Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2945(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0701/2011

Keskustelut :

PV 15/12/2011 - 13.1
CRE 15/12/2011 - 13.1

Äänestykset :

PV 15/12/2011 - 14.1

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0590

Hyväksytyt tekstit
PDF 205kWORD 47k
Torstai 15. joulukuuta 2011 - Strasbourg
Azerbaidžan, erityisesti Rafig Tagin tapaus
P7_TA(2011)0590RC-B7-0701/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. joulukuuta 2011 Azerbaidžanista ja erityisesti Rafig Tagin tapauksesta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat, erityisesti ihmisoikeuksia koskevat päätöslauselmansa Azerbaidžanista,

–  ottaa huomioon 29. ja 30. syyskuuta 2011 pidetyn itäisen kumppanuuden toisen huippukokouksen päätelmät,

–  ottaa huomioon EU:n ja Azerbaidžanin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, joka tuli voimaan vuonna 1999,

–  ottaa huomioon EU:n korkean edustajan Catherine Ashtonin tiedottajan 12. lokakuuta 2011 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon 25. marraskuuta 2011 pidetyn EU:n ja Azerbaidžanin yhteistyöneuvoston kahdennentoista kokouksen päätelmät,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että tunnettu azerbaidžanilainen kirjailija ja journalisti Rafig Tagi kuoli Bakussa 23. marraskuuta 2011 neljä päivää aiemmin tapahtuneessa raa'assa puukotuksessa saamiinsa vammoihin;

B.  ottaa huomioon, että Azerbaidžanin hallitus on käynnistänyt rikostutkinnan hyökkäyksestä;

C.  ottaa huomioon, että Rafig Tagin kerrotaan saaneen viikkoja ennen hyökkäystä tappouhkauksia, joiden uskotaan olleen kosto artikkeleista, joita oli julkaistu muun muassa Radio Azadlyqin (Radio Liberty) verkkosivustolla 10. marraskuuta 2011 ja joissa hän arvosteli nykyistä Iranin hallitusta;

D.  ottaa huomioon, että Rafig Tagi kärsi vankeustuomion sen jälkeen, kun hänet oli toukokuussa 2007 tuomittu yllyttämisestä uskonnolliseen vihaan perustuen artikkeliin, jonka hän oli kirjoittanut Sanat-sanomalehteen ja jossa hänen mukaansa islamin arvot estävät Azerbaidžanin integroitumisen eurooppalaisiin rakenteisiin ja tyrehdyttävät maan demokraattisen edistyksen;

E.  ottaa huomioon, että sen jälkeen, kun Rafig Tagi oli julkaissut kyseisen artikkelin, eräs Iranin johtava uskonnollinen johtaja, suurajatolla Fazel Lankarani julisti fatwan, jossa kehotetaan tappamaan Rafig Tagi; ottaa huomioon, että fatwassa kehotetaan tappamaan myös Sanat-sanomalehden päätoimittaja Samir Sadagatoglu;

F.  ottaa huomioon, että Iranin viranomaiset eivät ole tuominneet tätä fatwaa, joka näyttäisi olevan kehotus murhaan, eivätkä selventäneet, että kuka tahansa, jonka epäillään yllyttävän, suunnittelevan, toteuttavan tai auttavan Rafig Tagiin tai Samir Sadagatogluun kohdistuvia hyökkäyksiä, olisi tuotava oikeuden eteen;

G.  ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeuskomitea, joka valvoo kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen – jonka osapuoli Iran on – täytäntöönpanoa, ilmaisi äskettäin olevansa huolestunut Iranin rikoslain 226 pykälästä, jossa todetaan, että ”murhasta seuraa rangaistus edellyttäen, että murhattu henkilö ei islamin lain mukaan ansainnut kuolemaa”; ottaa huomioon, että fatwa-lausumia käytetään perustelemaan sitä, että henkilö ”ansaitsee kuoleman”;

H.  ottaa huomioon, että Azerbaidžanin viranomaiset eivät ole selvästi tuominneet fatwaa ja Rafig Tagin julkisia tappouhkauksia, joita hän sai ”uskonnon halventamista” koskevan oikeudenkäyntinsä aikana vuonna 2007; ottaa huomioon, että myös hänen kuolemaansa on uutisoitu erittäin vähän valtion valvomassa televisiossa ja että viranomaiset eivät ole vielä julkisesti tuominneet hänen murhaansa;

I.  ottaa huomioon, että Azerbaidžanin viranomaisilla on huono maine journalisteja vastaan tehtyjen hyökkäysten tutkimisessa, mikä huomattavasti lisää pelon ja rankaisemattomuuden ilmapiiriä, joka on viime vuosina levinnyt kaikkialle tiedotusvälineisiin;

J.  ottaa huomioon, että Azerbaidžan osallistuu aktiivisesti Euroopan naapuruuspolitiikkaan ja itäiseen kumppanuuteen ja että maa on Euronest-verkoston perustajajäsen ja sitoutunut kunnioittamaan demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta, jotka ovat näiden aloitteiden keskeisiä arvoja;

K.  ottaa huomioon, että Azerbaidžanista tulee YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuva jäsen jaksolle 2012–2013 ja että se on sitoutunut pitämään voimassa YK:n ihmisoikeusperuskirjassa ilmaistut arvot;

L.  ottaa huomioon, että Azerbaidžan on Euroopan neuvoston jäsen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen sekä monien muiden kansainvälisten ihmisoikeussopimusten osapuoli, mukaan luettuna kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus;

M.  ottaa huomioon, että Azerbaidžan on luvannut kunnioittaa ihmisoikeuksia osana keskeisiä eurooppalaisia arvoja toimiessaan puitteissa, jotka muodostuvat jäsenyydestä Euroopan neuvostossa, Etyjissä, eurooppalaista naapuruuspolitiikkaa koskevassa toimintasuunnitelmassa ja Prahan itäisen kumppanuuden huippukokouksen yhteisessä julkilausumassa;

1.  tuomitsee jyrkästi Rafig Tagin murhan ja ilmaisee olevansa huolestunut Samir Sadagatoglun turvallisuudesta; on pettynyt siihen, että Azerbaidžanin viranomaiset eivät ole selvästi tuominneet Rafig Tagin murhaa ja varmistaneet, että yleisö on tietoinen hänen murhaansa liittyvien olosuhteiden tutkimisesta;

2.  suhtautuu myönteisesti Azerbaidžanin hallituksen päätökseen perustaa erityinen työryhmä tutkimaan Rafig Tagin murhaa; kehottaa Azerbaidžanin viranomaisia varmistamaan, että tutkinta on perusteellinen ja tehokas ja että syylliset asetetaan syytteeseen ja tuodaan tuomioistuimen eteen oikeudenkäyntiin, joka täyttää kansainväliset oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevat vaatimukset;

3.  kehottaa Azerbaidžanin viranomaisia tekemään kaiken voitavansa Samir Sadagatoglun hengen ja turvallisuuden suojelemiseksi;

4.  kiinnittää huomiota siihen, että kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa määrätään mielipiteen- ja ilmaisunvapaudesta, johon kuuluu myös uskontojen ja uskomusjärjestelmien arvostelu; korostaa, että oikeus ilmaisuvapauteen sekä verkossa että sen ulkopuolella on perustavan tärkeä vapaalle ja demokraattiselle yhteiskunnalle ja muiden oikeuksien suojelulle ja edistämiselle; kehottaa Azerbaidžanin viranomaisia pidättymään rikoslain väärinkäyttämiseltä vapaan keskustelun tukahduttamiseksi uskonnosta;

5.  toistaa, että rajoittamaton mahdollisuus saada tietoa ja sensuroimaton mahdollisuus käyttää internetiä (internetin vapaus) ovat yleismaailmallisia oikeuksia ja välttämättömiä ihmisoikeuksien kuten ilmaisunvapauden ja tiedon saannin vapauden ja myös julkisen elämän avoimuuden ja vastuullisuuden kannalta;

6.  pitää täysin mahdottomana hyväksyä sitä, että uskontojen ja uskomusjärjestelmien eräät kannattajat esittävät uhkauksia ja yllyttävät väkivaltaan sellaisia yksityishenkilöitä vastaan, jotka ilmaisevat ”loukkaavina” pidettyjä näkemyksiä; katsoo, että tällaisiin uhkauksiin ja tällaiseen yllyttämiseen syyllistyvät on asetettava syytteeseen ja että uhattuina olevien yksityishenkilöiden ilmaisunvapaus ja turvallisuus on täysin taattava;

7.  vaatii Iranin viranomaisia poistamaan käsitteen ”ansaitsee kuoleman” uudistetusta rikoslaista, josta parhaillaan keskustellaan Iranin parlamentissa; on vakavasti huolissaan siitä, että fatwaa, jossa kehotetaan tappamaan yksityishenkilö, voidaan käyttää Iranin tuomioistuimissa murhasta syytettyjen henkilöiden puolustamiseen perustellen, että uhri ”ansaitsi kuoleman”; kehottaa Iranin viranomaisia varmistamaan, että kaikki murhaan yllyttämisestä, murhan suunnittelemisesta tai toteuttamisesta tai murhassa auttamisesta epäillyt henkilöt riippumatta siitä, tapahtuuko murha Iranissa tai muualla, tuodaan tuomioistuimeen oikeudenkäyntiin, joka täysin täyttää kansainväliset oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset;

8.  kehottaa Iranin viranomaisia tarjoamaan Azerbaidžanin viranomaisille kaikkea tarvittavaa apua Rafig Tagin murhan tutkinnassa ja varmistamaan, että Iranin uskonnolliset johtajat eivät kehota murhaamaan ketään Iranissa tai muussa maassa;

9.  kehottaa Azerbaidžanin viranomaisia osoittamaan aidon sitoutumisensa ihmisoikeuksiin ja täyttämään velvoitteensa, jotka aiheutuvat kansainvälisestä oikeudesta, Euronest-verkostosta, itäisestä kumppanuudesta tai mahdollisesta tulevasta assosiaatiosopimuksesta EU:n kanssa, ja erityisesti suojelemaan oikeutta elämään ja ilmaisunvapauteen;

10.  pahoittelee, että Azerbaidžanin viranomaiset eivät ole antaneet viisumia poliittisten vankien asioita käsittelevälle Euroopan neuvoston parlamentaarisen edustajakokouksen valtuutetulle; kehottaa Azerbaidžanin hallitusta sallimaan valtuutetun vierailun maassa, jotta hän voi tutkia väitettyjen poliittisten vankien tilannetta;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Azerbaidžanin tasavallan ja Iranin islamilaisen tasavallan hallituksille ja parlamenteille, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, neuvostolle, komissiolle ja YK:n ihmisoikeusneuvostolle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö