Seznam 
Přijaté texty
Úterý, 7. června 2011 - Štrasburk
Jmenování člena Evropského účetního dvora (H.G.Wessberg-SV)
 Žádost, aby byla Ágnes Hankiss zbavena poslanecké imunity
 Důkaz původu pro některé textilní výrobky ***I
 Účast Chorvatska na činnosti Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost ***
 Dopravní aplikace globálních družicových navigačních systémů – krátkodobá a střednědobá politika EU
 Mezinárodní dohody v oblasti letectví podle Lisabonské smlouvy
 Výběr poplatků za užívání komunikací těžkými nákladními vozidly ***II
 Evropské environmentální hospodářské účty ***I

Jmenování člena Evropského účetního dvora (H.G.Wessberg-SV)
PDF 198kWORD 32k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 7. června 2011 o návrhu na jmenování H.G. Wessberga členem Účetního dvora (C7-0103/2011 – 2011/0803(NLE))
P7_TA(2011)0246A7-0190/2011

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 286 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C7-0103/2011),

–  s ohledem na to, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu na své schůzi dne 24. května 2011 uskutečnil slyšení kandidáta navrženého Radou na funkci člena Účetního dvora,

–  s ohledem na článek 108 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0190/2011),

A.  vzhledem k tomu, že H.G. Wessberg splňuje podmínky stanovené v čl. 286 odst. 1 Smlouvy o fungování EU,

1.  souhlasí s návrhem Rady na jmenování H. G. Wessberga členem Účetního dvora;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a pro informaci Účetnímu dvoru a ostatním orgánům a institucím Evropské unie a orgánům kontroly účetnictví členských států.


Žádost, aby byla Ágnes Hankiss zbavena poslanecké imunity
PDF 205kWORD 39k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 7. června 2011 o žádosti, aby byla Ágnes Hankissová zbavena imunity (2010/2213(IMM))
P7_TA(2011)0247A7-0196/2011

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, aby byla Ágnes Hankissová zbavena imunity, kterou dne 6. července 2010 předložil ústřední obvodní soud v Budě a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 6. září 2010,

–  poté, co dne 11. dubna 2011 dostala Ágnes Hankissová v souladu s čl. 7 odst. 3 jednacího řádu možnost vyjádřit se,

–  s ohledem na článek 9 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie ze dne 8. dubna 1965 a na čl. 6 odst. 2 Aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách ze dne 20. září 1976,

–  s ohledem na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008 a 19. března 2010(1),

–  s ohledem na čl. 6 odst. 2 a článek 7 jednacího řadu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0196/2011),

A.  vzhledem k tomu, že ústřední obvodní soud v Budě, Budapešť, požádal, aby byla poslankyně Evropského parlamentu Ágnes Hankissová zbavena imunity, aby proti ní mohl zahájit obnovené trestní řízení, jak bylo nařízeno rozhodnutím Nejvyšší soudu Maďarské republiky,

B.  vzhledem k tomu, že zbavení imunity Ágnes Hankissové souvisí s údajným trestným činem urážky na cti podle oddílu 181 maďarského trestního zákoníku, a to v důsledku prohlášení v pořadu „Péntek 8 mondatvadász“ dne 23. ledna 2004,

C.  vzhledem k tomu, že Ágnes Hankissová byla obviněna soukromým žalobcem obviněním datovaným 18. února 2004 a podaným u ústředního obvodního soudu v Budě dne 23. února 2004; vzhledem k tomu, že ústřední obvodní soud v Budě vynesl dne 28. června 2005 rozsudek, proti kterému bylo poté podáno odvolání k městskému soudu v Budapešti, který tento rozsudek dne 3. února 2006 zrušil,

D.  vzhledem k tomu, že následkem tohoto rozhodnutí byl případ předán zpět ústřednímu obvodnímu soudu v Budě, který Ágnes Hankissovou dne 6. února 2009 zprostil obvinění; vzhledem k tomu, že žalující strana podala proti tomuto rozsudku odvolání k městskému soudu v Budapešti, jenž dne 25. března 2009 rozhodl potvrdit rozsudek obvodního soudu ve všech bodech,

E.  vzhledem k tomu, že dne 12. listopadu 2009 Nejvyšší soud Maďarské republiky zrušil oba rozsudky na základě porušení hmotného práva a nařídil ústřednímu obvodnímu soudu v Budě, aby zahájil nové řízení,

F.  vzhledem k tomu, že Ágnes Hankissová je od 15. července 2009 poslankyní Evropského parlamentu,

G.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie v průběhu zasedání Evropského parlamentu jeho členové na území vlastního státu požívají imunity přiznávané členům parlamentu vlastního státu; a vzhledem k tomu, že Evropský parlament je oprávněn svého člena imunity zbavit,

H.  vzhledem k tomu, že podle oddílu 552 pododdílu 1 maďarského zákona o trestním řízení musí být trestní řízení proti osobě požívající imunitu pozastaveno a je třeba požádat o zbavení imunity, a vzhledem k tomu, že oddíl 551 pododdíl 1 tohoto zákona stanoví, že trestní řízení např. proti poslanci nebo poslankyni Evropského parlamentu smí být zahájeno pouze poté, co je dotyčný poslanec či poslankyně zbaven(a) imunity,

I.  vzhledem k tomu, že oddíl 12 pododdíl 1 zákona LVII z roku 2004 stanoví, že v případech spadajících do sféry soukromých žalob musí soud podat žádost o zbavení imunity předsedovi Evropského parlamentu,

J.  vzhledem k tomu, že v novém řízení, které následovalo po zrušení rozsudku, Ágnes Hankissová uvedla, že je poslankyní Evropského parlamentu, následkem čehož rozhodl ústřední obvodní soud v Budě, jednaje podle oddílu 552 pododdílu 1 maďarského zákona o trestním řízení a oddílu 12 zákona LVII z roku 2004, o pozastavení řízení a podání žádosti o zbavení imunity,

K.  vzhledem k tomu, že je tudíž v tomto případě vhodné doporučit, aby bylo žádosti o zbavení imunity vyhověno,

1.  rozhodl, aby byla Ágnes Hankissová zbavena imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru neprodleně předal příslušnému orgánu Maďarské republiky a Ágnes Hankissové.

(1) Věc 101/63 Wagner v. Fohrmann a Krier, Recueil, 1964, s. 195, věc 149/85 Wybot v. Faure a další, Recueil, 1986, s. 2391, věc T-345/05 Mote v. Parlament, Sb. rozh., 2008, s. II-2849, spojené věci C-200/07 a C-201/07 Marra v. De Gregorio a Clemente, Sb. rozh., 2008, s. I-7929 a věc T-42/06 Gollnisch v. Parlament.


Důkaz původu pro některé textilní výrobky ***I
PDF 282kWORD 41k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. června 2011 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1541/98 o důkazu původu pro některé textilní výrobky třídy XI kombinované nomenklatury, které jsou propuštěny do volného oběhu ve Společenství, a o podmínkách pro přijetí tohoto důkazu a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí (KOM(2010)0544 – C7-0316/2010 – 2010/0272(COD))
P7_TA(2011)0248A7-0156/2011

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0544),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0316/2010),

–  s ohledem na čl. 294, odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0156/2011),

1.  přijímá svůj níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu, Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského Parlamentu přijatý v prvním čtení dne 7. června 2011 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2011, kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1541/98 o důkazu původu pro některé textilní výrobky třídy XI kombinované nomenklatury, které jsou propuštěny do volného oběhu ve Společenství, a o podmínkách pro přijetí tohoto důkazu a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí

P7_TC1-COD(2010)0272


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 955/2011.)


Účast Chorvatska na činnosti Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost ***
PDF 194kWORD 30k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. června 2011 týkající se návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Chorvatskou republikou o účasti Chorvatské republiky na činnosti Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (11633/2010 – C7-0026/2011 – 2010/0011(NLE))
P7_TA(2011)0249A7-0186/2011

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (11633/2010),

–  s ohledem na návrh dohody mezi Evropskou unií a Chorvatskou republikou o účasti Chorvatské republiky na činnosti Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (11633/2010),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s čl. 168 odst. 5 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0026/2011),

–  s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 8 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0186/2011),

1.  uděluje svůj souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Chorvatské republiky.


Dopravní aplikace globálních družicových navigačních systémů – krátkodobá a střednědobá politika EU
PDF 223kWORD 57k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. června 2011 o dopravních aplikacích globálních družicových navigačních systémů – krátkodobá a střednědobá politika EU (2010/2208(INI))
P7_TA(2011)0250A7-0084/2011

Evropský parlament,

–  s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 14. června 2010 nazvané „Akční plán pro aplikace globálního družicového navigačního systému (GNSS)“ (KOM(2010)0308),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 1. října 2010 týkající se tohoto akčního plánu (14146/2010),

–  s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 6. října 2010 nazvané „Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020: Unie inovací“ (KOM(2010)0546),

–  s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 18. ledna 2011 o střednědobém přezkumu evropských programů družicové navigace (KOM(2011)0005), v níž se uvádí, že na dokončení infrastruktury družicové navigace je zapotřebí značných finančních prostředků,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 ze dne 9. července 2008 o dalším provádění evropských programů družicové navigace (EGNOS a Galileo)(1),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 ze dne 12. července 2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy(2),

–  s ohledem na zelenou knihu Komise ze dne 8. prosince 2006 o aplikacích družicové navigace (KOM(2006)0769),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 912/2010 ze dne 22. září 2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS, kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 29. ledna 2004 o sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění programu Galileo(4),

–  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0084/2011),

A.  vzhledem k tomu, že aplikace GNSS jsou nyní ústředním a nepostradatelným prvkem činnosti každého odvětví dopravy, a vzhledem k tomu, že jejich účinné a účelné využívání zvyšuje bezpečnost dopravy, která je díky nim i šetrnější k životnímu prostředí a hospodárnější,

B.  vzhledem k tomu, že z hlediska objemu 20 % a z hlediska hodnoty 44 % aplikací GNSS bylo vyvinuto pro dopravu a u dalších 5 % se jedná o bezpečnostní aplikace, které jsou většinou s dopravou spojené,

C.  vzhledem k tomu, že základní infrastruktura Evropské unie, jíž je zapotřebí pro fungování GNSS, nemůže být trvale odkázána na systémy, které byly původně vyvinuty jinými zeměmi pro odlišné účely,

D.  vzhledem k tomu, že EGNOS je uzavřený systém doplňující GPS, který k provádění početních a korekčních operací potřebuje signály GPS, a je na nich tudíž závislý; vzhledem k tomu, že dokud nebude uveden do provozu systém Galileo, nebude k dispozici skutečně nezávislý globální družicový navigační systém,

E.  vzhledem k tomu, že evropský systém EGNOS je navržen tak, aby odpovídal významným, různorodým současným a budoucím nárokům evropského a světového průmyslu, například v oblasti bezpečnosti dopravy a sledovatelnosti, a současně naplňoval cíle nové, proaktivnější, evropské průmyslové politiky, a vzhledem k tomu, že je rovněž kompatibilní s GPS i s výrazně přesnějším systémem Galileo a že tyto systémy doplňuje,

F.  vzhledem k tomu, že dopravní aplikace GNSS určené ke komerčnímu využití a systém Galileo představují rostoucí světový trh, který je třeba co nejvíce zabezpečit v hospodářském zájmu evropského průmyslu a v zájmu vytváření kvalifikovaných pracovních míst,

G.  vzhledem k tomu, že GNSS budou hrát zásadní úlohu při podpoře a prosazování využívání inteligentních dopravních systémů,

H.  vzhledem k tomu, že rozvoj aplikací a služeb GNSS je nezbytným předpokladem toho, aby byla plně využita investice do infrastruktury, kterou představuje systém Galileo, a aby byla bezezbytku zužitkována kapacita tohoto systému,

I.  vzhledem k tomu, že investice do tohoto odvětví mají dopad na všechny politiky EU, a vzhledem k tomu, že rozšíření a provoz tohoto systému bude mít bezprostřední vliv na naplňování strategie EU 2020 a z hlediska rozvoje potenciálu evropského trhu s aplikacemi a službami GNSS na vytváření pracovních míst a zvyšování konkurenceschopnosti Evropy,

J.  vzhledem k tomu, že projekty GNSS a Galileo mají značný přínos pro evropskou průmyslovou politiku, a vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit, aby byly úspěšné,

1.  vítá sdělení Komise „Akční plán pro aplikace globálního družicového navigačního systému (GNSS)“ a soubor konkrétních odvětvových, regulačních a horizontálních opatření, která v něm Komise navrhla;

2.  souhlasí s Komisí, že cílený akční plán představuje v této chvíli nejlepší způsob, jak dále stimulovat vývoj a používání aplikací EGNOS a Galileo, a to zejména v dopravě; zdůrazňuje, že družicové navigační systémy by měly zajišťovat interoperabilitu mezi různými systémy (včetně konvenčních) a měly by rovněž umožňovat intermodální využití pro služby osobní i nákladní přepravy;

3.  konstatuje, že z 15 odvětvových návrhů představených v akčním plánu se jich devět přímo týká dopravy a většina ostatních je potřebná pro zajištění podpory příslušných dopravních aplikací;

4.  vyzývá Komisi, aby zajistila urychlenou certifikaci systému EGNOS pro civilní letectví prostřednictvím příslušných úřadů;

5.  souhlasí s tím, že k uskutečnění programu výzkumu uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe (SESAR) je strategicky nezbytné prosazovat využívání aplikací EGNOS a Galileo v civilním letectví, zejména během přistávacích manévrů a na malých letištích;

6.  vyjadřuje politování nad tím, že EGNOS v současné době nepokrývá celou Evropskou unii, a žádá, aby bylo přednostním úkolem rozšířit pokrytí tohoto systému na jižní, východní a jihovýchodní Evropu, aby mohl být využíván v celé Evropě ve všech odvětvích dopravy, přičemž zdůrazňuje, že je důležité zajistit rozšíření jeho pokrytí také na země zapojené do programu MEDA a na Blízký východ a Afriku;

7.  zdůrazňuje význam GNSS při vývoji inteligentních dopravních systémů; poukazuje na to, že inteligentní dopravní systémy mohou přinést účinnější, čistější a bezpečnější řešení pro dopravu a že náležité zajišťování řady služeb v rámci těchto systémů vyžaduje plně funkční systémy GNSS;

8.  souhlasí s názorem, že EGNOS a Galileo mohou významně podpořit řízení silniční dopravy a že je v tomto odvětví nutné uspořádat informační kampaň, mají-li být lépe využity možnosti, které tyto systémy nabízejí v souvislosti s vybíráním mýtného, s využíváním systému eCall, s rezervacemi bezpečných parkovacích míst pro kamiony prostřednictvím internetu a se sledováním pohybu vozidel v reálném čase, s cílem zvýšit bezpečnost silničního provozu a snížit jeho dopady na životní prostředí;

9.  vyzývá proto Komisi, aby předložila potřebné legislativní návrhy, aby bylo možné využít přínosu GNSS, pokud jde o větší bezpečnost všech druhů dopravy, zejména na komunikacích, a zefektivnit nákladní dopravu;

10.  naléhavě vyzývá Komisi, aby prohloubila průmyslovou spolupráci se zeměmi, které nejsou členy EU, s cílem podporovat rozvoj a interoperabilitu aplikací a služeb EGNOS a Galileo;

11.  souhlasí s tím, že by Komise měla pečlivě posoudit, zda je třeba upravit platné právní předpisy o digitálních tachografech, má-li být zajištěno náležité využívání příležitostí, jež nabízí GNSS v oblasti určování polohy a poskytování informací o rychlosti;

12.  souhlasí s tím, že GNSS mohou významně přispět k větší bezpečnosti a účinnosti přepravy a že by Komise měla přijmout opatření ke zvýšení informovanosti a zlepšení znalostí o možném využití GNSS pro námořní a vnitrozemskou vodní dopravu a ke schválení aplikací založených na systému EGNOS na úrovni Mezinárodní námořní organizace (IMO) a Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO);

13.  podporuje záměr Komise vést kampaně, které zvýší informovanost různých zainteresovaných stran, s cílem dodat evropskému průmyslu důvěru k investování do komerčního potenciálu projektů družicové navigace EU;

14.  vyzývá Komisi, aby účinně uplatňovala ambiciózní opatření ke zvyšování informovanosti uvedená v akčním plánu s cílem zajistit rozsáhlé využívání systému EGNOS v Evropě ve všech oblastech, kde je to možné, a dosáhnout tak komplexnějšího přístupu;

15.  trvá na tom, že by Komise měla v souvislosti s rozpočtovým procesem a budoucím víceletým finančním rámcem (VFR) navrhnout opatření, jež zajistí, aby byla pro výzkum a vývoj GNSS i pro jeho provoz zajištěna náležitá úroveň financování; zdůrazňuje, že financování odvětví dopravy z prostředků EU je již nyní nedostatečné, a vynakládání dalších zdrojů na GNSS by proto nemělo vést k omezení financování jiných priorit v rámci společné dopravní politiky; ve vztahu k tomuto projektu i k projektům podobné povahy, jako jsou například sítě TEN-T, znovu vyzývá Komisi, aby předložila víceletý návrh financování, který bude přesahovat období VFR, a vytvořila tak stabilní a spolehlivý finanční rámec pro ambicióznější evropské projekty, jejichž rozsah překračuje stávající hranice;

16.  vyzývá Komisi, aby zvážila, zda by nemohly příjmy z komerčních aktivit založených na systému Galileo plynout do rozpočtu EU;

17.  vyzývá Komisi, aby informovala Parlament o tom, z jakých zdrojů budou po uvedení systému Galileo do provozu hrazeny roční náklady na jeho údržbu v odhadované výši 800 mil. EUR;

18.  vyzývá Komisi, aby předložila komplexní strategii financování, které by vedle odpovídajících příspěvků EU a členských států mohlo být založeno mimo jiné na koordinovaných daňových pobídkách, zjednodušených postupech získávání grantů a opatřeních, jež by mohla přinést rizikový kapitál malým a středním podnikům a usnadnit vývoj aplikací EGNOS a Galileo a jejich uvádění na trh, a to ve spolupráci s Evropskou investiční bankou a Evropským investičním fondem;

19.  vyzývá Komisi, aby zajistila, že bude pro vývoj aplikací GNSS k dispozici částka 100 mil. EUR, která bude pravděpodobně chybět v prostředcích na platby pro oblast výzkumu v sedmém rámcovém programu;

20.  naléhá na Komisi, aby prověřila, jak by zjednodušené postupy mohly zaručit účinnější a transparentnější vyplácení finančních prostředků na podporu výzkumu v oblasti dopravy pro všechny založené na GNSS, a to se zvláštním ohledem na potřeby osob se zdravotním postižením a s důrazem na malé a střední podniky;

21.  vyzývá Komisi, aby pomohla malým a středním podnikům získat snadnější přístup k evropským finančním prostředkům určeným na podporu inovací ve vztahu k aplikacím GNSS, zejména na základě sedmého a osmého rámcového programu;

22.  naléhavě vyzývá Komisi, aby prověřila, jaké obavy ohledně ochrany údajů mohou pramenit z využívání aplikací a služeb EGNOS, a aby se maximálně zasadila o rozptýlení těchto obav;

23.  konstatuje, že je třeba investovat do výzkumu aplikací a služeb GNSS, a to se zvláštním ohledem na specifické potřeby osob se zdravotním postižením, neboť takové investice mají rozhodující význam pro náležitý rozvoj a využívání služeb GNSS;

24.  vyzývá Komisi, aby podněcovala k iniciativám zaměřeným na vytváření odvětvových servisních středisek, především v námořním sektoru;

25.  vyjadřuje politování nad tím, že kvůli nedostatku finančních prostředků na výzkum a inovace aplikací, které jsou založeny na systému EGNOS nebo Galileo, se výrazně zpomaluje technologický pokrok, růst průmyslové kapacity a environmentálně účinné využívání v Evropské unii, a naléhavě proto vyzývá Komisi, aby zavedla opatření, která umožní malým a středním podnikům získat k financování snadnější přístup;

26.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 196, 24.7.2008, s. 1.
(2) Úř. věst. L 246, 20.7.2004, s. 1.
(3) Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 11.
(4) Úř. věst. C 96 E, 21.4.2004, s. 128.


Mezinárodní dohody v oblasti letectví podle Lisabonské smlouvy
PDF 217kWORD 52k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. června 2011 o mezinárodních dohodách v oblasti letectví podle Lisabonské smlouvy (2010/2207(INI))
P7_TA(2011)0251A7-0079/2011

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 20. října 2010 o revizi rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí(1) („rámcová dohoda“),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 17. června 2010 o dohodě mezi EU a USA o letecké dopravě(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 5. května 2010 o zahájení jednání se Spojenými státy americkými, Austrálií a Kanadou o dohodách o jmenné evidenci cestujících (PNR)(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. dubna 2007 o vytvoření Společného evropského leteckého prostoru(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2007 o uzavření dohody o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé(5),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 17. ledna 2006 o rozvoji vnější politiky Společenství v oblasti letectví(6),

–  s ohledem na sdělení Komise s názvem „Rozvoj vnější politiky Společenství v oblasti letectví“ (KOM(2005)0079),

–  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 218 této smlouvy,

–  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0079/2011),

A.  vzhledem k tomu, že před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost byl Parlament v záležitostech uzavírání mezinárodních dohod o letecké dopravě pouze konzultován,

B.  vzhledem k tomu, že nyní je nutný souhlas Parlamentu pro dohody v oblastech, na něž se vztahuje řádný legislativní postup,

C.  vzhledem k tomu, že jedná-li Komise o dohodách mezi Unií a třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi, má být Parlament „okamžitě a plně informován ve všech etapách tohoto postupu“(7),

D.  vzhledem k tomu, že rámcová dohoda by měla zajistit nejvyšší možnou míru efektivity a transparentnosti při uplatňování pravomocí a výsad orgánů,

E.  vzhledem k tomu, že se v rámcové dohodě Komise zavázala uplatňovat vůči Parlamentu a Radě zásadu rovného zacházení v legislativních a rozpočtových otázkách, zejména pak pokud jde o přístup na jednání, a poskytování příspěvků a dalších informací,

Úvod

1.  domnívá se, že komplexní dohody v oblasti letectví se sousedními zeměmi nebo významnými globálními partnery mohou cestujícím, provozovatelům nákladní dopravy a leteckým společnostem poskytnout značné výhody díky přístupu na trh a sbližování právních předpisů, což podporuje spravedlivou hospodářskou soutěž, a to i s ohledem na státní dotace a sociální a ekologické normy;

2.  uznává, že k zajištění právní jistoty jsou nezbytné horizontální dohody, které stávající bilaterální dohody harmonizují s právem Společenství a které přinášejí i další výhody v podobě zjednodušení a záruky, že všechny letecké společnosti Unie budou požívat stejných práv;

3.  připomíná, že normy bezpečnosti letectví mají zásadní význam pro cestující, posádku i odvětví letectví jako celku, a podporuje proto uzavírání dohod o bezpečnosti letectví se zeměmi s významným zastoupením odvětví výroby letadel, neboť pokud se podaří omezit na nejnižší možnou míru duplicitu při provádění hodnocení, testů a kontrol, bude možné snížit náklady a vytvořit konzistentně přísné normy;

4.  vyjadřuje politování nad skutečností, že Rada ještě neudělila Komisi mandát k vyjednání komplexní dohody o letecké dopravě s tak důležitými obchodními partnery, jako jsou Čínská lidová republika a Indie; zastává názor, že tento chybějící mandát stále více poškozuje zájmy Unie, zejména pokud přihlédneme k rychlému růstu těchto ekonomik;

5.  upozorňuje na skutečnost, že na nejnovějším seznamu platných dohod v oblasti letectví sestaveném Komisí chybí tak důležité země, jako je Japonsko či Ruská federace;

6.  vyjadřuje znepokojení nad stále otevřenou otázkou přeletů nad Sibiří; vyzývá Komisi, aby vyvinula veškeré nutné úsilí, a to i projednáváním této záležitosti v souvislosti s jednáními o přístupu Ruska ke Světové obchodní organizaci, a zabránila narušování hospodářské soutěže mezi leteckými dopravci v EU;

Kritéria pro posouzení dohody

7.  zdůrazňuje, že při každém jednání je třeba porovnávat výhody plynoucí z brzkého uzavření dohody s tím, čeho by bylo dosaženo, pokud bychom uzavření dohody oddálili ve snaze o dosažení lepšího výsledku;

8.  poukazuje na to, že při posuzování komplexních dohod předložených k vyslovení souhlasu se bude Parlament snažit uplatňovat jednotný soubor kritérií; konstatuje, že při takovém posuzování se Parlament zaměří na to, aby zjistil, do jaké míry jsou splněna následující kritéria: omezení přístupu na trh a investičních příležitostí jsou uvolněna vyváženým způsobem; jsou poskytovány pobídky s cílem zachovat a rozšířit sociální a ekologické normy; jsou poskytnuty dostatečné záruky v oblasti ochrany osobních údajů a soukromí; je zohledněno vzájemné uznávání v oblasti bezpečnosti a bezpečnostních norem a je zajištěna vysoká úroveň ochrany práv cestujících;

9.  domnívá se, že je nezbytně nutné stanovit celosvětové normy ochrany osobních údajů a soukromí a že kritéria, která vytyčil Parlament ve svém usnesení ze dne 5. května 2010, jsou vhodnou předlohou podobné dohody; konstatuje, že Unie by při vytváření těchto celosvětových norem měla hrát průkopnickou roli;

10.  upozorňuje na to, že odvětví letecké dopravy rostoucí měrou přispívá ke globálnímu oteplování, a domnívá se, že dohody by měly obsahovat závazek, že strany budou v rámci Mezinárodní organizace pro civilní letectví spolupracovat na snižování emisí z letecké dopravy, spolu s cílem rozšířit technickou spolupráci v oblasti klimatologie (vypouštění CO2 a dalších látek ovlivňujících klima do atmosféry), výzkumu a technologického rozvoje a účinnosti pohonných hmot;

11.  zdůrazňuje, že řada aspektů regulace letectví, včetně omezení hluku a nočních letů, by měla být určována na místní úrovni v plném souladu se zásadou spravedlivé hospodářské soutěže a subsidiarity; žádá Komisi, aby tyto záležitosti koordinovala na evropské úrovni s přihlédnutím k vnitrostátním právním předpisům členských států a k zásadě „vyváženého přístupu“, jak ji definovala Mezinárodní organizace pro civilní letectví;

12.  vyzývá Komisi, aby dohod o letecké dopravě využívala k prosazování mezinárodní legislativy v oblasti sociálních práv, a to zejména pracovních norem obsažených v základních úmluvách Mezinárodní organizace práce (MOP 1930–1999), hlavních zásadách OECD pro nadnárodní podniky (1976, revidovány v roce 2000) a Římských úmluvách o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy z roku 1980;

13.  poukazuje na to, že v případě dohod o bezpečnosti ke kritériím patří: úplné vzájemné uznávání certifikačních metod a postupů, výměna bezpečnostních údajů, společné inspekce, zvýšená spolupráce v oblasti regulace a konzultace na technické úrovni; problémy tak budou odstraněny dříve, než povedou ke spuštění mechanismu pro řešení sporů;

Postup

14.  zdůrazňuje skutečnost, že Parlament musí sledovat postup od samého začátku, aby mohl rozhodnout o udělení či odmítnutí souhlasu na konci jednání; zastává názor, že je rovněž v zájmu dalších orgánů, aby všechny důležité otázky, jež by mohly ovlivnit ochotu Parlamentu udělit souhlas, byly odhaleny a řešeny již v raných stádiích jednání;

15.  připomíná, že již rámcová dohoda z roku 2005 zavazovala Komisi, aby Parlamentu poskytovala včasné a jasné informace již při přípravě, v průběhu a při uzavírání mezinárodních jednání; konstatuje, že revidovaná rámcová dohoda z října roku 2010 zvlášť upozorňuje na skutečnost, že Parlament musí být od začátku pravidelně a podrobně informován o probíhajícím postupu ve všech fázích jednání o dohodě, a to při zachování důvěrnosti v nezbytných případech;

16.  očekává, že Komise bude příslušnému výboru Parlamentu poskytovat informace o tom, že má v úmyslu navrhnout zahájení jednání s cílem uzavřít či změnit mezinárodní dohody o letecké dopravě, a poskytne mu kromě jiných relevantních dokumentů a informací také návrhy směrnic a textů pro jednání a návrhy dokumentů, které mají být parafovány; očekává, že role Parlamentu bude ve vztahu k jakýmkoli dalším změnám mezinárodních dohod o letecké dopravě výslovně stanovena v těchto dokumentech;

17.  konstatuje, že v souladu s článkem 24 rámcové dohody musí výše uvedené informace být Parlamentu doručeny tak, aby k nim v případě potřeby mohl vyjádřit své stanovisko; důrazně vyzývá Komisi, aby Parlamentu podala zprávu o tom, jakým způsobem jsou zohledňována jeho stanoviska;

18.  bere na vědomí, že obdrží-li Parlament citlivé informace o probíhajících jednáních, má povinnost zachovat mlčenlivost;

19.  konstatuje, že podle jednacího řádu Parlamentu může plenární zasedání „na základě zprávy příslušného výboru […] přijmout doporučení a požadovat jejich zohlednění před uzavřením mezinárodní dohody“ (čl. 90 odst. 4);

20.  uznává, že dohody o letecké dopravě často přisuzují významnou úlohu smíšenému výboru, především pak v otázkách sbližování právních předpisů; uznává rovněž, že v mnoha případech představuje tento postup pružnější a účinnější způsob rozhodování, než je snaha o zapracování takových požadavků do vlastní dohody; vyzdvihuje však, že je důležité, aby byl Parlament včas a plně informován o práci různých smíšených výborů;

21.  vyzývá Komisi, aby za účelem zachování toku informací Parlamentu pravidelně, ale ne méně než jednou za tři roky, předkládala zprávu obsahující analýzu silných a slabých stránek platných dohod; konstatuje, že na základě této zprávy by Parlament mohl efektivněji posuzovat budoucí dohody;

o
o   o

22.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2010)0366.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2010)0239.
(3) Úř. věst., C 81 E, 15. 3. 2011, s. 70.
(4) Úř. věst. C 74 E, 20. 3. 2008, s. 506.
(5) Úř. věst. C 301 E, 13. 12. 2007, s. 143.
(6) Úř. věst. C 287 E, 24. 11. 2006, s. 84.
(7) Ustanovení čl. 218 odst. 10 Smlouvy o fungování Evropské unie.


Výběr poplatků za užívání komunikací těžkými nákladními vozidly ***II
PDF 290kWORD 52k
Usnesení
Text
Příloha
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. června 2011 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (15145/1/2010 – C7-0045/2011 – 2008/0147(COD))
P7_TA(2011)0252A7-0171/2011

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (15145/1/2010 – C7-0045/2011),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 16. prosince 2009(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 12. února 2009(2),

–  s ohledem na stanovisko Komise (KOM(2011)0069),

–  s ohledem na své stanovisko v prvním čtení(3) k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0436),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 66 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro dopravu a cestovní ruch (A7-0171/2011),

1.  přijímá níže uvedený postoj ve druhém čtení;

2.  schvaluje prohlášení, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  bere na vědomí prohlášení Komise a společné prohlášení maďarského předsednictví a nadcházejícího polského, dánského a kyperského předsednictví Rady připojené k tomuto usnesení;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 7. června 2011 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/.../EU, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly

P7_TC2-COD(2008)0147


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice 2011/76/EU.)

PŘÍLOHA

Prohlášení Evropského parlamentu

Evropský parlament lituje skutečnosti, že Rada nebyla v souvislosti s návrhem na změnu směrnice 1999/62/ES ochotna akceptovat povinné zveřejnění srovnávacích tabulek. Tímto prohlašuje, že dohoda dosažená mezi Evropským parlamentem a Radou při trojstranném jednání konaném dne 23. května 2011 ohledně směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (Eurovignette), nepředjímá výsledek interinstitucionálních jednání o srovnávacích tabulkách.

Evropský parlament vyzývá Evropskou komisi, aby jej do dvanácti měsíců po přijetí této dohody informovala na plenárním zasedání a aby na konci období pro provedení vypracovala zprávu o praxi členských států při vypracovávání jejich vlastních tabulek, z níž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a zveřejní je.

Prohlášení Komise o srovnávacích tabulkách

Komise připomíná, že je odhodlána zajistit, aby členské státy v zájmu občanů, v zájmu zdokonalení tvorby právních předpisů a zvyšování jejich transparentnosti a s cílem usnadnit posuzování souladu vnitrostátních právních předpisů s právem Unie vytvářely srovnávací tabulky, z nichž bude patrné spojení směrnice EU s prováděcími opatřeními přijatými členskými státy, a aby v rámci provádění právních předpisů EU ve vnitrostátním právu tyto tabulky předkládaly Komisi.

Komise vyslovuje politování nad nedostatkem podpory pro ustanovení zahrnutá do návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (Eurovignette), jejichž cílem bylo učinit vytvoření srovnávacích tabulek povinným.

Komise je v duchu kompromisu a v zájmu zajištění bezodkladného přijetí návrhu ochotna přistoupit na to, aby bylo v textu obsažené mandatorní ustanovení o srovnávacích tabulkách nahrazeno příslušným bodem odůvodnění, v němž by byly členské státy vybídnuty k dodržování tohoto postupu. Bude do dvanácti měsíců po přijetí této dohody na plenárním zasedání informovat a na konci období pro provedení vypracuje zprávu o praxi členských států při vypracovávání, pro svou potřebu i v zájmu Unie, jejich vlastních tabulek, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a zveřejní je.

Postoj, který Komise zaujímá v souvislosti s tímto návrhem, však nesmí být považován za precedens. Komise bude pokračovat ve svém úsilí o to, aby ve spolupráci s Evropským parlamentem a Radou nalezla vhodné řešení této horizontální institucionální otázky.

Prohlášení maďarského a nadcházejícího polského, dánského a kyperského předsednictví Rady

Tímto se prohlašuje, že dohoda dosažená mezi Radou a Evropským parlamentem při trojstranném jednání konaném dne 23. května 2011 ohledně směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (Eurovignette), nepředjímá výsledek interinstitucionálních jednání o srovnávacích tabulkách.

(1) Úř. věst. C 255, 22. 9. 2010, s. 92.
(2) Úř. věst. C 120, 28. 5. 2009, s. 47.
(3) Úř. věst. C 87 E, 1.4.2010, s. 345.


Evropské environmentální hospodářské účty ***I
PDF 278kWORD 73k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. června 2011 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských environmentálních hospodářských účtech (KOM(2010)0132 – C7-0092/2010 – (2010/0073(COD))
P7_TA(2011)0253A7-0330/2010

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2010)0132),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0092/2010),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a na stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A7-0330/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a národním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 7. června 2011 k přijetí k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech

P7_TC1-COD(2010)0073


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 691/2011.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí