Показалец 
Приети текстове
Вторник, 7 юни 2011 г. - Страсбург
Назначаване на член на Сметната палата (H.G. Wessberg - SV)
 Искане за снемане на парламентарния имунитет на Ágnes Hankiss
 Доказателства за произход на някои текстилни продукти ***I
 Участие на Република Хърватия в работата на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите ***
 Приложения в транспорта на глобалните навигационни спътникови системи
 Международни споразумения относно въздушния транспорт в рамките на Договора от Лисабон
 Такси, налагани върху тежкотоварни автомобили ***II
 Eвропейски икономически сметки за околната среда ***I

Назначаване на член на Сметната палата (H.G. Wessberg - SV)
PDF 264kWORD 31k
Решение на Европейския парламент от 7 юни 2011 г. относно назначаването на H.G. Wessberg за член на Сметната палата (C7-0103/2011 – 2011/0803(NLE))
P7_TA(2011)0246A7-0190/2011

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0103/2011),

–  като взе предвид, че на своето заседание от 24 май 2011 г. комисията по бюджетен контрол пристъпи към изслушването на предложения от Съвета кандидат за член на Сметната палата,

–  като взе предвид член 108 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7-0190/2011),

A.  като има предвид, че H.G. Wessberg отговаря на условията, предвидени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

1.  Изказва положително становище относно предложението за назначаване на H.G. Wessberg за член на Сметната палата;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и, за сведение, на Сметната палата, както и на другите институции на Европейския съюз и на институциите на държавите-членки за одит.


Искане за снемане на парламентарния имунитет на Ágnes Hankiss
PDF 295kWORD 40k
Решение на Европейския парламент от 7 юни 2011 г. относно искане за снемане на имунитета на Ágnes Hankiss (2010/2213(IMM))
P7_TA(2011)0247A7-0196/2011

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Ágnes Hankiss, предадено от Централния районен съд на Буда на 6 юли 2010 г. и обявено в пленарно заседание на 6 септември 2010 г.

–  като изслуша Ágnes Hankiss на 11 април 2011 г. в съответствие с член 7, параграф 3 от своя правилник,

–  като взе предвид член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз от 8 април 1965 г. и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г.и 19 март 2010 г.(1),

–  като взе предвид член 6, параграф 2 и член 7 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7-0196/2011),

А.  като има предвид, че Централният районен съд на Буда, Будапеща, е поискал снемането на имунитета на Ágnes Hankiss, член на Европейския парламент, с оглед подновяване на наказателно преследване срещу Ágnes Hankiss, разпоредено с решение на Върховния съд на Унгарската република,

Б.  като има предвид, че снемането на имунитета на Ágnes Hankiss е свързано с твърдения за извършване на престъплението клевета съгласно член 181 от унгарския Наказателен кодекс в резултат на изявление, направено по време на излъчването на програмата „Péntek 8 mondatvadász“ на 23 януари 2004 г.,

В.  като има предвид, че Ágnes Hankiss е обвинена в клевета от частен тъжител в тъжба с дата 18 февруари 2004 г., внесена в Централния районен съд на Буда на 23 февруари 2004 г.; като има предвид, че Централния районен съд на Буда е постановил решението си на 28 юни 2005 г., което след това е било обжалвано пред Градския съд на Будапеща и отменено на 3 февруари 2006 г.,

Г.  като има предвид, че в резултат на това делото е било върнато на Централния районен съд на Буда, който снема обвиненията срещу Ágnes Hankiss на 6 февруари 2009 г.; като има предвид, че тъжителят е обжалвал решението пред Градския съд на Будапеща, който на 25 март 2009 г. е потвърдил решението на Районния съд във всички негови основания,

Д.  като има предвид, че на 12 ноември 2009 г. Върховният съд на Република Унгария е отменил и двете решения на основание нарушение на материалното право и е разпоредил на Централния районен съд на Буда да започне ново производство,

Е.  като има предвид, че Ágnes Hankiss е член на Европейския парламент от 15 юли 2009 г.,

Ж.  като има предвид, че съгласно член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз по време на сесиите на Парламента неговите членове се ползват на територията на тяхната собствена държава с имунитетите, предоставяни на членовете на националния парламент; и като има предвид, че това не е пречка за Парламента да упражни правото си за снемане на имунитета на някой от неговите членове,

З.  като има предвид, че член 552, параграф 1 от унгарския Закон за наказателното производство изисква наказателното производство срещу лице, ползващо се с имунитет, да бъде спряно и да се поиска снемане на имунитета, а член 551, параграф 1 от същия закон предвижда, че наказателно производство може да бъде образувано, наред с другото, срещу членове на Европейския парламент само след снемане на имунитета,

И.  като има предвид, че член 12, параграф 1 от Закон LVII от 2004 г. предвижда, че искането за снемане на имунитет в случай на частни искове трябва да бъде направено от съда до председателя на Парламента,

Й.  като има предвид, че при новото производство, последвало отмяната, Ágnes Hankiss е заявила, че е член на Парламента, и вследствие на това Централният районен съд на Буда е взел решение да спре производството и да поиска снемане на имунитета въз основа на член 552, параграф 1 от унгарския Закон за наказателното производство и член 12 от Закон LVII от 2004 г.,

К.  като има предвид, че поради посочените причини в този случай е целесъобразно да се препоръча снемане на парламентарния имунитет,

1.  Реши да снеме имунитета на Ágnes Hankiss;

2.  Възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентния орган на Република Унгария и на Ágnes Hankiss.

(1) Дело 101/63 Wagne/Fohrmann and Krier [1964] Recueil, стр. 195, Дело 149/85 Wybot/Faure и други [1986] Recueil, стр. 2391, Дело T-345/05 Mote/Парламент [2008] Сборник, стр. II-2849, Съединени дела C-200/07 и C-201/07 Marra/De Gregorio и Clemente [2008] Сборник, стр.I-7929, и дело T-42/06 Gollnisch/Парламент.


Доказателства за произход на някои текстилни продукти ***I
PDF 279kWORD 35k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 7 юни 2011 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕО) № 1541/98 на Съвета относно доказателствата за произход на някои текстилни продукти, включени в раздел ХI от Комбинираната номенклатура и пуснати в свободно обращение в Общността, както и относно условията за приемане на тези доказателства, и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3030/93 относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни (COM(2010)0544 – C7-0316/2010 – 2010/0272(COD))
P7_TA(2011)0248A7-0156/2011

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0544),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0316/2010),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A7-0156/2011),

1.  Приема своята позиция на първо четене, изложена по-долу;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 7 юни 2011 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕО) № 1541/98 на Съвета относно доказателствата за произход на някои текстилни продукти, включени в раздел ХI от Комбинираната номенклатура и пуснати в свободно обращение в Общността, както и относно условията за приемане на тези доказателства, и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3030/93 относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни

P7_TC1-COD(2010)0272


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 955/2011.)


Участие на Република Хърватия в работата на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите ***
PDF 261kWORD 32k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 7 юни 2011 г. до Съвета относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Хърватия за участието на Република Хърватия в работата на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (11633/2010 – C7-0026/2011 – 2010/0011(NLE))
P7_TA(2011)0249A7-0186/2011

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекторешението на Съвета (11633/2010),

–  като взе предвид Споразумението между Европейския съюз и Република Хърватия за участието на Република Хърватия в работата на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (11633/2010),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 168, параграф 5 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0026/2011),

–  като взе предвид член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0186/2011),

1.  Дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки и на Република Хърватия.


Приложения в транспорта на глобалните навигационни спътникови системи
PDF 342kWORD 60k
Резолюция на Европейския парламент от 7 юни 2011 г. относно приложения в транспорта на глобалните навигационни спътникови системи ‐ политика на ЕС в краткосрочен и средносрочен план (2010/2208(INI))
P7_TA(2011)0250A7-0084/2011

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 юни 2010 г. до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономическия и социален комитет и Комитета на регионите относно плана за действие във връзка с приложенията, базирани на глобалната навигационна спътникова система (ГНСС) (COM(2010)0308),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 1 октомври 2010 г. относно този план за действие (14146/2010),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 октомври 2010 г. до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Водеща инициатива на стратегията “Европа 2020„: “Съюз за иновации„: (COM(2010)0546),

  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и до Съвета от 18 януари 2011 г. за междинен преглед на европейските програми за спътникова радионавигация (COM(2011)0005), в който се твърди, че е необходимо значително финансиране за завършване на спътниковата радионавигационна инфраструктура,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за продължаване на изпълнението на европейските програми за спътникова навигация (EGNOS и „Галилео“)(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета от 12 юли 2004 г. за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми(2),

–  като взе предвид Зелената книга на Комисията от 8 декември 2006 г. относно приложенията на спътниковата навигация (COM(2006)0769),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 912/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. за създаване на Европейската агенция за ГНСС, за отмяна на Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми и за изменение на Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 29 януари 2004 г. относно съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно степента на напредък на програмата „Галилео“(4),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0084/2011),

A.  като има предвид, че приложенията на ГНСС понастоящем са централна и необходима част от дейността на всеки транспортен сектор и като има предвид, че тяхното ефективно и ефикасно функциониране прави транспорта по-безопасен, по-екологичен и по-икономичен,

Б.  като има предвид, че транспортните приложения възлизат на 20 % от всички приложения на ГНСС като обем и 44 % като стойност и като има предвид, че осигуряването на безопасността, свързано предимно с транспорта, възлиза на още 5 %,

В.  като има предвид, че по отношение на основна инфраструктура, необходима за функционирането на ГНСС, Европейският съюз не може да остане за неопределен период зависим от системи, първоначално разработени за други цели от други държави,

Г.  като има предвид, че EGNOS е самостоятелна система, допълваща GPS, която зависи от наличието на GPS сигнали, за да извършва операции по изчисляване и коригиране; като има предвид, че няма да съществува напълно независима ГНСС до въвеждането в употреба на „Галилео“,

Д.  като има предвид, че европейската система EGNOS е предназначена да отговори на значителното и разнообразно настоящо и бъдещо търсене от индустрията в Европа и в световен мащаб, например по отношение на безопасността на транспорта и възможността за проследяване, в съответствие с целите на по-активната нова европейска индустриална политика, и като има предвид, че тя е съвместима също с GPS и със значително по-прецизната система „Галилео“ и ги допълва,

Е.  като има предвид, че търговските транспортни приложения на ГНСС и на „Галилео“ представляват растящ глобален пазар, който следва да бъде осигурен във възможно най-голяма степен, за да носи икономически ползи за европейската индустрия и за създаването на изискващи висока квалификация работни места,

Ж.  като има предвид, че ГНСС ще играе жизненоважна роля за подкрепа и насърчаване на употребата на интелигентни транспортни системи (ИТС),

З.  като има предвид, че разработването на приложения и услуги на основата на ГНСС е съществено, за да се гарантира, че „Галилео“ като инфраструктурна инвестиция се експлоатира изцяло и че системата „Галилео“ ще бъде развита до пределите на своя капацитет,

И.  като има предвид, че инвестирането в сектора оказва влияние върху всички политики на ЕС и че разширяването и изпълнението му ще има пряко въздействие върху реализирането на стратегията „ЕС 2020“ и от гледна точка на разработването на потенциала на европейския пазар за приложения и услуги на основата на ГНСС, така че да се създадат работни места и да се увеличи конкурентоспособността на Европа,

Й.  като има предвид, че проектите ГНСС и „Галилео“ носят значителна добавена стойност за европейската индустриална политика и като има предвид, че тя е съществена за осигуряване на техния успех,

1.  Приветства съобщението на Комисията относно плана за действие във връзка с приложенията, базирани на глобалната навигационна спътникова система (ГНСС), и поредицата специфични секторни, регулаторни и хоризонтални действия, предложени в него;

2.  Изразява съгласие с Комисията, че целеви план за действие на този етап е най-добрият вариант за даване на по-нататъшен тласък на разработването и прилагането на EGNOS и „Галилео“, особено в сферата на транспорта; подчертава, че спътниковите навигационни системи следва да гарантират оперативна съвместимост между различни (включително конвенционални) системи и следва също да позволяват интермодална употреба както при пътнически, така и при товарни транспортни услуги;

3.  Отбелязва, че от 15 предложения конкретно по съответния раздел в плана за действие, девет се отнасят пряко до транспорта, а повечето от другите се изискват като подкрепа за съответните транспортни приложения;

4.  Призовава Комисията да гарантира бързото сертифициране на EGNOS за целите на гражданското въздухоплаване чрез компетентните органи;

5.  Изразява съгласие, че стратегическо изискване за осъществяване на SESAR (изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско небе) е да се предприемат действия за насърчаване на употребата на EGNOS и „Галилео“ в гражданското въздухоплаване, особено по отношение на употребата на системата за процедури по приземяване и за малки летища;

6.  Изразява съжаление, че понастоящем не целият Европейски съюз е обхванат от EGNOS и призовава системата EGNOS приоритетно да се разшири, за да обхване южна, източна и югоизточна Европа, така че да се даде възможност тя да се използва в цяла Европа във всеки транспортен сектор, и подчертава значението на това, да се гарантира разширяване на обхвата й както към държавите по програмата MEDA, така и към държавите от Близкия Изток и Африка;

7.  Подчертава значението на ГНСС при разработването на ИТС; отбелязва, че ИТС могат да предоставят по-ефикасни, по-чисти и по-безопасни транспортни решения и че подходящото прилагане на определени ИТС услуги изисква изцяло функционираща ГНСС;

8.  Подкрепя възгледа, че EGNOS и „Галилео“ могат да допринесат значително за управлението на движението по пътищата и че се изисква осведомителна кампания в този сектор, за да се увеличи използването на предоставяните от системата възможности за събиране на такси, спешно повикване от автомобил (eCall), резервиране онлайн на безопасни места за паркиране за камиони и проследяване в реално време с цел по-безопасен и по-екологичен пътен транспорт;

9.  Поради това призовава Комисията да ускори необходимите регулаторни предложения с цел да се създаде добавена стойност от ГНСС в полза на безопасността на всички видове транспорт, особено на пътния транспорт, и да се подпомогне подобряването на ефикасността на товарните превози;

10.  Настоятелно призовава Комисията да задълбочи индустриалното сътрудничество с държави извън ЕС, за да насърчава развитието и оперативната съвместимост на приложенията и услугите на основата на EGNOS и „Галилео“;

11.  Изразява съгласие, че Комисията следва да оцени внимателно необходимостта от изменяне на съществуващото законодателство относно цифровите тахографи, за да гарантира, че предлаганите от ГНСС възможности за информация за скоростта и позиционирането се използват по подходящ начин;

12.  Изразява съгласие, че ГНСС може да направи много за подобряване на безопасността и ефикасността на корабоплаването и че Комисията следва да предприеме стъпки за увеличаване на осведомеността и подобряването на познанието за възможните приложения на ГНСС в секторите на морския транспорт и транспорта по вътрешните водни пътища и да осигури приемане на базирани на EGNOS приложения на равнището на Международната морска организация (ММО) и Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО);

13.  Подкрепя намерението на Комисията да организира кампании за увеличаване на осведомеността сред различните заинтересовани страни, така че да се даде на европейската индустрия увереност за инвестиране в търговския потенциал на проектите на ЕС за спътникова навигация;

14.  Призовава Комисията ефикасно да приложи сериозните мерки в рамките на кампанията за повишаване на осведомеността, посочени в плана за действие, за да гарантира широка употреба в Европа на EGNOS във всички сфери на приложение и така да гарантира по-комплексни подходи;

15.  Настоява Комисията да предложи в контекста на бюджетната процедура и бъдещата многогодишна финансова рамка (МФР) стъпки за гарантирането на подходящи равнища на финансиране за научноизследователска и развойна дейност във връзка с ГНСС, както и за прилагането й; подчертава, че финансирането от ЕС в транспортния сектор вече е оскъдно и поради това допълнителното финансиране за ГНСС не следва да води до по-малко финансиране за други приоритети в областта на общата транспортна политика; във връзка както с този конкретен проект, така и с подобни на него проекти като TEN-T подновява призива си към Комисията да представи предложение за многогодишно финансиране, което да надхвърля периода на МФР, за да предостави стабилна и надеждна финансова рамка за по-амбициозни европейски проекти, чийто обхват надхвърля настоящите ограничения;

16.  Призовава Комисията да разгледа въпроса дали приходите от търговските дейности във връзка с „Галилео“ биха могли да се насочат към бюджета на ЕС;

17.  Призовава Комисията да информира Парламента как ще бъдат финансирани годишните разходи за поддръжка, оценявани на 800 милиона евро, след като „Галилео“ влезе в употреба;

18.  Призовава Комисията да представи всеобхватна стратегия за финансиране, която освен адекватен принос от ЕС и държавите-членки би могла да включва, наред с другото, координирани данъчни стимули, опростени процедури за кандидатстване за безвъзмездни средства и условия, които биха могли да насочат рисков капитал към МСП и да улеснят разработването и пускането на пазара на приложения на основата на EGNOS и „Галилео“, в сътрудничество с Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд;

19.  Призовава Комисията да гарантира, че 100-те милиона евро, които е вероятно да не бъдат похарчени за бюджетни кредити за плащания за изследователска дейност по Седма рамкова програма, ще бъдат предоставени за разработване на приложения на основата на ГНСС;

20.  Настоятелно призовава Комисията да разгледа начините за осигуряване на по-ефикасно и прозрачно отпускане на средства в подкрепа на научноизследователската дейност в областта на основаващ се на ГНСС транспорт за всички чрез опростяване на процедурите, като отдели специално внимание на потребностите на лицата с увреждания и като се фокусира по-специално върху МСП;

21.  Призовава Комисията да помага на МСП да получават по-лесен достъп до европейско финансиране с цел да се насърчи новаторството, свързано с приложенията на основата на ГНСС, особено по Седма и Осма рамкова програма;

22.  Настоятелно призовава Комисията да разгледа какви поводи за загриженост във връзка със защитата на данните биха могли да възникнат при използването на приложения и услуги на основата на EGNOS и да направи всичко възможно, за отстраняването на подобни поводи;

23.  Отбелязва необходимостта от инвестиции в научни изследвания относно специфични за ГНСС приложения и услуги, с особено внимание към специалните изисквания на хората с увреждания, тъй като подобни инвестиции са от решаващо значение за подходящото разработване и употреба на услуги, свързани с ГНСС;

24.  Призовава Комисията да насърчи инициативи, насочени към разработване на специални центрове за услуги за съответния сектор, особено за сектора на мореплаването;

25.  Изразява съжаление, че недостигът на средствата, отпуснати за изследвания и иновации в областта на базирани на EGNOS или „Галилео“ приложения, значително забавя технологичния напредък и растежа на промишления капацитет в Европейския съюз, както и ефективно от гледна точка на опазването на околната среда приложение, и поради това настоятелно призовава Комисията да установи условия, които да позволят на малките и средните предприятия да получават по-лесен достъп до финансиране;

26.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 196, 24.7.2008 г., стр. 1.
(2) ОВ L 246, 20.7.2004 г., стр. 1.
(3) OВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 11.
(4) OВ C 96 E, 21.4.2004 г., стр. 128.


Международни споразумения относно въздушния транспорт в рамките на Договора от Лисабон
PDF 351kWORD 56k
Резолюция на Европейския парламент от 7 юни 2011 г. относно международни споразумения относно въздушния транспорт в рамките на Договора от Лисабон (2010/2207(INI))
P7_TA(2011)0251A7-0079/2011

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение от 20 октомври 2010 г. относно преразглеждането на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия (1)(„Рамковото споразумение“),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 юни 2010 г. относно споразумението за въздушен транспорт между Европейския съюз и Съединените американски щати(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 5 май 2010 г. относно започване на преговори за споразумения със Съединените американски щати, Австралия и Канада(3) относно резервационните данни на пътниците (PNR),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 април 2007 г. относно създаването на общоевропейско авиационно пространство(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2007 г. относно сключването на споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 януари 2006 г. за разработване на програмата за външна политика на Общността в авиационната област (6),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Развитие на програмата за външната политика на Общността в областта на въздухоплаването“ (COM(2005)0079),

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 218 от него,

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A7-0079/2011),

A.  като има предвид, че до влизането в сила на Договора от Лисабон с Парламента бяха провеждани единствено консултации във връзка със сключването на международни споразумения относно въздушния транспорт,

Б.  като има предвид, че вече се изисква одобрението на Парламента за споразумения, обхващащи области, за които се прилага обикновената законодателна процедура,

В.  като има предвид, че когато Комисията договаря споразумения между Съюза и трети държави или международни организации „Европейският парламент се информира незабавно и подробно за всички етапи на процедурата“(7),

Г.  като има предвид, че Рамковото споразумение следва да гарантира, че правомощията и прерогативите на институцията се упражняват възможно най-ефективно и прозрачно,

Д.  като има предвид, че в това рамково споразумение Комисията пое задължението да зачита принципа на равно третиране по отношение на Парламента и Съвета по законодателни и бюджетни въпроси, особено що се отнася до достъпа до заседания и предоставянето на мнения или друга информация,

Въведение

1.  Счита, че всеобхватни споразумения за въздушен транспорт със съседните държави или със значими глобални партньори могат да донесат значителни ползи за пътниците, товарните превозвачи и авиокомпаниите както по отношение достъпа до пазара, така и във връзка със сближаването на нормативните актове за насърчаване на честна конкуренция, включително по отношение на държавните субсидии и социалните и екологични стандарти;

2.  Признава, че хоризонталните споразумения, привеждащи в съответствие двустранните споразумения с правото на Общността, са необходими за гарантирането на правна сигурност и предоставянето на допълнителни ползи по отношение опростяването, както и за да се гарантира, че всички авиолинии в Съюза ще се ползват от същите права;

3.  Посочва, че стандартите за сигурност на въздухоплаването са от основополагащо значение за пътниците, екипажите и въздухоплаването като цяло и поради това подкрепя сключването на споразумения за въздушна безопасност с държави, които разполагат със значима промишленост в областта на самолетостроенето, предвид пестенето на средства и постигането на единни високи стандарти чрез намаляването на припокриването на оценките, тестовете и проверките;

4.  Изразява своето съжаление, че Съветът все още не е предоставил на Комисията мандат за преговори за всеобхватно споразумение за въздушен транспорт с важни търговски партньори като Китайската народна република и Индия; счита, че този пропуск вреди все повече на интересите на Съюза, особено предвид бързият ръст, който постигат тези икономики;

5.  Посочва липсата на важни държави като Япония и Руската федерация в последния списък на Комисията относно международните споразумения в областта на въздушния транспорт;

6.  Изразява своята загриженост във връзка с нерешения въпрос относно полетите над Сибир; призовава Комисията да положи всички необходими усилия, включително обсъждане на въпроса в контекста на преговорите на Русия за присъединяване към СТО, за да се избегне нарушаването на конкуренцията между самолетните компании на ЕС;

Критерии за оценка на споразуменията

7.  Подчертава, че при всички преговори трябва да се прецени какви са ползите от постигането на споразумение в ранен етап в сравнение с отлагането с цел търсене на по-амбициозен резултат;

8.  Посочва, че при оценката на всеобхватните споразумения, представени за одобрение, Парламентът ще се стреми към прилагането на последователен набор от стандарти; отбелязва по-специално, че при тази проверка Парламентът ще обръща особено внимание на степента, до която: ограниченията на достъпа до пазара и възможностите за инвестиции са балансирано облекчени; са предоставени стимули за запазване и подобряване на социалните и екологичните стандарти; са предоставени подходящи гаранции за защитата на личните данни и личния живот; са включени взаимното признаване на стандартите за безопасност и сигурност; е гарантирана висока степен на защита на правата на пътниците;

9.  Счита, че е налице спешна нужда от общи за всички държави по света стандарти за защита на личните данни и на личния живот и че критериите, посочени от Парламента в резолюцията му от 5 май 2010 г. предлагат подходящ модел за такова споразумение; отбелязва, че Съюзът трябва да играе водеща роля при разработването на подобни международни стандарти;

10.  Обръща внимание на нарастващия дял на участието на авиационния сектор в глобалното затопляне и счита, че споразуменията следва да включват ангажимент за съвместна работа в рамките на Международната организация за гражданска авиация с оглед намаляването на емисиите, както и целта за засилване на техническото сътрудничество в областите на климатологията (CO2 и други свързани с климата емисии в атмосферата), развойната дейност, техническото развитие и ефективността на горивата;

11.  Подчертава, че различните аспекти на нормативната уредба в сферата на авиацията, в това число шумовите ограничения и ограниченията по отношение на нощните полети, следва да бъдат определени на местно равнище при пълно спазване на принципите за лоялна конкуренция и за субсидиарност; изисква Комисията да координира тези въпроси на европейско равнище, като вземе предвид националните законодателства на държавите-членки, както и принципа на „балансирания подход“, както е определен от Международната организация за гражданска авиация;

12.  Призовава Комисията да използва споразуменията относно въздушния транспорт, за да насърчава спазването на съответното международно законодателство в областта на социалните права, по-конкретно трудовите стандарти, залегнали в основните конвенции на Международната организация на труда (МОТ 1930–1999 г.), насоките на ОИСР за многонационални предприятия (1976 г., преразгледани през 2000 г.) и Римската конвенция относно приложимото право при договорни задължения от 1980 г.;

13.  Отбелязва, че критериите при споразуменията за безопасност включват: пълно взаимно признаване на практиките и процедурите за сертифициране; обмен на данни, свързани с безопасността; съвместни проверки; засилено регулаторно сътрудничество, както и консултации на техническо равнище, за да се решат проблемите преди задействането на механизма за решаване на спорове;

Процедура

14.  Подчертава, че за да бъде в състояние да вземе решение дали да даде своето одобрение след приключването на преговорите, Парламентът трябва да следи процеса от самото начало; счита също така, че е в интерес на останалите институции всеки въпрос, пораждащ загриженост и достатъчно значим, за да постави под въпрос готовността на Парламента да даде своето одобрение, да бъде идентифициран и да се пристъпи към неговото решаване на ранен етап;

15.  Припомня, че още с рамковото споразумение от 2005 г. Комисията се задължава да предоставя на Парламента своевременна и ясна информация по време на подготовката, провеждането и приключването на международните преговори; отбелязва, че в преразгледаното споразумение от октомври 2010 г. се посочва изрично, че Парламентът от самото начало следва да получава редовно и, по целесъобразност, при условията на поверителност подробна информацията за текущата процедура по време на всички фази на преговорите;

16.  Очаква от Комисията да предостави на компетентната комисия на ЕП информация относно намеренията й да предлага провеждането на преговори с оглед сключването и изменението на международни споразумения относно въздушния транспорт, както и относно проектите на директиви за преговори, проектите на текстове за преговори и документът, който ще бъде парафиран, и други релевантни документи и сведения; очаква ролята на Парламента с оглед на всички допълнителни изменения на дадено международно споразумение относно въздушния транспорт да бъде изрично предвидена в споразумението;

17.  Посочва, че съгласно член 24 от рамковото споразумение, горепосочената информация трябва да бъде предавана на Парламента по такъв начин, че при необходимост той да е в състояние да даде становище; настоятелно призовава Комисията да докладва на Парламента как неговите становища са били взети под внимание;

18.  Признава, че когато Парламентът получава чувствителна информация относно текущи преговори, той е задължен да гарантира съблюдаването на поверителността;

19.  Отбелязва, че Правилникът за дейността на Парламента позволява на пленарната зала „въз основа на доклад на компетентната комисия ..., да приеме препоръки и да изисква те да бъдат взети предвид преди сключването на разглежданото международно споразумение“ (член 90, параграф 4);

20.  Признава, че в споразуменията относно въздушния транспорт често се предоставя важна роля на съвместен комитет, особено по отношение на сближаването на правните уредби; приема, че в много случаи това е по-ефективно и по-гъвкаво средство за вземане на решения в сравнение с опитите за включване на такива точки в самото споразумение; подчертава все пак важността на това Парламентът да получава пълна и навременна информация относно работата на различните съвместни комитети;

21.  Призовава Комисията с оглед поддържането на добро равнище на информираност да представя на Парламента редовно и не по-рядко от веднъж на три години, доклади, в които се анализират слабостите и силните страни на действащи споразумения; посочва, че въз основа на този доклад Парламентът би могъл впоследствие да оценява по-ефикасно бъдещи споразумения;

o
o   o

22.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове, P7_TA(2010)0366.
(2) Приети текстове, P7_TA(2010)0239.
(3) ОВ С 81 Е, 15.3.2011, стр. 70.
(4) OВ C 74 Е, 20.3.2008 г., стр. 506.
(5) OВ C 301 Е, 13.12.2007 г., стр. 143.
(6) ОВ C 287 E, 24.11.2006 г., стр. 84.
(7) Член 218, параграф 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз.


Такси, налагани върху тежкотоварни автомобили ***II
PDF 289kWORD 45k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 7 юни 2011 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (15145/1/2010 – C7-0045/2011 – 2008/0147(COD))
P7_TA(2011)0252A7-0171/2011

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (15145/1/2010 – C7-0045/2011),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 декември 2009 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 12 февруари 2009 г.(2),

–  като взе предвид становището на Комисията (COM(2011)0069),

–  като взе предвид позицията си на първо четене(3) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2008)0436),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 66 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и туризъм (A7-0171/2011),

1.  Приема изложената по-долу позиция на второ четене;

2.  Одобрява своето изявление, приложено към настоящата резолюция;

3.  Приема за сведение изявлението на Комисията и съвмествоно изявление на унгарското председателство и на предстоящите полско, датско и кипърско председателства на Съвета, приложени към настоящата резолюция;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на второ четене на 7 юни 2011 г. с оглед приемането на Директива 2011/.../ЕC на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури

P7_TC2-COD(2008)0147


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2011/76/ЕС.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Изявление на Европейския парламент

Европейският парламент изразява съжаление, че Съветът не е готов да приеме задължителното публикуване на таблиците за съответствие във връзка с предложението за изменение на Директива 1999/62/ЕО. С настоящото се декларира, че споразумението, постигнато между Европейския парламент и Съвета по време на тристранната среща на 23 май 2011 г., по отношение на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/EО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури („Евровинетка“) не засяга резултата от междуинституционалните преговори относно таблиците за съответствие.

Европейският парламент призовава Европейската комисия да го информира в рамките на дванадесет месеца след приемането на това споразумение в пленарна зала и да изготви доклад в края на периода за транспониране относно практиката на държавите-членки за съставяне на техни собствени таблици, в който да се вижда, доколкото е възможно, съответствието между посочената директива и мерките за транспониране, и да осигури публичен достъп до тях.

Изявление на Комисията относно таблиците за съответствие

Комисията припомня ангажимента си да направи необходимото държавите-членки да съставят таблици на съответствието с мерките, които са приели за транспонирането на директивата на ЕС, и да съобщят за тях на Комисията в рамките на транспонирането на законодателството на ЕС в интерес на гражданите, по-доброто законотворчество и повишаването на законодателната прозрачност, с цел подпомагане на проверката за съответствието на националните разпоредби с тези на ЕС.

Комисията изразява съжаление поради липсата на подкрепа за разпоредбата, включена в предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/EО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури (относно „Евровинетката“), която имаше за цел да направи задължително съставянето на таблици за съответствие.

В дух на компромис и с оглед да се гарантира незабавното приемане на предложението, Комисията може да приеме включената в текста задължителна разпоредба за таблиците на съответствието да се замести със съответното съображение, в което държавите-членки се насърчават да следват тази практика. В рамките на дванадесет месеца след приемането на това споразумение в пленарна зала Комисията ще информира и ще изготви доклад в края на периода за транспониране относно практиката на държавите-членки за съставяне за себе си и в интересите на ЕС на свои собствени таблици, като в доклада ще покаже, доколкото е възможно, съответствието между директивата и мерките за транспониране, и ще осигури публичен достъп до тях.

Позицията на Комисията по това досие обаче не следва да се счита за прецедент. Комисията ще продължи усилията си за намиране, заедно с Европейския парламент и Съвета, на подходящо решение на този хоризонтален институционален въпрос.

Изявление на унгарското председателство и на предстоящите полско, датско и кипърско председателства на Съвета

С настоящото изявление се декларира, че споразумението, постигнато между Европейския парламент и Съвета по време на тристранната среща на 23 май 2011 г., по отношение на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/EО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури („Евровинетка“) не засяга резултата от междуинституционалните преговори относно таблиците за съответствие.

(1) ОВ С 255, 22.9.2010 г., стр. 92.
(2) ОВ С 120, 28.5.2009 г., стр. 47.
(3) ОВ С 87 E, 1.4.2010 г., стр. 345.


Eвропейски икономически сметки за околната среда ***I
PDF 276kWORD 34k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 7 юни 2011 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските икономически сметки за околната среда (COM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD))
P7_TA(2011)0253A7-0330/2010

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2010)0132),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0092/2010),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A7-0330/2010),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 7 юни 2011 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейските икономически сметки за околната среда

P7_TC1-COD(2010)0073


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 691/2011.)

Правна информация - Политика за поверителност