Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0323(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0427/2011

Ingivna texter :

A7-0427/2011

Debatter :

PV 14/12/2011 - 18
CRE 14/12/2011 - 18

Omröstningar :

PV 15/12/2011 - 9.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0586

Antagna texter
PDF 261kWORD 79k
Torsdagen den 15 december 2011 - Strasbourg
Utvidgning av bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet EG/Uzbekistan till att omfatta bilateral handel med textilprodukter
P7_TA(2011)0586A7-0427/2011

Europaparlamentets resolution av den 15 december 2011 om förslaget till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, vilket utvidgar bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet till att omfatta bilateral handel med textilprodukter, med hänsyn till att det bilaterala avtalet om handel med textilprodukter löper ut (16384/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av förslaget till rådets beslut (16384/2010),

–  med beaktande av begäran om samtycke som har lämnats av rådet i enlighet med artikel 218.6 andra stycket led a led v och artikel 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0097/2011),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner av den 15 november 2007(1), av den 26 oktober 2006(2), av den 27 oktober 2005(3) och den 9 juni 2005(4) om Uzbekistan, av den 12 mars 1999 om partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Uzbekistan(5), av den 8 juni 2011 om den yttre dimensionen av socialpolitiken, främjande av arbetsnormerna och de sociala normerna och de europeiska företagens sociala ansvar(6) och av den 25 november 2010 om mänskliga rättigheter samt sociala normer och miljönormer i internationella handelsavtal(7),

–  med beaktande av avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskaperna och Uzbekistan om handel med textilprodukter(8) och rådets beslut 2000/804/EG av den 4 december 2000 om ingående av avtal om handel med textilprodukter med vissa tredje länder (däribland Uzbekistan)(9),

–  med beaktande av avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan(10), särskilt artikel 16, i vilken det föreskrivs att ”denna avdelning inte ska gälla för handel med textilvaror som omfattas av kapitel 50 till 63 i Kombinerade nomenklaturen”, och att ”handel med dessa varor ska regleras av ett särskilt avtal, som paraferades den 4 december 1995 och som tillämpas provisoriskt sedan den 1 januari 1996”,

–  med beaktande av rådets slutsatser om Uzbekistan, exempelvis av den 25 oktober 2010(11), av den 27 oktober 2009(12), av den 16 december 2008(13), av den 27 oktober 2008(14), av den 13 oktober 2008(15) och av den 29 april 2008(16), i vilka frågor som rör mänskliga rättigheter, demokratisering och rättsstatliga principer i in Uzbekistan togs upp,

–  med beaktande av de avslutande iakttagelserna av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter (2005(17) och 2010(18)), de avslutande iakttagelserna av FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (2006)(19), de avslutande iakttagelserna av kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnor (2010)(20), de avslutande iakttagelserna av FN:s kommitté för barnets rättigheter (2006)(21), rapporten från arbetsgruppen för allmän regelbunden översyn av Uzbekistan (2009)(22) och rapporten från ILO:s konferenskommitté för tillämpning av normer (2010(23)), rapporten från ILO:s expertkommitté för tillämpning av konventioner och rekommendationer avseende konventionen om de värsta formerna av barnarbete (2010(24) och 2011(25)) samt rapporten från ILO:s expertkommitté för tillämpning av konventioner och rekommendationer avseende konventionen om avskaffande av tvångsarbete (2010(26) och 2011(27)), som alla uttrycker oro över den fortsatta användningen av barnarbete i Uzbekistan,

–  med beaktande av kommissionens meddelande ”Anständigt arbete för alla – EU:s bidrag till agendan för anständigt arbete i världen” (KOM(2006)0249),

–  med beaktande av kommissionens meddelande ”En särskild plats för barnen i EU:s yttre åtgärder” (KOM(2008)0055) samt Europeiska kommissionens arbetsdokument om bekämpning av barnarbete (SEK(2010)0037),

–  med beaktande av rådets slutsatser om barnarbete av den 14 juni 2010 och dess ”uppmaning till kommissionen att studera och före 2011 års utgång rapportera om de värsta formerna av barnarbete och handel, med hänsyn till internationell erfarenhet och yttrandena från behöriga internationella organisationer”(28),

–  med beaktande av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner, särskilt konventionen om minimiålder för anställning från 1973 (nr 138)(29) och konventionen om förbud mot och omedelbara åtgärder för avskaffande av de värsta formerna av barnarbete från 1999 (nr 182)(30), vilka ratificerades av Uzbekistan 2009 respektive 2008 och som följdes av antagandet av en nationell handlingsplan i Uzbekistan,

–  med beaktande av artikel 15 i rådets förordning (EG) nr 732/2008 av den 22 juli 2008 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet under perioden 1 januari 2009 – 31 december 2011(31) samt artikel 19 i förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av ett system med allmänna tullpreferenser (KOM(2011)0241),

–  med beaktande av uppmaningar av olika icke-statliga organisationer(32) och av fackföreningar(33) om utredningar avseende de allmänna preferenserna för Uzbekistan,

–  med beaktande av det vägledande DCI-programmet för Centralasien 2011–2013(34),

–  med beaktande av artikel 81.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av interimsbetänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A7-0427/2011), och av följande skäl:

a.  Textilprodukter är undantagna från partnerskaps- och samarbetsavtalet och reglerades i stället genom ett bilateralt avtal som upphörde att gälla 2005, vilket skapar en rättsosäkerhet för EU:s exportörer, eftersom Uzbekistan (som inte är medlem i WTO) har friheten att höja sina importtullar, medan EU behandlar alla länder i världen som mest gynnad nation (i fråga om tullar).

b.  Syftet med detta protokoll är att inkludera textilprodukter i partnerskaps- och samarbetsavtalet, vilket kommer att leda till att båda parterna beviljar varandra status som mest gynnad nation, vilket gör att det oklara rättsläget upphör för EU:s textilexportörer.

c.  EU har tidigare avhjälpt detta oklara rättsläge för EU:s textilexportörer genom ändringar av partnerskaps- och samarbetsavtal med olika länder (exempelvis Azerbajdzjan 2007 och Kazakstan 2008).

d.  I artikel 2 i avtalet om partnerskap och samarbete med Uzbekistan fastställs att ”respekten för demokratin, den internationella rättens principer och de mänskliga rättigheterna, såsom de definieras särskilt i Förenta nationernas stadga, Helsingforsslutakten och Parisstadgan för ett nytt Europa samt för de marknadsekonomiska principerna, inbegripet dem som uppställs i handlingarna från ESK-konferensen i Bonn, ligger till grund för parternas inrikes- och utrikespolitik och utgör väsentliga beståndsdelar i partnerskapet och i detta avtal”.

e.  Rådet uppgav den 25 oktober 2010 att det ”fortfarande är allvarligt bekymrat över den övergripande situationen när det gäller mänskliga rättigheter, demokratisering och rättsstatliga principer i Uzbekistan”.

f.  Den uzbekistanska regeringen tar viktiga steg för att uppnå demokrati.

g.  Den uzbekistanska regeringen handlar i strid med slutsatserna från ministermötet mellan Europeiska unionen och Centralasien i Tasjkent den 7 april 2011, där parterna erinrade om att utveckling av ett starkt civilsamhälle utgör en integrerad del av demokratiutvecklingen.

h.  Uzbekistan ärvde och behöll ett i stort sett oreformerat statligt drivet jordbrukssystem, medan andra länder i samma region, exempelvis Kazakstan och i mindre utsträckning Tadzjikistan, moderniserar sitt jordbruk och åtgärdar många av problemen(35). En verklig reform och mekanisering av jordbruket skulle göra det möjligt att betydligt minska mängden tvångsarbete för barn och slöseriet med vatten samt göra jordbruket mer lönsamt.

i.  Uzbekistanska jordbrukare kan officiellt vara fria aktörer, men de arrenderar sin mark, köper sitt gödningsmedel och är skyldiga att uppfylla kvoter, allt från regeringen, medan regeringen köper sin bomull till fasta priser och tjänar betydande summor på försäljning av bomull till det mycket högre världsmarknadspriset.

j.  Rådets ordförandeskap erinrade i EU:s uttalande vid ILO i juni 2011 om ”de väldokumenterade påståendena och den breda enigheten bland Förenta nationernas organ, Unicef, representantorganisationerna för arbetsgivare och arbetstagare och ickestatliga organisationer, och uppgav att trots de juridiska åtagandena av Uzbekistans regering om att utrota tvångsarbete för barn tvingas i praktiken uppskattningsvis mellan 0,5 och 1,5 miljoner barn i skolåldern år efter år att delta i det farliga arbetet i bomullsskörden i upp till tre månader varje år”.

k.  Skolorna är stängda under skördeperioden på hösten, vilket hämmar utbildningen.

l.  Barn, deras lärare och föräldrar riskerar att straffas om de inte lyder.

m.  Uzbekistans regering har uppgett att ”det är tradition att äldre barn hjälper till i familjeföretagen” och att ”påståendena om utbrett tvångsarbete i jordbruket saknar grund”(36).

n.  Oberoende internationella observatörer har samlat in bevis för att tvångsarbete, särskilt tvångsarbete för barn, är systematisk och organiserad praxis, och innebär press på lärare och familjer samt polisens och säkerhetsstyrkornas medverkan.

o.  Den uzbekistanska regeringen har hittills vägrat att ge tillträde för oberoende övervakningsuppdrag för att få fram fakta och informera om längden på höstens skördeperiod, arbetshälsovillkoren för skolelever, hur gamla de är och vilka eventuella bestraffningar de hotas av om de inte lyder.

p.  Enligt kommissionen står EU:s textil- och klädexport till Uzbekistan för 0,05 procent av EU:s textil- och klädexport.

q.  EU är en av de viktigaste importörerna av bomull från Uzbekistan, och denna import beräknas ha uppgått till mellan 6(37) och 23(38)procent av den uzbekistanska bomullsexporten de senaste tio åren.

r.  På grundval av principerna och målsättningarna för unionens yttre åtgärder har EU ett moraliskt ansvar att använda sitt inflytande som en av Uzbekistans viktigaste handelspartner och en viktig importör av bomull från Uzbekistan för att få användningen av tvångsarbete för barn i detta land att upphöra. Protokollet kan därför inte behandlas som en rent teknisk överenskommelse, så länge frågor som människorättsfrågor som tvångsarbete för barn är aktuella, särskilt när det gäller bomullsskörden.

s.  Rättvis och öppen internationell handel kräver konkurrens på lika villkor och de ekonomiska faktorer som avgör priset på produkter som exporteras till EU bör inte snedvridas av seder som strider mot de grundläggande principerna om mänskliga rättigheter och barnets rättigheter.

t.  Många textilförsäljare, däribland europeiska, har beslutat att de inte längre ska köpa bomull från Uzbekistan och att de kommer att underrätta alla sina leverantörer om detta åtagande(39).

u.  Rådet uppgav i sina slutsatser om barnarbete av den 14 juni 2010 att det är fullt medvetet om EU:s roll och ansvar i kampen för att få barnarbete att upphöra.

v.  Kommissionens ordförande José Manuel Barroso har uppmanat den uzbekistanske presidenten, Islam Karimov, att tillåta ett ILO-övervakningsuppdrag i landet för att ta upp frågan om barnarbetsseder som eventuellt kvarstår(40).

w.  EU:s stöd till Uzbekistan inom ramen för EU:s strategi för Centralasien har hittills inte uppmärksammat jordbruksreformer i högre grad.

x.  Kommissionen insisterar också kraftigt på att ILO:s övervakningsuppdrag ska vara det enda relevanta övervakningsorganet i samband med undersökningar av ett tillfälligt återtagande av referenser till det allmänna preferenssystemet, och kommissionens förslag att avskaffa detta krav inom ramen för översynen av förordningen om det allmänna preferenssystemet välkomnas.

y.  Vatten är en viktig resurs på 2000-talet och därför bör dess bevarande prioriteras. Odlingen av bomull i Uzbekistan har lett till en allvarlig minskning av vattenmängden i Aralsjön mellan 1990 och 2008 på grund av otillräckliga miljöstandarder och ineffektiv bevattningsinfrastruktur.

1.  Europaparlamentet begär att rådet och kommissionen ska ta följande rekommendationer i beaktande:

   i) Fördöm kraftfullt användningen av tvångsarbete för barn i Uzbekistan.
   ii) Ge starkt stöd åt ILO:s krav på Uzbekistans regering att acceptera ett observatörsuppdrag med tre parter på hög nivå, vilket skulle ha full rörelsefrihet och snabbt tillträde till alla platser och relevanta parter, däribland på bomullsfälten, för att bedöma ILO-konventionens genomförande.
   iii) Förklara vikten av utländska observatörer för att övervaka utvecklingen av tvångsarbetssituationen i Uzbekistan och andra länder i regionen.
   iv) Uppmana enträget Uzbekistans president Islam Karimov att tillåta en övervakningsdelegation från ILO att besöka landet för att undersöka frågan om tvångsarbete för barn.
   v) Uppmana Uzbekistans regering att ta emot en övervakningsdelegation från ILO och se till att användningen av tvångsarbete för barn och annat tvångsarbete verkligen är på väg att upphöra på nationell, regional och lokal nivå.
   vi) Påminn de uzbekistanska myndigheterna om att trots att principerna om respekt för mänskliga rättigheter ingår i Republiken Uzbekistans författning, och att Uzbekistan har undertecknat och ratificerat de flesta FN-konventioner avseende mänskliga rättigheter, medborgerliga och politiska rättigheter och barnets rättigheter, återstår fortfarande den faktiska tillämpningen av denna formella uppsättning rättsakter.
   vii) Bidra till marknadsinriktade reformer av Uzbekistans jordbrukssektor genom en politisk dialog och stödprogram. Erbjud EU-stöd för att landet på sikt ska kunna övergå till en privatisering och liberalisering av sektorn, i linje med den utveckling som konstaterats i Uzbekistans grannländer.
   viii) Se till att arbetet för att få ett slut på seden med tvångsarbete för barn i bomullsproduktion blir en prioritering i EU:s strategi för de mänskliga rättigheterna i EU-delegationen i Tasjkent. Parlamentet insisterar på att detta bör avspeglas i politik, övervakning, rapportering, bemanning och ekonomiskt stöd.
   ix) Kommissionen bör undersöka och, om så är lämpligt, lägga fram ett lagstiftningsförslag för Europaparlamentet om en effektiv spårbarhetsmekanism för de varor som framställs genom tvångsarbete för barn.
   x) Stöd parlamentets krav på bomullshandlare och återförsäljare av bomull att avstå från att köpa bomull från Uzbekistan som framställts genom tvångsarbete för barn och att underrätta konsumenter och alla leverantörer om detta åtagande.
   xi) Om ILO-övervakningsorganen fastställer att Uzbekistan allvarligt och systematiskt underlåtit att uppfylla sina förpliktelser, bör kommissionen överväga att inleda en utredning om ett tillfälligt upphävande att det allmänna preferenssystemet, om alla övriga krav är uppfyllda. Europaparlamentet understryker att kommissionen genom att göra detta endast upprätthåller de befintliga reglerna för EU:s allmänna preferenssystem, och betonar vikten av att visa att dessa regler tillämpas på ett enhetligt sätt.
   xii) Förklara hur viktiga förbindelserna mellan unionen och Uzbekistan är, grundade på partnerskaps- och samarbetsavtalet och dess demokratiska principer och människorättsprinciper, och påminn om unionens löften om ytterligare och fördjupade bilaterala förbindelser, vilka inbegriper handel liksom alla områden med koppling till demokratiska principer, respekt för humanitära och grundläggande rättigheter samt rättsstatsprincipen.
   xiii) Bidra aktivt till förbättringen av de sociala, ekonomiska och mänskliga rättigheterna för befolkningen i Uzbekistan genom att främja ett tillvägagångssätt som utgår från gräsrotsnivå och genom att stödja civilsamhällets organisationer och medierna för att åstadkomma en hållbar demokratiseringsprocess.
   xiv) Förse regelbundet parlamentet med betydande information om situationen i Uzbekistan, i synnerhet när det gäller avskaffandet av tvångsarbete för barn.

2.  Sammanfattningsvis konstaterar Europaparlamentet att man inte kommer att ge sitt godkännande förrän ILO-observatörer getts tillstånd av de uzbekistanska myndigheterna att göra en noggrann granskning utan att hindras, och har bekräftat att konkreta reformer har genomförts och gett påtagliga resultat på ett sådant sätt att praxis med tvångsarbete för barn och annat tvångsarbete i praktiken är på väg att avskaffas på nationell, regional och lokal nivå.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att begära ytterligare diskussioner med kommissionen och rådet.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt Uzbekistans regering och parlament.

(1) EUT C 282 E, 6.11.2008, s. 478.
(2) EUT C 313 E, 20.12.2006, s. 466.
(3) EUT C 272 E, 9.11.2006, s.456.
(4) EUT C 124 E, 25.5.2006, s.422.
(5) EGT C 175 E, 21.06.1999, s. 432.
(6) Antagna texter, P7_TA(2011)0260.
(7) Antagna texter, P7_TA(2010)0434.
(8) EGT L 123, 17.5.1994, s. 745.
(9) EGT L 326, 22.12.2000, s. 63.
(10) EGT L 229, 31.8.1999, s. 3.
(11) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117329.pdf
(12) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/110783.pdf
(13) http://ec.europa.eu/sport/information-center/doc/timeline/european_council_12-12-2008_conclusions_en.pdf
(14) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/110783.pdf
(15) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/103295.pdf
(16) http://www.eu2008.si/si/News_and_Documents/Council_Conclusions/April/0428_GAERC4.pdf
(17) Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, konventionsförkortning: CCPR. Avslutande iakttagelser av kommittén för mänskliga rättigheter: Uzbekistan. 26/04/2005. (CCPR/CO/83/UZB. (avslutande iakttagelser/kommentarer)), http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.CO.83.UZB.En?Opendocument
(18) Förenta nationerna, internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, Distr. General, CCPR/C/UZB/CO/3/UZB 25 mars 2010. Avslutande iakttagelser av kommittén för mänskliga rättigheter, Uzbekistan, www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/co/Uzbekistan98_AUV.doc)
(19) http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/E.C.12.UZB.CO.1.En?Opendocument
(20) Förenta nationerna, konvention om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor, CEDAW/C/UZB/CO/4, Distr.: General 5 februari 2010. Avslutande iakttagelser av kommittén om avskaffande av diskriminering av kvinnor, Uzbekistan, (http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-UZB-CO-4.pdf)
(21) Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, kommittén för barnets rättigheter, avslutande iakttagelser: Uzbekistan. 02/06/2006. (CRC/C/UZB/CO/2.), (http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CRC.C.UZB.CO.2.En?Opendocument)
(22) http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/UZ/A_HRC_10_82_Add1_Uzbekistan_E.pdf
(23) Internationella arbetsorganisationen, Rapport 2010 om konferenskommittén för tillämpningen av normer, 99:e sammanträdet, Genève, 2010, (http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/conference-committee-on-the-application-of-standards/lang--en/index.htm)
(24) Internationella arbetskonferensen, 99:e sammanträdet, 2010, Rapport från expertkommittén för tillämpning av konventioner och rekommendationer, (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_123424.pdf)
(25) Internationella arbetskonferensen, 100:e sammanträdet, 2011, Rapport från expertkommittén för tillämpning av konventioner och rekommendationer (ILC. 100/III/1A), (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_151556.pdf)
(26) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_123424.pdf
(27) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_151556.pdf
(28) Europeiska unionens råd, rådets slutsatser om barnarbete, 3023:a sammanträdet i rådet (urtrikesfrågor), Luxemburg den 14 juni 2010, (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115180.pdf)
(29) Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens, konvention om minimiålder för inträde i anställning (anm.: ikraftträdandedag: 19.6.1976.) konvention: C138, Genève 26.6.1973, (http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138)
(30) Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens, C 182 Konventionen om de värsta formerna av barnarbete, 1999, Genève 17.6.1999, (http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C182)
(31) EUT L 211, 6.8.2008 s. 1.
(32) Business Social Compliance Initiative, C.W.F Children Worldwide Fashion, Anti-Slavery International, Uzbek-German Forum for Human Rights and Ethical Trading Initiative.
(33) ITUC-ETUC.
(34) Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för yttre förbindelser, direktoratet för Östeuropa, södra Kaukasus, centralasiatiska republiker, vägledande DCI-program 2011–2013, s. 54, (http://www.eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_ca_mtr_en.pdf)
(35) What has changed? School of Oriental and African Studies, University of London, November 2010, (http://www.soas.ac.uk/cccac/centres-publications/file64329.pdf)
(36) ILO-rapport 2011 från expertkommittén för tillämpning av konventioner och rekommendationer, s. 429, (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_151556.pdf)
(37) Källa: Europeiska kommissionen GD Handel och
(38) http://unctad.org/infocomm/anglais/cotton/market.htm
(39) Internationellt forum om arbetsrätt, http://www.laborrights.org/stop-child-forced-labor/cotton-campaign/company-response-to-forced-child-labor-in-uzbek-cotton)
(40) Uttalande av Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso efter hans möte med Uzbekistans president Islam Karimov, (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/40&type=HTML)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy