Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 7 Ιουνίου 2011 - Στρασβούργο
Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (H.G. Wessberg - SV)
 Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Ágnes Hankiss
 Δικαιολογητικά καταγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ***I
 Συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας ***
 Εφαρμογές του Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης στις μεταφορές
 Διεθνείς συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας
 Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα ***II
 Ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοοικονομικοί λογαριασμοί ***I

Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (H.G. Wessberg - SV)
PDF 261kWORD 31k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του H.G. Wessberg ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C7-0103/2011 – 2011/0803(NLE))
P7_TA(2011)0246A7-0190/2011

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0103/2011),

–  έχοντας υπόψη ότι κατά τη συνεδρίασή της στις 24 Μαΐου 2011 η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού άκουσε το προτεινόμενο από το Συμβούλιο υποψήφιο μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (Α7-0190/2011),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο H.G. Wessberg πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ,

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με τη πρόταση του Συμβουλίου να διορισθεί ο H.G. Wessberg ως μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.


Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Ágnes Hankiss
PDF 279kWORD 40k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας της Ágnes Hankiss (2010/2213(IMM))
P7_TA(2011)0247A7-0196/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση άρσης της ασυλίας της Ágnes Hankiss, που διαβίβασε το Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Βούδα, στις 6 Ιουλίου 2010, και που ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 6 Σεπτεμβρίου 2010,

–  έχοντας ακούσει την Ágnes Hankiss στις 11 Απριλίου 2011 σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου της 8ης Απριλίου 1965 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008 και 19 Μαρτίου 2010(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 2, και το άρθρο 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (Α7-0196/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Βούδα, Βουδαπέστη, ζήτησε την άρση της ασυλίας της Ágnes Hankiss, βουλευτή του Κοινοβουλίου, προκειμένου να διεξαγάγει νέες ποινικές διαδικασίες κατά της Ágnes Hankiss όπως διέταξε με απόφασή του το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρση της ασυλίας της Ágnes Hankiss σχετίζεται με εικαζόμενο αδίκημα δυσφήμισης σύμφωνα με το τμήμα 181 του ουγγρικού ποινικού κώδικα κατόπιν δήλωσης που έγινε κατά τη διάρκεια του προγράμματος «Péntek 8 mondatvadász» στις 23 Ιανουαρίου 2004,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά της Ágnes Hankiss υποβλήθηκε μήνυση από ιδιώτη που φέρει ημερομηνία 18 Φεβρουαρίου 2004 και που υποβλήθηκε στο Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Βούδα στις 23 Φεβρουαρίου 2004· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Βούδα εξέδωσε την απόφασή του στις 28 Ιουνίου 2005, κατά της οποίας κατόπιν ασκήθηκε έφεση στο Δημοτικό Δικαστήριο της Βουδαπέστης που ακύρωσε την απόφαση αυτή στις 3 Φεβρουαρίου 2006,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεπεία τούτου η υπόθεση παραπέμφθηκε εκ νέου στο Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Βούδα, το οποίο απήλλαξε των κατηγοριών την Ágnes Hankiss στις 6 Φεβρουαρίου 2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηνυτής άσκησε έφεση κατά της απόφασης αυτής στο Δημοτικό Δικαστήριο της Βουδαπέστης, το οποίο στις 25 Μαρτίου 2009 αποφάσισε να επικυρώσει την απόφαση του Κεντρικού Περιφερειακού Δικαστηρίου στο σύνολό της,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 12 Νοεμβρίου 2009 το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας ακύρωσε αμφότερες τις αποφάσεις λόγω παραβίασης ουσιαστικού νόμου και παρήγγειλε στο Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Βούδας να διεξαγάγει νέες διαδικασίες,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ágnes Hankiss διατελεί βουλευτής του Κοινοβουλίου από τις 15 Ιουλίου 2009,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη διάρκεια των συνόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα μέλη του απολαύουν εντός της επικράτειας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους· και λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δεν εμποδίζει την άσκηση του δικαιώματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να άρει την ασυλία ενός από τα μέλη του,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τμήμα 552 παράγραφος 1 του ουγγρικού νόμου περί ποινικών διαδικασιών απαιτεί να αναστέλλονται οι ποινικές διαδικασίες κατά προσώπου που απολαύει ασυλίας και να ζητείται η άρση της ασυλίας αυτής, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το τμήμα 551 παράγραφος 1 του νόμου αυτού ορίζει ότι ποινικές διαδικασίες μπορούν να κινούνται κατά, μεταξύ άλλων, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μόνο μετά την αναστολή της ασυλίας,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τμήμα 12 παράγραφος 1 του νόμου LVII του 2004 ορίζει ότι η αίτηση για την άρση της ασυλίας όσον αφορά τις υποθέσεις που εισάγονται στο δικαστήριο κατόπιν μηνύσεως υποβάλλεται από το δικαστήριο στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις νέες διαδικασίες που ακολούθησαν την ακύρωση η Ágnes Hankiss δήλωσε ότι διατελεί βουλευτής του Κοινοβουλίου και ότι συνεπώς το Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Βούδα, ενεργώντας βάσει του τμήματος 552, παράγραφος 1 του ουγγρικού νόμου περί ποινικών διαδικασιών και του τμήματος 12 του νόμου LVII του 2004, αποφάσισε να αναστείλει τις διαδικασίες και να ζητήσει την άρση της ασυλίας,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι συνεπώς σκόπιμο να συστήσει εν προκειμένω της άρση της βουλευτικής ασυλίας,

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία της Ágnes Hankiss·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμέσως την παρούσα απόφαση της αρμόδιας επιτροπής του στην αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας και στην Ágnes Hankiss.

(1) Υπόθεση 101/63 Wagner κατά Fohrmann και Krier [1964] ECR 195, Υπόθεση 149/85 Wybot κατά Faure και άλλων [1986] Συλλογή 2391, Υπόθεση T-345/05 Mote κατά Κοινοβουλίου [2008] Συλλογή II-2849, Συνεκδικασθείσες Υποθέσεις C-200/07 και C-201/07 Marra κατά De Gregorio και Clemente [2008] Συλλογή I-7929, και Υπόθεση T-42/06 Gollnisch κατά Κοινοβουλίου.


Δικαιολογητικά καταγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ***I
PDF 267kWORD 34k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1541/98 του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιολογητικά καταγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων υπαγόμενων στο τμήμα ΧΙ της συνδυασμένης ονοματολογίας και τιθέμενων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα, καθώς και με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα δικαιολογητικά αυτά δύνανται να γίνουν αποδεκτά και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών (COM(2010)0544 – C7-0316/2010 – 2010/0272(COD))
P7_TA(2011)0248A7-0156/2011

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0544),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 207, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0316/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0156/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2011 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1541/98 του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιολογητικά καταγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων υπαγόμενων στο τμήμα ΧΙ της συνδυασμένης ονοματολογίας και τιθέμενων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα, καθώς και με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα δικαιολογητικά αυτά δύνανται να γίνουν αποδεκτά και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών

P7_TC1-COD(2010)0272


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 955./2011.)


Συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας ***
PDF 255kWORD 31k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2011 επί του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κροατίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (11633/2010 – C7-0026/2011 – 2010/0011(NLE))
P7_TA(2011)0249A7-0186/2011

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (11633/2010),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κροατίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (11633/2010),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 168, παράγραφος 5 και 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0026/2011),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0186/2011),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Κροατίας.


Εφαρμογές του Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης στις μεταφορές
PDF 339kWORD 64k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις εφαρμογές του Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης στις μεταφορές - βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη πολιτική της ΕΕ (2010/2208(INI))
P7_TA(2011)0250A7-0084/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου 2010, προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών σχετικά με το σχέδιο δράσης σχετικά με τις εφαρμογές του Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης GNSS (COM(2010)0308),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 1ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με αυτό το σχέδιο δράσης (14146/2010),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2010, προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020: Ένωση καινοτομίας» (COM(2010)0546),

  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 18ης Ιανουαρίου 2011 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, που αποτελεί την ενδιάμεση εξέταση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ραδιοπλοήγησης μέσω δορυφόρου (COM(2011)0005), όπου υποστηρίζεται η ανάγκη πρόβλεψης σημαντικών δημοσιονομικών πόρων προκειμένου να ολοκληρωθούν οι υποδομές της ραδιοπλοήγησης μέσω δορυφόρου,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo)(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2004, σχετικά με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης(2),

–  έχοντας υπόψη το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις Εφαρμογές Δορυφορικής Πλοήγησης (CΟΜ(2006)0769),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 912/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, για τη σύσταση Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS, την ακύρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 σχετικά με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 29ης Ιανουαρίου 2004, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την κατάσταση προόδου του προγράμματος Galileo(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0084/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εφαρμογές του GNSS συνιστούν πλέον κεντρική και απαραίτητη πτυχή δραστηριότητας σε όλους τους τομείς των μεταφορών και ότι η αποτελεσματική και αποδοτική τους λειτουργία καθιστά τις μεταφορές ασφαλέστερες, περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον και οικονομικότερες,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εφαρμογές που σχετίζονται με τις μεταφορές αντιπροσωπεύουν 20 % όλων των εφαρμογών GNSS κατ' όγκο και 44 % κατ' αξία και ότι οι λειτουργίες που αφορούν την ασφάλεια - και σχετίζονται ως επί το πλείστον με τις μεταφορές - αντιπροσωπεύουν περαιτέρω 5 %,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παραμείνει επ' αόριστον εξαρτώμενη για τις βασικές, απαραίτητες για την λειτουργία του GNSS υποδομές, από συστήματα που έχουν αναπτυχθεί αρχικά για άλλους σκοπούς από άλλες χώρες,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το EGNOS αποτελεί αυτόνομο σύστημα που συμπληρώνει το GPS, το οποίο εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα σημάτων GPS για να εκτελεί λειτουργίες υπολογισμού και διόρθωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα επιτευχθεί εντελώς ανεξάρτητο GNSS έως ότου τεθεί σε εφαρμογή το Galileo,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα EGNOS είναι σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται σε ουσιαστικές και διαφορετικές σημερινές και μελλοντικές απαιτήσεις της βιομηχανίας στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο, π. χ. όσον αφορά τις μεταφορές, την ασφάλεια και την ιχνηλατησιμότητα, ανταποκρινόμενο ταυτόχρονα στους στόχους της νέας, περισσότερο προορατικής βιομηχανικής πολιτικής της Ευρώπης και ότι είναι επίσης συμβατό με το σύστημα GPS και με το πολύ πιο ακριβές σύστημα Galileo,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εφαρμογές του GNSS και του Galileo στον τομέα των εμπορικών μεταφορών αποτελούν αναπτυσσόμενη παγκόσμια αγορά, η οποία θα πρέπει να καταστεί ασφαλής, στο μέτρο του δυνατού, προς το εμπορικό συμφέρον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και της δημιουργίας εξειδικευμένων θέσεων εργασίας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το GNSS θα διαδραματίσει ζωτικής σημασίας ρόλο στην στήριξη και προώθηση της χρήσης των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ITSs),

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών GNSS είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι η επένδυση στις υποδομές την οποία συνεπάγεται το Galileo θα αξιοποιηθεί πλήρως και ότι το σύστημα Galileo θα αναπτυχθεί στην πλήρη ικανότητά του,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επενδύσεις στον τομέα αυτό έχουν επιπτώσεις σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ και ότι η επέκταση και εφαρμογή του συστήματος θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην υλοποίηση της στρατηγικής ΕΕ2020 και στην ανάπτυξη του δυναμικού της ευρωπαϊκής αγοράς εφαρμογών και υπηρεσιών GNSS, ούτως ώστε να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και να προωθηθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα GNSS και Galileo προσδίδουν σημαντική προστιθέμενη αξία στην ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική και ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η επιτυχία τους,

1.  επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το σχέδιο δράσης για τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS) και τη σειρά ειδικών τομεακών, κανονιστικών και οριζοντίων δράσεων που προτείνονται σε αυτήν·

2.  συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι ένα στοχοθετημένο σχέδιο δράσης αποτελεί αυτή τη στιγμή την καλύτερη επιλογή για να δοθεί περαιτέρω κίνητρο στην ανάπτυξη και εφαρμογή του EGNOS και του Galileo, ειδικότερα στον τομέα των μεταφορών· τονίζει ότι τα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης πρέπει να διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων συστημάτων (συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών) και να επιτρέπουν διατροπική χρήση για υπηρεσίες επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών·

3.  σημειώνει ότι από τις 15 ειδικές για τους επιμέρους τομείς προτάσεις του σχεδίου δράσης, οι εννέα σχετίζονται άμεσα με τις μεταφορές και η πλειοψηφία των άλλων χρειάζεται για τη στήριξη των σχετικών εφαρμογών στον τομέα των μεταφορών·

4.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ταχεία πιστοποίηση του συστήματος EGNOS για την πολιτική αεροπορία μέσω των αρμόδιων αρχών·

5.  συμμερίζεται την άποψη ότι η ανάληψη δράσεων για την προώθηση της χρησιμοποίησης του EGNOS και του Galileo στην πολιτική αεροπορία συνιστά στρατηγική απαίτηση για την υλοποίηση του SESAR (ερευνητικού σχεδίου ATM του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού) , κυρίως όσον αφορά την χρησιμοποίησή του για διαδικασίες προσγείωσης και σε μικρούς αερολιμένες·

6.  εκφράζει τη λύπη του διότι δεν καλύπτεται επί του παρόντος ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση από το EGNOS και ζητεί το σύστημα EGNOS να επεκταθεί κατά προτεραιότητα προς την Νότια, την Ανατολική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ούτως ώστε το σύστημα να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε κάθε κλάδο του τομέα των μεταφορών, και τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλισθεί η επέκταση της κάλυψής του τόσο στις χώρες MEDA όσο και στις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής·

7.  υπογραμμίζει τη σημασία του GNSS για την ανάπτυξη ITSs· επισημαίνει ότι τα ITSs μπορούν να παράσχουν αποτελεσματικότερες, καθαρότερες και ασφαλέστερες λύσεις για τις μεταφορές και ότι για την κατάλληλη εφαρμογή ορισμένων από τις υπηρεσίες των ITSs απαιτείται η πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία των συστημάτων GNSS·

8.  συμμερίζεται την άποψη ότι το EGNOS και το Galileo μπορούν να συμβάλουν τα μέγιστα στη διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας και ότι απαιτείται εκστρατεία ευαισθητοποίησης στον τομέα αυτό, ώστε να αξιοποιηθούν καλύτερα οι δυνατότητες που προσφέρουν ως προς την πληρωμή διοδίων, το eCall, την κράτηση μέσω Διαδικτύου ασφαλών χώρων στάθμευσης για φορτηγά αυτοκίνητα και την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, συμβάλλοντας έτσι σε ασφαλέστερες και φιλικότερες προς το περιβάλλον οδικές μεταφορές·

9.  καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να υποβάλει τις απαραίτητες κανονιστικές προτάσεις για να μπορέσει το GNSS να παράσχει την προστιθέμενη αξία του στην ασφάλεια των μεταφορών όλων των μορφών, και ιδίως στην οδική ασφάλεια, και να βοηθήσει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εμπορευματικών μεταφορών·

10.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να εντατικοποιήσει τη βιομηχανική συνεργασία με χώρες μη μέλη της ΕΕ, ούτως ώστε να προωθηθούν η ανάπτυξη και η διαλειτουργικότητα των εφαρμογών και υπηρεσιών του EGNOS και του Galileo·

11.  συμμερίζεται την άποψη ότι η Επιτροπή πρέπει να προβεί σε προσεκτική αξιολόγηση της ανάγκης να τροποποιηθεί η υφιστάμενη νομοθεσία που διέπει τους ψηφιακούς ταχογράφους, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι δυνατότητες που προσφέρει το GNSS για πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό θέσης και την ταχύτητα αξιοποιούνται κατά τον κατάλληλο τρόπο·

12.  συμμερίζεται την άποψη ότι το GNSS μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα στην αύξηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των θαλασσίων μεταφορών και ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει μέτρα για να δοθεί περισσότερη δημοσιότητα στις δυνητικές εφαρμογές του GNSS στους τομείς των θαλασσίων και των εσωτερικών πλωτών μεταφορών και για να καταστούν αποδεκτές οι βασιζόμενες στο πρόγραμμα EGNOS εφαρμογές σε επίπεδο ΔΝΟ και ΔΟΠΑ·

13.  υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να δρομολογήσει εκστρατείες ευαισθητοποίησης των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών, για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ούτως ώστε να επενδύσει στο εμπορικό δυναμικό των σχεδίων δορυφορικής πλοήγησης της ΕΕ·

14.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει αποτελεσματικά τα ισχυρά μέτρα ευαισθητοποίησης που καθορίζονται στο Σχέδιο Δράσης, προκειμένου να εξασφαλισθεί η εκτεταμένη χρήση του EGNOS στην Ευρώπη, σε όλους τους τομείς εφαρμογής, διασφαλίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο πολυπλοκότερες προσεγγίσεις·

15.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει, στο πλαίσιο της διαδικασίας προϋπολογισμού και του μελλοντικού πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), μέτρα που διασφαλίζουν κατάλληλα επίπεδα χρηματοδότησης για έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα του GNSS, καθώς για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων· τονίζει ότι η χρηματοδότηση από την ΕΕ στον τομέα των μεταφορών είναι ήδη περιορισμένη και ότι η πρόσθετη χρηματοδότηση για το GNSS δεν πρέπει, συνεπώς, να οδηγήσει σε μικρότερη χρηματοδότηση για άλλες προτεραιότητες στον τομέα της Κοινής Πολικής Μεταφορών· επαναλαμβάνει την έκκλησή του, τόσο για το συγκεκριμένο σχέδιο όσο και για παρόμοια σχέδια, όπως τα ΔΕΔ-Μ, να υποβάλει η Επιτροπή πολυετή χρηματοδοτική πρόταση, πέραν της περιόδου του ΠΔΠ, προκειμένου να διασφαλίσει σταθερό και έγκυρο χρηματοδοτικό πλαίσιο για περισσότερο φιλόδοξα ευρωπαϊκά σχέδια, το εύρος των οποίων θα υπερβαίνει τα σημερινά όρια·

16.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον έσοδα από εμπορικές δραστηριότητες του Galileo θα μπορούσαν να εκχωρούνται στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

17.  καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για το πώς θα χρηματοδοτείται το ετήσιο κόστος συντήρησης, που ανέρχεται κατ' εκτίμηση σε 800 εκατ. ευρώ, όταν το Galileo θα έχει καταστεί λειτουργικό·

18.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει συνολική χρηματοδοτική στρατηγική, που, εκτός από κατάλληλες συνεισφορές της ΕΕ και των κρατών μελών, θα μπορούσε να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και συντονισμένα φορολογικά κίνητρα, απλοποιημένες διαδικασίες επιδοτήσεων και ρυθμίσεις για τη διοχέτευση επιχειρηματικού κεφαλαίου σε ΜΜΕ και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης και εμπορίας εφαρμογών του EGNOS και του Galileo, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων·

19.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα 100 εκατ. ευρώ που κατά πάσα πιθανότητα δεν θα δαπανηθούν σε πιστώσεις πληρωμών για την έρευνα εντός του εβδόμου προγράμματος πλαισίου, θα διατεθούν για την ανάπτυξη εφαρμογών του GNSS·

20.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον απλοποιημένες διαδικασίες μπορούν να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότερη και διαφανέστερη εκταμίευση των χρηματοδοτικών κονδυλίων προς υποστήριξη της έρευνας στον τομέα των μεταφορών που βασίζονται στην εφαρμογή του GNSS για όλους, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και εστιάζοντας ειδικότερα στις ΜΜΕ·

21.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την ευχερέστερη πρόσβαση των ΜΜΕ σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που αποβλέπει στην την προώθηση της καινοτομίας που σχετίζεται με τις εφαρμογές του GNSS, ειδικότερα στο πλαίσιο του έβδομου και όγδοου προγράμματος πλαισίου·

22.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει ποια προβλήματα ενδέχεται να ανακύψουν όσον αφορά την προστασία των δεδομένων με τη χρήση των εφαρμογών και υπηρεσιών του EGNOS και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τα εξαλείψει·

23.  σημειώνει την ανάγκη επένδυσης στην έρευνα στον τομέα των εφαρμογών και υπηρεσιών που αφορούν ειδικά το GNSS - με ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες -, καθότι η επένδυση αυτή είναι ουσιαστικής σημασίας για την κατάλληλη ανάπτυξη και χρησιμοποίηση των υπηρεσιών GNSS·

24.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στην ανάπτυξη ειδικών τομεακών κέντρων παροχής υπηρεσιών, ιδίως για τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών·

25.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ανεπάρκεια των πόρων που διατίθενται για έρευνα και καινοτομία όσον αφορά εφαρμογές που βασίζονται στα προγράμματα EGNOS ή Galileo καθυστερεί την τεχνολογική πρόοδο και την ανάπτυξη βιομηχανικής ικανότητας και μιας περιβαλλοντικά αποτελεσματικής εφαρμογής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να θεσπίσει μηχανισμούς που να διευκολύνουν την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση·

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 196 της 24.7.2008, σ. 1.
(2) ΕΕ L 246 της 20.7.2004, σ. 1.
(3) ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 11.
(4) ΕΕ C 96 E της 21.4.2004, σ. 128.


Διεθνείς συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας
PDF 342kWORD 58k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2011 σχετικά με διεθνείς συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας (2010/2207(INI))
P7_TA(2011)0251A7-0079/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την αναθεώρηση της συμφωνίας πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(1) («συμφωνία πλαίσιο»),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-ΗΠΑ(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την έναρξη των διαπραγματεύσεων για συμφωνίες σχετικά με τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) με τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τον Καναδά(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Απριλίου 2007 σχετικά με τη δημιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2007 σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αφετέρου(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με τον προγραμματισμό της εξωτερικής πολιτικής αερομεταφορών της Κοινότητας(6),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προγραμματισμός της εξωτερικής πολιτικής αερομεταφορών της Κοινότητας» (COM(2005)0079),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 218,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0079/2011),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή η Συνθήκη της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο απλά καλούνταν να γνωμοδοτήσει για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών για τις αεροπορικές μεταφορές,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πλέον απαιτείται η έγκριση του Κοινοβουλίου για τη σύναψη συμφωνιών που καλύπτουν τομείς στους οποίους εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική διαδικασία,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν η Επιτροπή διεξαγάγει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών, το Κοινοβούλιο «ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας»(7),

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία πλαίσιο πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εξουσίες και τα προνόμια των θεσμικών οργάνων ασκούνται με όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αυτή τη συμφωνία πλαίσιο, η Επιτροπή δεσμεύεται να σέβεται την αρχή της ίσης μεταχείρισης για το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε νομοθετικά και δημοσιονομικά θέματα, ιδιαίτερα σε σχέση με την πρόσβαση σε συνεδριάσεις και την παροχή ενημερωτικών σημειωμάτων ή άλλων πληροφοριών,

Εισαγωγή

1.  θεωρεί ότι οι συνολικές συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές με γειτονικές χώρες ή σημαντικούς παγκόσμιους εταίρους μπορούν να αποφέρουν ουσιαστικά οφέλη στους επιβάτες, τις επιχειρήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων και τις αεροπορικές εταιρείες, μέσω της πρόσβασης στην αγορά αφενός, και της κανονιστικής σύγκλισης αφετέρου, για την προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού σε ό,τι αφορά μεταξύ άλλων τις κρατικές επιδοτήσεις και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα·

2.  αναγνωρίζει ότι οι οριζόντιες συμφωνίες, οι οποίες εναρμονίζουν υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες με το κοινοτικό δίκαιο, είναι απαραίτητες προκειμένου να διασφαλίζεται ασφάλεια δικαίου και να παρέχονται επιπλέον οφέλη από πλευράς απλοποίησης, καθώς και ότι όλες οι αεροπορικές εταιρείες της Ένωσης θα απολαύουν των ίδιων δικαιωμάτων·

3.  υπενθυμίζει ότι τα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας είναι ζωτικής σημασίας για τους επιβάτες, το πλήρωμα και τον τομέα των αερομεταφορών γενικά και για το λόγο αυτό στηρίζει τη σύναψη συμφωνιών για την αεροπορική ασφάλεια με χώρες που διαθέτουν σημαντική αεροναυπηγική βιομηχανία, λαμβάνοντας υπόψη την εξοικονόμηση κόστους και τα ομοιόμορφα υψηλά πρότυπα που μπορούν να επιτευχθούν ελαχιστοποιώντας τις περιττές επαναλήψεις αξιολογήσεων, δοκιμών και ελέγχων·

4.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έχει δώσει ακόμα εντολή στην Επιτροπή να διαπραγματευτεί μια συνολική συμφωνία για τις αεροπορικές μεταφορές με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους όπως η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και η Ινδία· θεωρεί ότι αυτή η παράλειψη ζημιώνει ολοένα και περισσότερο τα συμφέροντα της Ένωσης, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τη ραγδαία ανάπτυξη των οικονομιών αυτών·

5.  υπενθυμίζει ότι σημαντικά κράτη, όπως η Ιαπωνία και η Ρωσική Ομοσπονδία, απουσιάζουν από τη νεότερη λίστα της Επιτροπής με τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για διεθνείς συμφωνίες για τις αερομεταφορές·

6.  εκφράζει ανησυχία για το εκκρεμές ζήτημα των υπερπτήσεων της Σιβηρίας· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει κάθε αναγκαία προσπάθεια, μεταξύ άλλων θέτοντας το θέμα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων προσχώρησης της Ρωσίας στον ΠΟΕ, για να αποφευχθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των κοινοτικών αερομεταφορών·

Κριτήρια για την αξιολόγηση μιας συμφωνίας

7.  υπογραμμίζει ότι, σε κάθε διαπραγμάτευση, πρέπει να λαμβάνεται απόφαση σχετικά με τα οφέλη μιας άμεσης συμφωνίας σε αντιδιαστολή με μια καθυστερημένη συμφωνία προς αναζήτηση ενός πιο φιλόδοξου αποτελέσματος·

8.  επισημαίνει ότι, κατά την αξιολόγηση συνολικών συμφωνιών που υποβάλλονται προς έγκριση, το Κοινοβούλιο θα επιδιώκει να εφαρμόζει ένα ομοιόμορφο σύνολο προτύπων· επισημαίνει, ιδίως, ότι κατά τη διενέργεια αυτής της αξιολόγησης, το Κοινοβούλιο θα εστιαστεί στο βαθμό στον οποίο: οι περιορισμοί στην πρόσβαση στην αγορά και τις επενδυτικές δυνατότητες καθίστανται λιγότερο αυστηροί με ισορροπημένο τρόπο· παρέχονται κίνητρα για τη διατήρηση και την ενίσχυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων· παρέχονται επαρκείς διασφαλίσεις για την προστασία των δεδομένων και την ιδιωτικότητα· περιλαμβάνεται η αμοιβαία αναγνώριση προτύπων ασφάλειας και προστασίας· διασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο για τα δικαιώματα των επιβατών·

9.  θεωρεί ότι απαιτούνται επειγόντως παγκόσμια πρότυπα για την προστασία των δεδομένων και την ιδιωτικότητα και ότι τα κριτήρια που ορίζει το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 διαμορφώνουν ένα κατάλληλο πρότυπο για μια τέτοια συμφωνία· διαπιστώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει έναν ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτών των διεθνών προτύπων·

10.  εφιστά την προσοχή στην αυξανόμενη σημασία της συμβολής του κλάδου των αερομεταφορών στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και θεωρεί ότι οι συμφωνίες πρέπει να περιλαμβάνουν δέσμευση για συνεργασία, στο πλαίσιο της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας, με σκοπό τη μείωση των εκπομπών των αεροσκαφών, μαζί με τα στόχο να ενισχυθεί η τεχνική συνεργασία στους τομείς της κλιματικής επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς και της αποδοτικότητας των καυσίμων·

11.  υπενθυμίζει ότι διάφορες πτυχές ρύθμισης των αεροπορικών μεταφορών, περιλαμβανομένων των περιοριστικών διατάξεων σε σχέση με τον θόρυβο και των περιορισμών των νυχτερινών πτήσεων, πρέπει να καθορίζονται σε τοπικό επίπεδο, τηρώντας πλήρως την αρχή της επικουρικότητας· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντονίσει αυτά τα θέματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών καθώς και την αρχή της ισόρροπης προσέγγισης όπως αυτή ορίστηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας·

12.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιεί τις συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές για να προωθεί τη συμμόρφωση προς τη σχετική διεθνή νομοθεσία για τα κοινωνικά δικαιώματα, ιδίως στα πρότυπα εργασίας που έχουν ενσωματωθεί στις θεμελιώδεις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ 1930-1999), και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις (1976, αναθ. 2000), καθώς και τη Συνθήκη της Ρώμης (1980) για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές υποχρεώσεις ·

13.  σημειώνει ότι, στην περίπτωση των συμφωνιών για την ασφάλεια, στα κριτήρια συγκαταλέγονται: η πλήρης αμοιβαία αναγνώριση των πρακτικών και των διαδικασιών πιστοποίησης· οι ανταλλαγές δεδομένων ασφάλειας· οι κοινές επιθεωρήσεις· η αυξημένη συνεργασία ρυθμιστικού χαρακτήρα· καθώς και η διαβούλευση σε τεχνικό επίπεδο ώστε να αντιμετωπίζονται τα ζητήματα προτού ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό διευθέτησης διαφορών·

Διαδικασία

14.  τονίζει ότι, προκειμένου να είναι σε θέση να αποφασίσει για το εάν θα δώσει την έγκρισή του ή όχι στο τέλος των διαπραγματεύσεων, το Κοινοβούλιο πρέπει να παρακολουθεί τη διαδικασία από την αρχή· θεωρεί ότι είναι επίσης προς το συμφέρον των άλλων θεσμικών οργάνων τυχόν ανησυχίες ιδιαίτερης σημασίας που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ετοιμότητα του Κοινοβουλίου να παράσχει την έγκρισή του, να εντοπίζονται και να καθησυχάζονται σε αρχικό στάδιο·

15.  υπενθυμίζει ότι η συμφωνία πλαίσιο του 2005 δέσμευε ήδη την Επιτροπή να παρέχει έγκαιρη και σαφή ενημέρωση στο Κοινοβούλιο κατά την προετοιμασία, τη διεξαγωγή και την ολοκλήρωση των διεθνών διαπραγματεύσεων· διαπιστώνει ότι στην αναθεωρημένη συμφωνία πλαίσιο του Οκτωβρίου 2010 τονίζεται ιδιαίτερα το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να λαμβάνει εξαρχής, τακτικά και, όπου είναι ανάγκη, σε εμπιστευτική βάση, όλες τις πληροφορίες σχετικά με την υπό εξέλιξη διαδικασία σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων·

16.  αναμένει από την Επιτροπή να παράσχει στην αρμόδια επιτροπή του πληροφορίες σχετικά με την πρόθεση να προταθούν διαπραγματεύσεις με σκοπό τη σύναψη και την τροποποίηση διεθνών συμφωνιών για τις αεροπορικές μεταφορές, τα σχέδια οδηγιών διαπραγμάτευσης, σχέδια κειμένων διαπραγμάτευσης και το έγγραφο προς μονογραφή μαζί με άλλα σχετικά έγγραφα και πληροφορίες· αναμένει να ορίζεται ρητά στη συμφωνία ο ρόλος του Κοινοβουλίου σε σχέση με οποιεσδήποτε περαιτέρω τροποποιήσεις μιας διεθνούς συμφωνίας για τις αεροπορικές μεταφορές·

17.  επισημαίνει ότι οι προαναφερθείσες πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 24 της συμφωνίας πλαίσιο πρέπει να διαβιβάζονται με τέτοιο τρόπο στο Κοινοβούλιο, ώστε να επιτρέπεται σε αυτό να εκφράζει τις απόψεις του, εφόσον συντρέχει περίπτωση· καλεί τη Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με το πώς θα λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις του·

18.  αναγνωρίζει ότι, όταν το Κοινοβούλιο λαμβάνει ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, φέρει την υποχρέωση να διασφαλίζει την τήρηση του απορρήτου·

19.  σημειώνει ότι ο Κανονισμός του Κοινοβουλίου επιτρέπει στην Ολομέλεια «βάσει έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής της να εγκρίνει συστάσεις με το αίτημα να ληφθούν υπόψη πριν από τη σύναψη της εν λόγω διεθνούς συμφωνίας» (Άρθρο 90)·

20.  αναγνωρίζει ότι οι συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές προσδίδουν συχνά σημαντικό ρόλο σε μια κοινή επιτροπή, σε σχέση κυρίως με την κανονιστική σύγκλιση· αποδέχεται ότι, σε πολλές περιπτώσεις, αυτός είναι ένας πιο ευέλικτος και αποτελεσματικός τρόπος λήψης αποφάσεων από το να επιδιώκεται η συμπερίληψη των σημείων αυτών στην ίδια τη συμφωνία· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι είναι σημαντικό να λαμβάνει το Κοινοβούλιο πλήρη και έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά με τις εργασίες των διαφόρων κοινών επιτροπών·

21.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της λειτουργικής ροής πληροφοριών, να υποβάλλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σε τακτά διαστήματα και τουλάχιστον ανά τρία έτη, όπου θα αναλύονται τα ισχυρά και τα αδύναμα σημεία των ισχυουσών συμφωνιών· διαπιστώνει ότι το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να αξιολογεί αποτελεσματικότερα μελλοντικές συμφωνίες βασιζόμενο σε αυτήν την έκθεση·

o
o   o

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0366.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0239.
(3) ΕΕ C 81 E της 15.3.2011, σ. 70.
(4) ΕΕ C 74 E της 20.3.2008, σ. 506.
(5) ΕΕ C 301 E της 13.12.2007, σ. 143.
(6) ΕΕ C 287 E της 24.11.2006, σ. 84.
(7) Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 218, παράγραφος 10.


Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα ***II
PDF 279kWORD 55k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 1999/62/EΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής (15145/1/2010 – C7-0045/2011 – 2008/0147(COD))
P7_TA(2011)0252A7-0171/2011

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (15145/1/2010 – C7-0045/2011),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2009(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 12ης Φεβρουαρίου 2009(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2011)0069),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0436)(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 66 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0171/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε δεύτερη ανάγνωση όπως εμφαίνεται κατωτέρω·

2.   εγκρίνει τη δήλωσή του που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.   λαμβάνει υπόψη του τη δήλωση της Επιτροπής και την κοινή δήλωση της Ουγγρικής Προεδρίας του Συμβουλίου και των τριών προσεχών προεδριών (Πολωνία, Δανία και Κύπρος), που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2011 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2011/.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής

P7_TC2-COD(2008)0147


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2011/76/ΕΕ.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν ήταν διατεθειμένο να αποδεχτεί την υποχρεωτική δημοσίευση των πινάκων αντιστοιχίας στο πλαίσιο της τροποποίησης της οδηγίας 1999/62/ΕΚ. Δηλώνει ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατά τον τριμερή διάλογο της 23ης Μαΐου 2011 σχετικά με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής (ευρωπαϊκό σήμα κυκλοφορίας) δεν προδικάζει την έκβαση των διοργανικών διαπραγματεύσεων για τους πίνακες αντιστοιχίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το πληροφορήσει μέσα σε δώδεκα μήνες από την έγκριση της παρούσας συμφωνίας στην ολομέλεια και να συντάξει έκθεση στο τέλος της προθεσμίας για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, σχετικά με την πρακτική των κρατών μελών να συντάσσουν και να δημοσιοποιούν, προς ίδιο όφελος και προς το συμφέρον της Ένωσης, τους δικούς τους πίνακες, στους οποίους θα παρουσιάζεται, όσο το δυνατόν λεπτομερέστερα, ο συσχετισμός μεταξύ της παρούσας οδηγίας και των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο.

Δήλωση της Επιτροπής για τους πίνακες συσχέτισης

Η Επιτροπή υπενθυμίζει τη δέσμευσή της να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα καταρτίσουν και θα της κοινοποιήσουν, στο πλαίσιο της μεταφοράς της ενωσιακής νομοθεσίας, πίνακες συσχέτισης στους οποίους θα παρουσιάζεται η αντιστοιχία μεταξύ των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο και της οδηγίας της ΕΕ, προς το συμφέρον των πολιτών, για τη βελτίωση της νομοθεσίας και την αύξηση της νομικής διαφάνειας, και για τη διευκόλυνση του ελέγχου της συμμόρφωσης των εθνικών κανόνων προς τις διατάξεις της ΕΕ.

Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι δεν υποστηρίχτηκε η διάταξη που περιλαμβάνεται στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής (ευρωπαϊκό σήμα κυκλοφορίας), να καταστεί υποχρεωτική η κατάρτιση πινάκων συσχέτισης.

Η Επιτροπή, επιδεικνύοντας πνεύμα συμβιβασμού και για να εξασφαλίσει την άμεση έγκριση της πρότασης, προτίθεται να δεχτεί την αντικατάσταση της υποχρεωτικής διάταξης για τους πίνακες συσχέτισης που περιλαμβάνεται στο κείμενο, με σχετική αιτιολογική σκέψη που ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν την πρακτική αυτή. Θα υποβάλει ενημέρωση μέσα σε ένα δωδεκάμηνο από την έγκριση της παρούσας συμφωνίας στην ολομέλεια και θα συντάξει έκθεση στο τέλος της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, σχετικά με την πρακτική των κρατών μελών να συντάσσουν και να δημοσιοποιούν, προς ίδιο όφελος και προς το συμφέρον της Ένωσης, τους δικούς τους πίνακες, στους οποίους θα παρουσιάζεται, όσο το δυνατόν λεπτομερέστερα, ο συσχετισμός μεταξύ της παρούσας οδηγίας και των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο.

Ωστόσο, η θέση που λαμβάνει η Επιτροπή στο θέμα δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι δημιουργεί προηγούμενο. Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για να βρει, μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατάλληλη λύση στο συγκεκριμένο οριζόντιο θεσμικό ζήτημα.

Δήλωση της Ουγγρικής Προεδρίας του Συμβουλίου και των τριών προσεχών προεδριών (Πολωνία, Δανία, και Κύπρος)

Δηλώνεται ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τον τριμερή διάλογο της 23ης Μαΐου 2011 σχετικά με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής (ευρωπαϊκό σήμα κυκλοφορίας) δεν προδικάζει την έκβαση των διοργανικών διαπραγματεύσεων για τους πίνακες αντιστοιχίας.

(1) ΕΕ C 255 της 22.9.2010, σ. 92.
(2) ΕΕ C 120 της 28.5.2009, σ. 47.
(3) ΕΕ C 87 Ε της 1.4.2010, σ. 345.


Ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοοικονομικοί λογαριασμοί ***I
PDF 266kWORD 58k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς (COM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD))
P7_TA(2011)0253A7-0330/2010

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0132),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 338, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0092/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0330/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2011 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικοοικονομικούς λογαριασμούς

P7_TC1-COD(2010)0073


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 691/2011.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου