Rodyklė 
Priimti tekstai
Antradienis, 2011 m. birželio 7 d. - Strasbūras
Audito Rūmų nario skyrimas (H. G. Wessberg, Švedija)
 Prašymas atšaukti Europos Parlamento narės Agnes Hankiss imunitetą
 Tam tikrų tekstilės gaminių kilmės įrodymas ***I
 Kroatijos dalyvavimas Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro veikloje ***
 Pasaulinės navigacijos palydovų sistemos taikomosios transporto programos
 Tarptautiniai oro susisiekimo susitarimai pagal Lisabonos sutartį
 Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas ***II
 Europos aplinkos ekonominės sąskaitos ***I

Audito Rūmų nario skyrimas (H. G. Wessberg, Švedija)
PDF 192kWORD 31k
2011 m. birželio 7 d. Europos Parlamento sprendimas dėl siūlomos H. G. Wessbergo kandidatūros į Audito Rūmų narius (C7-0103/2011 – 2011/0803(NLE))
P7_TA(2011)0246A7-0190/2011

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0103/2011),

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2011 m. gegužės 24 d., posėdyje Biudžeto kontrolės komitetas išklausė Tarybos siūlomą kandidatą į Audito Rūmų narius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7–0190/2011),

A.  kadangi H. G. Wessbergo kandidatūra atitinka Sutarties dėl ES veikimo 286 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas,

1.  teikia teigiamą nuomonę dėl Tarybos pasiūlymo skirti H. G. Wessbergą Audito Rūmų nariu;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir susipažinti – Audito Rūmams ir kitoms Europos Sąjungos institucijoms bei valstybių narių audito institucijoms.


Prašymas atšaukti Europos Parlamento narės Agnes Hankiss imunitetą
PDF 275kWORD 38k
2011 m. birželio 7 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Ágnes Hankiss imunitetą (2010/2213(IMM))
P7_TA(2011)0247A7-0196/2011

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 6 d. Budos centrinio apygardos teismo prašymą atšaukti Ágnes Hankiss imunitetą, paskelbtą 2010 m. rugsėjo 6 d. plenariniame posėdyje,

–  2011 m. balandžio 11 d. susipažinęs su Ágnes Hankiss paaiškinimais, pateiktais pagal Darbo tvarkos taisyklių 7 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 1965 m. balandžio 8 d. Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnį bei į 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d, 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 21 d. ir 15 d. bei 2010 m. kovo 19 d. sprendimus(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 2 dalį ir 7 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto išvadas (A7–0196/2011),

A.  kadangi Budos centrinis apygardos teismas (Budapeštas) pateikė prašymą atšaukti Parlamento narės Ágnes Hankiss imunitetą, kad galėtų iš naujo nagrinėti baudžiamąją bylą prieš Ágnes Hankiss, kaip nurodyta Vengrijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo nutartyje,

B.  kadangi Ágnes Hankiss imuniteto panaikinimas susijęs su kaltinimais šmeižtu pagal Vengrijos baudžiamojo kodekso 181 straipsnį dėl 2004 m. sausio 23 d. laidoje „Péntek 8 mondatvadász“ padaryto pareiškimo,

C.  kadangi privati kaltintoja pareiškė kaltinimus Ágnes Hankiss 2004 m. vasario 18 d. kaltinime, kuris buvo pateiktas Budos centriniame apygardos teisme 2004 m. vasario 23 d.; kadangi Budos centrinis apygardos teismas 2005 m. birželio 28 d. priėmė nuosprendį, kuris buvo apskųstas Budapešto municipaliniame teisme ir kurį šis teismas panaikino 2006 m. vasario 3 d.,

D.  kadangi dėl to byla buvo grąžinta nagrinėti Budos centriniam apygardos teismui, kuris 2009 m. vasario 6 d. išteisino Ágnes Hankiss dėl pateiktų kaltinimų; kadangi kaltintoja apskundė šį nuosprendį Budapešto municipaliniame teisme, kuris 2009 m. kovo 25 d. nusprendė palikti Apygardos teismo nuosprendį nepakeistą dėl visų jo pagrindų,

E.  kadangi Vengrijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. lapkričio 12 d. panaikino abiejų teismų sprendimus dėl materialinės teisės normų pažeidimų ir nurodė Budos centriniam apygardos teismui bylą nagrinėti iš naujo,

F.  kadangi Ágnes Hankiss yra Parlamento narė nuo 2009 m. liepos 15 d.,

G.  kadangi pagal Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnį Parlamento nariai sesijų metu naudojasi savo valstybės teritorijoje – imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams; kadangi tai negali sukliudyti Parlamentui pasinaudoti savo teise atšaukti vieno iš Parlamento narių imunitetą,

H.  kadangi pagal Vengrijos baudžiamojo proceso kodekso 552 straipsnio 1 dalį turi būti sustabdytas baudžiamasis procesas byloje prieš asmenį, kuris turi imunitetą, ir pateiktas prašymas atšaukti šį imunitetą ir kadangi pagal Vengrijos BPK 551 straipsnio 1 dalį numatyta, kad baudžiamasis procesas prieš, inter alia, Europos Parlamento narį gali būti pradėtas tik panaikinus imunitetą,

I.  kadangi pagal 2004 m. Įstatymo Nr. LVII 12 straipsnio 1 dalį numatyta, kad privataus kaltinimo bylose prašymą atšaukti imunitetą teikia teismas Europos Parlamento pirmininkui,

J.  kadangi po to, kai buvo panaikinti ankstesni teismų sprendimai, naujo proceso metu Ágnes Hankiss pareiškė, kad ji yra Parlamento narė, ir Budos centrinis apygardos teismas, vadovaudamasis Vengrijos baudžiamojo proceso kodekso 552 straipsnio 1 dalimi ir 2004 m. Įstatymo Nr. LVII 12 straipsniu, nusprendė sustabdyti procesą ir pateikti prašymą panaikinti imunitetą,

K.  kadangi dėl to šiuo atveju yra tinkama rekomenduoti atšaukti parlamentinį imunitetą,

1.  nusprendžia atšaukti Ágnes Hankiss imunitetą;

2.  paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą kompetentingai Vengrijos Respublikos valdžios institucijai ir Ágnes Hankiss.

(1) Byla 101/63 A. Wagner prieš J. Fohrmann ir A. Krier, 1964 m. rink., 195 p., byla 149/85 R. Wybot prieš E. Faure ir kt., 1986 m. rink., 2391 p., byla T-345/05 A. N. Mote prieš Parlamentą, 2008 m. rink., II dalis, 2849 p., sujungtos bylos C-200/07 ir C-201/07 A. L. Marra prieš E. De Gregorio ir A. Clemente, 2008 m. rink., I dalis, 7929 p. ir byla T-42/06 B. Gollnisch prieš Parlamentą.


Tam tikrų tekstilės gaminių kilmės įrodymas ***I
PDF 274kWORD 35k
Rezoliucija
Tekstas
2011 m. birželio 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1541/98 dėl tam tikrų tekstilės gaminių, klasifikuojamų Kombinuotosios nomenklatūros XI skyriuje ir išleidžiamų į laisvą apyvartą Bendrijoje, kilmės įrodymo ir dėl tokio įrodymo pripažinimo sąlygų ir kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3030/93 dėl tam tikrų tekstilės gaminių importo iš trečiųjų šalių bendrųjų taisyklių (COM(2010)0544 – C7-0316/2010 – 2010/0272(COD))
P7_TA(2011)0248A7-0156/2011

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0544),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0316/2010),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A7–0156/2011),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Europos Parlamento pozicija, priimta 2011 m. birželio 7 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2011, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1541/98 dėl tam tikrų tekstilės gaminių, klasifikuojamų Kombinuotosios nomenklatūros XI skyriuje ir išleidžiamų į laisvą apyvartą Bendrijoje, kilmės įrodymo ir dėl tokio įrodymo pripažinimo sąlygų ir kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3030/93 dėl tam tikrų tekstilės gaminių importo iš trečiųjų šalių bendrųjų taisyklių

P7_TC1-COD(2010)0272


(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 955/2011.)


Kroatijos dalyvavimas Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro veikloje ***
PDF 187kWORD 30k
2011 m. birželio 7 d.Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kroatijos Respublikos susitarimo dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro veikloje sudarymo projekto (11633/2010 – C7-0026/2011 – 2010/0011(NLE))
P7_TA(2011)0249A7-0186/2011

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (11633/2010),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Kroatijos Respublikos susitarimo dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro veikloje projektą (11633/2010),

–  atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnio 5 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C7-0026/2011),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 8 dalį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją (A7–0186/2011),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Kroatijos Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.


Pasaulinės navigacijos palydovų sistemos taikomosios transporto programos
PDF 268kWORD 56k
2011 m. birželio 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasaulinės navigacijos palydovų sistemos taikomųjų transporto programų. Trumpojo ir vidutinio laikotarpio ES politika (2010/2208(INI))
P7_TA(2011)0250A7-0084/2011

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 14 d. Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl pasaulinės navigacijos palydovų sistemos (GNSS) taikymo veiksmų plano (COM(2010)0308),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 1 d. Tarybos išvadas dėl minėtojo veiksmų plano (14146/2010),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 6 d. Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Strategijos “Europa 2020' pavyzdinė iniciatyva „Inovacijų sąjunga“ (COM(2010)0546),

  atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 18 d. Komisijos ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų laikotarpio vidurio peržiūros (COM(2011)0005), kurioje teigiama, kad reikia skirti nemažai lėšų tam, kad būtų užbaigta palydovinės radijo navigacijos infrastruktūra,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 683/2008 dėl tolesnio Europos palydovinės navigacijos programų (EGNOS ir Galileo) įgyvendinimo(1),

–  atsižvelgdamas į 2004 m. liepos 12 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sukūrimo(2),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos žaliąją knygą dėl palydovinės navigacijos taikmenų (COM(2006)0769),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 912/2010, kuriuo įsteigiama Europos GNSS agentūra, panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sukūrimo ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 683/2008(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2004 m. sausio 29 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Galileo programos įgyvendinimo pažangos(4),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę (A7–0084/2011),

A.  kadangi šiuo metu GNSS taikomosios programos svarbios ir būtinos visų transporto sektorių veiklai ir kadangi dėl jų efektyvaus veikimo transportas tampa saugesnis, tinkamesnis aplinkai ir ekonomiškesnis,

B.  kadangi 20 proc. visų GNSS taikomųjų programų ir 44 proc. jų vertės sudaro transporto programos; kadangi saugos programos (dauguma jų susijusios su transportu) sudaro dar 5 proc. visų GNSS programų,

C.  kadangi Europos Sąjunga, atsižvelgiant į pagrindines infrastruktūras, kuriomis paremta GNSS veikla, negali neribotą laiką likti priklausoma nuo kitų šalių sistemų, iš pradžių sukurtų kitais tikslais,

D.  kadangi EGNOS yra GPS papildanti nepriklausoma sistema, kuri priklauso nuo esamų GPS signalų norint atlikti skaičiavimo ir pataisų operacijas; kadangi nebus nė vienos visiškai nepriklausomos GNSS, kol nepradės veikti Galileo,

E.  kadangi Europos EGNOS sistema skirta dideliems ir įvairiems dabartiniams ir būsimiems Europos ir pasaulio pramonės poreikiams, pvz., susijusiems su transporto saugumu ir atsekamumu, patenkinti ir atitinka naujos aktyvesnės Europos pramonės politikos tikslus ir kadangi ji taip pat dera su GPS ir su daug tikslesne Galileo sistema,

F.  kadangi GNSS ir Galileo programų taikymas transporto sektoriuje komerciniais tikslais sudaro vis didesnę pasaulio rinkos dalį ir reikėtų kiek galima greičiau užtikrinti rinkos saugumą, nes tai būtų ekonomiškai naudinga Europos pramonei ir padėtų kurti aukštos kvalifikacijos reikalaujančias darbo vietas,

G.  kadangi GNSS vaidins labai svarbų vaidmenį remiant ir skatinant intelektinių transporto sistemų (ITS) naudojimą,

H.  kadangi GNSS taikomųjų programų ir paslaugų vystymas labai svarbus siekiant užtikrinti, kad investicijos į Galileo infrastruktūrą būtų visapusiškai išnaudojamos ir kad Galileo sistema būtų išvystyta ir pasiektas didžiausias galimas jos pajėgumas,

I.  kadangi investicijos į šį sektorių daro įtaką visų sričių ES politikai ir kadangi jo plėtra ir įgyvendinimas darys tiesioginį poveikį strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimui ir Europos GNSS taikomųjų programų ir paslaugų rinkos potencialo kurti darbo vietas ir didinti Europos konkurencingumą plėtojimui,

J.  kadangi GNSS ir Galileo projektai Europos pramonės politikai suteikia daug pridėtinės vertės ir kadangi labai svarbu užtikrinti sėkmingą jų įgyvendinimą,

1.  palankiai vertina Komisijos komunikatą „Pasaulinės navigacijos palydovų sistemos (GNSS) taikymo veiksmų planas“ ir daugelį jame siūlomų konkrečių su sektoriais susijusių reguliavimo ir horizontaliųjų veiksmų;

2.   pritaria Komisijai, kad tikslinis veiksmų planas šiuo metu labiausiai tinka siekiant skatinti toliau kurti ir taikyti EGNOS ir Galileo, ypač transporto srityje; pabrėžia, kad turėtų būti užtikrinta palydovinių navigacijos sistemų ir kitų įvairių sistemų (įskaitant įprastines sistemas) sąveika ir, be to, jos turėtų būti pritaikytos įvairių rūšių – ir keleivių, ir krovinių – transporto paslaugoms;

3.  pažymi, kad iš penkiolikos veiksmų plane pateiktų konkrečių tam tikros srities pasiūlymų devyni tiesiogiai susiję su transportu ir labai svarbūs siekiant paremti atitinkamų transporto programų taikymą;

4.  ragina Komisiją užtikrinti, kad kompetentingos institucijos skubiai sertifikuotų EGNOS naudojimą civilinei aviacijai;

5.  pritaria tam, kad veiksmai, kuriais siekiama skatinti EGNOS ir Galileo naudojimą civilinėje aviacijoje, strategiškai būtini siekiant sukurti bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programą (SESAR), ypač atsižvelgiant į šios sistemos naudojimą nusileidimo procedūroms vykdyti ir mažuose oro uostuose;

6.  apgailestauja, kad šiuo metu EGNOS apima ne visą Europos Sąjungą ir ragina pirmaeilės svarbos klausimu laikyti EGNOS išplėtimą į pietų, rytų ir pietryčių Europą ir suteikti galimybę ja naudotis visuose transporto sektoriuose visoje Europoje ir pabrėžia, kad svarbu išplėsti jos aprėptį į MEDA šalis, Artimuosius Rytus ir Afriką;

7.  pabrėžia GNSS svarbą plėtojant intelektines transporto sistemas (ITS); nurodo, kad naudojant intelektines transporto sistemas galima rasti efektyvesnius, švaresnius ir saugesnius sprendimus transporto srityje ir kad norint tinkamai įgyvendinti daugelį ITS paslaugų būtina gerai veikianti GNSS;

8.  pritaria nuomonei, kad EGNOS ir Galileo gali labai padėti tvarkant kelių eismą ir kad būtina šiame sektoriuje vykdyti informavimo kampaniją norint geriau išnaudoti jos teikiamas galimybes, susijusias su mokesčių rinkimu, e. signalu, saugių stovėjimo vietų sunkvežimiams rezervavimu prisijungus prie tinklo ir stebėjimu realiuoju laiku, ir padidinti kelių transporto saugumą ir jo tinkamumą aplinkai;

9.  taigi ragina Komisiją pateikti reikalingus reguliavimo pasiūlymus, kad GNSS teiktų naudos užtikrinant visų rūšių, ypač kelių, transporto saugumą, ir padėtų gerinti krovinių transporto efektyvumą;

10.  ragina Komisiją aktyviau bendradarbiauti pramonės srityje su ES nepriklausančiomis šalimis siekiant skatinti EGNOS ir Galileo taikomųjų programų ir paslaugų plėtojimą ir jų sąveikumą;

11.  pritaria tam, kad Komisija turėtų atidžiai įvertinti, ar reikia iš dalies keisti galiojančius teisės aktus dėl skaitmeninių tachografų, siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai pasinaudojama GNSS teikiamomis galimybėmis nustatyti padėtį ir gauti informaciją apie greitį;

12.  sutinka su tuo, kad GNSS galima daug prisidėti prie laivybos saugumo ir efektyvumo gerinimo, ir pritaria tam, jog Komisija turėtų imtis veiksmų, kad padidintų informuotumą ir pagerintų žinias apie galimą GNSS taikymą jūros ir vidaus vandenų sektoriuose ir kad EGNOS duomenimis paremtas programas pripažintų Tarptautinė jūrų organizacija (IMO) ir Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (ICAO);

13.  pritaria Komisijos ketinimui pradėti įvairių suinteresuotųjų šalių informuotumo didinimo kampanijas siekiant, kad Europos pramonė įgytų pasitikėjimo ir imtųsi investuoti siekdama išnaudoti Europos palydovinės navigacijos projektų komercines galimybes;

14.  ragina Komisiją efektyviai įgyvendinti veiksmų plane nurodytas ryžtingas informuotumo didinimo kampanijų priemones siekiant, kad Europoje EGNOS būtų intensyviai naudojama visose taikymo srityse ir taip užtikrinami sudėtingesni taikymo būdai;

15.  primygtinai reikalauja, kad Komisija biudžeto sudarymo procedūros metu ir būsimos daugiametės finansinės programos (DFP) rengimo metu pasiūlytų veiksmus, kurių imantis būtų užtikrinama pakankamai lėšų su GNSS susijusiems moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai vykdyti, sistemai kurti ir jai diegti; pabrėžia, kad ES transporto sektoriaus finansavimas jau ir dabar nedidelis ir kad skiriant papildomą finansavimą GNSS neturėtų būti mažinamas kitų bendrosios transporto politikos srities prioritetų finansavimas; dar kartą ragina Komisiją pateikti pasiūlymą ir dėl šio projekto, ir dėl kitų panašių projektų, tokių, kaip TEN-T, daugiamečio finansavimo, kuris apimtų ilgesnį nei finansinės programos laikotarpį, siekiant ambicingesniems Europos projektams, kurių taikymo sritis peržengia dabartines ribas, suteikti stabilų ir patikimą finansinį pagrindą;

16.  ragina Komisiją apsvarstyti, ar pelnas iš Galileo komercinės veiklos galėtų būti pervedamas į ES biudžetą;

17.  ragina Komisiją informuoti Parlamentą apie tai, kaip bus finansuojamos metinės eksploatavimo sąnaudos, kurios, kaip manoma, sudarys 800 mln. eurų, kai Galileo pradės veikti;

18.  ragina Komisiją, bendradarbiaujant su Europos investicijų banku ir Europos investicijų fondu, pateikti išsamią finansavimo strategiją, į kurią, be tinkamo ES ir valstybių narių skiriamo finansavimo, inter alia, būtų įtrauktos koordinuotos mokesčių paskatos, supaprastintos paraiškų dėl dotacijų procedūros ir taisyklės, pagal kurias rizikos kapitalas būtų nukreipiamas į MVĮ ir palengvintų EGNOS ir Galileo taikomųjų programų plėtojimą ir pardavimą;

19.  ragina Komisiją užtikrinti, kad moksliniams tyrimams pagal septintąją bendrąją programą skirti 100 mln. eurų mokėjimo asignavimai, kurie gali būti nepanaudoti, būtų skiriami GNSS taikomosioms programoms plėtoti;

20.  ragina Komisiją ištirti, kaip supaprastintomis procedūromis būtų galima užtikrinti veiksmingesnį ir skaidresnį šių lėšų panaudojimą siekiant paskatinti GNSS naudojančio visiems prieinamo transporto srities mokslinius tyrimus, ypatingai atsižvelgiant į neįgalių asmenų poreikius ir ypatingą dėmesį skiriant MVĮ;

21.  ragina Komisiją padėti MVĮ lengviau gauti Europos finansavimą, skirtą su GNSS taikomosiomis programomis susijusioms inovacijoms skatinti, ypač pagal septintąją ir aštuntąją bendrąsias programas;

22.  ragina Komisiją ištirti, kokių gali kilti duomenų apsaugos problemų, susijusių su EGNOS taikomųjų programų ir paslaugų naudojimu, ir daryti viską, kad jų neliktų;

23.  pažymi, kad reikia investuoti į programų ir paslaugų, susijusių su GNSS, mokslinius tyrimus, ypač atsižvelgiant į neįgaliųjų asmenų specialius poreikius, kadangi tokios investicijos labai svarbios norint tinkamai parengti GNSS paslaugas ir jomis naudotis;

24.  ragina Komisiją skatinti iniciatyvas, skirtas atskirų sektorių, ypač jūrų sektoriaus, paslaugų centrams plėtoti;

25.  apgailestauja, kad su EGNOS ar Galileo taikymu susijusiems moksliniams tyrimams ir inovacijoms skiriamų lėšų trūkumas stabdo technologinę pažangą ir trukdo augti Europos Sąjungos pramonės pajėgumui ir aplinkos požiūriu efektyviai įgyvendinti projektą, todėl ragina Komisiją sukurti priemones, pagal kurias mažos ir vidutinės įmonės galėtų lengviau gauti finansavimą;

26.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 196, 2008 7 24, p. 1.
(2) OL L 246, 2004 7 20, p. 1.
(3) OL L 276, 2010 10 20, p. 11.
(4) OL C 96 E, 2004 4 21, p. 128.


Tarptautiniai oro susisiekimo susitarimai pagal Lisabonos sutartį
PDF 274kWORD 53k
2011 m. birželio 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl tarptautinių oro susisiekimo susitarimų pagal Lisabonos sutartį (2010/2207(INI))
P7_TA(2011)0251A7-0079/2011

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 20 d. savo sprendimą dėl pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių peržiūros(1) (pagrindų susitarimas),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 17 d. savo rezoliuciją dėl ES ir JAV oro susisiekimo susitarimo(2),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 5 d. savo rezoliuciją dėl derybų dėl susitarimų dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) su JAV, Australija ir Kanada pradžios(3),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. balandžio 25 d. savo rezoliuciją dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės (EBAE) sukūrimo(4),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 14 d. savo rezoliuciją dėl Europos bendrijos, jos valstybių narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų oro susisiekimo susitarimo sudarymo(5),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. sausio 17 d. savo rezoliuciją dėl Bendrijos išorės politikos aviacijos srityje darbotvarkės rengimo(6),

–  atsižvelgdamas į Europos Komisijos komunikatą „Bendrijos išorės politikos aviacijos srityje darbotvarkės rengimas“ (COM(2005)0079),

–  atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į 218 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A7-0079/2011),

A.  kadangi iki įsigaliojant Lisabonos sutarčiai su Parlamentu būdavo tik konsultuojamasi dėl tarptautinių oro susisiekimo susitarimų sudarymo,

B.  kadangi dabar susitarimams, priskiriamiems sričiai, kuriai taikoma įprasta teisėkūros procedūra, reikia Parlamento pritarimo,

C.  kadangi kai Komisija derasi dėl Sąjungos ir trečiųjų šalių arba tarptautinių organizacijų susitarimų Parlamentas turi būti nedelsiant ir išsamiai informuojamas visais derybų dėl tarptautinių susitarimų procedūros etapais(7),

D.  kadangi pagal pagrindų susitarimą turėtų būti užtikrinama, kad institucijos galėtų naudotis savo galiomis ir privilegijomis kuo veiksmingiau ir skaidriau,

E.  kadangi Komisija šiame susitarime įsipareigojo taikyti vienodo požiūrio į Parlamentą ir Tarybą principą teisėkūros ir biudžeto srityse, ypač galimybės patekti į posėdžius ir dokumentų bei kitos informacijos perdavimo atžvilgiu,

Įvadas

1.  mano, kad išsamūs oro susisiekimo susitarimai su kaimyninėmis šalimis arba reikšmingais pasauliniais partneriais galėtų būti labai naudingi keleiviams, krovinių vežimo operatoriams ir oro linijoms kaip galimybės naudotis rinkomis ir teisės aktų derinimo priemonės, kuriomis siekiama skatinti sąžiningą konkurenciją, įskaitant klausimus, susijusius su valstybės subsidijomis, socialiniais ir aplinkosaugos standartais;

2.  pripažįsta, kad siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir suteikti papildomos naudos, susijusios su supaprastinimu ir užtikrinimu, kad visos Sąjungos oro linijos naudosis vienodomis teisėmis, būtini horizontalieji susitarimai, pagal kuriuos dvišaliai susitarimai suderinami su Bendrijos teise;

3.  primena, kad skrydžių saugos ir saugumo standartai yra gyvybiškai svarbūs keleiviams, įgulai ir apskritai aviacijos sektoriui ir todėl pritaria tam, kad būtų sudaromi aviacijos saugos susitarimai su šalimis, kurių orlaivių gamybos pramonė labai svarbi, kadangi sumažinus vertinimų, bandymų ir tikrinimų dubliavimą galima sutaupyti lėšų ir sukurti nuoseklius aukštus standartus;

4.  apgailestauja, kad Taryba dar nesuteikė Komisijai įgaliojimų derėtis dėl išsamaus oro susisiekimo susitarimo su svarbiais prekybos partneriais, pvz., Kinijos Liaudies Respublika ir Indija; mano, kad dėl šių nesuteiktų įgaliojimų Sąjungos interesams daroma vis didesnė žala, ypač atsižvelgiant į spartų šių šalių ekonomikos augimą;

5.  pabrėžia, kad Komisijos naujausiame sąraše apie vykdomas derybas dėl tarptautinių oro susisiekimo susitarimų trūksta tokių svarbių valstybių, kaip Japonija ir Rusijos Federacija;

6.  reiškia susirūpinimą dėl neišspręsto klausimo dėl skrydžių virš Sibiro teritorijos; ragina Komisiją imtis visų reikalingų pastangų, taip pat šį klausimą spręsti Rusijai derantis dėl stojimo į PPO, kad būtų užkirstas kelias konkurencijos iškraipymui tarp ES oro linijų;

Susitarimo vertinimo kriterijai

7.  pabrėžia kad kiekvienų derybų atvejų būtina spręsti apie greito susitarimo naudą palyginti su vėlavimu siekiant platesnio užmojo rezultato;

8.  pabrėžia, kad vertinant išsamius susitarimus, kurie pateikti siekiant gauti pritarimą, Parlamentas sieks taikyti išsamų standartų rinkinį; pažymi, kad atlikdamas vertinimą Parlamentas pagrindinį dėmesį skirs vertinimui, kokiu mastu: harmoningai sušvelninami naudojimosi rinka ir investavimo galimybių apribojimai; suteikiama paskatų išlaikyti ir griežtinti socialinius ir aplinkosaugos standartus; užtikrinama tinkama duomenų ir privatumo apsauga; įtrauktas abipusis saugos ir saugumo standartų pripažinimas; taip pat užtikrinamas aukštas keleivių teisių lygis;

9.  mano, kad pasauliniai duomenų ir privatumo apsaugos standartai būtini nedelsiant ir kad kriterijai, nustatyti Parlamento 2010 m. gegužės 5 d. rezoliucijoje, yra tinkamas tokio susitarimo modelis; pažymi, kad Sąjunga turėtų būti pradininkė rengiant tokius pasaulinių standartus;

10.  atkreipia dėmesį į didėjantį aviacijos sektoriaus indėlį į pasaulinį atšilimą ir mano, kad į susitarimus reikėtų įtraukti įsipareigojimus bendradarbiauti Tarptautinėje civilinės aviacijos organizacijoje (angl. ICAO), kad būtų sumažintas orlaivių išmetamų teršalų kiekis ir sustiprintas techninis bendradarbiavimas klimato tyrinėjimų (CO2 ir kiti klimatui įtaką darantys į atmosferą išmetami teršalai), mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros ir oro transporto degalų naudojimo efektyvumo didinimo srityse;

11.  pabrėžia, kad vietos lygmeniu reikėtų apibrėžti įvairius aviacijos reglamentavimo aspektus, įskaitant triukšmo ir naktinių skrydžių apribojimus, visapusiškai atsižvelgiant į sąžiningos konkurencijos ir subsidiarumo principus; prašo Komisiją koordinuoti šiuos klausimus ES lygmeniu, atsižvelgiant į valstybių narių nacionalinius teisės aktus ir į Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (angl. ICAO) apibrėžtą „subalansuotą požiūrį“;

12.  ragina Komisiją naudotis oro transporto susitarimais skatinant laikytis susijusių tarptautinių teisės aktų, reglamentuojančių socialines teises, ypač darbo standartų, numatytų pagrindinėse Tarptautinės darbo organizacijos konvencijose (1930–1999 m. TDO konvencijos), OECD tarptautinių įmonių gairių (1976 m., peržiūrėtos 2000 m.) ir 1980 m. Romos konvencijos dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės;

13.  pabrėžia, kad saugos susitarimų atvejais be kitų taikomi šie kriterijai: visapusiškas abipusis sertifikavimo praktikos ir procedūrų pripažinimas; keitimasis saugos duomenimis; jungtiniai patikrinimai; didesnis bendradarbiavimas reguliavimo srityje; taip pat techninio lygmens konsultacijos siekiant išspręsti klausimus iki atsirandant būtinybei taikyti ginčų sprendimo tvarką;

Procedūra

14.  pabrėžia, kad siekdamas turėti galimybių nuspręsti ar derybų pabaigoje duoti pritarimą, ar jo neduoti, Parlamentas turi stebėti procesą nuo jo pradžios; mano, kad ir kitos institucijos turėtų būti suinteresuotos siekti, kad visos pakankamai svarbios abejonės dėl Parlamento pasirengimo duoti pritarimą būtų nustatytos ir atitinkami klausimai būtų sprendžiami ankstyvu etapu;

15.  primena, kad pagal 2005 m. pagrindų susitarimą Komisija jau įpareigota teikti Parlamentui išankstinę ir aiškią informaciją rengiant, vykdant ir baigiant tarptautines derybas; pažymi, kad persvarstytame 2010 m. spalio mėn. susitarime ypač didelis dėmesys atkreipiamas į reikalavimą, kad Parlamentas nuo pat pradžių turėtų nuolat ir prireikus laikantis konfidencialumo gauti visą informaciją apie proceso eigą visais derybų etapais;

16.  tikisi, kad Komisija suteiks atsakingiems Parlamento komitetams informacijos apie ketinimus pasiūlyti derybas siekiant sudaryti ir keisti tarptautinius oro susisiekimo susitarimus, derybinių nurodymų projektus, tekstų, dėl kurių deramasi, projektus ir dokumento, dėl kurio reikia pradėti derėtis, projektą kartu su atitinkamais kitais dokumentais ir informacija; tikisi, kad Parlamento vaidmuo ateityje keičiant tarptautinį oro susisiekimo susitarimą bus aiškiai nurodytas susitarime;

17.  pažymi tai, kad minėta informacija pagal Pagrindų susitarimo 24 straipsnį turi būti pateikiama Parlamentui taip, kad prireikus jam užtektų laiko pateikti savo nuomonę; primygtinai ragina Komisiją informuoti Parlamentą apie tai, kaip buvo atsižvelgta į Parlamento nuomonę;

18.  pripažįsta, kad Parlamentas, gavęs slaptos informacijos apie vykstančias derybas, privalo užtikrinti, kad bus išlaikytas konfidencialumas;

19.  atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Parlamento darbo tvarkos taisykles, remdamasis atsakingo komiteto pranešimu Parlamentas gali priimti rekomendacijas ir reikalauti, kad į jas būtų atsižvelgta prieš sudarant atitinkamą tarptautinį susitarimą (Darbo tvarkos taisyklių 90 straipsnio 4 dalis);

20.  pripažįsta, kad oro susisiekimo susitarimais dažnai suteikiamas svarus vaidmuo jungtiniam komitetui, ypač susijęs su teisės aktų derinimu; pripažįsta, kad dažnai tai yra lankstesnė ir veiksmingesnė sprendimų priėmimo priemonė nei siekis įtraukti tokius klausimus į patį susitarimą; tačiau pabrėžia, kad itin svarbu, jog Parlamentas tinkamu laiku gautu visą informaciją apie įvairių jungtinių komitetų darbą;

21.  ragina Komisiją siekiant užtikrinti veiksmingą keitimąsi informacija Parlamentui reguliariai, bet ne rečiau nei kas trejus metus, pateikti ataskaitą, kurioje būtų išnagrinėti galiojančių susitarimų privalumai ir trūkumai; pažymi, kad tokiu atveju Parlamentas, remdamasis šia ataskaita, galėtų geriau įvertinti būsimus susitarimus;

o
o   o

22.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2010)0366.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2010)0239.
(3) OL C 81 E, 2011 3 15, p. 70.
(4) OL C 74 E, 2008 03 20, p. 506.
(5) OL C 301 E, 2007 12 13, p. 143.
(6) OL C 287 E, 2006 11 24, p. 84.
(7) Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 10 dalis.


Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas ***II
PDF 287kWORD 40k
Rezoliucija
Tekstas
Priedas
2011 m. birželio 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra (15145/1/2010 – C7-0045/2011 – 2008/0147(COD))
P7_TA(2011)0252A7-0171/2011

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (15145/1/2010 – C7-0045/2011),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 16 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. vasario 12 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Komisijos nuomonę (COM(2011)0069),

–  atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0436)(3),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 66 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto antrajam svarstymui pateiktas rekomendacijas (A7–0171/2011),

1.  priima per antrąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam pareiškimui;

3.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimą ir Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos ir pirmininkausiančių Lenkijos, Danijos ir Kipro bendrą pareiškimą, pridėtus prie šios rezoliucijos;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Europos Parlamento pozicija, priimta 2011 m. birželio 7 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/.../ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra

P7_TC2-COD(2008)0147


(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą 2011/76/ES.)

PRIEDAS

Europos Parlamento pareiškimas

Europos Parlamentas apgailestauja, kad Taryba nepasirengusi pritarti privalomam atitikties lentelių paskelbimui atsižvelgiant į pasiūlymą, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB. Skelbiama, kad 2011 m. gegužės 23 d. trišalio dialogo metu pasiektas Europos Parlamento ir Tarybos susitarimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra („Eurovinjetė“) neturi įtakos tarpinstitucinių derybų dėl atitikties lentelių rezultatams.

Europos Parlamentas ragina Europos Komisiją per 12 mėnesių nuo šio susitarimo patvirtinimo plenariniame posėdyje jį informuoti ir perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigoje parengti pranešimą dėl valstybių narių praktikos, susijusios su atitikties lentelių parengimu, kuriame kaip įmanoma išsamiau būtų parodoma šios direktyvos ir perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių atitiktis, ir šias lenteles paskelbti viešai.

Komisijos pareiškimas dėl atitikties lentelių

Komisija primena savo įsipareigojimą užtikrinti, kad valstybės narės parengtų atitikties lenteles, kuriose būtų pateiktos jų patvirtintų perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių ir ES direktyvos sąsajos, ir vadovaudamosi nuostatomis dėl ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę pateiktų jas Komisijai, siekiant užtikrinti piliečių interesus, geresnę teisėkūrą bei didesnį teisinį skaidrumą ir padėti atlikti nacionalinių taisyklių ir ES nuostatų atitikties patikrinimą.

Komisija apgailestauja, kad trūko pritarimo į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra („Eurovinjetė“) įtrauktai nuostatai dėl privalomo atitikties lentelių rengimo.

Komisija, siekdama kompromiso ir užtikrinti, kad tas pasiūlymas būtų priimtas nedelsiant, gali pritarti tekste pateiktos nuostatos dėl privalomo atitikties lentelių rengimo pakeitimui atitinkama konstatuojamąja dalimi, kuria valstybės narės būtų skatinamos laikytis šios praktikos. Ji per 12 mėnesių nuo šio susitarimo patvirtinimo plenariniame posėdyje informuos ir perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigoje parengs pranešimą dėl valstybių narių praktikos, susijusios su jų atitikties lentelių parengimu dėl savo ir Sąjungos intereso, kuriose kuo geriau bus parodyta šios direktyvos ir perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių atitiktis, ir paskelbti šias lenteles viešai.

Vis dėlto Komisijos pozicija, kurios ji laikosi šio dokumento atveju, neturi būti laikoma precedentu. Komisija toliau dės pastangas, kad kartu su Europos Parlamentu ir Taryba rastų tinkamą šio horizontaliojo institucinio klausimo sprendimą.

Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos ir pirmininkausiančių Lenkijos, Danijos ir Kipro pareiškimas

Skelbiama, kad 2011 m. gegužės 23 d. trišalio dialogo metu pasiektas Tarybos ir Europos Parlamento susitarimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra („Eurovinjetė“) neturi įtakos tarpinstitucinių derybų dėl atitikties lentelių rezultatams.

(1) OL C 255, 2010 9 22, p. 92.
(2) OL C 120, 2009 5 28, p. 47.
(3) OL C 87 E, 2010 4 1, p. 345.


Europos aplinkos ekonominės sąskaitos ***I
PDF 268kWORD 35k
Rezoliucija
Tekstas
2011 m. birželio 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų (COM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD))
P7_TA(2011)0253A7-0330/2010

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0132),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0092/2010),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A7-0330/2010),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Europos Parlamento pozicija, priimta 2011 m. birželio 7 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų

P7_TC1-COD(2010)0073


(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 691/2011.)

Teisinė informacija - Privatumo politika