teeb praegu tõsist tööd demokraatia saavutamiseks;

G.  arvestades, et Usbekistani valitsuse tegevus on vastuolus 7. aprillil 2011 Taškendis toimunud Euroopa Liidu ja Kesk-Aasia ministrite kohtumise tulemustega, kus osapooled tuletasid meelde, et tugeva kodanikuühiskonna areng on demokraatliku arengu lahutamatu osa;

H.  arvestades, et Usbekistan sai päranduseks riiklikult juhitud põllumajanduse ega ole seda märkimisväärselt reforminud; arvestades, et teised selle piirkonna riigid, näiteks Kasahstan ja vähemal määral Tadžikistan, ajakohastavad oma põllumajandust ja tegelevad paljude selle probleemidega(35); arvestades, et sisuline põllumajandusreform ja mehhaniseerimine vähendab oluliselt laste sunniviisilist tööd ja vee raiskamist ning suurendab põllumajandusettevõtete kasumit;

I.  arvestades, et Usbekistani põllumajandustootjad võivad küll ametlikult olla vabad ettevõtjad, aga nad rendivad valitsuselt maad, ostavad talt väetisi ja peavad täitma valitsuse määratud tootmiskvoote; arvestades, et valitsus ostab neilt puuvilla kindlaksmääratud hinnaga ning teenib suuri summasid, müües seda palju kõrgemate maailmaturu hindadega;

J.  arvestades, et nõukogu eesistujariik tuletas 2011. aasta juunis toimunud ILO konverentsil tehtud ELi avalduses meelde põhjalikult tõendatud väiteid ning ÜRO organites, UNICEFis, tööandjaid ja töötajaid esindavates organisatsioonides ning valitsusvälistes organisatsioonides valitsevat laialdast konsensust, mille kohaselt sunnitakse Usbekistanis tegelikult igal aastal endiselt hinnanguliselt 0,5–1,5 miljonit kooliealist last kuni kolm kuud aastas osalema ohtlikel puuvillakoristustöödel, hoolimata Usbekistani valitsuse võetud õiguslikust kohustusest teha lõpp laste sunniviisilisele tööle;

K.  arvestades, et koolid on sügisesel koristusperioodil suletud, mis takistab hariduse saamist;

L.  arvestades, et lapsi, nende õpetajaid ja vanemaid võidakse sõnakuulmatuse eest karistada;

M.  arvestades, et Usbekistani valitsus on teatanud, et suuremad lapsed on tavapäraselt pereettevõtetes abiks ning et kuuludused sunniviisilise töö laialdasest kasutamisest põllumajanduses on alusetud(36);

N.  arvestades, et sõltumatud rahvusvahelised vaatlejad on kogunud tõendusmaterjali selle kohta, et sunniviisilise ja eeskätt laste sunniviisilise töö kasutamine on süstemaatiline organiseeritud tegevus, mis hõlmab õpetajate ja perekondade survestamist politsei- ja julgeolekujõudude abil;

O.  arvestades, et senini ei ole Usbekistani valitsus lubanud riiki sõltumatuid järelevalvemissioone, mis peaksid välja selgitama fakte ning andma teavet sügiseste koristustööde kestuse, õpilaste töötervishoiu tingimuste ja vanuse ning neile sõnakuulmatuse eest määratud karistuste kohta;

P.  arvestades, et komisjoni andmetel moodustab ELi tekstiil- ja rõivatoodete eksport Usbekistani 0,05% ELi tekstiil- ja rõivatoodete koguekspordist;

Q.  arvestades, et EL on üks peamisi Usbekistani puuvilla importijaid ja hinnanguliselt on viimasel kümnel aastal ELi imporditud 6%(37)–23%(38) Usbekistani puuvillaekspordist;

R.  arvestades, et ELi välistegevuse põhimõtetest ja eesmärkidest lähtuvalt on liidul Usbekistani ühe peamise kaubanduspartneri ja suurima Usbekistani puuvilla importijana moraalne kohustus kasutada oma mõjujõudu laste sunniviisilise töö kasutamise lõpetamiseks selles riigis; arvestades, et seepärast ei saa nimetatud protokolli käsitleda puhtalt tehnilise kokkuleppena nii kaua, kui esineb selliseid probleeme inimõigustega nagu laste sunniviisiline töö konkreetselt puuvilla koristamisel;

S.  arvestades, et õiglane ja avalik rahvusvaheline kaubavahetus eeldab võrdseid konkurentsitingimusi ning liitu eksporditavate toodete hinda kujundavaid tegureid ei tohiks moonutada inimõiguste ja lapse õiguste aluspõhimõtetega vastuolus olevad tavad;

T.  arvestades, et paljud tekstiiltoodete jaemüüjad, sh ka Euroopas on otsustanud Usbekistanist puuvilla enam mitte osta ning teavitavad sellest otsusest kõiki oma tarnijaid(39);

U.  arvestades, et nõukogu märkis oma 14. juuni 2010. aasta järeldustes laste töö kasutamise kohta, et on täiesti teadlik ELi ülesandest ja kohustustest võitluses laste töö kasutamise kaotamise eest;

V.  arvestades, et komisjoni president Barroso on tungivalt nõudnud, et Usbekistani president Islam Karimovi lubaks riiki ILO järelevalvemissiooni, et uurida kõiki veel säilinud laste töö kasutamise juhtumeid(40);

W.  arvestades, et ELi Kesk-Aasia strateegia raames Usbekistanile antava ELi abi puhul on seni vähe tähelepanu pööratud põllumajandusreformile;

X.  arvestades, et komisjon nõuab nimelt ILO järelevalvemissioonide lähetamist, kuna need on ainsad sobivad järelevalveorganid uurima üldise soodustuste kava soodustuste ajutise peatamise võimalust; on rahul komisjoni ettepanekuga üldist soodustuste kava käsitleva määruse läbivaatamisel sellest nõudest loobuda;

Y.  arvestades, et vesi on 21. sajandil tähtis loodusvara, mistõttu selle säilitamine peaks olema esmatähtis; arvestades, et puudulike keskkonnanormide ja vähetõhusate niisutuse infrastruktuuride tõttu on Usbekistani puuvilla tootmine põhjustanud aastatel 1990–2008 Araali mere mahu järsu kahanemise,

1.  palub nõukogul ja komisjonil võtta arvesse järgmisi soovitusi:

   i) mõista teravalt hukka laste sunniviisilise töö kasutamine Usbekistanis;
   ii) toetada jõuliselt ILO üleskutset Usbekistani valitsusele võtta ILO konventsiooni täitmise hindamiseks vastu kõrgetasemeline kolmepoolne vaatlusmissioon, millel oleks täielik liikumisvabadus ja õigeaegne juurdepääs igale poole ja kõigile asjaomastele osapooltele, s.h ka puuviljapõldudel;
   iii) rõhutada, kui oluline on, et rahvusvahelised vaatlejad jälgiksid arenguid sunniviisilise tööjõu kasutamisel Usbekistanis ja ka teistes piirkonna riikides;
   iv) nõuda tungivalt, et Usbekistani president Islam Karimov lubaks riiki ILO järelevalvemissiooni, kes uuriks laste sunniviisilise töö kasutamist;
   v) nõuda tungivalt, et Usbekistani valitsus lubaks riiki ILO järelevalvemissiooni ning tagaks, et sunniviisilise ja laste sunniviisilise töö kasutamist hakataks tegelikult välja juurima nii riiklikul, piirkondlikul (vilajeti) kui ka kohalikul tasandil;
   vi) tuletada Usbekistani ametivõimudele meelde, et inimõiguste põhimõtted on küll kirjas Usbekistani Vabariigi põhiseaduses ning Usbekistan on allkirjastanud ja ratifitseerinud enamiku inimõigusi, kodaniku- ja poliitilisi õigusi ja lapse õigusi käsitlevaid ÜRO konventsioone, kuid neid ametlikke õigusakte tuleb ka tulemuslikult rakendada;
   vii) aidata poliitilise dialoogi ja abiprogrammidega kaasa turusuunitlusega reformidele Usbekistani põllumajandussektoris; pakkuda ELi abi Usbekistani liikumiseks lõppkokkuvõttes samasuguse erastatud ja liberaliseeritud põllumajandussektori suunas, nagu see on kujunenud tema naaberriikides;
   viii) tagada, et püüe teha lõpp laste sunniviisilise töö kasutamisele puuvilla tootmisel oleks Taškendis asuva ELi esinduse inimõiguste strateegia prioriteediks; nõuab, et see kajastuks poliitikas, järelevalves, aruandluses, töötajate värbamises ja finantsabi andmises;
   ix) nõuda, et komisjon uuriks laste sunniviisilise tööga toodetud kaupade tulemusliku jälgitavuses mehhanismide küsimust ja vajaduse korral esitaks Euroopa Parlamendile vastava seadusandliku ettepaneku;
   x) toetada parlamendi üleskutset puuvillaga kauplejatele ja selle jaemüüjatele mitte osta laste sunniviisilise tööga toodetud Usbekistani puuvilla ning teavitada sellest kohustusest tarbijaid ja kõiki oma tarnijaid;
   xi) kui ILO järelevalveorganid leiavad, et Usbekistan tõsiselt ja süstemaatiliselt rikub oma kohustusi, peaks komisjon kaaluma võimalust algatada üldise soodustuste kava ajutise peatamise küsimuse uurimine, kui kõik muud nõuded on täidetud; ning toonitab, et nõnda toimides komisjon vaid jõustab ELi üldise soodustuste kava kehtivaid eeskirju, ning rõhutab, kui tähtis on demonstreerida järjepidevust nende eeskirjade kohaldamisel;
   xii) toonitada, kui tähtsad on ELi ja Usbekistani vahelised suhted, mis rajanevad partnerlus- ja koostöölepingul ning selles sisalduvatel demokraatia ja inimõiguste põhimõtetel; rõhutada veel kord liidu võetud kohustust edendada ja süvendada kahepoolseid suhteid, mis hõlmavad lisaks kaubandusele ka kõiki demokraatia ja õigusriigi põhimõtete ning inim- ja põhiõiguste austamisega seotud valdkondi;
   xiii) aidata aktiivselt kaasa Usbekistani elanikkonna olukorra parandamisele sotsiaalses, majanduslikus ja inimõiguste plaanis, edendades altpoolt tulevaid algatusi ja toetades kodanikuühiskonna organisatsioone ning meediat, et saavutada jätkusuutlik demokratiseerimisprotsess;
   xiv) anda parlamendile korrapäraselt sisulist teavet olukorra kohta Usbekistanis, eriti selles, mis puudutab laste sunniviisilise töö kaotamist;

2.  märgib kokkuvõtteks, et Euroopa Parlament kaalub nõusoleku andmist alles pärast seda, kui Usbekistani ametivõimud on andnud ILO vaatlejatele loa teostada põhjalikku ja takistamatut järelevalvet ning kui need vaatlejad on kinnitanud, et ellu on viidud põhjalikud reformid, mis on andnud märkimisväärseid tulemusi selle näol, et toimub sunniviisilise ja laste töö tulemuslik likvideerimine nii riiklikul, piirkondlikul (vilajeti) kui ka kohalikul tasandil;

3.  teeb presidendile ülesandeks nõuda täiendavaid arutelusid komisjoni ja nõukoguga;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning Usbekistani valitsusele ja parlamendile.

(1) ELT C 282 E, 6.11.2008, lk 478.
(2) ELT C 313 E, 20.12.2006, lk 466.
(3) ELT C 272 E, 9.11.2006, lk 456.
(4) ELT C 124 E, 25.5.2006, lk 422.
(5) EÜT C 175 E, 21.6.1999, lk 432.
(6) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0260.
(7) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0434.
(8) EÜT L 123, 17.5.1994, lk 745.
(9) EÜT L 326, 22.12.2000, lk 63.
(10) EÜT L 229, 31.8.1999, lk 3.
(11) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117329.pdf
(12) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/110783.pdf
(13) http://ec.europa.eu/sport/information-center/doc/timeline/european_council_12-12-2008_conclusions_en.pdf
(14) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/110783.pdf
(15) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/103295.pdf
(16) http://www.eu2008.si/si/News_and_Documents/Council_Conclusions/April/0428_GAERC4.pdf
(17) Inimõiguste ülemvoliniku büroo, konventsiooni ingliskeelne lühend: CCPR, Inimõiguste komitee lõppjäreldused:: Usbekistan. 26/04/2005. (CCPR/CO/83/UZB. (Lõppjäreldused/Kommentaarid)), http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.CO.83.UZB.En?Opendocument
(18) ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt, Distr. General, CCPR/C/UZB/CO/3/UZB 25. märts 2010, Inimõiguste komitee lõppjäreldused, Usbekistan, www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/co/Uzbekistan98_AUV.doc)
(19) http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/E.C.12.UZB.CO.1.En?Opendocument
(20) ÜRO naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsioon, CEDAW/C/UZB/CO/4, Distr. General, 5. veebruar 2010. Naiste diskrimineerimise likvideerimisega tegeleva komitee lõppjäreldused, Usbekistan, (http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-UZB-CO-4.pdf)
(21) Inimõiguste ülemvoliniku büroo lapse õiguste komitee lõppjäreldused. Lõppjäreldused: Usbekistan. 02/06/2006. (CRC/C/UZB/CO/2.), (http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CRC.C.UZB.CO.2.En?Opendocument)
(22) http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/UZ/A_HRC_10_82_Add1_Uzbekistan_E.pdf
(23) Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni standardite kohaldamist jälgiva komisjoni 2010. aasta aruanne, 99. istungjärk, Genf, 2010, (http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/conference-committee-on-the-application-of-standards/lang--en/index.htm).
(24) Rahvusvaheline Töökonverents, 99. istungjärk, 2010. Konventsioonide ja soovituste kohaldamist jälgiva ekspertkomisjoni aruanne. (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_123424.pdf).
(25) Rahvusvaheline Töökonverents, 100. istungjärk, 2011. Konventsioonide ja soovituste kohaldamist jälgiva ekspertkomisjoni aruanne (ILC. 100/III/1A). (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_151556.pdf)
(26) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_123424.pdf
(27). http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_151556.pdf
(28) Euroopa Liidu Nõukogu järeldused laste töö kasutamise kohta. Välisasjade nõukogu 3023. istung. Luxembourg, 14. juuni 2010. (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115180.pdf).
(29) Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni peakonverents. Töölevõetava isiku vanuse alammäära käsitlev konventsioon (märkus: konventsioon jõustus 19. juunil 1976). Konventsioon nr 138, Genf, 26. juuni 1973. (http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138)
(30) Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni peakonverents. 1999. aasta lapsele sobimatut tööd käsitlev konventsioon nr 182. Genf, 17. juuni 1999. (http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C182).
(31) ELT L 211, 6.8.2008, lk 1.
(32) Algatus sotsiaalsete normide järgimiseks äritegevuses, C.W.F Children Worldwide Fashion, Orjandusevastane Internatsionaal, Usbeki-Saksa Inimõiguste Foorum ja Eetilise kaubanduse algatus.
(33) Rahvusvaheline Ametiühingute Konföderatsioon (ITUC) ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon (ETUC).
(34) Euroopa Komisjoni välissuhete peadirektoraadi Ida-Euroopa, Lõuna-Kaukaasia ja Kesk-Aasia direktoraat, arengukoostöö rahastamisvahendi näidisprogramm aastateks 2011–2013, lk 54. (http://www.eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_ca_mtr_en.pdf).
(35) Mis on muutunud? Idamaade ja Aafrika uuringute kool, Londoni Ülikool. November 2010. (http://www.soas.ac.uk/cccac/centres-publications/file64329.pdf)
(36) ILO konventsioonide ja soovituste kohaldamist jälgiva eksperdikomisjoni 2011. aasta aruanne, lk 429. (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_151556.pdf).
(37) Allikas: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat.
(38) http://unctad.org/infocomm/anglais/cotton/market.htm
(39) Rahvusvaheline Töötajate Õiguste Foorum, (http://www.laborrights.org/stop-child-forced-labor/cotton-campaign/company-response-to-forced-child-labor-in-uzbek-cotton).
(40) Euroopa Komisjoni presidendi José Manuel Barroso avaldus pärast kohtumist Usbekistani presidendi Islam Karimoviga (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/40&type=HTML).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika